گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی فرایند جذب گاز شیمیایی عامل اعصاب (DMMP) روی نانولوله های بورون-نیترید(BNNT) با استفاده از محاسبات کوانتمی تابعیت چگالی


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی فرایند جذب گاز شیمیایی عامل اعصاب (DMMP) روی نانولوله های بورون-نیترید(BNNT) با استفاده از محاسبات کوانتمی تابعیت چگالی
2017-09-28
289 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی فرایند جذب گاز شیمیایی عامل اعصاب (DMMP) روی نانولوله های بورون-نیترید(BNNT) با استفاده از محاسبات کوانتمی تابعیت چگالی


تعداد صفحات ۱۱۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”392″]

چکیده:

در این طرح، اصول محاسباتی که بکار می‌بریم از روش تئوری تابع چگالی (DFT)،با تقریب چگالی موضعی (GGA) می‌باشد.تا خصوصیات جذب مولکول  DMMP( گاز عامل اعصاب) با فرمول مولکولی (P O3 9HC ) را با نانولوله‌های تک‌دیواره بورون-نیترید : ۱) (۰،۱۰)نیمه رسانای زیگزاگ  ۲) (۰،۸) نیمه رسانای زیگزاگ ۳) (۰،۵) نیمه رسانای زیگزاگ با قطر  را بررسی کنیم. ما انرژی‌های جذب و فاصله مناسب پایدار بین اتم اکسیژن که از سمت گروه (p=o) مولکول‌ DMMP می‌باشد را با سطح خارجی این سه نانولوله بدست آوردیم.و همچنین طول پیوندهای کمپلکس (BNNT/(DMMP بهینه‌سازی شده را بدست آوردیم وبا مولکول DMMP مجزا ونانولوله‌های مجزا‌ی بهینه‌سازی شده مقایسه کردیم.همچنین نمودارهای دانسیته حالت (DOS) و چگالی حالت تصویر شده (PDOS) رسم نمودیم و تصاویر Homo  و Loumo و دانسیته بار(Tden)  را که مربوط محاسبات نرم افزار OpenMX است را کشیدیم و نیز انتقال بار مولیکن را برای پایدارترین کمپلکس هر سه نانولوله بدست آوردیم. نتایج نشان می‌دهد که مولکول DMMP با سطح  نانولوله‌های تک‌دیواره‌ای (۰،۱۰) ذیگزاگ و (۰،۸) زیگزاگ) پیوند ضعیفی دارد ولی با (۰،۵) زیگزاگ پیوند شیمیایی قوی می‌دهد که این پیوند شیمیایی بیانگر قابلیت جذب قوی مولکول‌ DMMP بر روی BNNTS(5,0) و پیوند ضعیف (فیزیکی) بیانگر نامناسب بودن BNNTS(10.0) و BNNTS(8,0) جهت جذب مولکول‌ DMMP می‌باشد.  بنابراین ما با مشاهداتی نظیر، فاصله‌های تعادل زیاد در جذب مولکول DMMP از سطح نانولوله‌های(۰،۵) و (۰،۱۰)،انرژی جذب منفی کوچک ویا مثبت و با توجه به تغییر کوچک پیوند P=o مولکول DMMP و دیدن تصویرهای Tden، Homo و Loumo و همچنین با توجه به میزان انتقال بار کم مولیکن برای نانولوله‌های(۰،۱۰) و (۰،۸) می‌توان نتیجه گیری کرد که برهمکنش غیر کوالانسی(جذب فیزیکی) و ضعیفی بین مولکول DMMP و این دو نانولوله وجود دارد اما بین نانولوله(۰،۵) و مولکول DMMP با مشاهده انرژی جذب منفی بزرگ و با توجه به تغییر قابل نظر در طول پیوند P=o مولکول DMMP و دیدن تصویرهای Tden، Homo و Loumo و همچنین با توجه به میزان انتقال بار زیاد مولیکن می‌توان نتیجه‌گیری کرد که برهمکنش کوالانسی (جذب شیمیایی) و قویی بین مولکول DMMP و نانولوله (۰،۵) وجود دارد که منجر به تغییر در رسانایی نانولوله(۰،۵) می‌شود. نانولوله‌های(۰،۱۰) و (۰،۸) سنسورهای خوبی برای تشخیص گازهای عامل اعصاب نیستند در حالی که نانولوله (۰،۵) سنسور مناسبی برای تشخیص گازهای عامل اعصاب می‌باشد.

 

 

 

فهـــرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده‌…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول:‌ کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ‌………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲ حسگر‌ها‌……………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۲-۱ خصوصیات حسگرها‌………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۲-۲ نانوحسگرها‌……………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۳ استفاده از نانو ابزارها درتولید نانوحسگرها‌…………………………………………………………………. ۷

۱-۴ نانو حسگرها و شناسایی آلودگی‌های ناشی از گازهای شیمیایی سمی‌……………………………….. ۷

۱-۵ استفاده از نانو لوله‌ها  …………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۵-۱ ویژگی‌های نانولوله های بورون-نیترید (BNNT) ‌……………………………………………………. ۱۰

۱-۵-۲ ساختار و مشخصه یابی نانولوله‌ها‌………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۵-۳ انواع نانو لوله‌ها……………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۶  کاربردهای نانولوله‌ها در حسگر‌های گاز و بیو حسگرها ………………………………………………. ۱۷

۱-۷ عاملهای جنگی شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۱-۸ اثرات مضر گازهای شیمیایی جنگی( عامل اعصاب) بر روی انسان ‌…………………………………. ۲۱

۱-۹ پرسش اصلی تحقیق(مسئله تحقیق) ‌………………………………………………………………………… ۲۲

۱-۱۰ اهداف تحقیق ‌…………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۱-۱۱ فرضیه‌ها‌………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۱-۱۲ بیان مساله‌………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ حسگرهای الکتروشیمیایی (حسگرهای الکتروشیمیایی) ………………………………………………… ۲۷

۲-۲ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۲۷

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ تاریخچه استفاده از DFT ……………………………………………………………………………………… 36

۳-۲-نظریه تابعی چگالی به عنوان یک روش حل مسائل بس ذرهای کوانتومی…………………………… ۳۶

۳-۲-۱- فرمول بندی نظریه تابعی چگالی در حالت بدون قطبش اسپینی………………………………….. ۳۷

۳-۲-۱-۱- صورت مساله ………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۳-۲-۱-۲- تقریب بورن – اوپنهایمر………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۲-۱-۳-قضیه وردش………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۲-۱-۴- چگالی الکترونی…………………………………………………………………………………………. ۴۰

۳-۲-۱-۵-قضایای هوهنبرگ- کوهن……………………………………………………………………………… ۴۱

۳-۲-۱-۶-حل معادلات کوهن-شم………………………………………………………………………………… ۴۲

۳-۲-۱-۷- تابعی تبادلی- همبستگی………………………………………………………………………………. ۴۵

۳-۲-۱-۸- حل معادلات کوهن-شم……………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۴- نوع روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۵ مدل سازی…………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۶ نانو لوله‌ها …………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۳-۶-۱ نانولوله(۰,۱۰) ‌………………………………………………………………………………………………… ۵۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱   ‌ BNNT(10,0) +DMMP………………………………………………………………………………….. 62

۴-۱-۱- نزدیکی DMMP به سطح نانو لوله در حالتی که محور نانو لوله موازی محور  DMMP باشد (Par)‌   ۶۳

۴-۱-۲- نزدیکی DMMP به سطح نانو لوله در حالتی که محور  نانو لوله عمود بر محور  DMMP باشد (perp) ‌…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۴-۱-۳- فاصله بین پیوندها و مقایسه طول پیوندهای پایدارترین حالت در کمپلکس  BNNT(10,0) +DMMP و ملکول های مجزا‌………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۴-۲- BNNT(8,0) +DMMP ‌……………………………………………………………………………………. ۷۷

۴-۲-۱- نزدیکی DMMP به سطح نانو لوله (۰,۸) در حالتی که محور  نانو لوله موازی محور، DMMP باشد (par)‌…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۴-۲-۲- نزدیکی DMMP به سطح نانو لوله(۰,۸) در حالتی که محور  عمود بر محور ،   DMMPباشد (perp)‌ …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۴-۲-۳- ناحیه بین پیوندها و مقایسه طول پیوندهای پایدارترین حالت در کمپلکس BNNT(8,0) +DMMP)) و ملکول‌های مجزا‌………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

۴-۳- (۵,۰) BNNT + DMMP‌…………………………………………………………………………………… ۹۳

۴-۳-۱- نزدیکی DMMP به سطح نانو لوله  (۰,۵) در حالتی که محور ، BNNT(5,0)نسبت به محور ، DMMP موازی باشد(par)‌ ……………………………………………………………………………………………………… ۹۴

۴-۳-۲- نزدیکی ملکول DMMP به سطح BNNT(5,0) در حالتی که دو محور ، DMMP و BNNT(5,0) بر هم عمود باشند (perp)‌……………………………………………………………………………………………………………. ۹۶

۴-۳-۳- فاصله بین پیوندها و مقایسه طول پیوندهای پایدارترین حالت در کمپلکس ((۵,۰) BNNT + (DMMPو ملکول‌های مجزا‌………………………………………………………………………………………………………………… ۹۹

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱- نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

۵-۲- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲

منابع مآخذ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *