گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی سبک رهبری خدمتگزار در شرکت انتقال گاز ایران (مطالعه موردی منطقه۹ عملیات انتقال گاز) و تاثیر نقش آن بر توانمندسازی کارکنان * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی سبک رهبری خدمتگزار در شرکت انتقال گاز ایران (مطالعه موردی منطقه۹ عملیات انتقال گاز) و تاثیر نقش آن بر توانمندسازی کارکنان
۱۳۹۶-۰۶-۱۶
343 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی سبک رهبری خدمتگزار در شرکت انتقال گاز ایران (مطالعه موردی منطقه۹ عملیات انتقال گاز) و تاثیر نقش آن بر توانمندسازی کارکنان


تعداد صفحات ۱۹۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

در تحقیق حاضر به ” بررسی سبک رهبری خدمتگزار در شرکت انتقال گاز ایران (مطالعه موردی منطقه۹ عملیات انتقال گاز) و تاثیر نقش آن بر توانمندسازی کارکنان” پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود و از لحاظ هدف، در زمره تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد. جامعه آماری این پژوهش عبارتند از” کلیه مدیران و کارکنان شرکت انتقال گاز ایران (مطالعه موردی منطقه۹ عملیات انتقال گاز) اعم از زن و مرد و با تحصیلات دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر که تعداد آن ۲۲۰N= نفر می‌باشند” .حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی ومورگان انجام شده است. که با توجه به تعداد جامعه، تعداد نمونه برابر با ۱۴۰n=نفر محاسبه شده است.پرسشنامه این تحقیق شامل پرسشنامه رهبری خدمتگزار و توانمندسازی بود که روایی آن توسط اساتید راهنما و مشاور و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ تایید شد.پس از آزمون فرضیه ها به این نتیجه رسیده شد که محاسبه ضریب همبستگی پیرسون گویای آن است که بین سبک رهبری خدمتگزار بر احساس معنی داری در شغل ،احساس شایستگی ،احساس داشتن حق انتخاب ،احساس مؤثر بودن و احساس مشارکت با دیگران در شرکت انتقال گاز ایران (مطالعه موردی منطقه۹ عملیات انتقال گاز) رابطه معناداری وجود دارد

 

کلمات کلیدی: رهبری خدمتگزار، توانمندسازی کارکنان، منطقه۹ عملیات انتقال گاز

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

فصل اول : کلیات

۱-۱)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۲)بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۳)اهمیت وضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۱-۴)مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۱-۵-)اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۱-۶)سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۱-۷) تعریف واژه های کلیدی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۱-۸) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول:مبانی نظری تحقیق

۲-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۲- تعریف رهبری خدمتگزار…………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۲-۱- تعریف رهبری……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۲-۲-۲-مهارت‌های خود رهبری……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱

۲-۲-۳-سبکهای رهبری………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۲-۲-۴-مقایسه دو سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

۲-۲-۵-نظریه ها و تئوری های رهبری……………………………………………………………………………………………………………… ۷۹

۲-۲-۶-سیستم مدیریت رنسیس لیکرت…………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

۲-۲-۷-رهبر و رهبری خدمتگزار……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

۲-۲-۸-کاربردهای رهبری خدمتگزار………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

۲-۲-۹- ویژگیهای رهبری خدمتگزار………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

۲-۳)توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۳-۲-تعریف توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۳-۳-عوامل موثر بر توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۳-۴-رویکردهای توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۳-۵-توانمندسازی روانشناختی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۳-۶-فرآیند توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۳-۷-چالش های موجود در تواناسازی کارکنان………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۲-۳-۸-مزایای توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۳-۹-مفهوم آموزش ضمن خدمت کارکنان…………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۲-۳-۱۰-فواید آموزش ضمن خدمت………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

۲-۳-۱۱-فرآیند برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان……………………………………………………………………………….. ۵۲

۲-۳-۱۲-آموزش کارکنان و توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………. ۵۵

۲-۳-۱۳-مدل های توانمندسازی نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۲-۳-۱۴-ارتباط ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان…………………………………………………………………………………… ۶۴

۲-۴-تاریخچه شرکت ملی گاز ایران…………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

۲-۵- بخش دوم:پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۲-۵-۱-تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

۲-۵-۲-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

۲-۵-۳-جمع بندی پیشینه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

۳-۲) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

۳-۳- جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

۳-۳-۱ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۳-۳-۲ حجم نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

۳-۷- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۴-۲) بررسی جمعیت شناسی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱

۴-۳- بررسی توصیفی نمرات، به تفکیک  شاخص های پرسشنامه توانمندسازی…………………………………………………… ۱۲۵

۴-۴- بررسی توصیفی نمرات، به تفکیک  شاخص های پرسشنامه رهبری…………………………………………………………… ۱۲۷

۴-۵- بررسی فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹

۴-۶-آزمون رگرسیون خطی چندگانه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۵

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۰

۵-۲) ارائه یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۱

۵-۳) بحث و بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵

۵-۴) محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۸

۵-۵) پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۹

۵-۶) توصیه‌هایی برای محققان………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۲

منابع و ماخذ

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۳

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۷

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *