گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی علل بروز تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی استان مازندران


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی علل بروز تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی استان مازندران
2017-11-02
192 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی علل بروز تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی استان مازندران


تعداد صفحات ۱۳۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”598″] 

چکیده

تخلفات مالی چالش بزرگ و مانع اساسی در مقابل توسعه همه کشورها است، و در عین حال مبارزه با آن کار ساده ای نیست. از این رو نظام مدیریت کلان و اجرایی کشور باید با آگاهی و آشنایی به قوانین و مقررات ، زمینه اعمال مدیریت آگاهانه و هدفمند را فراهم سازد تا این امر بستر مناسبی را برای نهادینه کردن نظارت و مالاً پیشگیری از وقوع تخلفات و نتیجتاً کاهش این پدیده را فراهم سازد . فلذا پرسش اصلی این است که :علل بروز تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی مازندران کدامند ؟ ترتیب تاثیرگذاری آنها چگونه می باشد ؟این تحقیق از نظر هدف ، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش یک تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی است و از آنجاییکه حجم جامعه و نمونه آماری با یکدیگر یکسان و برابر تعداد کارشناسان شاغل در دستگاههای نظارتی استان  به میزان ۳۵ نفراست ،  ازکل جامعه آماری نظر سنجی شده است. همچنین برای پاسخ به سئوالات اصلی تحقیق ، مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به کارشناسان خبره و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و به روش دلفی صورت گرفت و برای رتبه بندی متغیرهای اثر گذار بر بروز تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی استان مازندران از تکنیک AHP  استفاده شد.یافته های تحقیق نشان می دهد عوامل اصلی موثر بر بروز تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی استان مازندران به ترتیب عبارتند از : عوامل مدیریتی- فردی –  محیطی .

 

واژه های کلیدی:تخلف ، عوامل  مدیریتی، فردی، محیطی

 

عنوان                                                                        صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………..۱

 ۱-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………….۲

۱ ۲ – بیان مسئله………………………………………………………………………………………..۵

۱ ۳ –  اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………۵

۱ ۴ – اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………….۶

۱ ۵ چارچوب نظری ومدل تحلیلی تحقیق ………………………………………………….۶

۱ ۶ – سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………………..۹

۱ ۷ – قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………۹

۱ ۷ ۱ – قلمرو مکان……………………………………………………………………………….۹

۱ ۷ ۲ قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………..۹ 

۱ ۷ ۳ قلمرو زمانی………………………………………………………………………………۹

۱ ۸- تعریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………..۹

۱-۸-۱ – تعریف  نظری واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………۱۰

۱-۸-۲- تعریف  عملیاتی واژه ها و اصطلاحات………………………………………………۱۱

فصل دوم: مطالعات نظری تحقیق………………………………………………………۱۴

۲ ۱  مقدمه……………………………………………………………………………………………….۱۵

۲ ۲ پایه های نظری تحقیق …………………………………………………………………….۱۵

۲ ۲ ۱ مفهوم تخلف ………………………………………………………………………….۱۵

۲ ۲ ۲ انواع تخلف ……………………………………………………………………………۱۵

۲-۲-۳- ساختار اداری و تشکیلاتی دستگاههای اجرایی کشور  ………………………..۱۶

۲- ۲- ۳- ۱- دستگاههای اجرائی …………………………………………………………………۱۶
۲- ۲- ۴- دستگاههای نظارتی کشور …………………………………………………………….۱۸

۲- ۲- ۵– وضعیت موجود نظارت وبازرسی …………………………………………………..۱۹

۲- ۲- ۶- کنترلهای مالی دستگاههای دولتی از طریق دیوان محاسبات کشور………..۲۰

۲- ۲- ۷ کنترلهای مالی دستگاههای دولتی از طریق سازمان بازرسی کل کشور     ۲۲

۲ ۲ ۷ سازمان بین المللی حسابرسی ……………………………………………………..۲۵

۲-۲-۷-۱- سازمان بین المللی مؤسسات عالی حسابرسی (اینتوسای)…………………..۲۵

۲-۲-۷-۲- سازمان آسیائی مؤسسات عالی حسابرسی(آسوسای)…………………………۲۵

۲-۲-۷-۳- مجمع  منطقه ای کشورهای عضو اکو(اکوسای)………………………………۲۶

۲ ۳   پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………….۲۶

۲- ۳- ۱ – پژوهشهای انجام شده در داخل کشور …………………………………………..۲۶

۲-۳- ۲ – جمع بندی و نتیجه گیری از پیشینه تحقیقات انجام شده …………………….۳۵

فصل سوم: روش تحقیق…………………………………………………….۳۷

۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………۳۸

۳-۲- روش و نوع تحقیق…………………………………………………………………………۳۸

۳ ۳ – جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………..۳۸

۳ ۴ – روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………….۳۹

۳ ۵ – متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………..۳۹

۳ ۵ ۱ –  متغیرهای مستقل …………………………………………………………………..۳۹

۳– ۵ ۲ – متغیر وابسته……………………………………………………………………….۴۰

۳ ۶ – ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………….۴۱

۳-۷- روایی وپایایی ابزار تحقیق……………………………………………………………..۴۲

۳-۷-۱ روایی………………………………………………………………………………………۴۲

۳-۷-۲ پایایی………………………………………………………………………………………۴۳

۳ ۸ – روشهای تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………….۴۴

۳-۸-۱ روش دلفی ………………………………………………………………………………۴۴

۳-۸-۲ روش AHP ( فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی )  ………………………۴۴

۳-۸-۲-۱ مزایای فرایند تحلیل سلسله مراتبی………………………………………………۴۵

۳-۸-۲-۲ ساختن درخت سلسله مراتبی……………………………………………………..۴۷

۳-۸-۲-۳-  محاسبه وزن………………………………………………………………………..۵۰

۳-۸-۲-۴- روش های محاسبه وزن نسبی………………………………………………….۵۱

۳-۸-۲-۵ روش بردار ویژه………………………………………………………………………۵۳

۳-۸-۲-۶ – محاسبه وزن نهایی ……………………………………………………………….۵۴              

۳-۸-۲-۷- محاسبه نرخ ناسازگاری …………………………………………………………۵۵

۳-۸-۲-۸ – ماتریس سازگار و خصوصیات آن …………………………………………۵۵

۳-۸-۲-۹-  ماتریس ناسازگار و خصوصیات آن………………………………………..۵۵

۳-۸-۲-۱۰ الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس …………………………..۵۸

۳-۸-۲-۱۱ – الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک سلسله مراتبی…………………۵۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها………………………………..۶۰

۴ ۱ مقدمه……………………………………………………………………………………..۶۱

۴- ۲ – بررسی جمعیت شناسی………………………………………………………………۶۱

۴-۳- بررسی سوال اول تحقیق ……………………………………………………………..۶۵

۴-۴- بررسی سوال دوم تحقیق ……………………………………………………………………۷۰

۴-۴-۱- مراحل ارزیابی با استفاده ازAHP …………………………………………….71

         ۴-۴-۱-۱- ماتریس مقایسه ای معیارها نسبت به یکدیگر……………………………..۷۱

              ۴ -۴-۱-۲-محاسبه نرخ سازگاری…………………………………………………………۷۹ 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………۸۶

۵ ۱ مقدمه……………………………………………………………………………………….۸۷

۵ ۲ – محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………..۸۷

۵-۳- نتایج تحقیق……………………………………………………………………………..۸۸

۵-۴- مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات…………………………………………….۹۰

۵-۵-پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………۹۳

۵-۵-۱-پیشنهاد های کاربردی برای بکارگیری نتایج تحقیق……………………….۹۴

۵-۵-۱-پیشنهاد های کاربردی جهت سودمندی حسابرسی و رسیدگیهای

دستگاههای نظارتی ………………………………………………………………………………..۱۰۰

۵-۵-۲ توصیه به محققان دیگر……………………………………………………………۱۰۲

پیوست ها……………………………………………………………………………………۱۰۳

 

پیوست ب)پرسشنامه طیف لیکرت…………………………………………………….۱۰۵

پیوست ج) پرسشنامه مقایسات زوجی……………………………………………….۱۱۸

پیوست د) مقادیر ترجیحات برای مقایسه های زوجی……………………………….۱۲۱

پیوست ه )  قانون دیوان محاسبات کشور…………………………………………….۱۲۲

پیوست و)   قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و

اصلاحات مصوب ۱۳۷۵………………………………………………………………..۱۳۴

منابع و ماخذ……………………………………………………………۱۳۹ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *