گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در میزان مشارکت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در میزان مشارکت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
۱۳۹۶-۰۸-۲۹
150 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در میزان مشارکت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی


تعداد صفحات ۱۳۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

چکیده

در این تحقیق که به بررسی عوامل مؤثر در میزان مشارکت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران پرداخته شد از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش یک تحقیق توصیفی – پیمایشی یا زمینه یا مبتنی بر پرسشنامه است که حجم جامعه ۴۶ نفر و نمونه آماری ۳۶ نفر است. همچنین برای پاسخ به سوالات اصلی تحقیق، مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به کارشناسان خبره و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفت و برای رتبه بندی عوامل اثرگذار بر مشارکت کارکنان از تکنیک AHP استفاده شد که عوامل مؤثر در میزان مشارکت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران به ترتیب عبارتند از:  ۱٫انتظارات ۲٫ساختار سازمانی فرهنگی ۳٫عوامل مدیریتی ۴٫عوامل کارکنان ۵٫عوامل اجرایی

واژه های کلیدی

مشارکت، عوامل مشارکتی، تکنیک AHP، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱   مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

  • بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………۳
  • اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۵
  • چارچوب نظری و مدل تحلیل تحقیق…………………………………………………………………………………………….۵
  • هدف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..۶
  • سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….۷
  • قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۷-۱ قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۷-۲ قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۷-۳ قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۸ تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۸-۱ تعریف نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………..۷

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۲ بخش اول- پایه های نظری …………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۲-۱ شور، مشورت و مشارکت …………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۲-۲ مشارکت از دیدگاه صاحب نظران ……………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۲-۳ مدیریت مشارکتی ……………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۲-۴ ابعاد مشارکت…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۲-۴-۱ قلمرو مشارکت………………………………………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۲-۴-۲ مبانی مشارکت……………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۲-۴-۳ درجه مشارکت………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۲-۴-۴ حدود مشارکت………………………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۲-۴-۵ سطوح مشارکت…………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۲-۴-۶ فرم مشارکت…………………………………………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۲-۵ راه های مشارکت و همکاری……………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۲-۶ اشکال مشارکت…………………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۲-۷ روش های مشارکت کارکنان………………………………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۲-۸ فواید مشارکت…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۲-۹ عوامل مؤثر بر مشارکت………………………………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۲-۹-۱ عوامل خارجی مؤثر بر مشارکت سازمان……………………………………………………………………………………۳۱

۲-۲-۹-۲ عوامل داخلی مؤثر بر مشارکت سازمان……………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۲-۹-۲-۱ انتظارات……………………………………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۲-۹-۲-۲ ساختار سازمانی و فرهنگی………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۲-۹-۲-۳ عوامل مدیریتی…………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۲-۹-۲-۴ عوامل کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………۳۹

۲-۲-۹-۲-۵ عوامل اجرایی……………………………………………………………………………………………………………………۴۲

۲-۲-۱۰ نیروی انسانی مهمترین سرمایه سازمانها………………………………………………………………………………………۴۳

۲-۲-۱۱ شیوه های مختلف مدیریت مشارکتی در برخی از کشورهای جهان…………………………………………………۴۴

۲-۲-۱۲ سیر تحول تاریخی مشارکت………………………………………………………………………………………………………۴۵

۲-۲-۱۲-۱ فلسفه مشارکت از دیدگاه اسلام…………………………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۳ بخش دوم: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۴۸

۲-۳-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………………………..۴۸

۲-۴ نتیجه گیری فصل……………………………………………………………………………………………………………………………۶۷

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

۳-۲ روش و نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

۳-۳ جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………۷۰

۳-۴ روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۳-۵ ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………….۷۱

۳-۶ روائی و پایائی ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۷۲

۳-۶-۱ روائی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

۳-۶-۲ پایائی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲

۳-۷ متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………..۷۳

۳-۸-۱ روش AHP (فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی)…………………………………………………………………………۷۳

۳-۸-۱-۱ مزایای فرایند تحلیل سلسله مراتبی…………………………………………………………………………………………..۷۴

۳-۸-۱-۲ ساختن درخت سلسله مراتبی…………………………………………………………………………………………………..۷۵

۳-۸-۱-۳ مقایسات زوجی……………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

۳-۸-۱-۴ محاسبه وزن………………………………………………………………………………………………………………………….۷۷

۳-۸-۱-۵ روش های محاسبه وزن نسبی………………………………………………………………………………………………….۷۷

۳-۸-۱-۶ روش بردار ویژه……………………………………………………………………………………………………………………۷۸

۳-۸-۱-۷ محاسبه وزن نهایی………………………………………………………………………………………………………………….۷۹

۳-۸-۱-۸ محاسبه نرخ ناسازگاری…………………………………………………………………………………………………………..۸۰

۳-۸-۱-۹ ماتریس سازگار و خصوصیات آن…………………………………………………………………………………………….۸۰

۳-۸-۱-۱۰ ماتریس ناسازگار و خصوصیات آن………………………………………………………………………………………..۸۰

۳-۸-۱-۱۱ الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس…………………………………………………………………………۸۱

۳-۸-۱-۱۲ الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک سلسله مراتبی…………………………………………………………………۸۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴

۴-۲ بررسی جمعیت شناسی…………………………………………………………………………………………………………………..۸۵

۴-۳ ساختار درخت سلسله مراتب تصمیم در روش AHP…………………………………………………………………………89

۴-۴ مراحل ارزیابی با استفاده ازAHP……………………………………………………………………………………………………..90

۴-۴-۱ ماتریس مقایسه ای معیارها نسبت به یکدیگر…………………………………………………………………………………۹۰

۴-۴-۲ محاسبه کل امتیاز گزینه ها براساس معیارهای پنج گانه………………………………………………………………….۱۰۳

۴-۴-۳ محاسبه نرخ سازگاری………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

۴-۵ تفسیر نتایج حاصل……………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۳ ۵-۲  نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳

۵-۳ مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات………………………………………………………………………………………………۱۲۹

۵-۴ محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۰

۵-۵ پیشنهاد های محقق……………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱

۵-۶ توصیه به محققان دیگر………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۳

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………….۱۳۴ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *