گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی عوامل انگیزشی مؤثر کار در کارکنان سرپرستی بانک کشاورزی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی عوامل انگیزشی مؤثر کار در کارکنان سرپرستی بانک کشاورزی
۱۳۹۶-۰۸-۲۷
265 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی عوامل انگیزشی مؤثر کار در کارکنان سرپرستی بانک کشاورزی


تعداد صفحات ۹۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

نیروی انسانی هر سازمان به عنوان یکی از مولفه­های استراتژیک به حساب می آید  که در اثربخشی و کارآیی سازمان بسیار مؤثر است و ضرورت ایجاب می‏نماید که در چگونگی رفتار و انگیزش های او در سازمان بررسی بیشتری صورت پذیرد. از رهگذر توجه به نیروی انسانی و رفتار شناسی کارکنان نه تنها سازمان می‏تواند بهتر به اهداف خود دست یابد بلکه آنان  نیز احساس خواهند نمود که به عنوان یک انسان کارآمد در کانون توجه قرار دارند.

در بررسی عوامل انگیزشی مؤثر کار در کارکنان، بخش سرپرستی بانک کشاورزی استان مازندران به اندازه لازم تمرکز داشته و دارد . طرح تحقیق بکار رفته در این تحقیق از نوع توصیفی – بیانی و با ابزار پرسشنامه بسته با ۳۸ سوال و با  روایی و پایانی مناسب انجام شده لست که حجم نمونه تحقیق با استفاده از جدول جرسی و مورگان ۱۴۰ نفر برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها از طریق آزمون ضریب همبستگی صورت گرفته و نتایج نشان داده است که زمینه ها و عواملی چون ۱٫ حقوق و دستمزد ۲٫ خطی و مشی­های محیطی ۳٫ ارتباطات ۴٫ نحوه سرپرستی و امنیت شغلی ۵٫ شناخت و قدردانی ۶٫ توسعه شغلی ۷٫ ماهیت کار ۸٫ مسؤلیت شغلی ۹٫ موقعیت شغلی هر یک سهم موثر و مستقیمی در ایجاد انگیزش کارکنان بانک کشاورزی ایفا می­نمایند که  باید در تقویت آنها به ترتیب اولویت تعیین شده تلاش مستمر صورت گیرد.

واژه­های کلیدی: انگیزش شغلی[۱]، عوامل خارجی۲، عوامل داخلی۳، بانک کشاورزی.

   ۱ – Job motivation

۲ – External  Factors

۳ – Internal Factors

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول – کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲- بیان مساله……………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت موضوع………………………………………………………………………. ۶

۱-۴- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۵- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………… ۹

۱-۶- فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۷- تعریف واژه­ها و اصطلاحات………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۸- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………… ۱۳

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۲- انگیزش…………………………………………………………………………………………….. ۱۵

­۲-۳- پیداش و تکامل انگیزش……………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۳- ۱- شناخت انگیزش ……………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۳-۲- تعریف انگیزش ……………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۳-۳- تعریف انگیزه ………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۳-۴- انگیزاننده ها……………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۳-۵- تحولات تاریخی انگیزش…………………………………………………………………… ۲۴

۲-۳-۵-۱- مدل سنتی ………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۳-۵-۲- مدل روابط انسانی………………………………………………………………………… ۲۵

­۲-۳-۵-۳- مدل منابع انسانی …………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۴-  نظریه­های انگیزش………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۴-۱- نظریه­های محتوایی…………………………………………………………………………… ۲۷

­۲-۴-۱-۱- نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو……………………………………………………. ۲۷

۲-۴-۱-۲- نظریه  yو x………………………………………………………………. 29

۲-۴-۱-۳- نظریه بهداشت – انگیزش………………………………………………………………. ۳۱

۲-۴-۱-۳-۱- عوامل بهداشت ……………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۴-۱-۳-۲- محرک­ها………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۴-۱-۴- نظریه هستی یا وجود، داشتن ارتباط و رشد(ای- آر – جی) ………………….. ۳۲

۲-۴-۱-۵-  نظریه نیازهای سه گانه مک کللند…………………………………………………….. ۳۴

­۲-۴-۱-۶- نظریه ویژگیهای شغل……………………………………………………………………. ۳۴

­۲-۴-۲- نظریه های فرآیندی………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۴-۲-۱- نظریه برابری ……………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۴-۲-۱-۱-  عواقب نابرابری ……………………………………………………………………… ۳۶

۲-۴-۲-۲- نظریه انتظار ……………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۴-۲-۳- نظریه تعیین هدف………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۵- کاربرد نظریه­های انگیزش در سازمان­ها……………………………………………………… ۳۸

۲-۵-۱- انگیزش: تنبیه و تشویق……………………………………………………………………… ۳۹

۲-۵-۲- انگیزه های پولی …………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۵-۳- ویژگیهای پاداش مادی و پول……………………………………………………………… ۴۰

۲-۵-۴- هدف گذاری………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۵-۵- اشتراک مساعی……………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۵-۶- اصلاح رفتار…………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۵-۷- رابطه پاداش با عملکرد……………………………………………………………………… ۴۳

۲-۵-۸- تبیین توان نظریات انگیزشی……………………………………………………………….. ۴۵

۲-۵-۹- جمع­بندی نظریه­های انگیزش………………………………………………………………. ۴۶

۲-۶- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۷- پژوهش­های انجام شده…………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۷-۱- پژوهش­های داخلی …………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۷-۲- پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………… ۵۰

فصل سوم – روش تحقیق

۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۳-۲- روش تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۳- جامعه آماری………………………………………………………………………………………. ۵۸

۳-۴- روش نمونه­گیری و حجم نمونه………………………………………………………………. ۵۸

۳-۵- ابزارها جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………. ۵۸

۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………. ۵۹

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………….. ۶۰

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۴-۲- مرحله اول: توصیف جمعیت شناختی نمونه­ها…………………………………………….. ۶۳

۴-۲-۱- جنسیت…………………………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۲-۲- وضعیت تأهل ………………………………………………………………………………… ۶۴

۴-۲-۳- وضعیت سن…………………………………………………………………………………… ۶۵

۴-۲-۴- وضعیت تحصیلات………………………………………………………………………….. ۶۶

۴-۲-۵- وضعیت تجربه کاری………………………………………………………………………… ۶۷

فصل پنجم- بحث، نتیجه­گیری پیشنهادها

۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۵-۲- یافته­های تحقیق………………………………………………………………………………….. ۸۴

۵ -۳- مقایسه با سایر تحقیقات………………………………………………………………………. ۸۵

۵-۴- پیشنهادها………………………………………………………………………………………….. ۸۷

۵-۵- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………. ۹۰

۵-۶- توصیه­ها به محققین …………………………………………………………………………….. ۹۱

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………… ۹۲

پیوست…………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *