گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی شخصیت های ایران باستان در اشعار نصرالله مردانی


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی شخصیت های ایران باستان در اشعار نصرالله مردانی
2017-11-11
321 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی شخصیت های ایران باستان در اشعار نصرالله مردانی


تعداد صفحات ۱۰۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”646″]

چکیده

از شاخصه­های اصلی شعر فارسی به استثنای نوع مدحی آن از گذشته تا حال، پاسداشت عناصر فرهنگی ایران زمین و دفاع از هویت ملی و آیینی ایرانیان است. یکی از این موارد را می­توان بازتاب نام شخصیت­های تاریخی و باستانی ایران دانست که بعضاً برخی از آن­ها شاید حتی وجود خارجی هم نداشته­اند. بنیانگذار اصلی این سنت را باید فردوسی بزرگ دانست و بسیاری از شاعران آزاده از ادامه دهندگان این راه بودند.

در دوره­ی انقلاب شاعرانی چون نصرالله مردانی با استفاده از لحنی حماسی و آن هم در قالب غزل که در نوع خود تازگی داشت از این ویژگی سود جستند. مردانی را باید مبدع چنین سبکی دانست که در حقیقت خواست تا با این شیوه به تهییج و تشویق مردم بپردازد و با یادآوری تاریخ سازان گذشته­ی این سرزمین روحیه­ی افتخار و دلیری را در آن­ها زنده بدارد ؛ لذا در این پایان نامه سعی شد تا ابتدا شخصیت­های تاریخی، پهلوانی و اسطوره­ای ایران را که در شعر مردانی آمده، مورد شناسایی قرار گیرد. برای این کار در یک بخش­بندی نخستین این اشخاص را به دو گروه ماورای طبیعی و طبیعی تقسیم کردیم و پس از آن برای هر دسته، شخصیت­های متناسب با آن را قایل شدیم و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و بهره­گیری از منابع و مستندات به معرفی هر یک از شخصیت­ها پرداختیم و نشان دادیم که مردانی از شاعرانی بوده که به فرهنگ و ملیت اهمیت بسیار می­داده است.

واژه­های کلیدی : مردانی، شعر، شخصیت، ایران، ملیت.

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  صفحه

چکیده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  ۱

فصل اول کلیات تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲

مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳

بیان مسأله  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ۴

اهداف تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵

فرضیه­ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵

فصل دوم ، ادبیات و پیشینه­ی تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶

زندگی­نامه­ی  نصرالله مردانی. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۷

اسطوره. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ۱۶

تعریف اسطوره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ۱۶

اساطیر ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۸

شکل­گیری اساطیر ایرانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۹

اساطیر و عقاید بیش آریایی در ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ۲۰

پیشینه­ی تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ۲۰

فصل سوم ، روش تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .۲۴

مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ۲۵

روش تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۵

  • روش تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۵
  • جامعه­ی آماری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۶
  • مراحل اجرای تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ۲۶
  • ابزار گردآوری اطلاعات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۷
  • متغیرهای تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ۲۷

فصل چهارم ، تجزیه و تحلیل داده­ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۸

مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .. . ۲۹

الف – شخصیت­های ماورای طبیعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ۳۰

الف – ۱- آسمانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ۳۰

الف – ۱- ۱- آسمانی مثبت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .۳۰

الف – ۱-۱-۱- اهورا مزدا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ۳۰

ویژگی­های اهورا مزدا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .۳۱

اهورا مزدا و باورها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  ۳۱

الف – ۱-۱-۲- مهر ، میترا ، میثره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۲

الف – ۱-۲- آسمانی منفی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ۳۳

الف – ۱-۲-۱- اهریمن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .۳۳

الف -۱-۲-۲- ابلیس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۵

الف – ۲- با پوشش زمینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۶

الف – ۲-۱- دیو. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ۳۶

دیوان در شاه­نامه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..۳۶

پیدایش دیوان در فرهنگ مزدیسنا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۷

نام و وظایف دیوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۷

الف -۲-۲- سیمرغ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۹

الف – ۲-۳- غول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۳

الف – ۲-۴- ققنوس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .۴۳

ب- شخصیت­های طبیعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۷

ب-۱- اسطوره­ای. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ۴۷

ب-۱-۱- آرش کمان­گیر . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۷

ب-۱-۲- اسفندیار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۹

ب-۱-۳- اشکبوس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۰

ب-۱-۴- بیژن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۱

ب-۱-۵- پیران ویسه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .۵۴

ب-۱-۶- توس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .۵۶

ب-۱-۷- تهمینه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..۵۶

ب-۱-۸- جمشید. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ۵۸

ب-۱-۹-رستم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۱

ب-۱-۱۰- سام. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ۶۵

ب-۱-۱۱-سهراب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..۶۶

ب-۱-۱۲- سندباد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .۶۶

ب-۱-۱۳- سودابه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۷

ب-۱-۱۴-سیاوش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۸

ب-۱-۱۵-شغاد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۰

ب-۱-۱۶- ضحّاک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۱

ب-۱-۱۷- کاوه­ی آهنگر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  ۷۴

ب- ۱-۱۸- گرسیوز پسر پشنگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ۷۸

  • ب-۱-۱۹- گیو. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۹
  • ب-۱-۲۰ – منیژه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۸۰
  • ب-۲- تاریخی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..۸۱
  • ب-۲-۱-اسکندر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۸۱
  • ب-۲-۲- بابک خرّمدین. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ۸۲

ب-۲-۳- خسرو پرویز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ۸۳

ب-۲-۴- ساسان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. ۸۵

ب-۲-۵- شیرین. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. ۸۵

ب-۲-۶- فرهاد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ۸۸

ب-۳- مذهبی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . ..  ۸۹

ب-۳-۱- آدم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ۸۹

ب-۳-۲- زرتشت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..۹۱

ب-۲-۷- مانی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۴

ب-۳-۳-و ۴- هابیل و قابیل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۶

 

فصل پنجم ، نتیجه­گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۹

منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۰۳

چکیده­ی انگلیسی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰۹

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *