گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و خلاقیت سازمانی با تاکید بر بعد روانشناختی در اداره کل پزشکی قانونی


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و خلاقیت سازمانی با تاکید بر بعد روانشناختی در اداره کل پزشکی قانونی
2017-11-07
169 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و خلاقیت سازمانی با تاکید بر بعد روانشناختی در اداره کل پزشکی قانونی


تعداد صفحات ۱۹۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”629″]

چکیده

امروزه نیروی انسانی ماهر و توانمند، به عنوان عامل مزیت رقابتی سازمانها محسوب می‌شود. نیروی انسانی‌ای که بتواند از استعدادها و قابلیتهای خود استفاده کند، مسوولیت­پذیری بیش­تری داشته باشد و بتواند خلاقیت و نوآوری از خود نشان دهد. از این رو، هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و خلاقیت سازمانی با تاکید بر بعد روانشناختی می‌باشد. توانمندسازی روانشناختی نیز به عنوان یکی از مهم­ ترین مباحث توسعه منابع انسانی، دارای پنج مولفه شایستگی، خودتعیین­کنندگی، معنی­داری، اثرگذاری و اعتماد است. در این پژوهش همچنین برای مدیران سازمانها، راهکارهایی جهت هدایت و پرورش خلاقیت ارائه کرده است که با بهره­گیری از آن خوهند توانست محیطی مناسبتر برای رشد و پویایی افراد فراهم سازند و از این طریق عملکرد سازمان خود را نیز بهبود بخشند.

این پژوهش به لحاظ اهداف پژوهشی کاربردی و با شیوه توصیفی- همبستگی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل ۹۷ نفر از کارکنان اداره کل پزشکی قانونی مازندران بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، شامل دو پرسشنامه توانمندسازی روانشاختی و خلاقیت سازمانی میباشد که در مجموع شامل ۶۲ سوال اصلی در سطح سنجش ترتیبی و بر اساس طیف لیکرت میباشد.

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول- کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۲

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۳
  • بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………۳
  • اهمیت ضرورت موضوع………………………………………………………………………………………………….۴
  • مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۵
  • هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۵-۱- هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۵-۲- اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………………۶

  • فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۶-۱- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۶-۲- فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………………………………….۶

  • متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۶
  • قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۷
  • تعریف واژه ها……………………………………………………………………………………………………………….۷

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………… ۹

بخش اول – توانمندسازی کارکنان………………………………………………………………………………………………۱۰

۲-۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۱-۲- تعریف توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۱-۳- عوامل روانشناختی توانمندسازی……………………………………………………………………………………۱۶

۲-۱-۳-۱- احساس شایستگی………………………………………………………………………………………………….۱۷

۲-۱-۳-۲- احساس داشتن حق انتخاب(خودتعیینی)…………………………………………………………………۱۸

۲-۱-۳-۳- احساس موثربودن…………………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۱-۳-۴- احساس معنی دار بودن…………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۱-۳-۵- احساس داشتن اعتماد به دیگران………………………………………………………………………………۲۲

۲-۱-۴- بعد شناختی فرایند توانمندسازی………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۱-۵- ابعاد توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۱-۶- تاثیر توانمندسازی بر نگرش کارکنان…………………………………………………………………………….۴۰

۲-۱-۶-۱- تعهد در نوآوری برای روشهای انجام کار………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۱-۶-۲- تغییر در مسوولیتها……………………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۱-۶-۳- تغییر در یادگیری……………………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۱-۷- ویژگی های افراد توانمند…………………………………………………………………………………………….۴۰

۲-۱-۸- هزینه های توانمندسازی……………………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۱-۹- راهکارهای عملی برای توانمندسازی………………………………………………………………………………۴۱

۲-۱-۱۰- عوامل موثر بر احساس توانمندی افراد………………………………………………………………………….۴۳

۲-۱-۱۱- برنامه های توانمندسازی……………………………………………………………………………………………..۵۳

۲-۱-۱۲- پیامدهای توانمندسازی……………………………………………………………………………………………..۵۹

۲-۱-۱۲-۱- پیامدهای نگرشی…………………………………………………………………………………………………۵۹

۲-۱-۱۲-۲- پیامدهای رفتاری………………………………………………………………………………………………….۶۰

۲-۱-۱۳- ویژگی های سازمان توانمند………………………………………………………………………………………۶۰

۲-۱-۱۴- روشهای توانمندسازی………………………………………………………………………………………………..۶۳

۲-۱-۱۵- مدلهای توانمندسازی………………………………………………………………………………………………….۶۶

۲-۱-۱۵-۱- مدلهایی که به ویژگی های عام توانمندسازی تاکید دارند…………………………………….. ۶۶

۲-۱-۱۵-۲- مدلهای اقتضایی…………………………………………………………………………………………………….۶۹

۲-۱-۱۶- سبک مدیریت و توانمندسازی…………………………………………………………………………………..۷۱

۲-۱-۱۶-۱- دلایل عدم تمایل مدیران به توانمندسازی……………………………………………………………..۷۱

۲-۱-۱۶-۲- نقش رهبری تسهیل کننده درایجاد توانمندسازی………………………………………………………۷۱

۲-۱-۱۷- سطوح توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………….۷۳

۲-۱-۱۸- فنون توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………….۷۵

۲-۱-۱۹- مدل سازمانی بکارگیری توانمندسازی…………………………………………………………………………..۷۸

۲-۱-۲۰- اصول توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………..۸۱

۲-۱-۲۱- محورهای توانمندسازی………………………………………………………………………………………………..۸۲

بخش دوم- خلاقیت………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

۲-۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵

۲-۲-۲- تعریف خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………۸۵

۲-۲-۳- دیدگاههای خلاقیت…………………………………………………………………………………………………..۸۷

۲-۲-۳-۱- تعاریف خاستگاهی………………………………………………………………………………………………….۸۸

۲-۲-۳-۲- تعاریف فرآیندی……………………………………………………………………………………………………۸۸

۲-۲-۴- تفاوت خلاقیت و نوآوری…………………………………………………………………………………………….۹۱

۲-۲-۵- مراحل خلاقیت……………………………………………………………………………………………………………۹۱

۲-۲-۶- طرق کسب سلاست فکر………………………………………………………………………………………………..۹۵

۲-۲-۷- ویژگی های افراد خلاق………………………………………………………………………………………………..۹۷

۲-۲-۸- تکنیکهای خلاقیت و نوآوری………………………………………………………………………………………۹۸

۲-۲-۹- توصیه هایی برای رشد خلاقیت………………………………………………………………………………۱۱۰

۲-۲-۱۰- موانع خلاقیت و نوآوری………………………………………………………………………………………….۱۱۲

۲-۲-۱۱- گروه ها و اقلیتهای خلاق…………………………………………………………………………………………۱۱۵

۲-۲-۱۲- تقسیم بندی سازمانها بر حسب تغییرات محیطی و میزان خلاقیت آنها………………… ۱۱۶

۲-۲-۱۳- ویژگی های سازمانهای خلق و نوآور………………………………………………………………………….۱۱۷

۲-۲-۱۴- ساختار خلاق……………………………………………………………………………………………………………۱۱۹

۲-۲-۱۵- موقعیتهای محیطی و سازمانی لازم برای ظهور خلاقیت و نوآوری……………………………..۱۲۱

۲-۲-۱۶- ایجاد جوی مناسب برای خلاقیت و نوآوری در سازمان……………………………………………..۱۲۲

۲-۲-۱۷- محیط خلاق سازمانی……………………………………………………………………………………………….۱۲۳

۲-۲-۱۸- چگونه می توان خلاقیت و نوآوری را در سازمان تسهیل کرد………………………………………۱۲۴

۲-۲-۱۹- اصولی برای تشویق نوآوری در سازمان………………………………………………………………………۱۲۶

۲-۲-۲۰- درخواست از افراد سازمان برای کمک به بهبود سیستم مدیریت نوآوری…………………….۱۲۷

۲-۲-۲۱- تشویق تواضع…………………………………………………………………………………………………………۱۲۸

۲-۲-۲۲- کاهش نیاز به نیروی کار توسط نیروهای ساختاری…………………………………………………..۱۲۸

۲-۲-۲۳- منشا خلاقیت وماهیت آن……………………………………………………………………………………….۱۲۸

۲-۲-۲۴- خلاقیت و نیمکره های مغز…………………………………………………………………………………….۱۳۱

۲-۲-۲۵- فرآیند خلاقیت………………………………………………………………………………………………………۱۳۳

۲-۲-۲۶- راههای پرورش خلاقیت…………………………………………………………………………………………..۱۴۰

۲-۲-۲۷- عوامل فردی موثر بر خلاقیت و نوآوری……………………………………………………………………..۱۴۱

۲-۲-۲۸- عوامل سازمانی موثربر خلاقیت و نوآوری…………………………………………………………………..۱۴۸

۲-۲-۲۹- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..۱۵۳

سابقه تحقیقات مشابه………………………………………………………………………………………………………………۱۵۴

فصل سوم- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۱۶۵

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۶

۳-۲- متدولوژی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۱۶۶

۳-۳- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۷

۳-۴- روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………….۱۶۸

۳-۵- ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………..۱۶۹

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها و تبیین سوالات و فرضیه ها………………………………………….۱۷۰

۳-۷- روایی…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۰

۳-۸- پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۱

۳-۹- روش و فرآیند انجام تحقیق………………………………………………………………………………………….۱۷۱

۳-۱۰- تحقیق بنیادی و کاربردی…………………………………………………………………………………………….۱۷۲

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………۱۷۳

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۴

۴-۲- بررسی جمعیت شناسی…………………………………………………………………………………………………..۱۷۴

۴-۳- تجزیه و تحلیل فرضیه ها……………………………………………………………………………………………۱۸۳

فصل پنجم- نتیجه گیری تفسیر نتایج و پیشنهادات………………………………………………………………۱۸۹

۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۰

۵-۲- نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۰

۵-۲-۱- نتایج مربوط به جمعیت شناسی…………………………………………………………………………………۱۹۰

۵-۲-۲- نتایج حاصل از شاخص های آماری……………………………………………………………………………..۱۹۰

۵-۳- مقایسه نتایج به دست آمده از تحقیقات قبلی با تحقیق حاضر………………………………………..۱۹۲

۵-۴- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۳

۵-۴-۱- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق………………………………………………………………………………۱۹۳

۵-۴-۲- پیشنهادات مبتنی بر تجربه محقق………………………………………………………………………………….۱۹۳

۵-۵- توصیه به محققان دیگر…………………………………………………………………………………………………۱۹۴

۵-۶- محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۱۹۴

۵-۷- فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………….۱۹۵

۵-۷-۱- منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۵

۵-۷-۲- منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۷

ضمائم / پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۹

تاریخچه پزشکی قانونی…………………………………………………………………………………………………………..۱۹۹

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *