گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و خلاقیت سازمانی با تاکید بر بعد روانشناختی در اداره کل پزشکی قانونی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و خلاقیت سازمانی با تاکید بر بعد روانشناختی در اداره کل پزشکی قانونی
۱۳۹۶-۰۸-۱۶
90 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و خلاقیت سازمانی با تاکید بر بعد روانشناختی در اداره کل پزشکی قانونی


تعداد صفحات ۱۹۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

امروزه نیروی انسانی ماهر و توانمند، به عنوان عامل مزیت رقابتی سازمانها محسوب می‌شود. نیروی انسانی‌ای که بتواند از استعدادها و قابلیتهای خود استفاده کند، مسوولیت­پذیری بیش­تری داشته باشد و بتواند خلاقیت و نوآوری از خود نشان دهد. از این رو، هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و خلاقیت سازمانی با تاکید بر بعد روانشناختی می‌باشد. توانمندسازی روانشناختی نیز به عنوان یکی از مهم­ ترین مباحث توسعه منابع انسانی، دارای پنج مولفه شایستگی، خودتعیین­کنندگی، معنی­داری، اثرگذاری و اعتماد است. در این پژوهش همچنین برای مدیران سازمانها، راهکارهایی جهت هدایت و پرورش خلاقیت ارائه کرده است که با بهره­گیری از آن خوهند توانست محیطی مناسبتر برای رشد و پویایی افراد فراهم سازند و از این طریق عملکرد سازمان خود را نیز بهبود بخشند.

این پژوهش به لحاظ اهداف پژوهشی کاربردی و با شیوه توصیفی- همبستگی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل ۹۷ نفر از کارکنان اداره کل پزشکی قانونی مازندران بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، شامل دو پرسشنامه توانمندسازی روانشاختی و خلاقیت سازمانی میباشد که در مجموع شامل ۶۲ سوال اصلی در سطح سنجش ترتیبی و بر اساس طیف لیکرت میباشد.

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول- کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۲

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۳
  • بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………۳
  • اهمیت ضرورت موضوع………………………………………………………………………………………………….۴
  • مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۵
  • هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۵-۱- هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۵-۲- اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………………۶

  • فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۶-۱- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۶-۲- فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………………………………….۶

  • متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۶
  • قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۷
  • تعریف واژه ها……………………………………………………………………………………………………………….۷

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………… ۹

بخش اول – توانمندسازی کارکنان………………………………………………………………………………………………۱۰

۲-۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۱-۲- تعریف توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۱-۳- عوامل روانشناختی توانمندسازی……………………………………………………………………………………۱۶

۲-۱-۳-۱- احساس شایستگی………………………………………………………………………………………………….۱۷

۲-۱-۳-۲- احساس داشتن حق انتخاب(خودتعیینی)…………………………………………………………………۱۸

۲-۱-۳-۳- احساس موثربودن…………………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۱-۳-۴- احساس معنی دار بودن…………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۱-۳-۵- احساس داشتن اعتماد به دیگران………………………………………………………………………………۲۲

۲-۱-۴- بعد شناختی فرایند توانمندسازی………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۱-۵- ابعاد توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۱-۶- تاثیر توانمندسازی بر نگرش کارکنان…………………………………………………………………………….۴۰

۲-۱-۶-۱- تعهد در نوآوری برای روشهای انجام کار………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۱-۶-۲- تغییر در مسوولیتها……………………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۱-۶-۳- تغییر در یادگیری……………………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۱-۷- ویژگی های افراد توانمند…………………………………………………………………………………………….۴۰

۲-۱-۸- هزینه های توانمندسازی……………………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۱-۹- راهکارهای عملی برای توانمندسازی………………………………………………………………………………۴۱

۲-۱-۱۰- عوامل موثر بر احساس توانمندی افراد………………………………………………………………………….۴۳

۲-۱-۱۱- برنامه های توانمندسازی……………………………………………………………………………………………..۵۳

۲-۱-۱۲- پیامدهای توانمندسازی……………………………………………………………………………………………..۵۹

۲-۱-۱۲-۱- پیامدهای نگرشی…………………………………………………………………………………………………۵۹

۲-۱-۱۲-۲- پیامدهای رفتاری………………………………………………………………………………………………….۶۰

۲-۱-۱۳- ویژگی های سازمان توانمند………………………………………………………………………………………۶۰

۲-۱-۱۴- روشهای توانمندسازی………………………………………………………………………………………………..۶۳

۲-۱-۱۵- مدلهای توانمندسازی………………………………………………………………………………………………….۶۶

۲-۱-۱۵-۱- مدلهایی که به ویژگی های عام توانمندسازی تاکید دارند…………………………………….. ۶۶

۲-۱-۱۵-۲- مدلهای اقتضایی…………………………………………………………………………………………………….۶۹

۲-۱-۱۶- سبک مدیریت و توانمندسازی…………………………………………………………………………………..۷۱

۲-۱-۱۶-۱- دلایل عدم تمایل مدیران به توانمندسازی……………………………………………………………..۷۱

۲-۱-۱۶-۲- نقش رهبری تسهیل کننده درایجاد توانمندسازی………………………………………………………۷۱

۲-۱-۱۷- سطوح توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………….۷۳

۲-۱-۱۸- فنون توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………….۷۵

۲-۱-۱۹- مدل سازمانی بکارگیری توانمندسازی…………………………………………………………………………..۷۸

۲-۱-۲۰- اصول توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………..۸۱

۲-۱-۲۱- محورهای توانمندسازی………………………………………………………………………………………………..۸۲

بخش دوم- خلاقیت………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

۲-۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵

۲-۲-۲- تعریف خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………۸۵

۲-۲-۳- دیدگاههای خلاقیت…………………………………………………………………………………………………..۸۷

۲-۲-۳-۱- تعاریف خاستگاهی………………………………………………………………………………………………….۸۸

۲-۲-۳-۲- تعاریف فرآیندی……………………………………………………………………………………………………۸۸

۲-۲-۴- تفاوت خلاقیت و نوآوری…………………………………………………………………………………………….۹۱

۲-۲-۵- مراحل خلاقیت……………………………………………………………………………………………………………۹۱

۲-۲-۶- طرق کسب سلاست فکر………………………………………………………………………………………………..۹۵

۲-۲-۷- ویژگی های افراد خلاق………………………………………………………………………………………………..۹۷

۲-۲-۸- تکنیکهای خلاقیت و نوآوری………………………………………………………………………………………۹۸

۲-۲-۹- توصیه هایی برای رشد خلاقیت………………………………………………………………………………۱۱۰

۲-۲-۱۰- موانع خلاقیت و نوآوری………………………………………………………………………………………….۱۱۲

۲-۲-۱۱- گروه ها و اقلیتهای خلاق…………………………………………………………………………………………۱۱۵

۲-۲-۱۲- تقسیم بندی سازمانها بر حسب تغییرات محیطی و میزان خلاقیت آنها………………… ۱۱۶

۲-۲-۱۳- ویژگی های سازمانهای خلق و نوآور………………………………………………………………………….۱۱۷

۲-۲-۱۴- ساختار خلاق……………………………………………………………………………………………………………۱۱۹

۲-۲-۱۵- موقعیتهای محیطی و سازمانی لازم برای ظهور خلاقیت و نوآوری……………………………..۱۲۱

۲-۲-۱۶- ایجاد جوی مناسب برای خلاقیت و نوآوری در سازمان……………………………………………..۱۲۲

۲-۲-۱۷- محیط خلاق سازمانی……………………………………………………………………………………………….۱۲۳

۲-۲-۱۸- چگونه می توان خلاقیت و نوآوری را در سازمان تسهیل کرد………………………………………۱۲۴

۲-۲-۱۹- اصولی برای تشویق نوآوری در سازمان………………………………………………………………………۱۲۶

۲-۲-۲۰- درخواست از افراد سازمان برای کمک به بهبود سیستم مدیریت نوآوری…………………….۱۲۷

۲-۲-۲۱- تشویق تواضع…………………………………………………………………………………………………………۱۲۸

۲-۲-۲۲- کاهش نیاز به نیروی کار توسط نیروهای ساختاری…………………………………………………..۱۲۸

۲-۲-۲۳- منشا خلاقیت وماهیت آن……………………………………………………………………………………….۱۲۸

۲-۲-۲۴- خلاقیت و نیمکره های مغز…………………………………………………………………………………….۱۳۱

۲-۲-۲۵- فرآیند خلاقیت………………………………………………………………………………………………………۱۳۳

۲-۲-۲۶- راههای پرورش خلاقیت…………………………………………………………………………………………..۱۴۰

۲-۲-۲۷- عوامل فردی موثر بر خلاقیت و نوآوری……………………………………………………………………..۱۴۱

۲-۲-۲۸- عوامل سازمانی موثربر خلاقیت و نوآوری…………………………………………………………………..۱۴۸

۲-۲-۲۹- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..۱۵۳

سابقه تحقیقات مشابه………………………………………………………………………………………………………………۱۵۴

فصل سوم- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۱۶۵

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۶

۳-۲- متدولوژی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۱۶۶

۳-۳- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۷

۳-۴- روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………….۱۶۸

۳-۵- ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………..۱۶۹

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها و تبیین سوالات و فرضیه ها………………………………………….۱۷۰

۳-۷- روایی…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۰

۳-۸- پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۱

۳-۹- روش و فرآیند انجام تحقیق………………………………………………………………………………………….۱۷۱

۳-۱۰- تحقیق بنیادی و کاربردی…………………………………………………………………………………………….۱۷۲

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………۱۷۳

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۴

۴-۲- بررسی جمعیت شناسی…………………………………………………………………………………………………..۱۷۴

۴-۳- تجزیه و تحلیل فرضیه ها……………………………………………………………………………………………۱۸۳

فصل پنجم- نتیجه گیری تفسیر نتایج و پیشنهادات………………………………………………………………۱۸۹

۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۰

۵-۲- نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۰

۵-۲-۱- نتایج مربوط به جمعیت شناسی…………………………………………………………………………………۱۹۰

۵-۲-۲- نتایج حاصل از شاخص های آماری……………………………………………………………………………..۱۹۰

۵-۳- مقایسه نتایج به دست آمده از تحقیقات قبلی با تحقیق حاضر………………………………………..۱۹۲

۵-۴- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۳

۵-۴-۱- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق………………………………………………………………………………۱۹۳

۵-۴-۲- پیشنهادات مبتنی بر تجربه محقق………………………………………………………………………………….۱۹۳

۵-۵- توصیه به محققان دیگر…………………………………………………………………………………………………۱۹۴

۵-۶- محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۱۹۴

۵-۷- فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………….۱۹۵

۵-۷-۱- منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۵

۵-۷-۲- منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۷

ضمائم / پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۹

تاریخچه پزشکی قانونی…………………………………………………………………………………………………………..۱۹۹

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *