گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی راهبردهای ارتقا مسئولیت اجتماعی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی راهبردهای ارتقا مسئولیت اجتماعی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی
2017-11-07
195 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی راهبردهای ارتقا مسئولیت اجتماعی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی


تعداد صفحات ۱۰۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”625″]

چکیده

مسئولیت اجتماعی سازمان[۱] (CSR) موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سال های اخیر بوده و عامل اساسی بقای هر سازمانی محسوب می شود. سازمان های سرآمد به عنوان سازمان هایی پاسخگو، برای شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان باید تعهدات خود به مسئولیت اجتماعی را از طریق ارزش های خویش ابراز دارند و اطمینان حاصل کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری می شوند و به این ترتیب مسئولیت پذیری اجتماعی برای آنان مزایای دو جانبه ای خواهد داشت بطوریکه هم سازمان از رویکرد اخلاقی تر و منسجم تر خود نفع می برد و هم جامعه و طرف های ذینفع نیز نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت .پژوهش حاضر که در راستای بررسی راهبردهای  ارتقا مسئولیت اجتماعی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی شهرستان بهشهر به انجام رسیده ضمن تاکید بر مفهوم و اهمیت مسئولیت اجتماعی در سازمان ها ،به بررسی نقش مدیران در چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی در جهت ارتقای مسئولیت اجتماعی پرداخته و در قالب مدل تحلیلی تحقق مؤلفه ها و اجزا مسئولیت اجتماعی را تشریح و به لزوم برنامه ریزی مدیران برای ارتقاء آن جهت تحقق اهداف سازمان اشاره می نماید.با توجه به سوال اصلی تحقیق که ارتقا مسئولیت اجتماعی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی شهرستان بهشهر یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تنظیم گردیده و از طریق تحقیق همبستگی به بررسی نقش مسئولیت اجتماعی پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران دانشگاه ها و مراکز آموزشی شهرستان بهشهر
می باشند وابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه محقق می باشد که پس از روایی و پایایی سنجی آن میان اعضای نمونه تقسیم و پس از گردآوری اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری spss تجزیه و تحلیل صورت پذیرفته و فرضیات مورد آزمون قرار گرفتند که در جمع بندی مشخص گردید مدیران دانشگاه ها و مراکز آموزشی در ارتقای مسئولیت اجتماعی سازمان نقش موثری دارند و همچنین بین نقش مدیران در اهداف اقتصادی ،اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی و ارتقاء مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزشی رابطه معنا داری وجود دارد.

کلمه های کلیدی:

مسئولیت اجتماعی – ارتقاء مسئولیت اجتماعی- مسئولیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی

 

 

 

فهرست
عنوانصفحه
چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

 

   ۱ 

۱-۱- مقدمه                                                                                            ۲

۱-۲ بیان مسئله                                                                                        ۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                      ۳

۱-۴ اهداف تحقیق                                                                                    ۵

۱-۴-۱ هدف اصلی                                                                         ۵

۱-۴-۲ اهداف فرعی                                                                        ۵

۱-۵ چارچوب نظری تحقیق                                                                         ۶

۱-۶ سوال ها / فرضیه های تحقیق                                                                  ۷

۱-۶-۱ سوال/ فرضیه اصلی پژوهش                                                       ۶

۱-۶-۲ سوال ها /  فرضیه های فرعی پژوهش                                           ۶

۱-۷ تعریف واژه ها و اصطلاحات                                                                  ۸

۱-۷-۱ تعاریف مفهومی متغیرها                                                            ۹

۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها                                                            ۱۰

۱-۸  قلمرو تحقیق (موضوعی، مکانی، زمانی)                                                     ۱۱

فصل دوم : ادبیات تحقیق                                                                            ۱۲

۲-۱ مقدمه                                                                                             ۱۳

۲-۲ مسئولیت اجتماعی سازمان ها                                                                  ۱۴

۲-۳ تعاریف مسئولیت اجتماعی                                                                     ۱۸

۲-۴- ابعاد جایگاه مسئولیت اجتماعی                                                               ۲۱

۲-۵- مسئولیت اجتماعی در مفهوم نوین                                                           ۲۲

۲-۶ دیدگاه های مختلف مسئولیت اجتماعی:                                                       ۲۴

۲-۶-۱ مبانی فلسفی دیدگاه های مسئولیت اجتماعی                                    ۲۶

۲-۷ مسئولیت اجتماعی از نظر مکاتب و ادیان                                                     ۲۷

۲-۷-۱- دیدگاه اسلام به مسئولیت اجتماعی                                              ۳۰

۲-۸ مسئولیت اجتماعی، پیش فرض پاسخگویی اجتماعی                                        ۳۳

۲-۹ اهمیت مسئولیت اجتماعی در سازمان ها                                                      ۳۶

۲-۹-۱ اهمیت و ضرورت مسئولیت اجتماعی از دیدگاه سازمان ملل                                     ۳۷

۲-۱۰ دیدگاه های نظری پیرامون مسئولیت اجتماعی                                              ۳۸

۲-۱۱ پیوستار مسئولیت اجتماعی                                                                    ۴۱

۲-۱۲ رهیافت های مسئولیت های اجتماعی                                                        ۴۲

۲-۱۳ ایجاد ارزش از طریق مسئولیت اجتماعی                                                    ۴۵

۲-۱۴ جذابیت های مسئولیت اجتماعی از دیدگاه ذینفعان                                         ۴۸

۲-۱۵ مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان مزیت رقابتی                                          ۴۹

۲-۱۶ نقش های مسئولیت اجتماعی در ارتقای بهره وری                                         ۵۲

۲-۱۷ رابطه مسئولیت اجتماعی با انواع سازمانها                                                   ۵۴

۲-۱۸  موانع اجرای مسئولیت اجتماعی سازمان                                                    ۵۶

۲-۱۹- پیشینه تحقیق                                                                                  ۵۷

۲-۱۹-۱- پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی                                    ۵۸

۲-۱۹-۲- پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی                                  ۵۸

فصل سوم: روش شناسی تحقیق                                                                   ۶۱

۳-۱ مقدمه                                                                                             ۶۲

۳-۲ نوع روش تحقیق                                                                                ۶۳

۳-۳ جامعه آماری                                                                                     ۶۴

۳-۴  روش تعیین حجم نمونه                                                                       ۶۵

۳-۵ روش نمونه گیری                                                                               ۶۶

۳-۶  روش جمع آوری اطلاعات                                                                   ۶۷

۳-۷  روش سنجش روایی و پایایی ابزار سنجش                                                  ۶۷

۳-۸ روشهای تجزیه و تحلیل آماری                                                                ۶۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق                                                   ۷۱

۴-۱  مقدمه                                                                                             ۷۲

۴-۲  تحلیل آماری (توصیفی و استنباطی)                                                          ۷۲

۴-۲-۲ آمار توصیفی (دموگرافی) کارشناسان                                             ۷۵

۴-۲-۳- یافته های استنباطی (آزمون فرضیه ها)                                          ۷۹

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات                                                              ۸۷

۵-۱ مقدمه                                                                                             ۸۸

۵-۲ نتایج حاصل از فرضیات تحقیق                                                                ۸۹

۵-۲-۱ بحث و مقایسه                                                                      ۹۰

۵-۳ پیشنهادات تحقیق                                                                                ۹۲

۵-۳-۱- پیشنهادات حاصل از نتایج پژوهش                                             ۹۵

۵-۳-۲- پیشنهادات حاصل از مطالعات نظری                                            ۹۶

۵-۴ محدودیت های تحقیق                                                                          ۹۷

منابع و ماخذ                                                                                           ۹۸

منابع انگلیسی                                                                                          ۱۰۱

پیوست                                                                                                 ۱۰۲

[۱] . Corporate Social Responsibilityads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *