گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین استراتژی و ساختار سازمانی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین استراتژی و ساختار سازمانی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان
۱۳۹۶-۰۸-۲۷
262 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین استراتژی و ساختار سازمانی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان


تعداد صفحات ۱۴۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

امروزه با توجه به محیط پویایی که سازمان­ها و شرکت­ها با آن مواجه هستند نیاز به باز نگری و بررسی موضوعات تغییر از قبیل ساختار، تکنولوژی، استراتژی، فرهنگ و موارد دیگر در سازمان­ها وجود دارد.  لذا هدف این پژوهش بررسی رابطه بین استراتژی و ساختار سازمانی شرکت برق منطقه­ای مازندران و گلستان بوده است. روش انجام پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان و مدیران شرکت برق منطقه­ای مازندران و گلستان (۲۴۱ نفر) است. از نمونه­گیری تصادفی ساده  برای نمونه­گیری استفاده شد. حجم نمونه ۱۴۸ نفر تعیین شد. در این پژوهش از پرسشنامه مایلز و اسنو  برای سنجش استراتژی، از پرسشنامۀ رابینز برای سنجش ساختار سازمانی و سرانجام برای تعیین نوع محیط از پرسشنامه­های پیشنهادی کریتنر، هلریگل و اسلوکام و عوامل تعیین کننده میزان پایداری و ناپایداری محیطی از نظر دانکن، اسنو و مایلز، لورنس و لورش و رابینز، استفاده شده است. پایایی پرسشنامه­های استراتژی، ساختار سازمانی و محیط با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۷۱۹/۰، ۶۸۵/۰ و ۷۶۲/۰ تعیین شد. داده­ها با استفاده از نرم­افزارSPSS16  مورد آزمون قرار گرفت. فرضیه­های پژوهش با استفاده از روش­های همبستگی پیرسون (جزئی) و رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به محیط، بین ساختار سازمانی و استراتژی ­های (انفعالی، تهاجمی) رابطه­ی غیرمستقیم و معناداری وجود دارد.

 

کلمات کلیدی: استراتژی، ساختار سازمانی، محیط

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲- بیان مسئله تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۳-  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………… ۴

۱-۴- چارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………. ۵

۱-۵- اهدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵-۱-هدف اصلی……………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۵-۲-اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۶-سؤال تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۷-فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۸-تعریف واژه­های کلیدی………………………………………………………………………………………….. ۶

­۱-۸-۱-تعریف مفهومی واژه­ها………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۸-۲- تعریف عملیاتی واژه­ها………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۸-۲-۱-استراتژی سازمانی………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۸-۲-۲-ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۸-۲-۳- محیط………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۹- قلمروتحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۹-۱- قلمرو موضوعی تحقیق……………………………………………………………………………………… ۹

۱-۹-۲- قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۹-۳- قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۱۰- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………… ۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۲-استراتژی…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۲-۱- تعریف استراتژی……………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۲-۲- واژه های مرتبط با استراتژی……………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۲-۳-اجزای استراتژی………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۲-۴-سطوح استراتژی……………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۲-۵-استراتژی سطح کسب و کار (واحد تجاری)…………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۵-۱-استراتژی­های رقابتی……………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۲-۵-۱-۱-گونه­شناسی مایلز و اسنو (۱۹۷۸)………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۲-۵-۱-۲-گونه­شناسی پورتر(۱۹۸۰)……………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۲-۵-۱-۳-گونه­شناسی واکر و روکرت…………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۲-۵-۱-۴-گونه­شناسی اولسون و اسلاتر و هولت…………………………………………………………… ۲۶

۲-۳-ساختار……………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۳-۱-تعریف ساختار……………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۳-۲-تعریف سازمان……………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۳-۳-اهمیت سازمان………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۳-۴-ساختار سازمانی:……………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۳-۵-ابعاد طرح سازمان……………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۳-۶-ابعاد ساختاری………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۳-۷-ابعاد محتوایی…………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۳-۸-دسته بندی­های ساختار:……………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۴- محیط……………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۲-۴-۱-تعریف محیط…………………………………………………………………………………………………. ۵۵

۲-۴-۲- انواع محیط…………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۲-۴-۳- عوامل محیط خارجی………………………………………………………………………………………. ۵۹

۲-۴-۴ تحقیقات عمده در مورد محیط…………………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۴-۵ میزان عدم اطمینان محیطی………………………………………………………………………………….. ۶۵

۲-۴-۶- واکنش­های سازمان در برابر عدم اطمینان محیطی……………………………………………………. ۶۹

۲-۴-۷-وابستگی سازمان به محیط خارجی………………………………………………………………………. ۷۲

۲-۴-۸-رابطه محیط با استراتژی…………………………………………………………………………………….. ۷۲

۲-۴-۹-رابطه محیط و ساختار………………………………………………………………………………………. ۷۴

۲-۴-۹-۱-محیط و پیچیدگی………………………………………………………………………………………… ۷۴

۲-۴-۹-۲-محیط و رسمیت………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۲-۴-۹-۳-محیط و تمرکز……………………………………………………………………………………………. ۷۵

۲-۴-۱۰- رابطه بین محیط، استراتژی و ساختار…………………………………………………………………. ۷۶

۲-۵- تحقیقات مشابه داخلی و خارجی…………………………………………………………………………… ۷۸

۲-۵-۱- مطالعات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………….. ۷۸

۲-۵-۲-  مطالعات انجام شده در خارج کشور…………………………………………………………………… ۸۰

۲-۶- جمع بندی پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………… ۸۱

۲-۷- تاریخچه شرکت برق منطقه­ای مازندران و گلستان………………………………………………………. ۸۴

۲-۸- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۲-۹- نمودار پژوهشی :……………………………………………………………………………………………….. ۸۶

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۳-۲-متغیرهای مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۸۸

۳-۲-۱-متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………… ۸۸

۳-۲-۲-متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………… ۸۹

۳-۲-۳- متغیر تعدیل­کننده……………………………………………………………………………………………. ۸۹

۳-۳-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۸۹

۳-۴-جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………. ۹۰

۳-۵- روش نمونه­گیری و تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………… ۹۰

۳-۶- ابزار جمع­آوری داده…………………………………………………………………………………………… ۹۲

۳-۶-۱-مطالعات کتابخانه­ای و اینترنتی……………………………………………………………………………. ۹۲

۳-۶-۲ پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۳-۶-۲-۱-شرح پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. ۹۳

۳-۷-اعتبار و قابلیت اعتماد/ روایی و پایایی……………………………………………………………………… ۹۵

۳-۷-۱-روایی پرسشنامه پژوهش……………………………………………………………………………………. ۹۵

۳-۷-۲-پایایی پرسشنامۀ پژوهش…………………………………………………………………………………… ۹۵

۳-۸-ابزارها و روش­های  تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………….. ۹۶

۳-۹-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………… ۹۷

۳-۱۰-جمع بندی فصل سوم…………………………………………………………………………………………. ۹۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

۴-۲- ویژگی­های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و جامعه آماری……………………………………….. ۱۰۰

۴-۲-۱- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت……………………………………………………….. ۱۰۱

۴-۲-۲- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن…………………………………………………………….. ۱۰۲

۴-۲-۳- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل………………………………………………… ۱۰۳

۴-۲-۴-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات………………………………………………. ۱۰۴

۴-۲-۵-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کاری…………………………………………………….. ۱۰۵

۴-۲-۶- استراتژی تدافعی………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۴-۲-۷- استراتژی انفعالی…………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۴-۲-۸- استراتژی تهاجمی…………………………………………………………………………………………. ۱۱۲

۴-۲-۹- استراتژی تحلیل گر……………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۴-۲-۱۰ – تعیین نوع استراتژی غالب در سازمان……………………………………………………………… ۱۱۸

۴-۲-۱۱- شناخت نوع محیط………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۴-۲-۱۲- تعیین نوع محیط سازمان:………………………………………………………………………………. ۱۲۱

۴-۲-۱۳- ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۴-۲-۱۴- تعیین نوع ساختار سازمان:…………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۴-۳- تحلیل استنباطی داده­ها………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

۴-۳-۱- آزمون­های فرضیه­های پژوهش…………………………………………………………………………. ۱۲۴

۴-۳-۱-۱- آزمون­های همبستگی پیرسون……………………………………………………………………….. ۱۲۴

۴-۳-۱-۲- آزمون­های رگرسیون فرضیه­ها………………………………………………………………………. ۱۲۷

۴-۴- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱

۵-۲- مروری مختصر بر روند پژوهش………………………………………………………………………….. ۱۳۱

۵-۳- یافته­ها…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱

۵-۳-۱-بررسی یافته­‌های پژوهش با توجه به آزمون همبستگی پیرسون…………………………………… ۱۳۲

۵-۳-۲- بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون رگرسیون گام به گام………………………………. ۱۳۳

۵-۴-نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

۵-۵- بحث و مقایسه:……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴

۵-۶- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق:………………………………………………………………………….. ۱۳۶

۵-۷-پیشنهاد برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………….. ۱۳۶

۵-۸-محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………… ۱۳۶

۵-۸-۱- محدودیت قابل کنترل……………………………………………………………………………………. ۱۳۶

۵-۸-۲- محدودیت­های غیر قابل کنترل…………………………………………………………………………. ۱۳۶

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۸

پیوست………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۵

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *