گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تحقیق و توسعه و اولویت بندی آن با استفاده از تکنیکAHP در اداره کل بنادر و کشتیرانی نوشهر * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تحقیق و توسعه و اولویت بندی آن با استفاده از تکنیکAHP در اداره کل بنادر و کشتیرانی نوشهر
۱۳۹۶-۰۸-۰۶
168 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تحقیق و توسعه و اولویت بندی آن با استفاده از تکنیکAHP در اداره کل بنادر و کشتیرانی نوشهر


تعداد صفحات ۱۶۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

تحقیق و توسعه (R&D) مجموعه تلاش‌های سازمان یافته هدفدار و منسجمی است که باعث می شود سازمانها با استفاده ازمنابع و عوامل درونی و بهره گیری از نوآوری‌ها و فن آوریهای بیرونی به هدف‌های توسعه خود دست یابد. لذا  با توجه به این مهم، بررسی عوامل موثر بر تحقیق و توسعه و اولویت بندی آن در اداره کل بنادر و کشتیرانی نوشهر، هدف اصلی این تحقیق بوده است. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده که جامعه آماری تحقیق تعداد ۲۰ نفر از خبرگان و متخصصان اداره کل بنادر و کشتیرانی نوشهر بوده که پرسشنامه تکمیل شده توسط این افراد جهت تجزیه و تحلیل استفاده گردید. مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای عوامل موثر بر تحقیق و توسعه شناسایی و سپس با استفاده از تکنیک سلسله مراتبیAHP این عوامل رتبه بندی شد. نتایج حاصل نشان داد که عوامل موثر بر تحقیق و توسعه، به ترتیب اولویت شامل: اعتماد و باور مدیران سازمان به امر عوامل ساختار سازمانی مناسب، عوامل مقبولیت واحدهای تحقیقاتی از طرف سایر واحدهای اجرایی، عوامل سیستم اطلاع رسانی و دسترسی به آمار و اطلاعات و نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده، عوامل مشارکت و همکاری واحدهای تحقیق و توسعه با واحدهای اجرایی در به کارگیری نتایج طرح ها، عوامل جذب و نگهداری نیروهای کیفی در بخش پژوهش، عوامل بررسی وتصویب طرح‌های پیشنهادی و در نهایت ارزیابی طرح‌های انجام شده، عوامل بانک اطلاعاتی شرکت‌های مشاور مطالعاتی در هر یک از حوزه‌های تخصصی، عوامل مرتبط بودن رشته تحصیلی و سابقه تخصصی مدیران واحدهای تحقیقاتی، عوامل پژوهش‌های انجام شده توسط محققین خارج از سازمان، بوده است. در انتها به ارائه پیشنهادها پرداخته شد.

 

کلمات کلیدی: تکنیک AHP، تحقیق و توسعه، R&D

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

چکیده  ——————————————————— ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه————————————————————— ۳

۱-۲ بیان مسئله———————————————————– ۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق———————————————— ۵

۱-۴ هدف تحقیق———————————————————- ۶

۱-۵ سوال تحقیق———————————————————- ۶

۱-۶ قلمرو تحقیق——————————————————— ۷

۱-۶-۱ قلمرو مکانی ——————————————————- ۷

۱-۶-۲ قلمرو موضوعی—————————————————– ۷

۱-۶-۳ قلمرو زمانی——————————————————– ۷

۱-۷ تعاریف نظری——————————————————— ۷

۱-۸ تعریف عملیاتی——————————————————- ۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه————————————————————— ۱۵

بخش اول: مبانی نظری تحقیق و توسعه—————————————— ۱۵

۲-۲-۱ تعریف تحقیق و توسعه———————————————— ۱۵

۲-۲-۲تعریف تحقیق و توسعه از دیدگاه صاحبنظران——————————— ۱۵

۲-۲-۳ انواع تحقیق——————————————————– ۱۶

۲-۲-۴عوامل موثر بر تحقیق و توسعه——————————————– ۱۶

۲-۲-۵ اهداف تحقیق و توسعه———————————————— ۲۲

۲-۲-۶ جایگاه و ضرورت R&Dدر سازمان————————————– ۲۲

۲-۲-۷ویژگی های پرسنل و مدیران واحدهای R&D——————————- 23

۲-۲-۸ تعریف و وظایف مدیریت منابع انسانی در واحدهای R&D——————— 25

۲-۲-۹ کار تیمی و گروهی در R&D——————————————- 27

۲-۲-۱۰ ارتباط میان واحد R&D و دیگر واحد های سازمان————————– ۲۸

۲-۲-۱۱ وظایف و روابط بازاریابی و R&D————————————– 30

۲-۲-۱۲ جایگاه و اهمیت مدیریت پروژه در R&D——————————— 31

۲-۲-۱۳ برنامه‌ریزی و نظارت بر پروژه های R&D——————————— 32

۲-۲-۱۴نگاهی به اقتصاد تحقیق و توسعه—————————————– ۳۳

۲-۲-۱۵ تحقیق وتوسعه و صنعت———————————————- ۳۵

۲-۲-۱۶ مدیریت منابع انسانی سازمان تحقیق و توسعه——————————- ۳۹

۲-۲-۱۶-۱ویژگیهای منابع انسانی در سازمانهای تحقیق و توسعه———————— ۴۰

۲-۲-۱۶-۲ کارمندیابی و گزینش  وبه کارگماری———————————– ۴۱

۲-۲-۱۶-۳ طراحی شغل در سازمانهای تحقیق و توسعه——————————- ۴۳

۲-۲-۱۶-۴ ویژگی های رهبر تحقیق و توسعه————————————– ۴۶

۲-۲-۱۷ تاریخچه———————————————————- ۴۷

۲-۲-۱۷-۱ تاریخچه تحقیق و توسعه——————————————– ۴۷

۲-۲-۱۷-۲ تاریخچه تحقیق و توسعه درایران————————————– ۵۰

۲-۲-۱۸ معرفی نسل های R&D———————————————- 51

۲-۲-۱۹ تحقیق و توسعه در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته——————— ۵۵

۲-۲-۲۰ نگاهی به تحقیق و توسعه در ژاپن————————————— ۵۷

۲-۲-۲۱ تنگناهای تحقیق و توسعه در ایران————————————— ۵۸

 

۲-۳ بخش دوم: پیشینه تحقیق————————————————- ۶۰

۲-۳-۱ مطالعات انجام شده در داخل کشور————————————— ۶۰

۲-۳-۲ مطالعات انجام شده در خارج از کشور————————————- ۶۳

۲-۳-۳ نتیجه گیری——————————————————— ۷۱

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱ مقدمه————————————————————— ۷۳

۳-۲ روش تحقیق———————————————————- ۷۳

۳-۳ جامعه آماری———————————————————- ۷۴

۳-۴ روش جمع‌آوری اطلاعات———————————————— ۷۴

۳-۴-۱ تفکیک سوالات پرسشنامه———————————————- ۷۵

۳-۴-۲ اعتبار یا روایی پرسشنامه———————————————– ۷۵

۳-۴-۳ پایایی پرسشنامه—————————————————– ۷۵

۳-۵ روش تجزیه وتحلیل داده ها———————————————- ۷۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه————————————————————– ۷۸

۴-۲- بررسی جمعیت شناسی————————————————- ۷۸

۴-۳-بررسی سوال اول تحقیق————————————————- ۸۲

۴-۴- بررسی سوال دوم تحقیق ———————————————– ۸۵

۴-۴-۱ ساختار درخت سلسله مراتب تصمیم ————————————- ۸۶

۴-۵- مراحل ارزیابی با استفاده ازAHP—————————————— 88

۴-۵-۱- ماتریس مقایسه ای معیارها نسبت به یکدیگر——————————– ۸۷

۴-۵-۲- محاسبه کل امتیاز گزینه ها براساس معیارهای سه گانه————————– ۱۱۰

۴-۵-۳-محاسبه نرخ سازگاری————————————————- ۱۱۹

۴-۶-تفسیر نتایج حاصل—————————————————– ۱۴۹

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه————————————————————— ۱۵۱

۵-۲محدودیتهای تحقیق—————————————————– ۱۵۱

۵-۳ بحث و نتیجه‌گیری—————————————————– ۱۵۱

۵-۴ پیشنهادهای تحقیق—————————————————– ۱۵۴

۵-۵ توصیه به سایر محققان————————————————— ۱۵۶

منابع و مآخذ—————————————————— ۱۵۷

پیوست———————————————————- ۱۶۱

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *