گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری تصویر ذهنی بیماران از بیمارستان فاطمه زهرا(س) ساری * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری تصویر ذهنی بیماران از بیمارستان فاطمه زهرا(س) ساری
۱۳۹۶-۰۸-۰۸
200 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری تصویر ذهنی بیماران از بیمارستان فاطمه زهرا(س) ساری


تعداد صفحات ۱۰۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر شکل گیری تصویر ذهنی بیماران از بیمارستان فاطمه زهرا(س) ساری بود. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه بیمارانی که در قلمرو زمانی تحقیق به بیمارستان مراجعه کرده اند می باشد. در این پژوهش تعداد جامعه آماری تحقیق ۱۷۰ نفر بوده که ۱۱۸نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. پایایی پرسشنامه در این تحقیق با مقدار آلفای کرونباخ بالاتر از ۷۰ % و  روایی آن نیز با توجه به نظر اساتید و صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت. داده های تحقیق با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی شامل میانگین، میانه، انحراف معیار و آزمون های کولوموگروف اسمیرنوف (K-S تی تست به بررسی فرضیه ها با استفاده از نرم افزار  spss پرداخته شد. در این تحقیق عوامل شامل: محیط فیزیکی مطلوب بیمارستان، ارتباطات موثر،  شهرت و اعتبار بیمارستان، ارائه ی خدمات مطلوب می­باشد. سپس با استفاده از یک پرسشنامه پنج ارزشی مبتنی بر طیف لیکرت نظر مخاطبان در مورد میزان تاثیر و اهمیت آن ها مورد پرسش قرار گرفت.  نتایج نشان می­دهد که محیط فیزیکی مطلوب بیمارستان در شکل گیری تصویر ذهنی مثبت از آن تاثیر دارد. ارتباطات موثر در شکل گیری تصویر ذهنی مثبت از بیمارستان فاطمه زهرا ساری تاثیر دارد. شهرت و اعتبار بیمارستان در شکل گیری تصویر ذهنی مثبت از آن تاثیر دارد. ارائه ی خدمات مطلوب در شکل گیری تصویر ذهنی مثبت از آن تاثیر دارد.یعنی هر چهار فرضیه مورد پذیرش قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: تصویرذهنی، محیط فیزیکی مطلوب ، ارتباطات موثر،  شهرت و اعتبار ، ارائه ی خدمات مطلوب.

 

فهرست مطالب

  عنوان                                                                    صفحه    

    فصل اول :کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………..۲

  • بیان مسأله……………………………………….۳

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………..۴

۱-۳- مدل مفهومی تحقیق…………………………………..۶

۱-۴- اهداف تحقیق………………………………………۷

۱-۵- سوالات تحقیق………………………………………۸

۱-۶- فرضیات پژوهش……………………………………..۸

۱-۷- قلمرو پژوهش………………………………………۸

۱-۸- شیوه پژوهش……………………………………… ۹

۱-۹- تعاریف واژه­ها و اصطلاحات……………………………۹

۱-۱۰- تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات…………………..۱۰

۱-۱۱- جمع بندی فصل……………………………………۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه……………………………………………….۱۲

بخش اول:

۲-۱- ادبیات پژوهش…………………………………….۱۴

۲-۱-۱- تصویر…………………………………………۱۴

۲-۱-۲- تصویر سازی…………………………………… ۱۵

۲-۱-۳- تداعی ذهنی…………………………………… ۱۵

۲-۱-۴- تصویر ذهنی سازمان………………………………۱۵

۲-۱-۵- تصویر ذهنی و ساختار مغز انسان………………….. ۱۹

۲-۱-۶- رویکردهای تصویر ذهنی سازمان …………………….۱۹

۲-۱-۶-۱- گروه اول: منتقدین اجتماعی……………………. ۲۰

۲-۱-۶-۲- گروه دوم : رویکرد تحلیلی………………………۲۰

۲-۱-۶-۳- گروه سوّم:علاقه مندان به مباحث کاربردی تصویر سازمان..۲۱

۲-۱-۷- جایگاه تصویر ذهنی سازمانی……………………… ۲۲

۲-۱-۸ – دیدگاه های موجوددرتصویرذهنی سازمانی (بنسبا،۲۰۰۳)….۲۲

۲-۱-۹- مراحل هشتگانه ی روان شناختی درانتخاب کالاوخدمات…… ۲۶

۲-۱-۹-۱- فیلترهای فیزیکی…………………………….. ۲۷

۲-۱-۹-۲- فیلترهای روانی……………………………… ۲۸

۲-۱-۹-۳- وجهه………………………………………..۲۸

۲-۱-۱۰- تشکیل تصویر ذهنی…………………………….. ۲۸

۲-۱-۱۰-۱- تصویر ذهنی مقدماتی(پرنیانی ،۱۳۸۰)……………. ۲۹

۲-۱-۱۰-۲- تصویر ذهنی انطباقی…………………………..۲۹

۲-۱-۱۰-۳- تصویر ذهنی عملی……………………………..۲۹

۲-۱-۱۰-۴- تصویر ذهنی اصلاح شده………………………… ۳۰

۲-۱-۱۱- فرآیند شکل گیری تصویر ذهنی سازمان……………… ۳۱

۲-۱-۱۱-۱- مواجهات خدمت یا لحظات صداقت(سید جوادین،۱۳۸۴)….. ۳۲

۲-۱-۱۱-۲- شواهد خدمت………………………………….۳۳

۲-۱-۱۱-۳- تصویر ذهنی سازمان……………………………۳۳

۲-۱-۱۱-۴- قیمت……………………………………….۳۳

۲-۱-۱۱-۵- رضایت مشتری…………………………………۳۳

۲-۲-۱۱-۶- ارزش……………………………………… ۳۴

۲-۱-۱۲- بازاریابی تصویرذهنی سازمانی (هرمان،۲۰۰۴)…………۳۴

۲-۱-۱۳- فرآیند مدیریت تصویر ذهنی سازمان…………………۳۵

۲-۱-۱۴- اجزای تصویر ذهنی سازمانی……………………… ۳۹

۲-۱-۱۵-  عوامل تشکیل دهنده ی تصویر ذهنی…………………۳۹

۲-۱-۱۶- عوامل تأثیر گذار بر تصویر ذهنی سازمان………….. ۴۰

۲-۱-۱۷- ارزش ها و پیامدهای تصویر ذهنی مطلوب……………. ۴۵

۲-۱-۱۸- سازگار ساختن تصویر ذهنی………………………. ۴۶

۲-۱-۱۹- تصویر ذهنی و انتخاب کالا یا خدمت……………….. ۴۷

۲-۱-۲۰- تصویر ذهنی و نام سازمان………………………. ۴۸

۲-۱-۲۱- مدل تصویر ذهنی بیمارستان……………………… ۵۰

۲-۱-۲۲- روش های تقویت ذهنیت مشتریان در بازار خدمات……….۵۲

بخش دوم

۲-۲-۱-تعاریف بیمارستان………………………………..۵۴

۲-۲-۲- اهداف بیمارستان………………………………..۵۶

۲-۲-۳ -انواع بیمارستان ……………………………….۵۸

۲-۲-۴ – نقش بیمارستان در سیستم های بهداشتی و درمانی…….. ۵۹

۲-۲-۵ -نقش بیمارستان های امروزی ……………………….۶۰

۲-۲-۶- عوامل تغییر دهنده ی نقش بیمارستان ها …………….۶۰

۲-۲-۷- بیمارستان به عنوان یک سیستم اجتماعی………………۶۱

۲-۲-۸ – فروش در بازار بیمارستان………………………..۶۱

۲-۲-۹ -ویژگی های سازمان بیمارستان…………………….. ۶۲

۲-۲-۱۰- مشخصات ستاده های سیستم بیمارستانی……………… ۶۳

بخش سوم

۲-۳ – مروری بر مطالعات انجام شده……………………….۶۵

۲-۳-۱- مطالعات داخلی………………………………… ۶۵

۲-۳-۲- مطالعات خارجی………………………………… ۶۷

۲-۳-۳- جمع بندی پیشینه تحقیق……………………………………………… ۶۹

۲-۳-۴ – جمع بندی فصل …………………………………۷۱

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمّه……………………………………………….۷۴

۳-۱- نوع پژوهش……………………………………… ۷۴

۳-۲- جامعه ی آماری……………………………………۷۵

۳-۳ -روش جمع آوری اطلاعات…………………………….. ۷۶

۳-۴ – ابزار جمع آوری اطلاعات………………………….. ۷۶

۳-۵- اجزای پرسشنامه…………………………………. ۷۶

۳-۶- پایایی آزمون ……………………………………۷۷

۳-۷- روایی پرسشنامه…………………………………. ۷۸

۳-۸- متغیرهای تحقیق…………………………. ………۷۸

۳-۹- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها………………..۷۹

۳-۹-۱ آزمون کولموگروف_ اسمیرنف……………………….. ۷۹

۳-۹-۲ آزمون t تک نمونه………………………………….۷۹

۳-۹-۳  آزمون فریدمن…………………………………. ۷۹

جمع بندی فصل……………………………………….. ۸۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

مقدمه……………………………………………….۸۲

۴-۱- بخش اول : آمار توصیفی……………………………….۸۲

۴-۲- بخش دوم: آمار استنباطی………………………….. ۹۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه……………………………………………… ۹۸

۵-۱- مروری کلی بر تحقیق……………………………….۹۸

۵-۲- نتیجه گیری……………………………………..۱۰۰

۵-۲-۱- نتیجه کلی…………………………………… ۱۰۰

۵-۲-۱-۱- یافته های حاصل از ویژگی های جمعیت شناختی…………..۱۰۱

۵-۲-۱-۲- یافته های حاصل از آمار استنباطی………………….۱۰۱

۵-۳- مقایسه نتایج تحقیق با تحقیق های مشابه……………..۱۰۱

۵-۴- پیشنهادها………………………………………۱۰۲

۵-۶- پیشنهاد به محققین آینده………………………….۱۰۳

۵-۷- محدودیت های تحقیق………………………………۱۰۳

۵-۷-۱- محدودیت های قابل کنترل…………………………۱۰۳

۵-۷-۲- محدودیت های غیر قابل کنترل……………………..۱۰۳

۵-۸- منابع………………………………………….۱۰۴ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *