گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عوامل انگیزشی و بهره وری کارکنان اداری در اداره کل اموزش و پرورش * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عوامل انگیزشی و بهره وری کارکنان اداری در اداره کل اموزش و پرورش
۱۳۹۶-۰۹-۰۲
312 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عوامل انگیزشی و بهره وری کارکنان اداری در اداره کل اموزش و پرورش


تعداد صفحات ۱۰۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده :

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه عوامل انگیزشی و بهره وری کارکنان اداری در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران بوده است. بهره وری در اغلب سازمانها به عنوان یکی از کلیدی ترین مباحث مطرح می باشد و تأثیر آن بر کلیه امور سازمانی می تواند منشا حرکت و ایجاد تحول در سازمان گردد. عامل اصلی ارتقاء بهره وری، انسانها هستند و شرط اصلی تلاش انسانها در این ارتباط تمایل به انجام کار در راستای رفع کمبود روانی و فیزیولوژیک و جذب دستاورد لازم و کاهش هزینه ها و رضایتمندی مشتری و پویایی سازمان می باشد. بهره وری فقط به عنوان عاملی جهت رشد اقتصادی به حساب نمی آید، بلکه در درجه نخست به عنوان مکتبی مطرح می شوند که همواره سعی در بهبود وضع موجود را دارد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بوده است.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان اداری اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران می باشد.حجم نمونه ۱۶۳نفر، که افراد به صورت تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شده اند.ابزار جمع آوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه محقق ساخته ای است که داده های مورد نیاز بوسیله آن جمع آوری می شوند. برای تعیین روایی ابزار گردآوری اطلاعات به لحاظ محتوایی از نظرات متخصصین و اساتید مربوطه استفاده شده است و همچنین برای تعیین پایایی یا قابلیت اعتمادپرسشنامه از آلفای کرانباخ به منظور تعیین هماهنگی درونی بین سوالات پرسشنامه استفاده شده است.روش تجزیه وتحلیل داده ها شامل آمار توصیفی(جدول توزیع فراوانی ونمودارها)وآمار استنباطی(آزمون t-test)بااستفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین عوامل انگیزشی اولیه و ثانویه و بهره وری کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد و پیشنهاد می گردد که برای حفظ وضعیت فوق و افزایش بهره وری، مدیران به نیازهای کارکنان توجه بیشتری کنند.

کلید واژه ها:عوامل انگیزشی- بهره وری- نیازهای فیزیولوژیک- نیازهای امنیت- نیازهای عزت نفس- نیازهای خودشکوفایی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

چکیده  ——————————————————— ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه—————————————————— ۳

۱-۲- بیان مسئله————————————————– ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق—————————————- ۶

۱-۴- اهداف پژوهش ———————————————- ۷

۱-۵- چارچوب نظری و مدل تحلیلی پژوهش—————————– ۸

۱-۶- سئوالات تحقیق———————————————– ۱۰

۱-۶-۱- سئوالات اصلی——————————————— ۱۰

۱-۶-۲- سئوالات فرعی ——————————————— ۱۰

۱-۷- قلمرو تحقیق———————————————— ۱۰

۱-۷-۱- قلمرو مکانی———————————————– ۱۰

۱-۷-۲- قلمرو موضوعی——————————————— ۱۱

۱-۷-۳- قلمرو زمانی———————————————– ۱۱

۱-۸- تعریف واژه ها و اصطلاحات ———————————— ۱۱

۱-۸-۱- تعریف نظری واژه ها و اصطلاحات —————————– ۱۱

۱-۸-۲- تعاریف عملیاتی ——————————————- ۱۲

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ————————————————————- ۱۵

۲-۲-تعریف انگیزش ——————————————————- ۱۶

۲-۳- دیدگاههای اولیه انگیزش———————————————— ۱۷

۲-۴-نظریه های انگیزش—————————————————– ۱۷

۲-۴-۱- مدل سنتی——————————————————– ۱۸

۲-۴-۲- مدل روابط انسانی————————————————— ۱۸

۲-۴-۳-  مدل منابع انسانی————————————————— ۱۸

۲ -۵-  نظریه های معاصر انگیزش ——————————————— ۲۰

۲-۵-۱-  نظریه‌های محتوایی  ———————————————— ۲۰

۲-۵-۱-۱-  نظریه سلسه مراتب نیازها——————————————- ۲۱

۲-۵-۱-۲- نظریه نیازهای بالفعل مورای—————————————— ۲۶

۲-۵-۱-۳- نظریه انگیزش و بهداشت روانی ————————————– ۲۷

۲-۵-۱-۴- نظریه دو ساحتی انسان، نظریه X و Y ——————————— 29

۲-۵-۱-۵- نظریه نیازهای سه گانه ملک کللند ————————————- ۳۰

۲-۵-۲- نظریه های فرایندی————————————————– ۳۰

۲-۵-۲-۱- نظریه انتظار —————————————————– ۳۲

۲-۵-۲-۲- نظریه برابری—————————————————- ۳۳

۲-۵-۲-۳ – نظریه اسناد —————————————————- ۳۳

۲-۵-۲-۴- نظریه هدف گذاری———————————————— ۳۳

۲-۵-۲-۵   -نظریه های تقویت یا شرطی کردن عامل—————————- ۳۴

۲-۵-۲-۶  – نظریه اقتضایی انگیزش——————————————– ۳۵

۲-۵-۲-۷ -نظریه پویایی و رضایتمندی در سازمان———————————- ۳۵

۲-۵-۳  -تئوری‌های معاصر————————————————— ۳۶

۲- ۶ -انگیزش در عمل —————————————————– ۳۸

۲-۷-روش های ایجاد انگیزه ————————————————- ۳۹

۲-۸- بخش دوم  بهره وری—————————————————- ۴۱

۲-۸-۱- سیر تحول تاریخی اصطلاح بهره‌وری ————————————— ۴۱

۲-۸-۲- تعاریف بهره وری ————————————————— ۴۲

۲-۸-۲-۱ – نظریه‌های کلاسیک پیرامون بهره وری ———————————- ۴۳

۲-۸-۲-۲  -مدیریت علمی تیلور و بهره وری ————————————- ۴۴

۲-۸-۲-۳ –  نظریه‌های نئوکلاسیک و بهره‌وری ———————————— ۴۵

۲-۸-۳  -ابعاد بهره وری—————————————————– ۴۵

۲-۸-۴-  اندازه گیری بهره وری ———————————————– ۴۶

۲-۸-۵- مدل های سنجش بهره وری——————————————– ۴۶

۲-۸-۶- تفاوت اندازه‏گیری بهره‏وری در بخش تولیدی و خدمات———————– ۴۹

۲-۸-۷- سطوح بهره وری ————————————————— ۵۰

۲-۸-۸- مدل های بیانگر عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی————————- ۵۱

۲-۸-۹- هدف بهره وری—————————————————- ۵۱

۲-۸-۱۰- عوامل موثر بر بهره وری ——————————————— ۵۲

۲-۸-۱۱- بهره وری از دیدگاه منابع انسانی ————————————— ۵۴

۲-۸-۱۱-۱- بهره وری از دیدگاه روایات اسلامی———————————– ۵۴

۲-۸-۱۲- مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری نیروی انسانی———————– ۵۵

۲-۸- ۱۳- مهمترین عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی ——————— ۵۶

۲-۸- ۱۴- شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمانها——————- ۵۶

۲-۸-۱۵مثلث بهره وری نیروی کار——————————————— ۵۸

۲-۹-  تاثیر انگیزش  بر بهره وری نیروی انسانی———————————– ۵۹

۲-۱۰- بخش دوم  مروری بر سابقه پژوهش های انجام شده ————————– ۶۱

۲-۱۰-۱-پژوهش های انجام شده در داخل کشور  .——————————— ۶۱

۲-۱۰-۲- پیشینه تحقیقات خارجی ——————————————— ۶۵

۲-۱۱- نتیجه گیری ——————————————————– ۷۰

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱-مقدمه ———————————————————————————– ۷۲

۳-۲-روش تحقیق ——————————————————— ۷۲

۳-۳- جامعه آماری ——————————————————– ۷۳

۳-۴- حجم نمونه وروش تعیین آن ——————————————— ۷۴

۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات ———————————————— ۷۴

۳-۵-۱- پرسشنامه——————————————————— ۷۵

۳-۵-۱-۱ مختصات پرسشنامه ———————————————— ۷۵

۳-۵-۲- روایی پرسشنامه (Validity)—————————————— 75

۳-۵-۳- پایایی پرسشنامه (Reliability)—————————————- 76

۳-۶-روش تجزیه و تحلیل داده ها——————————————— ۷۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه————————————————————– ۷۹

۲-۴- بررسی جمعیت شناسی نمونه ها——————————————- ۸۰

۴-۳- خلاصه نتایج بدست آمده از بررسی های جمعیت شناسی ———————— ۸۵

۴-۴-آزمون نرمالیته——————————————————— ۸۶

۴-۵- آزمون فرضیه ها—————————————————— ۸۶

۴-۵-۱- رابطه بهره وری کارکنان و عوامل انگیزشی فیزیولوژیک آنان——————— ۸۷

۴-۵-۲- رابطه بهره وری کارکنان و نیازهای امنیت آنان —————————— ۸۸

۴-۵-۳ رابطه بهره وری کارکنان و عوامل انگیزشی اجتماعی آنان———————— ۸۹

۴-۵-۴ رابطه بهره وری کارکنان و عوامل انگیزشی عزت نفس و احترام آنان —————- ۹۰

۴-۵-۵ رابطه بهره وری کارکنان و عوامل انگیزشی خودشکوفایی آنان ——————– ۹۱

۴-۵-۶ رابطه بین بهره وری کارکنان و عوامل انگیزشی اولیه آنان———————— ۹۲

۴-۵-۷ رابطه بین بهره وری کارکنان و عوامل انگیزشی ثانویه آنان———————— ۹۴

۴-۵-۸ رابطه بین بهره وری کارکنان و عوامل انگیزشی آنان —————————- ۹۵

۴-۶- خلاصه نتایج بدست آمده ———————————————– ۹۶

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱-مقدمه ————————————————————– ۹۸

۵-۲-یافته هاتحقیق  ——————————————————- ۹۸

۵-۳-مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات مشابه ————————————— ۱۰۰

۵-۴-محدودیت های تحقیق  ————————————————- ۱۰۲

۵-۵-پیشنهادها مبتنی بر نتایج ————————————————- ۱۰۳

۵-۶-توصیه به محققین—————————————————— ۱۰۴

منابع———————————————————– ۱۰۵

پیوست ——————————————————— ۱۰۹

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *