گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی صور خیال در آثار سلمان هراتی


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی صور خیال در آثار سلمان هراتی
2017-11-25
432 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی صور خیال در آثار سلمان هراتی


تعداد صفحات ۲۲۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”728″]

چکیده :

پایان نامه­ی حاضر جستاری درباره­ی صورخیال در اشعار سلمان هراتی می­باشد که در پنج فصل تنظیم شده است.

در این تحقیق ضمن پرداختن به شرح زندگی ، آثار و افکار شاعر ، صورخیال (تشبیه ، استعاره ، مجاز ، کنایه) مورد بررسی و تفحّص قرار گرفته است ، باتوجّه به اهداف و پرسش­های اصلی و فرعی تحقیق این عناصر ادبی در آثار سلمان هراتی مشخّص گردیده است.

در همین راستا ، ضمن بیان کلّیّات و تعاریف ، کلّیّه­ی تشبیهات ، استعارات و کنایات و مجازهای موجود در مجموعه­های شعری شاعر استخراج شده و در چهار بخش تنظیم گردید.

در بخش  استعاره ، استعارات به کاررفته در کل مجموعه­ی اشعار سلمان هراتی نزدیک به ۱۲۷۱ مورد است که از این میان استعاره مکنیّه از نوع تشخیص با ۶۱۹ مورد بیشترین بسامد و استعاره تبعیّه با ۷۷ مورد کمترین بسامد را دارند.

در بخش کنایه ، تعداد کنایات یافت شده در مجموع آثار هراتی نزدیک به ۷۹۱ مورد است که از میان انواع آن کنایه از فعل (مصدر) با ۵۹۲ مورد و کنایه از موصوف با ۷۰ مورد بیشترین و کمترین جایگاه را در اشعار شاعر دارند.

در بخش تشبیه نیز در کلّ آثار هراتی نزدیک به ۵۷۳ مورد تشبیه یافت شده است که تشبیه بلیغ اضافی با ۱۶۳ مورد و تشبیه معکوس یا مقلوب با ۱ مورد به ترتیب بیشترین و کم­ترین فراوانی را به خود اختصاص داده­اند.

در بخش مجاز نیز در کلّ آثار هراتی نزدیک به ۲۷۹ مورد مجاز یافت شده است که در میان انواع مجاز ، مجاز محلیّه (ذکر حال و اراده­ی محل) با ۶۹ مورد بیشترین بسامد و مجاز صفت به جای صفت با ۱ مورد کمترین بسامد را در اشعار شاعر دارند.

 

واژه­های کلیدی : شکل (صورخیال) ، تشبیه ، استعاره ، کنایه ، مجاز

 

فهرست مطالب

عــنوان                                                                                                                                                 صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اوّل : کلّیّات تحقیق

۱-۱- مقدّمه ……………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۲- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۴- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۵- فرضیه­ی تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۶- تعریف اصطلاحات و واژه­ها………………………………………………………………………….. ۵
فصل دوم : ادبیّات و پیشینه­ی تحقیق

۲-۱- مقـدّمـه…………………………………………………………………………………………………….. ۸
۲-۲- ادبیّات تحقق……………………………………………………………………………………………… ۸
۲-۲-۱- اهمّیّت صورخیال…………………………………………………………………………………….. ۸
۲-۲-۲- صورخیال و معرّفی جنبه­های آن………………………………………………………………….. ۹
۲-۲-۳- تشبیه……………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۲-۳-۱- ابداع و تقلید در تشبیهات………………………………………………………………………. ۱۲
۲-۲-۳-۲- تشبیه پنهان و آشکار…………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۲-۳-۳- تشبیه از جهت ارکان…………………………………………………………………………….. ۱۳
۲-۲-۳-۴- تشبیه به اعتبار طرفین آن……………………………………………………………………….. ۱۳
۲-۲-۳-۵- انواع تشبیه به لحاظ شکل………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۲-۴- استعاره………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۲-۴-۱- اقسام استعاره………………………………………………………………………………………. ۱۶
۲-۲-۵- کنایه…………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
۲-۲-۵-۱- کنایه از لحاظ مکنیٌ عنه…………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۲-۵-۲- کنایه به لحاظ معنی قریب یا بعید…………………………………………………………….. ۲۰
۲-۲-۵-۳- کنایه به لحاظ وضوح و روشنی……………………………………………………………….. ۲۰
۲-۲-۶- مجـاز…………………………………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۲-۶-۱- تعریف قرینه………………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۲-۶-۲- تعریف علاقه………………………………………………………………………………………. ۲۲
۲-۲-۷- شرح مختصری از زندگی نامه­ی سلمان هراتی………………………………………………… ۲۴
۲-۲-۸- آثار سلمان هراتی…………………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۲-۸-۱- از آسمان سبز……………………………………………………………………………………… ۲۵
۲-۲-۸-۲- دری به خانه­ی خورشید…………………………………………………………………………. ۲۶
۲-۲-۸-۳- از این ستاره تا آن ستاره………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۲-۸-۴- مجموعه کامل شعرهای هراتی…………………………………………………………………. ۲۸
۲-۲-۹- افکار و اندیشه­های سلمان هراتی…………………………………………………………………. ۲۹
۲-۲-۱۰- مختصات زبانی شعر سلمان هراتی…………………………………………………………….. ۳۰
۲-۳- پیشینه­ی تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۳۱
فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱- معرّفی روش تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۳۴
۳-۲- گردآوری اطّلاعات……………………………………………………………………………………… ۳۴
۳-۳- ابزار گردآوری اطّلاعات……………………………………………………………………………….. ۳۴
۳-۴- روش­های تجزیه و تحلیل اطّلاعات…………………………………………………………………. ۳۴
۳-۵- بیان قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۳۵
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱- مقـدّمـه…………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۴-۲- استعاره……………………………………………………………………………………………………… ۳۷
۴-۲-۱-۱- استعاره مکنیّه – تشخیص : از آسمان سبز…………………………………………………… ۳۹
۴-۲-۱-۲- استعاره مکنیّه – تشخیص : دری به خانه­ی خورشید………………………………………. ۴۷
۴-۲-۱-۳- استعاره مکنیّه – تشخیص : افزوده­ها………………………………………………………….. ۵۴
۴-۲-۱-۴- استعاره مکنیّه – تشخیص : از این ستاره تا آن ستاره……………………………………… ۵۵
۴-۲-۲-۱- استعاره مصرّحه : از آسمان سبز……………………………………………………………….. ۵۷
۴-۲-۲-۲- استعاره مصرّحه : دری به خانه­ی خورشید…………………………………………………… ۶۸
۴-۲-۲-۳- استعاره مصرّحه : افزوده­ها……………………………………………………………………… ۷۷
۴-۲-۲-۴- استعاره مصرّحه : از این ستاره تا آن ستاره………………………………………………….. ۷۸
۴-۲-۳-۱- استعاره مکنیّه – غیرتشخیص : از آسمان سبز……………………………………………….. ۷۹
۴-۲-۳-۲- استعاره مکنیّه – غیرتشخیص : دری به خانه­ی خورشید………………………………….. ۸۲
۴-۲-۳-۳- استعاره مکنیّه – غیرتشخیص : افزوده­ها……………………………………………………… ۸۴
۴-۲-۳-۴- استعاره مکنیّه – غیرتشخیص : از این ستاره تا آن ستاره………………………………….. ۸۴
۴-۲-۴-۱- استعاره تبعیّه : از آسمان سبز…………………………………………………………………… ۸۵
۴-۲-۴-۲- استعاره تبعیّه : دری به خانه­ی خورشید………………………………………………………. ۸۷
۴-۲-۴-۳- استعاره تبعیّه : افزوده­ها………………………………………………………………………….. ۹۰
۴-۲-۴-۴- استعاره تبعیّه : از این ستاره تا آن ستاره……………………………………………………… ۹۰
۴-۳- کـنایـه……………………………………………………………………………………………………… ۹۱
۴-۳-۱-۱- کنایه از فعل : از آسمان سبز……………………………………………………………………. ۹۳
۴-۳-۱-۲- کنایه از فعل : دری به خانه­ی خورشید………………………………………………………. ۱۱۶
۴-۳-۱-۳- کنایه از فعل : افزوده­ها………………………………………………………………………….. ۱۲۹
۴-۳-۱-۴- کنایه از فعل : از این ستاره تا آن ستاره………………………………………………………. ۱۳۰
۴-۳-۲-۱- کنایه از صفت : از آسمان سبز…………………………………………………………………. ۱۳۱
۴-۳-۲-۲- کنایه از صفت : دری به خانه­ی خورشید…………………………………………………….. ۱۳۶
۴-۳-۲-۳- کنایه از صفت : افزوده­ها……………………………………………………………………….. ۱۳۹
۴-۳-۲-۴- کنایه از صفت : از این ستاره تا آن ستاره……………………………………………………. ۱۳۹
۴-۳-۳-۱- کنایه از موصوف : از آسمان سبز………………………………………………………………. ۱۴۰
۴-۳-۳-۲- کنایه از موصوف : دری به خانه­ی خورشید…………………………………………………. ۱۴۲
۴-۳-۳-۳- کنایه از موصوف : افزوده­ها…………………………………………………………………….. ۱۴۴
۴-۳-۳-۴- کنایه از موصوف : از این ستاره تا آن ستاره…………………………………………………. ۱۴۵
۴-۴- تشبیه……………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶
۴-۴-۱-۱- تشبیه بلیغ اضافی : از آسمان سبز…………………………………………………………….. ۱۴۹
۴-۴-۱-۲- تشبیه بلیغ اضافی : دری به خانه­ی خورشید………………………………………………… ۱۵۵
۴-۴-۱-۳- تشبیه بلیغ اضافی : افزوده­ها……………………………………………………………………. ۱۵۹
۴-۴-۱-۴- تشبیه بلیغ اضافی : از این ستاره تا آن ستاره……………………………………………….. ۱۵۹
۴-۴-۲-۱- تشبیه مرسل (یا صریح) : از آسمان سبز……………………………………………………… ۱۶۰
۴-۴-۲-۲- تشبیه مرسل (یا صریح) : دری به خانه­ی خورشید………………………………………… ۱۶۵
۴-۴-۲-۳- تشبیه مرسل : افزوده­ها………………………………………………………………………….. ۱۶۸
۴-۴-۲-۴- تشبیه مرسل : از این ستاره تا آن ستاره………………………………………………………. ۱۶۹
۴-۴-۳-۱- تشبیه بلیغ اسنادی : از آسمان سبز…………………………………………………………….. ۱۷۰
۴-۴-۳-۲- تشبیه بلیغ اسنادی : دری به خانه­ی خورشید……………………………………………….. ۱۷۴
۴-۴-۳-۳- تشبیه بلیغ اسنادی : افزوده­ها…………………………………………………………………… ۱۷۸
۴-۴-۳-۴- تشبیه بلیغ اسنادی : از این ستاره تا آن ستاره……………………………………………….. ۱۷۸
۴-۴-۴-۱- تشبیه مجمل «یا کوتاه شده که وجه شبه در آن ذکر نمی­شود» : از آسمان سبز……………….. ۱۷۹
۴-۴-۴-۲- تشبیه مجمل «یا کوتاه شده که وجه شبه در آن ذکر نمی­شود» : دری به خانه­ی خورشید…… ۱۸۰
۴-۴-۴-۳- تشبیه مجمل «یا کوتاه شده که وجه شبه در آن ذکر نمی­شود» : افزوده­ها……………………… ۱۸۱
۴-۴-۴-۴- تشبیه مجمل «یا کوتاه شده که وجه شبه در آن ذکر نمی­شود» : از این ستاره تا آن ستاره….. ۱۸۱
۴-۴-۵-۱- تشبیه مؤکّد ، بالکنایه «یا استوار که ادات تشبیه در آن ذکر نمی­شود» : از آسمان سبز………. ۱۸۱
۴-۴-۵-۲- تشبیه مؤکّد ، بالکنایه «یااستوار که ادات تشبیه درآن ذکر نمی­شود»: دری به خانه­ی خورشید… ۱۸۲
۴-۴-۵-۳- تشبیه مؤکّد ، بالکنایه «یا استوار که ادات تشبیه در آن ذکر نمی­شود» : افزوده­ها…………….. ۱۸۳
۴-۴-۵-۴- تشبیه مؤکّد ، بالکنایه «یااستوار که ادات تشبیه درآن ذکر نمی­شود»: ازاین ستاره تاآن ستاره….. ۱۸۳
۴-۴-۶-۱- تشبیه تفضیل : از آسمان سبز…………………………………………………………………… ۱۸۳
۴-۴-۶-۲- تشبیه تفضیل : دری به خانه­ی خورشید……………………………………………………… ۱۸۴
۴-۴-۶-۳- تشبیه تفضیل : افزوده­ها…………………………………………………………………………. ۱۸۵
۴-۴-۷-۱- تشبیه مضمر : از آسمان سبز……………………………………………………………………. ۱۸۵
۴-۴-۷-۲- تشبیه مضمر : دری به خانه­ی خورشید………………………………………………………. ۱۸۵
۴-۴-۷-۳- تشبیه مضمر : از این ستاره تا آن ستاره………………………………………………………. ۱۸۶
۴-۴-۸-۱- تشبیه جمع : از آسمان سبز…………………………………………………………………….. ۱۸۶
۴-۴-۸-۲- تشبیه جمع : دری به خانه­ی خورشید………………………………………………………… ۱۸۶
۴-۴-۸-۳- تشبیه جمع : از این ستاره تا آن ستاره……………………………………………………….. ۱۸۶
۴-۴-۹-۱- تشبیه مرکّب : از آسمان سبز……………………………………………………………………. ۱۸۷
۴-۴-۹-۲- تشبیه مرکّب : دری به خانه­ی خورشید………………………………………………………. ۱۸۷
۴-۴-۱۰-۱- تشبیه معکوس یا مقلوب : از آسمان سبز………………………………………………….. ۱۸۷
۴-۵- مجــاز……………………………………………………………………………………………………… ۱۸۸
۴-۵-۱-۱- مجاز با علاقه­ی محلیّه «ذکر محل و اراده­ی حال» : از آسمان سبز………………………….. ۱۹۱
۴-۵-۱-۲- مجاز با علاقه­ی محلیّه «ذکر محل و اراده­ی حال» : دری به خانه­ی خورشید……………… ۱۹۴
۴-۵-۱-۳- مجاز با علاقه­ی محلیّه «ذکر محل و اراده­ی حال» : از این ستاره تا آن ستاره…………….. ۱۹۵
۴-۵-۲-۱- مجاز جز از کل «جزئیت» : از آسمان سبز…………………………………………………… ۱۹۵
۴-۵-۲-۲- مجاز جز از کل «جزئیت» : دری به خانه­ی خورشید………………………………………. ۱۹۸
۴-۵-۳-۱- مجاز مضاف­الیه به جای کل اضافه : از آسمان سبز………………………………………… ۱۹۹
۴-۵-۳-۲- مجاز مضاف­الیه به جای کل اضافه : دری به خانه­ی خورشید…………………………… ۲۰۱
۴-۵-۳-۳- مجاز مضاف­الیه به جای کل اضافه : افزوده­ها………………………………………………. ۲۰۲
۴-۵-۴-۱- مجاز صفت جانشین موصوف : از آسمان سبز……………………………………………… ۲۰۲
۴-۵-۴-۲- مجاز صفت جانشین موصوف : دری به خانه­ی خورشید………………………………… ۲۰۴
۴-۵-۴-۳- مجاز صفت جانشین موصوف : افزوده­ها……………………………………………………. ۲۰۴
۴-۵-۵-۱- مجاز کل به جز «کلّیّت» : از آسمان سبز……………………………………………………… ۲۰۵
۴-۵-۵-۲- مجاز کل به جز «کلّیّت» : دری به خانه­ی خورشید………………………………………… ۲۰۶
۴-۵-۵-۳- مجاز کل به جز «کلّیّت» : افزوده­ها……………………………………………………………. ۲۰۶
۴-۵-۶-۱- مجاز مضاف به جای کل اضافه : از آسمان سبز……………………………………………. ۲۰۶
۴-۵-۶-۲- مجاز مضاف­ به جای کل اضافه : دری به خانه­ی خورشید………………………………. ۲۰۷
۴-۵-۶-۳- مجاز مضاف­ به جای کل اضافه : از این ستاره تا آن ستاره………………………………. ۲۰۸
۴-۵-۷-۱- مجاز اسم به جای صفت : از آسمان سبز……………………………………………………. ۲۰۸
۴-۵-۷-۲- مجاز اسم به جای صفت : دری به خانه­ی خورشید……………………………………….. ۲۰۸
۴-۵-۸-۱- مجاز با علاقه­ی محلیّه «ذکر حال و اراده­ی محل» : از آسمان سبز………………………….. ۲۰۹
۴-۵-۸-۲- مجاز با علاقه­ی محلیّه «ذکر حال و اراده­ی محل» : دری به خانه­ی خورشید……………… ۲۰۹
۴-۵-۹-۱- مجاز با علاقه­ی ماکان : از آسمان سبز……………………………………………………….. ۲۰۹
۴-۵-۹-۲- مجاز با علاقه­ی ماکان : دری به خانه­ی خورشید…………………………………………… ۲۰۹
۴-۵-۱۰-۱- مجاز با علاقه­ی سببیّه : از آسمان سبز………………………………………………………. ۲۰۹
۴-۵-۱۰-۲- مجاز با علاقه­ی سببیّه : دری به خانه­ی خورشید…………………………………………. ۲۱۰
۴-۵-۱۱-۱- مجاز با علاقه­ی لازم و ملزوم «لازمیّه» : از آسمان سبز…………………………………. ۲۱۰
۴-۵-۱۲-۱- مجاز با علاقه­ی آلیّه : از آسمان سبز………………………………………………………… ۲۱۰
۴-۵-۱۳-۱- مجاز با علاقه­ی عموم و خصوص «ذکر خاصّ و اراده­ی عام» : از آسمان سبز…………. ۲۱۰
۴-۵-۱۴-۱- مجاز به حذف حرف اضافه : از آسمان سبز………………………………………………. ۲۱۱
۴-۵-۱۵-۱- مجاز صفت به جای صفت : از آسمان سبز……………………………………………….. ۲۱۱
فصل پنجم : بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها

۵-۱- بیان مجدّد مسأله…………………………………………………………………………………………. ۲۱۳
۵-۲- روش انجام کار تحقیق…………………………………………………………………………………. ۲۱۳
۵-۲-۱- معرّفی روش تحقیق…………………………………………………………………………………. ۲۱۳
۵-۲-۲- معرّفی جامع تحقیق…………………………………………………………………………………. ۲۱۳
۵-۲-۳- ابزار گردآوری داده­ها……………………………………………………………………………….. ۲۱۳
۵-۲-۴- روش گردآوری اطّلاعات………………………………………………………………………….. ۲۱۳
۵-۲-۵- کاربرد تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۲۱۳
۵-۳- بیان کّلی نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………… ۲۱۴
۵-۴- نتایج سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………. ۲۱۵
۵-۵- نتایج فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………….. ۲۲۰
۵-۶- ارائه­ پیشنهادها……………………………………………………………………………………………. ۲۲۲
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………… ۲۲۳
 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *