گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران
2017-10-10
269 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران


تعداد صفحات ۱۲۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”460″]

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق تعیین رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران می باشد. جامعه اماری تحقیق شامل کلیه کارکنان زن و مرد شرکت دارو پخش در شهر تهران بوده است. تعداد کارکنان شرکت دارو پخش در بخش های مختلف این کارخانه ۱۰۰۰ نفر براورد شده است. نمونه گیری صورت نمونه گیری طبقه ای نظام دار انجام شده است . تعداد ۱۳۲ کارمند مرد و ۵۰ کارمند زن به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. از پرسشنامه های استاندارد هوش معنوی آمرام ، تعهد سازمانی پورتر و رضایت شغلی کراک و راک برای جمع اوری اطلاعات استفاده شده است. از روش های امار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها ، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان داد که بین هوش معنوی و رضایت شغلی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این یافته ها بیانگر ان بود که بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت دارو پخش تهران با رضایت شغلی انها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

کلید واژه ها: تعهد سازمانی ، رضایت شغلی ، هوش معنوی ، مدیریت رفتار سازمانی ، مدیریت منابع انسانی

فهرست

 

عنوان                                                                                                  ۱

چکیده                                                                                                 ۷

فصل اول کلیات تحقیق                                                                             ۸

مقدمه                                                                                                  ۹

بیان مساله                                                                                             ۱۰

اهمیت وضرورت انجام تحقیق                                                                    ۱۲

اهداف تحقیق                                                                                          ۱۲

سوالات تحقیق                                                                                        ۱۳

فرضیه های تحقیق                                                                                  ۱۳

محدودیت های تحقیق                                                                               ۱۴

فصل دوم مبانی نظری وسوابق تحقیق                                                          ۱۵

بخش اول رضایت شغلی                                                                           ۱۶

۲-۱-۱تعریف رضایت شغلی                                                                      ۱۶

۲-۱-۲تاریخچه رضایت شغلی                                                                    ۱۶

۲-۱-۳رضایت شغلی وابعادآن                                                                    ۱۷

۲-۱-۴انواع رضایت شغلی                                                                        ۱۸

۲-۱-۴-۱رضایت درونی                                                                           ۱۹

۲-۱-۴-۲رضایت بیرونی                                                                          ۱۹

۲-۱-۵نظریه های زیربنایی رضایت شغلی                                                    ۱۹

۲-۱-۵-۱نظریه های ریزمدل                                                                     ۲۱

۲-۱-۵-۲نظریه های درشت مدل                                                              ۲۴

۲-۱-۶نظریه هایرضایت شغلی                                                                ۲۶

۲-۱-۶-۱نظریه ارزش                                                                          ۲۶

۲-۱-۶-۲نظریه هالند                                                                            ۲۷

۲-۱-۶-۳نظریه بریل                                                                            ۲۷

۲-۱-۶-۴نظریه نقشی                                                                           ۲۷

۲-۱-۶-۵نظریه شغلی کوک وراک                                                          ۳۰

۲-۱-۷رضایت شغلی وانگیزش                                                              ۳۰

۲-۱-۸عوامل موثربررضایت شغلی                                                        ۳۱

۲-۱-۸-۱عوامل شغلی                                                                         ۳۱

بخش دوم تعهدسازمانی                                                                         ۳۳

۲-۲-۱تعهد                                                                                        ۳۳

۲-۲-۲انواع تعهد                                                                                 ۳۴

۲-۲-۲-۱تعهدنسبت به مشتری                                                                ۳۴

۲-۲-۲-۲تعهدنسبت به سازمان                                                                ۳۵

۲-۲-۲-۳تعهدنسبت به خود                                                                    ۳۶

۲-۲-۲-۴تعهدنسبت به افرادوگروه کاری                                                   ۳۶

۲-۲-۲-۵تعهدنسبت به کارووظیفه                                                           ۳۷

۲-۲-۳مفهوم تعهدسازمانی                                                                    ۳۷

۲-۲-۴تعاریف تعهدسازمانی                                                                  ۳۸

۲-۲-۵دیدگاههای نوین درباره تعهدسازمانی                                              ۴۲

۲-۲-۵-۱دیدگاههایی درموردکانونهای تعهدسازمانی                                ۴۲

۲-۲-۵-۲تعهدسازمانی مفهوم یک بعدی یاچندبعدی                                    ۴۳

۲-۲-۵-۳الگوهای چند بعدی                                                                ۴۴

۲-۲-۶عوامل موثربرتعهدسازمانی                                                        ۴۶

۲-۲-۷اجزای تعهدسازمانی                                                                 ۴۹

۲-۲-۸نتایج وپیامدهای تعهدسازمانی                                                      ۵۰

۲-۲-۹شیوه های تقویت تعهدسازمانی                                                     ۵۶

۲-۲-۱۰ارتباط بین هوش معنوی وتعهدسازمانی                                        ۵۷

بخش سوم هوش معنوی                                                                      ۵۸

معنویت                                                                                          ۵۹

۲-۳-۱تعریف هوش معنوی                                                                 ۶۰

۲-۳-۲تاریخچه هوش معنوی                                                               ۶۲

هوش معنوی ومولفه های آن                                                                ۶۴

۲-۳-۳هوش معنوی وهوش شناختی                                                       ۶۷

۲-۳-۴هوش معنوی ومفهوم شخصیت                                                    ۶۸

۲-۳-۵هوش معنوی ومفهوم توانایی ذهنی                                               ۷۰

۲-۳-۶مفهوم هوش معنوی                                                                  ۷۱

۲-۳-۷ابعادهوش معنوی                                                                     ۷۱

نظریه امرام درموردهوش معنوی                                                         ۷۲

سوابق وپیشینه تحقیق                                                                        ۷۵

سوابق تحقیق درایران                                                                       ۷۵

سوابق تحقیق درخارج ازکشور                                                           ۷۷

مدل مفهومی تحقیق                                                                          ۷۹

فصل سوم روش شناسی تحقیق                                                            ۷۹

مقدمه                                                                                            ۸۰

روش ونوع تحقیق                                                                            ۸۰

روش گردآوری اطلاعات                                                                   ۸۰

نمونه پژوهش                                                                                  ۸۱

ابزارگردآوری داده ها                                                                        ۸۲

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات                                                              ۸۳

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها                                                        ۸۵

مقدمه                                                                                            ۸۶

الف)توصیف داده ها                                                                         ۸۷

ب)آزمون فرضیه های تحقیق                                                             ۱۰۵

خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق                                                ۱۱۲

ج)تحلیل رگرسیون چندمتغیره باروش گام به گام                                     ۱۱۲

فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادهای تحقیق                                            ۱۱۵

مقدمه                                                                                           ۱۱۶

۵-۱تبیین نتایج تحقیق                                                                       ۱۱۶

۵-۲پیشنهاد های کاربردی تحقیق                                                        ۱۱۷

۵-۳پیشنهادهابرای تحقیقات آتی                                                          ۱۱۸

۵-۴مشکلات ومحدودیت های تحقیق                                                ۱۱۹

منابع                                                                                         ۱۲۰

منابع لاتین                                                                                  ۱۲۴ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *