گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان
۱۳۹۶-۰۸-۲۷
270 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان


تعداد صفحات ۱۳۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

درک عدالت سازمانی، به منظور اثربخشی عملکرد سازمان‌ها و رضایت افراد در سازمان یک ضرورت اساسی به شمار می‌آید و سازمان باید در جهت تحقق این مهم، نهایت تلاش و کوشش خود را به کار گیرد. از طرف دیگر تعهد سازمانی عامل مهمی جهت پیش بینی تمایل افراد به بقای سازمان می‌باشد و از اتلاف سرمایه‌ها جلوگیری می‌کند.

پژوهش حاضر رابطه بین مولفه‌های عدالت سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی را بررسی می‌کند. جامعه هدف، سازمان تامین اجتماعی کل استان مازندران است و از میان ۸۵۰ پرسنل این سازمان ۲۶۴نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.حجم نمونه با کمک جدول کرجسی و مورگان برآورد شد.روش نمونه گیری خوشه‌ای می‌باشد و بدین منظور از میان کارکنان سازمان تامین اجتماعی به طور تصادفی پاسخگویانی انتخاب شده و پرسشنامه در اختیار آنان قرار داده شد. هریک از دو مفهوم عدالت و تعهد دارای سه بعد می‌باشند. برای بررسی تعهد سازمانی از مدل آلن و مایر و برای بررسی عدالت سازمانی از مدل محقق ساخته استفاده شد. این پژوهش از یک فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی تشکیل شده است. به منظور تحقق اهداف تحقیق، پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای، از طریق مطالعه میدانی و تهیه پرسشنامه داده‌های مورد نیاز گردآوری و سپس از طریق نرم افزار آماری SPSS فرضیات اصلی و فرعی مورد آزمون قرار گرفت.جهت گرد آوری داه‌ها از دو پرسشنامه استفاده شد، پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر، و پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳).

یافته‌ها حاکی از آن است که فرضیه اصلی تائید شد و از میان فرضیات فرعی تنها فرضیه سوم تائید نشد و بین عدالت توزیعی و تعهد مستمر رابطه معناداری مشاهده نشد و هشت فرضیه دیگر تایید شدند. نتایج نشان می‌دهد که میان عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد و هرچه التزام به رعایت عدالت سازمانی در میان مدیران بیشتر باشد، به تبع آن تعهد سازمانی کارکنان نیز افزایش خواهد یافت.

واژگان کلیدی: عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای، عدالت مراوده‌ای، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد تکلیفی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه                                

چکیده……………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲) بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………… ۶

۱-۴) چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………… ۷

۱-۵)اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۵-۱) هدف کلی …………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۵-۲)اهداف جزیی ……………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۶) سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۶-۱) سوال اصلی …………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۶-۲) سوالات فرعی……………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۷) فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۷-۱) فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۷-۲) فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۸) متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۹) قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۱۱

 

 

۱-۹-۱) قلمروموضوعی …………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۹-۲) قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۹-۳) قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۱۰)تعریف واژگان و اصطلاحات کلیدی …………………………………………………………….. ۱۲

۱-۱۰-۱) تعاریف نظری ……………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۱۰-۲) تعاریف عملیاتی …………………………………………………………………………………. ۱۴

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱) بخش اول: مبانی نظری مربوط به عدالت سازمانی………………………………………………. ۱۷

۲-۱-۱)مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۲)مفهوم لغوی عدالت ………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۱-۳)رویکردهای نظری عدالت ………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۱-۳-۱)رویکرد طبیعت گرایانه از عدالت ……………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۳-۲)رویکرد مساوات طلبانه از عدالت …………………………………………………………… ۲۰

۲ -۱-۳-۳)درک شایسته گرایانه از عدالت ……………………………………………………………… ۲۰

۲-۱- ۳-۴)رویکرد لیبرالی و بی طرفانه دولت از عدالت ……………………………………………. ۲۱

۲-۱- ۳-۵)رویکرد حق گرایانه از عدالت ………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱-۴)عدل از دیدگاه امام علی (ع) …………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۱-۵)عدالت سازمانی ……………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱-۶)اهمیت رعایت عدالت در سازمان ها…………………………………………………………….. ۲۹

 

 

۲-۱-۷)نظریه برابری …………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۱-۸)کانون های عدالت سازمانی ………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۱-۹)مولفه های عدالت سازمانی ……………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۱-۱۰)عدالت توزیعی …………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱-۱۱)عدالت رویه ای ……………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۱-۱۱-۱)مدلهای عدالت رویه ای ……………………………………………………………………… ۴۱

۲-۱-۱۱-۲)علل و عوامل شکل دهنده عدالت رویه ای ………………………………………………. ۴۲

۲-۱-۱۲) عدالت مراوده ای ………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۱-۱۲-۱) بی عدالتی در مراوده ………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۱-۱۳) عدالت یا بی عدالتی مورد نظر ………………………………………………………………… ۴۵

۲-۱-۱۴) سطوح عدالت …………………………………………………………………………………….. ۴۷

۲-۱-۱۵)خلاصه آثار «بی عدالتی مورد انتظار» برای سازمانها ……………………………………….. ۴۷

۲-۱- ۱۶) عوامل موثر بر درک عدالت …………………………………………………………………… ۴۹

۲-۱-۱۷)نتایج درک عدالت ………………………………………………………………………………… ۴۹

۲-۱-۱۸) عدالت سازمانی و اجرای اثر بخش استراتژی سازمان…………………………………….. ۵۲

۲-۱-۱۹) ساختار سازمان عدالت گرا …………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۱-۲۰) موانع عمده تحقق عدالت در سازمان ………………………………………………………… ۵۵

۲-۲) بخش دوم- مبانی نظری تحقیق مربوط به تعهد سازمانی……………………………………… ۶۰

۲-۲-۱) مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۶۰

 

 

۲-۲-۲) تعریف تعهد ………………………………………………………………………………………… ۶۰

۲-۲-۳) تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………………. ۶۱

۲-۲-۴) اهمیت تعهد سازمانی …………………………………………………………………………….. ۶۴

۲-۲-۵) انواع تعهد …………………………………………………………………………………………… ۶۵

۲-۲-۶) دیدگاههای تعهد سازمانی ……………………………………………………………………….. ۶۶

۲-۲-۶-۱) مدل سه بخشی تعهد سازمانی می یر و آلن ……………………………………………… ۶۷

۲-۲-۶-۲) مدل تعهد سازمانی استیرز ……………………………………………………………………. ۶۹

۲-۲-۷) تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی………………………………………………… ۷۰

۲-۲-۷-۱) مدل اریلی و چتمن ……………………………………………………………………………. ۷۱

۲-۲-۷-۲) مدل آلن و مایر …………………………………………………………………………………. ۷۱

۲-۲-۷-۳) مدل آنجل و پری …………………………………………………………………………….. ۷۲

۲-۲-۷-۴) مدل مایر و شورمن ………………………………………………………………………….. ۷۳

۲-۲-۷-۵) مدل پنلی و گولد …………………………………………………………………………….. ۷۳

۲-۲-۸) پیش شرط ها و عوامل موثر بر تعهد سازمانی ………………………………………………. ۷۴

۲-۲-۸-۱) دیدگاه سالانسیک ………………………………………………………………………………. ۷۴

۲-۲-۸-۲) دیدگاه استیرز و همکاران …………………………………………………………………….. ۷۴

۲-۲-۸-۳) دیدگاه می یر و آلن …………………………………………………………………………… ۷۵

۲-۲-۸-۴) دیدگاه ماتیو و زاجاک ………………………………………………………………………… ۷۶

۲-۲-۹) دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی …………………………………………….. ۷۹

 

 

۲-۲-۹-۱) دیدگاه ریچرز …………………………………………………………………………………… ۷۹

۲-۲-۹-۲) دیدگاه بکر و بیلینگس ………………………………………………………………………… ۸۰

۲-۲-۱۰) تعهد سازمانی مدیران …………………………………………………………………………… ۸۱

۲-۳) بخش سوم- پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………… ۸۳

۲-۳-۱) تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………… ۸۳

۲-۳-۲) تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………….. ۸۷

فصل سوم: روش تحقیق                                                                  

۳-۱) مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

۳-۲) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۹۴

۳-۳) جامعه آماری و نمونه …………………………………………………………………………………. ۹۴

۳-۴) روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………… ۹۵

۳-۵) ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………….. ۹۵

۳-۶) روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………. ۹۶

۳-۶-۱) روایی…………………………………………………………………………………………………. ۹۶

۳-۶-۲) پایایی ………………………………………………………………………………………………… ۹۶

۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………. ۹۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها                                                    

۴-۱) مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

۴-۲) تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها …………………………………………………………………… ۹۹

 

 

۴-۳) آزمون فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………… ۱۰۴

۴-۳-۱) آزمون فرض اصلی ……………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۴-۳-۲) آزمون فرضیات فرعی ……………………………………………………………………………. ۱۰۶

۴-۴) نتایج آزمون  رتبه ای فریدمن ………………………………………………………………………. ۱۱۲

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱) مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۵-۲) خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

۵-۳) نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۵-۳-۱) نتیجه سوال اصلی …………………………………………………………………………… ۱۱۷

۵-۳-۲) نتیجه سوالات فرعی ……………………………………………………………………….. ۱۱۷

۵-۴) بحث و بررسی ………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

۵-۵) نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

۵-۶) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق …………………………………………………………………….. ۱۲۱

۵-۷) توصیه هایی برای محققین آتی …………………………………………………………………….. ۱۲۴

۵-۸) محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………. ۱۲۴

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *