گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و بهره وری نیروی کار در شعب درجه یک بانک کشاورزی استان مازندران


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و بهره وری نیروی کار در شعب درجه یک بانک کشاورزی استان مازندران
2017-11-11
170 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و بهره وری نیروی کار در شعب درجه یک بانک کشاورزی استان مازندران


تعداد صفحات ۹۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”645″]

چکیده:

اخیراً سرمایه اجتماعی باعث ایجاد تئوری هایی شده که پایه ای برای سایر مطالعات مدیریت می باشد. این سرمایه از مفاهیم نوینی است که نقشی بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در اثربخشی سازمان ها و جوامع ایفا می کند و امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد و به تازگی در مدیریت و سازمان به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته و به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منابع باارزش اشاره دارد. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست داده و پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می گردد. سرمایه اجتماعی عمدتاً مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده و شناسایی آن به عنوان یک نوع سرمایه، چه در سطح مدیریت کلان و چه در سطح مدیریت سازمان ها و بنگاهها، می تواند شناخت جدیدی از سیستم های اقتصادی – اجتماعی ایجاد کند و به مدیران در هدایت بهتر سیستم یاری رساند.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و بهره وری نیروی کار در شعب درجه یک بانک کشاورزی استان مازندران می باشد. روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی و غیرآزمایشی(میدانی و پیمایشی) قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. بدین منظور پرسشنامه ای با ۳۸ سوال طراحی گردیده است. نتایج تجزیه تحلیل داده ها با استفاده ضریب همبستگی رتبه ای پیرسون، برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی (X) با تعداد دوره های آموزشی (Y1)، نفر ساعت آموزشی (Y2)، غیبت کارکنان (Y3)، هزینه پرسنلی (Y4)، و میانگین کل بهره وری در شعب درجه یک بانک کشاورزی استان مازندران رابطه وجود ندارد. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته­ها، موارد مذکور جمع­بندی شده و پیشنهادات کاربردی مرتبط با آن برای مدیران و کارشناسان و نیز ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

 

واژه های کلیدی: سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه شناختی، بهره وری.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           &  صفحه

صفحه بسم الله الرحمن الرحیم ———————————————- الف

صفحه عنوان ———————————————————– ب

صفحه تصویب هیات داوران ———————————————— ت

صفحه تقدیم به ——————————————————— ث

صفحه تقدیروقدردانی —————————————————– ج

فهرست مطالب———————————————————- ح

فهرست جداول، شکلهاونمودارها ———————————————- ر

چکیده تحقیق———————————————————– ۱

 

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲- مسأله تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۳- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق……………………………………………………………………. ۵

۱-۴- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۵- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۶- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۷- تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق……………………………………………………………… ۸

 

فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق

بخش اول: ادبیات نظری

۲-۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۱-۲- سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۱-۲-۱- تعاریف……………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۱-۲-۲- اشکال مختلف سرمایه و تفاوت های آن…………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۲-۳-  تئوری پردازان سرمایه اجتماعی و تعاریف آنها از سرمایه اجتماعی………….. ۱۹

۲-۱-۲-۴- نقش سرمایه انسانی و افراد در سرمایه اجتماعی سازمان ……………………….. ۲۵

۲-۱-۲-۵- رویکردهای مفهومی به سرمایه اجتماعی…………………………………………….. ۲۶

۲-۱-۲-۶- سنجش و عملیاتی کردن سرمایه اجتماعی…………………………………………… ۲۸

۲-۱-۲-۷- ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی…………………………………………………………. ۲۹

۲-۱-۲-۸- مدل هایی برای سنجش  سرمایه اجتماعی…………………………………………… ۳۳

۲-۱-۳- بهره وری…………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۱-۳-۱- مفهوم بهره وری…………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۱-۳-۲- تعریف بهره وری از دیدگاه سازمان ها و نهادهای بین المللی………………….. ۳۷

۲-۱-۳-۳- بهره وری از دیدگاه های مختلف……………………………………………………… ۴۰

۲-۱-۳-۴-  نگرش در مورد بهره وری (تحول نگرشی در مورد بهره وری )………………. ۴۲

۲-۱-۳-۵-  نقش فرهنگ در توسعه بهره وری……………………………………………………. ۴۳

۲-۱-۳-۶-  ساختار فرهنگ بهره وری سازمان……………………………………………………. ۴۴

۲-۱-۳-۷- فرهنگ اجتماعی و بهره وری………………………………………………………….. ۴۴

۲-۱-۳-۸- فرهنگ بهره وری و آینده………………………………………………………………. ۴۵

۲-۱-۳-۹- پیشنهاد جهت ایجاد فرهنگ بهره وری………………………………………………. ۴۵

۲-۱-۳-۱۰- معیارهای بهره وری…………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۱-۳-۱۱- عوامل موثر بر بهره وری وکارایی……………………………………………………. ۴۶

۲-۱-۳-۱۲- عوامل موثر بهره وری………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۱-۳-۱۳-  بهره وری در سایر کشورها………………………………………………………….. ۴۸

۲-۱-۳-۱۴- انگیزه و بهره وری………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۱-۳-۱۵- وجدان کار، فرهنگ کار و انضباط در کار…………………………………………. ۵۴

۲-۱-۳-۱۶- سطوح بهره وری………………………………………………………………………… ۵۴

۲-۱-۳-۱۷- بهره وری سبز……………………………………………………………………………. ۵۶

۲-۱-۳-۱۸- شاخص های بهره وری  ……………………………………………………………… ۵۶

۲-۱-۴- تأثیر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری…………………………………………………………….. ۵۹

بخش دوم: پیشینه تحقیق

۲-۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۲-۲-۲- مرور مختصر مطالعات و تحقیقات…………………………………………………………… ۶۴

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۳-۲- روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۳-۳- جامعه آماری………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………….. ۷۳

۳-۵- ابزارها جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………. ۷۳

۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………… ۷۷

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………. ۷۷

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

۴-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۴-۲-مطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه…………………………………………………… ۷۹

۴-۲-۱- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت…………………………………… ۷۹

۴-۲-۲-مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تاهل………………………………………… ۸۰

۴-۲-۳- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن………………………………………… ۸۱

۴-۲-۴- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان تحصیلات………………………… ۸۲

۴-۲-۵- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تجربه کاری………………………………. ۸۴

۴-۳-تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده(آزمون فرضیات)……………………… ۸۵

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

۵-۲- بررسی نتایج تحقیق………………………………………………………………………………….. ۹۱

۵-۳- بحث و مقایسه……………………………………………………………………………………….. ۹۲

۵-۴- نتیجه گیری و پیشنهادها برمبنای یافته های تحقیق……………………………………………. ۹۴

۵-۵- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………… ۹۷

۵-۶- پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………. ۹۸

 

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………… ۹۹ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *