گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی شرکت بهره برداری و توزیع آب مازندران * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی شرکت بهره برداری و توزیع آب مازندران
۱۳۹۶-۰۸-۲۰
219 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی شرکت بهره برداری و توزیع آب مازندران


تعداد صفحات

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

تحقیق حاضر  با هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و  بهره‌وری نیروی انسانی شرکت بهره برداری و توزیع آب مازندران انجام پذیرفت. روش تحقیق توصیفی پیمایشی از نوع زمینه‌یابی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد.جامعه آماری را ۲۰۰ نفر ازکارکنان شرکت بهره برداری و توزیع آب مازندران تشکیل داده‌اند. براساس جدول نمونه گیری استانداردکرجسی و مورگان(۱۹۷۰) ۱۲۷نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. برای دسترسی به نمونه دراین تحقیق ازروش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات ازروش‌‌های کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای استفاده شده است. ابزار مورد نظر درتحقیق حاضر پرسشنامه کیفیت زندگی کاری کارکنان ریچارد والتون بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات از روایی لازم برخوردار است، آلفای کرانباخ برابر با۸۳/۰بوده است. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمونt تک نمونه‌ای استفاده شده است. در نهایت دربرسی فرضیه‌‌های تحقیق نتایج ذیل حاصل شده است: تامین امنیت شغلی، حقوق و مزایای منصفانه، محیط سالم و ایمنی کار، قانون گرایی در کار، تعیین مسیر پیشرفت شغلی، استقلال در کار، مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری، فراهم نمودن زمینه رشد و بهبود مهارت‌‌ها با بهره‌وری نیروی انسانی رابطه دارد و در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که بین کیفیت زندگی‌کاری و بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت بهره‌برداری و توزیع آب مازندران ارتباط وجود دارد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول – کلیات تحقیق

۱-۱٫ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………

۱-۲٫ قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….

۱-۲-۱٫ قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………….

۱-۲-۲٫ قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………….

۱-۲-۳٫ قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………..

۱-۳٫ متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….

۱-۳-۱٫  متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………………

۱-۳-۲٫ متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………..

۱-۳-۳٫ متغیرهای مزاحم یا مداخله‌گر……………………………………………………………………………………

۱-۴٫ تعاریف واژه ها و اصلاحات ………………………………………………………………………………………

۱-۵٫ اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..

۱-۶٫ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..

۱-۶-۱٫ اهداف کلّی …………………………………………………………………………………………………………

۱-۶-۲٫ اهداف جزیی……………………………………………………………………………………………………….

۱-۶-۳٫ سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….

۱-۷٫ فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….

۱-۷-۱٫ فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………………….

۱-۷-۲٫ فرضیه های فرعی ………………………………………………………………………………………………..

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول : کیفیت زندگی کاری …………………………………………………………………………………………

۲-۱٫ تعاریف کیفیت زندگی کاری ………………………………………………………………………………………

۲-۲٫ کیفیت زندگی کاری…………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۱٫ شاخصهای بهبود کیفیت زندگی کاری عبارتند از ………………………………………………………….

۲-۲-۲٫ مفاهیم کیفیت زندگی کاری……………………………………………………………………………………..

۲-۲-۳٫ افت کیفیت زندگی کاری و کم کاری…………………………………………………………………………

۲-۲-۴٫ برنامه‌های کیفیت زندگی کاری ………………………………………………………………………………..

۲-۲-۵٫ اهداف برنامه‌های کیفیت زندگی کاری………………………………………………………………………..

۲-۲-۶٫ نظریه های کیفیت زندگی کاری از دید تئوریسین های مدیریت…………………………………………

۲-۲-۸٫ استراتژی‌ها و راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری ……………………………………………………..

بخش دوم : بهره وری نیروی انسانی…………………………………………………………………………………….

۲-۳٫ بهره وری……………………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۱٫ تعریف بهره وری …………………………………………………………………………………………………

۲-۳-۲٫ تاریخچه بهره وری………………………………………………………………………………………………..

۲-۳-۳٫ اهمیت بهره وری …………………………………………………………………………………………………

۲-۳-۴٫ عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی ……………………………………………………………

۲-۳-۵٫ مهمترین عوامل موثر در کاهش بهره وری …………………………………………………………………..

۲-۳-۶٫ شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها …………………………………………

بخش سوم : مروری بر تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………

۲-۴٫ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………..

فصل سوم- روش تحقیق

۳-۱٫  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..

۳-۲٫  روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..

۳-۳٫ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………..

۳-۴٫ حجم نمونه یا نمونه آماری………………………………………………………………………………………….

۳-۵٫ روش گردآوری اطّلاعات……………………………………………………………………………………………

۳-۶٫ ابزار گردآوری اطّلاعات……………………………………………………………………………………………..

۳-۷٫ روایی و پایایی ابزار گردآوری اطّلاعات ………………………………………………………………………..

۳-۷-۱٫ روایی پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………

۳-۷-۲٫ پایایی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..

۳-۸٫ روشهای تجزیه و تحلیل اطّلاعات………………………………………………………………………………..

۳-۸-۱٫ آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………….

۳-۸-۲٫ آماراستنباطی ……………………………………………………………………………………………………….

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….

۴-۲٫ آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………

۴-۳٫  تفسیر و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم- بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱٫  مقدمـه………………………………………………………………………………………………………………….

۵-۲٫ خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….

۵-۳٫  بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………..

۵-۴٫ پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………..

۵-۵٫ محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………..

پیوست …………………………………………………………………………………………………………………………

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *