گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی در ایران با رویکرد آزمون کرانه‌ها (مطالعه موردی: پسته، خرما و سیب) * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی در ایران با رویکرد آزمون کرانه‌ها (مطالعه موردی: پسته، خرما و سیب)
۱۳۹۶-۰۷-۰۵
310 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی در ایران با رویکرد آزمون کرانه‌ها (مطالعه موردی: پسته، خرما و سیب)


تعداد صفحات ۶۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

در سال‌های اخیر وجود نوسان‌های قیمتی در بازار نفت، درآمد ارزی کشور را با تغییرات زیادی روبه روکرده و اقتصاد کشور را متاثر ساخته است. از این رو اهمیت توجه به توسعه‌ی صادرات غیرنفتی، به خصوص صادرات بخش کشاورزی، کاملاً واضح است. در این مطالعه، به منظور تعیین عوامل موثر بر عرضه صادرات پسته، خرما و سیب، با بهره گیری از مطالعات داخلی و خارجی در این زمینه، از رویکرد جدیدی به نام آزمون کرانه‌ها و نیز روش خود توضیح با وقفه‌های گسترده ( ARDL ) استفاده گردید. سپس با استفاده از نرم افزار اقتصادی ۴٫۰ Microfit  و طی دوره زمانی ۱۳۶۰– ۱۳۸۹ به بررسی روابط بلند مدت میان متغیرها پرداخته شده است. نتایج آزمون کرانه‌ها نشان می‌دهد که میان عرضه‌ی صادرات پسته، خرما و سیب و قیمت صادراتی، مقدار تولید داخلی و نرخ ارز واقعی این محصولات در بلند مدت یک رابطه تعادلی برقرار است. در ادامه نتایج فرم تابعی لگاریتمی عرضه‌ی صادرات پسته، خرما و سیب با استفاده از روش ARDL نشان می‌دهد که کشش‌های بلند مدت قیمت صادراتی، مقدار تولید داخلی و نرخ ارز واقعی در تابع عرضه‌ی صادرات پسته به ترتیب برابر با ۸۱/۷-‌، ۱۷/۸- و ۱۷/۹-‌، در تابع عرضه‌ی صادرات خرما برابر با ۳/۴‌، ۳۷/۹ و ۸۳/۱۱ و در تابع عرضه‌ی صادرات سیب برابر با ۵۷/۶‌، ۳۸/۸ و ۰۴/۷- می‌باشد. در نهایت، با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون ECM، ضریب تصحیح خطای پسته، خرما و سیب به ترتیب برابر با ۲۳/۰-‌، ۲۶/۰- و ۲۸/۰- می‌باشد. ضرایب بدست آمده برای هرسه محصول بیانگر آن است که اگر هرگونه شوک یا عدم تعادل در عرضه صادرات این محصولات ایجاد شود، پس از گذشت ۴ دوره یا حدوداً ۴ سال به تعادل برخواهد گشت. لذا، حرکت به سمت تعادل با سرعت نسبتاً متوسطی صورت می‌گیرد.

واژه‌های کلیدی: تابع عرضه صادرات‌، پسته‌، خرما‌،‌ سیب‌، آزمون کرانه ها‌، ARDL .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲) بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۳) ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۴) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۵) فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۶) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۷) محدوده تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱) ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۱-۱) جایگاه صادرات محصولات کشاورزی در اقتصاد ایران………………………………………………… ۱۲

۲-۱-۲) وضعیت صادرات محصولات کشاورزی در ایران………………………………………………………… ۱۳

۲-۱-۳) ارگان های مرتبط با توسعه صادرات ایران ………………………………………………………………… ۱۴

۲-۲) پسته……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۲-۱) سطح زیر کشت و میزان تولید پسته در ایران……………………………………………………………… ۱۵

۲-۲-۱-۱) سطح زیر کشت………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۱-۲) میزان تولید ……………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۲-۲) ارقام پسته ایران………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲-۳) صادرات پسته …………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۳) خرما…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۳-۱) خواص دارویی خرما…………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۳-۲) سطح زیر کشت و میزان تولید خرما در  ایران……………………………………………………………. ۲۰

۲-۳-۲-۱) سطح زیر کشت………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۳-۲-۲) میزان تولید…………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۳-۳) قوت های صادرات خرما …………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۳-۴) ضعف های صادرات خرما……………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۳-۵) بازارهای عمده هدف صادرات خرما ……………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۴) سیب…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۴-۱) سطح زیر کشت و میزان تولید سیب در ایران ……………………………………………………………. ۲۴

۲-۵) مروری بر مطالعات انجام گرفته…………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۵-۱) مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۵-۲) مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………………… ۲۸

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۳-۲) تحلیل الگوی نموداری عرضه صادرات ……………………………………………………………………….. ۳۳

۳-۳) ارائه الگوی عرضه صادرات محصولات کشاورزی ایران……………………………………………………. ۳۵

۳-۴) روش خودتوضیح با وقفه ی گسترده ( ARDL )………………………………………………………….. 38

۳-۵) آزمون کرانه ها ( Bounds Test )……………………………………………………………………………. 41

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۴-۲) نتایج حاصل از آزمون کرانه ها…………………………………………………………………………………… ۴۶

۴-۲-۱) نتایج حاصل از آزمون کرانه های محصول پسته…………………………………………………………… ۴۶

۴-۲-۲) نتایج حاصل از آزمون کرانه های محصول خرما………………………………………………………….. ۴۷

۴-۲-۳) نتایج حاصل از آزمون کرانه های محصول سیب …………………………………………………………. ۴۸

۴-۳) نتایج حاصل از مدل ARDL……………………………………………………………………………………. 48

۴-۳-۱) برآورد و نتایج مدل بلندمدت تابع عرضه صادرات پسته ………………………………………………. ۴۹

۴-۳-۲) برآورد و نتایج مدل بلندمدت تابع عرضه صادرات خرما……………………………………………….. ۵۰

۴-۳-۳) برآورد و نتایج مدل بلندمدت تابع عرضه صادرات سیب ……………………………………………… ۵۱

۴-۴) نتایج حاصل از مدل تصحیح خطا ( آزمون ECM)…………………………………………………………. 53

۴-۴-۱) نتایج آزمون ECM  پسته……………………………………………………………………………………… ۵۳

۴-۴-۲) نتایج آزمون ECM خرما……………………………………………………………………………………… ۵۴

۴-۴-۳) نتایج آزمون  ECM سیب…………………………………………………………………………………….. ۵۴

فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱) نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۵-۲) پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *