گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه استقرار مدیریت دانش با عملکرد سازمان در شرکت های برق منطقه ای مازندران * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه استقرار مدیریت دانش با عملکرد سازمان در شرکت های برق منطقه ای مازندران
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
398 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی رابطه استقرار مدیریت دانش با عملکرد سازمان در شرکت های برق منطقه ای مازندران


تعداد صفحات ۱۲۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

مدیریت دانش، فرآیند یا فعالیت ایجاد، به دست آوردن،تسخیر، تسهیم و به کار بردن دانش، هرجایی که وجود داشته باشد، برای افزایش یادگیری و عملکرد در سازمان هاست.هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه استقرار مدیریت دانش با عملکرد سازمان درشرکت برق منطقه ای مازندران  می باشد.

پژوهش حاضر، با توجه به موضوع، هدف، فرضیات و اطلاعات مربوط به آن به صورت توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. روش همبستگی به طور کلی از انواع روش‌های توصیفی است و برای مطالعه میزان تغیرات در یک یا چند عامل، در اثر تغیرات یک یا چند عامل دیگر است. این تحقیق از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی است که به شیوه تحقیقات میدانی به جمع آوری داده ها پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشی سازمان برق منطقه ای مازندران می باشد که با توجه به محدود بودن تعداد آنها از سزشماری برای توزیع  پرسشناهها استفاده کردیم.برای تجزیه تحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که از نرم افزار SPSS برای این امر استفاده شده است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که  بین ویژگی های کارکنان با عملکرد سازمان در شرکت برق منطقه ای مازندران رابطه معناداری وجود دارد.

 

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، عملکرد سازمان، فناوری سازمان برق منطقه ای،BSC، İT

 

فهرست مطالب

عناوین                                                                                                               صفحه

چکیده ۱

فصل اول  کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۴

۳-۱-ضرورت و اهمیت تحقیق. ۵

۱-۴- اهداف تحقیق. ۶

۱-۴-۱- هدف اصلی. ۷

۱-۴-۲- اهداف فرعی. ۷

۱-۵-  سؤالات تحقیق. ۷

۱-۵-۱- سوال اصلی. ۷

۱-۶-۱- سئوالات فرعی. ۷

۱-۷-  فرضیه‏های تحقیق. ۸

۱-۷-۱- فرضیه اصلی. ۸

۱-۷-۲- سئوالات فرعی. ۸

۱-۸-  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) ۹

۱-۸-۱- تعریف مفهومی. ۹

۱-۸-۲- تعریف عملیاتی واژه ها ۹

۱-۹- روش شناسی تحقیق. ۱۲

۱-۱۰- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) ۱۲

۱-۱۱- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۱۲

۱-۱۲-  مدل مفهومی تحقیق. ۱۳

فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱- مقدمه. ۱۵

۲-۲- مدیریت دانش… ۱۶

۲-۲-۱- ساختار سلسله مراتبی دانش… ۱۶

۲-۲-۲- سرمایه‌های فکری. ۱۸

۲-۲-۳- انواع دانش… ۲۰

۲-۲-۳-۱-دانش صریح. ۲۰

۲-۲-۳-۲-دانش ضمنی. ۲۰

۲-۲-۴-زمینه‌های شکل گیری مدیریت دانش… ۲۱

۲-۲-۷-نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش… ۲۷

۲-۲-۸-مؤلفه‌های فناوری مدیریت دانش… ۲۸

۲-۲-۹-مدیر ارشد دانش… ۲۹

۲-۲-۱۰-ویژگی‌های مدیر ارشد دانش… ۳۱

۲-۲-۱۱-سیستم مدیریت دانش… ۳۲

۲-۲-۱۲-ساختار سیستم مدیریت دانش… ۳۸

۲-۲-۱۳-طراحی کار سیستم مدیریت  دانش… ۳۸

۲-۲-۱۵-انواع سیستم‌های مدیریت دانش… ۴۲

۲-۲-۱۵-۱-سیستم‌های مدیریت اسناد ۴۲

۲-۲-۱۵-۲-اینترنت.. ۴۲

۲-۲-۱۵-۳- اینترانت.. ۴۳

۲-۲-۱۵-۵-پورتال‌ها ۴۳

۲-۲-۱۵-۶-گروه افزارها ۴۴

۲-۲-۱۵-۷-نقشه‌های دانش… ۴۴

۲-۲-۱۶-زنجیره ارزش دانش… ۴۴

۲-۲-۱۷-مدل‌های سیستم مدیریت دانش… ۴۵

۲-۲-۱۷-۱-مدل آرتور اندرسن. ۴۵

۲-۲-۱۷-۲-مدل ادل و گریسون. ۴۶

۲-۲-۱۸-تجدید مدل و گسترش آن. ۴۹

۲-۲-۱۹-موفقیت سیستم مدیریت دانش… ۵۰

۲-۲-۲۰-مدل‌های موفقیت سیستم مدیریت دانش… ۵۱

۲-۲-۲۰-۱-مدل موفقیت سیستم مدیریت دانش جنکس و آلفمن. ۵۱

۲-۲-۲۰-۲-مدل موفقیت سیستم مدیریت دانش مایر. ۵۳

۲-۲-۲۰-۳-مدل موفقیت سیستم مدیریت دانش وُو و وانگ.. ۵۴

۲-۲-۲۰-۴-مدل موفقیت سیستم مدیریت دانش بوسعیدی و آلفمن. ۵۵

۲-۲-۲۰-۵-مدل موفقیت سیستم مدیریت دانش کول کارنی و همکاران. ۵۸

۲-۳-عملکرد سازمانی. ۵۸

۲-۳-۱- مقدمه. ۵۹

۲-۳-۲- تعریف و مفهوم عملکرد ۵۹

۲-۳-۳-دیدگاههای تاریخی عملکرد ۶۱

۲-۳-۴-بررسی اجمالی نظریه های مکاتب مدیریت در مورد عملکرد ۶۲

۲-۳-۴-۱-نظریه مدیریت علمی. ۶۲

۲-۳-۴-۲-نظریه فرآیندی مدیریت ( اصول گرایان ) ۶۳

۲-۳-۴-۳-نظریه بوروکراسی. ۶۳

۲-۳-۴-۴-نظریه مکتب روابط انسانی. ۶۳

۲-۳-۴-۵- نظریه سیستمی. ۶۳

۲-۳-۴-۶-نظریه اقتضائی. ۶۴

۲-۳-۵-بهبود عملکرد ۶۴

۲-۳-۶-اهمیت وضرورت بهبود عملکرد ۶۵

۲-۳-۷-چرخه بهبود عملکرد ۶۵

۲-۳-۸-اهداف بهبود عملکرد ۶۷

۲-۳-۹-مدیریت عملکرد ۶۷

۲-۳-۱۰- ارزیابی عملکرد ۶۸

۲-۳-۱۱-ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد ۶۹

۲-۳-۱۲-فرآیند ارزیابی عملکرد ۷۲

۲-۳-۱۳- مدل های ارزیابی عملکرد ۷۲

۲-۳-۱۳-۱- مدل کارت امتیازی متوازن. ۷۳

۲-۴- پیشینه تحقیق. ۷۶

۲-۴-۱- تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور. ۷۶

۲-۴-۲- تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور. ۷۷

فصل سوم مواد و روشها

۱-۳٫ مقدمه. ۸۰

۲-۳٫  روش تحقیق. ۸۱

۱-۲-۳٫  تحقیق کاربردی. ۸۱

۳-۳٫ نقشه عملی تحقیق.. ۸۲

۴-۳٫ جامعه آماری. ۸۳

۵-۳٫ نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه. ۸۴

۶-۳٫ پرسشنامه. ۸۴

۱-۷-۳٫ روایی پرسشنامه. ۸۶

۲-۷-۳٫ پایایی پرسشنامه. ۸۷

۸-۳٫  روش گردآوری داده ها ۸۸

۹-۳٫  روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۸

۱۰-۳٫ تحلیل عاملی تاًییدی. ۸۹

۱۱-۳٫ جمع بندی مطالب.. ۹۰

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴٫  مقدمه. ۹۲

۱-۲-۴٫ جنسیت.. ۹۳

۲-۲-۴٫ سمت سازمانی.. ۹۴

۳-۲-۴٫ تحصیلات.. ۹۵

۴-۲-۴٫ سابقه خدمت.. ۹۷

۳-۴٫ آمار استنباطی. ۹۸

۱-۳-۴٫ آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش… ۹۸

۲-۳-۴٫ ارزیابی بخش اندازه گیری مدل. ۱۰۰

۱-۲-۳-۴٫ تحلیل عاملی تاییدی شاخص های متغیر مدیریت دانش… ۱۰۱

۳-۳-۴٫ آزمون فرضیه های تحقیق. ۱۰۹

فصل پنجم جمع بندی و نتیجه گیری

۵-۱-  مقدمه. ۱۱۶

۲-۵- جمع بندی مطالب.. ۱۱۶

۳-۵- دستاوردهای تحقیق. ۱۱۷

۴-۵- پیشنهادات کاربردی. ۱۱۸

۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۱۲۰

منابع. ۱۲۱

پیوست ها ۱۲۶

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *