گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی شخصیتها در هفت پیکر نظامی از منظر داستانی و تاریخی


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی شخصیتها در هفت پیکر نظامی از منظر داستانی و تاریخی
2017-09-02
484 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی شخصیتها در هفت پیکر نظامی از منظر داستانی و تاریخی


تعداد صفحات ۱۲۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”295″]

چکیده:

به لحاظ تقسیم بندی ادبیات داستانی،‌هفت پیکر به دو بخش تقسیم می شود ۱ – داستان اصلی این شاهکار ادبی که سرگذشتی تاریخی و واقعی است اما نظامی به آن داستانی داده است ۲ – قصه های هفت گنبد،‌که تقریباً تمام  ویژگیهای قصه را داراست امّا همچنانکه نظامی سرگذشت بهرام را جلوه ای داستانی بخشیده است و آن را از شکل تاریخی به شکل داستانیمبدل کرده است،‌در قصه های هفت گنبد نیز با چیره دستی – علی رغم اینکه آنها رازا منابع شفاهی و طبعاً ساختار اینگونه قصه ها بر اساس نقل است – توانسته است گاهی اوقات به آن رنگی داستانی بدهد و این قصه ها به لحاظ کاربرد عناصر،‌رنگ و بوی داستانی پیدا کرده اند موضوع این تحقیق بررسی شخصیتهای داستانی و تاریخی در هفت پیکر نظامی می باشد که با روش توصیفی و تحلیلی و تتبع در این اثر ارزشمند، سعی گردیده جلوه ها و مصادیق داستانی و تاریخی استخراج و استنباط گردد. باید دیدکه این شخصیتها،‌کدام از بسامد بیشتری برخوردار است و دیدگاه شاعر در این باره چگونه است این پژوهش بر پنج فصل تنظیم گردیده که در فصل چهارم به بررسی شخصیتهای داستانی و تاریخی پرداخته شده است.

فهرست مطالب

فصل اول:……………………………………………………………………………………………… ۲

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱)ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۱)تعریف ادبیات……………………………………………………………………………………. ۵

۱-۲) ادبیات داستانی …………………………………………………………………………………. ۵

۱-۳) تعریف داستان…………………………………………………………………………………… ۶

۱-۲)بیان مسئله و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………. ۸

۱-۳) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………. ۹

۱-۳-۱) اهداف کلی ………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۳-۲)اهداف جزئی …………………………………………………………………………………. ۹

۱-۳-۳) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………. ۹

۱-۳-۴)پرسش اصلی تحقیق………………………………………………………………………….. ۱۰

فصل دوم

۲-۱) ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۱-۱) تعریف داستان………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱-۲) تعریف ادبیات……………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۱-۳) تعریف ادبیات داستانی………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۱-۴) تعریف قصه ،داستان کوتاه ،داستان بلند ، رمان……………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۴-۱) قصه………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱-۴-۲)داستان کوتاه……………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۴-۳)داستان بلند………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۱-۴-۴)رمان ………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۵) فرق قصه با داستان…………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۱-۶)تفاوت داستان پردازی در گذشته و حال …………………………………………………….. ۱۶

۲-۱-۷) عناصر داستان………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۱-۷-۱)طرح و پیرنگ یا الگوی حادثه…………………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۷-۲) شخصیت و شخصیت پردازی ……………………………………………………………. ۱۸

۲-۱-۷-۳۱)عوامل مهم در خلق شخصیت واقعی و زنده……………………………………………… ۱۹

۲- ۱-۷-۲-۲)شیوه های شخصیت پردازی …………………………………………………………… ۲۱

۲-۱-۷-۳)درونمایه………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۱-۷-۴)توصیف……………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۱-۷-۵)زاویه دید………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۱-۷-۶)حقیقت مانندی ……………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱-۷-۷)صحنه و صحنه پردازی …………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۷-۸)فضاو رنگ………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۷-۹)لحن……………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۱-۸)شخصیت پردازی در هفت پیکر………………………………………………………………. ۲۷

۲-۱-۸-۱)داستان روز شنبه (گنبد سیاه)………………………………………………………………. ۲۸

۲-۱-۸-۱-۱)شخصیت پردازی ………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۱-۸-۱-۲)صحنه پردازی ………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۱-۸-۱-۳)درونمایه………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۱-۸-۱-۴)موضوع…………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۱-۸-۱-۵)زاویه دید ………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۱۸-۲) داستان روز یک شنبه (گنبد زرد)…………………………………………………………… ۲۹

۲-۱-۸-۱-۱)شخصیت پردازی ………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۱-۸-۲-۳)صحنه پردازی ………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۱-۸-۲-۳)کشمکش………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۱-۸-۲-۴)درونمایه………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۱-۸-۲-۵)موضوع…………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۱-۸-۲-۶)زاویه دید……………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۱-۹)داستان روز دو شنبه (گنبد سبز)………………………………………………………………. ۳۰

۲-۱-۹-۱)شخصیت پردازی …………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۱-۹-۲) گفتگو…………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱-۹-۳)درونمایه…………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۱-۹-۴)موضوع……………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۱-۱۰)داستان روز سه شنبه(گنبد سرخ)…………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱-۱۰-۱)شخصیت پردازی ……………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱-۱۰-۲)صحنه پردازی …………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۱۰-۱۰-۳)کشمکش ………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱-۱۰-۴) درونمایه………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۱-۱۰-۵)موضوع…………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۱-۱۰-۶)زاویه دید………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۱-۱۱)داستان روز چهارشنبه (گنبد فیروزه)………………………………………………………… ۳۲

۲-۱-۱۱-۱) شخصیت پردازی ………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱-۱۱-۲)قصه پردازی …………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۱-۱۱-۳)کشمکش…………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۱-۱۱-۴)لحن……………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۱-۱۱-۵)مضمون…………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۱-۱۱-۶)زاویه دید………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۱-۱۲)داستان روز پنجشنبه(گنبد صندل)……………………………………………………………. ۳۴

۲-۱-۱۲-۱)شخصیت پردازی………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۱-۱۲-۲)صحنه پردازی……………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۱-۱۲-۳)درونمایه…………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۱-۱۲-۴)موضوع…………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۱-۱۲-۵)زاویه دید………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۱-۱۳)داستان روز آدینه (گنبد سفید)………………………………………………………………. ۳۶

۲-۱-۱۳-۱)شخصیت پردازی ……………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱-۱۳-۲)صحنه پردازی …………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۱-۱۳-۳)کشمکش…………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۱-۱۳-۴)درونمایه…………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۱-۱۳-۵)زاویه دید………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۱-۱۴)زندگی حکیم نظامی گنجوی ……………………………………………………………….. ۳۷

۲-۱-۱۵)اندیشه های نظامی …………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۱-۱۶)آثار نظامی ………………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۱-۱۶-۱)مخزن الاسرار…………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۱-۱۶-۲)خسرو وشیرین…………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۱-۱۶-۳)لیلی و مجنون……………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۱-۱۶-۴)اسکندر نامه………………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۱-۱۶-۵)هفت پیکر ………………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۱-۱۷)اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر نظامی …………………………………………………….. ۴۳

۲-۱-۱۸)سبک نظامی گنجوی ……………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱-۱۹)مقام شاعری نظامی …………………………………………………………………………. ۴۶

فصل سوم

۳ ۱ ) روش تحقیق:……………………………………………………………………………….. ۴۹

۳ ۲ ) محدوده تحقیق:…………………………………………………………………………….. ۴۹

۳ ۳ ) روش گردآوری داده های تحقیق:………………………………………………………….. ۴۹

۳ ۴ ) ابزار گردآوری داده های تحقیق:…………………………………………………………… ۴۹

۳ ۵ ) روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق:…………………………………………… ۵۰

فصل چهارم

۴ ۱ ) شخصیتهای تاریخی ………………………………………………………………………… ۵۲

۴ ۱ -۱ ) بهرام:……………………………………………………………………………………. ۵۲

۴ . ۱٫ ۱ . ۱ )‌مهارت در تیراندازی و شکار:…………………………………………………………. ۵۴

۴ ۱ ۱ ۲ ) پرهیز از ظلم و ستم:……………………………………………………………… ۵۵

۴ ۱ ۱ ۳ ) از بین بردن کینه و عداوت……………………………………………………….. ۵۶

۴ ۱ ۱ ۴ ) دادگری و حق ستانی:…………………………………………………………….. ۵۶

۴ ۱ ۱ ۵ )‌شجاعت:…………………………………………………………………………… ۵۸

۴ ۱ ۱ ۶ ) عدالت:……………………………………………………………………………. ۵۹

۴ ۱ ۱ ۷ ) عفو……………………………………………………………………………….. ۶۱

۴ ۱ ۱ ۸ ) پرهیز از بدگویی و غیبت:………………………………………………………… ۶۱

۴ ۱ ۱ ۹ ) ایجاد رفاه و آرامش………………………………………………………………. ۶۲

 ۴ ۱ ۱ ۱۰ ) توجه به عقلا و اندیشمندان……………………………………………………. ۶۳

۴ ۱ ۱ ۱۱ )‌دین داری و سپاس گزاری از خداوند:………………………………………….. ۶۳

۴ ۱ ۱ ۱۲ ) سخاوتمندی و کمک به درویشان:  …………………………………………….. ۶۴

۴ ۱ ۱ ۱۳ ) شعرشناسی و ادب پروری………………………………………………………. ۶۵

۴ ۱ ۱ ۱۴ ) رعیت پروری……………………………………………………………………. ۶۶

۴ ۱ ۱ ۱۵ ) مجازات بدکار………………………………………………………………….. ۶۶

۱ ۱ ۱۶ ) شادخواری و زیاده روی در زن خواهی:…………………………………………….. ۶۷

۴ ۱ ۲  ) یزدگرد اول:…………………………………………………………………………… ۶۸

۴ ۱ ۳ ) اردشیر بابکان………………………………………………………………………….. ۶۹

۴ ۱ ۴ ) کسری:…………………………………………………………………………………. ۷۰

۴ ۱ ۵ ) اسکندر:……………………………………………………………………………….. ۷۱

۴ ۱ ۶ ) جمشید…………………………………………………………………………………. ۷۳

۴ ۱ ۷  ) نعمان:…………………………………………………………………………………. ۷۵

۴ ۱ ۸ ) منذربن نعمان:…………………………………………………………………………. ۷۷

۴ ۱ ۹ )‌داریوش سوم(دارا)…………………………………………………………………….. ۷۸

۴ – ۱ – ۱۰ ) زرتشت……………………………………………………………………………….. ۸۰

۴ ۱ ۱۱) ایاز:……………………………………………………………………………………. ۸۱

 ۴ ۱ ۲ ۱ ) فرعون……………………………………………………………………………. ۸۲

۴ – ۱ – ۱۳ ) مهرنویسی:……………………………………………………………………………. ۸۴

۴ ۱ ۱۴) راست روشن:…………………………………………………………………………. ۸۴

۴ ۱ ۱۳) قارون………………………………………………………………………………….. ۸۵

۴ ۱ ۱۴)مانی:……………………………………………………………………………………. ۸۶

۴ ۲ ) شخصیتهای دینی و تاریخی:………………………………………………………………… ۸۷

۴ ۲ ۱ ) حضرت ابراهیم(ع)…………………………………………………………………….. ۸۷

۴ ۲ ۲)موسی:…………………………………………………………………………………… ۸۸

۴ ۲ ۳ ) حضرت نوح(ع)……………………………………………………………………….. ۹۰

۴ ۲ ۴ ) سلیمان:………………………………………………………………………………… ۹۲

 ۴ -۲ ۵ ) حضرت عیسی(ع)……………………………………………………………………… ۹۵

 ۴ ۲ ۶ ) یوسف(ع)…………………………………………………………………………….. ۹۷

۴ ۲ ۷ ) یونس(ع)………………………………………………………………………………. ۹۹

۴ ۲ ۸ ) خضر:…………………………………………………………………………………. ۱۰۰

۴ ۳ )‌شخصیتهای داستانی………………………………………………………………………… ۱۰۴

۴ ۳ ۱) شیرین:…………………………………………………………………………………. ۱۰۴

۴ ۳ ۲ ) شیده………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۴ ۳ ۳ ) فتنه:…………………………………………………………………………………… ۱۰۶

۳ ۲ ۴ ) خیر و شر……………………………………………………………………………… ۱۰۸

۴ ۳ ۵ ) بشر پرهیزگار ملیخا:……………………………………………………………….. ۱۰۹

۴ ۳ ۶ ) ماهان………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

۴ ۳ ۷ ) فرهاد………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۴ ۳ ۸ ) زلیخا:…………………………………………………………………………………. ۱۱۵

۴ ۳ ۹)بلقیس:………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۴ ۳ ۱۰ ) بانوی حصاری………………………………………………………………………. ۱۱۷

فصل پنجم

نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد…………………………………………………………………………. ۱۲۱

فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………….. ۱۲۳

 



ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *