گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه از خودبیگانگی شغلی و استرس شغلی در میان کارکنان(مطالعه موردی: ادارات دادگستری استان مازندران) * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه از خودبیگانگی شغلی و استرس شغلی در میان کارکنان(مطالعه موردی: ادارات دادگستری استان مازندران)
۱۳۹۶-۰۶-۰۷
391 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی رابطه از خودبیگانگی شغلی و استرس شغلی در میان کارکنان(مطالعه موردی: ادارات دادگستری استان مازندران)


تعداد صفحات ۱۳۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

از خودبیگانگی واسترس شغلی یکی ازعواملی است که نه تنها سلامت منابع انسانی رادر سازمانها به خطر می اندازد بلکه در تعاملات درونی سازمان نیز اثرات نامطلوب به جا میگذاردکه کنش های برون و درون سازمانی در آن موثر است. هدف این تحقیق شناخت وضعیت بیگانگی شغلی و عوامل موجده آن در اداره کل دادگستری استان مازندران و بررسی و نحقیق رابطه آن با استرس شغلی کارکنان آن اداره کل  است. روش تحقیق از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی وروش نیز  میدانی بوده است بدین منظور دو پرسشنامه در میان ۸۷ n= نفر از نمونه آماری کارشناسان وکارکنان با بیش از ۱۲ سال سابقه کاری توزیع گردید که داده های جمع آوری شده یا نرم افزار spss  ، و آزمون کای دوchi- square))به تجزیه وتحلیل وتبیین فرضیه ها و متغیرهای مربوطه  پرداخته شد..یافته ها نشان داده اند که بین متغیرهایی نظیر سن،حقوق ماهیانه،نوع رابطه بین همکاران و مشارکت در تصمیم گیری کارکنان با عامل از خود بیگانگی شغلی کارکنان رابطه معنی دار وجود ندارد در پایان تحقیق پیشنهاد گردیده است که جهت کاهش از خود بیگانگی شغلی و حداقل سازی استرس شغلی در کارکنان دادگستری،سبک مدیریت مشارکتی مدیران فرادست مجموعه دادگستری استان مازندران در دستور کار تصمیم گیری ها،اقدامات،عملیات اداری وروابط میان و درون سازمانی قرار گیرد و کارکنان ضمن برخورداری منصفانه از مزایای سازمانی شغلی وانگیزشی باید بنابر وضعیت زندگینامه ای وشناسنامه ای آنان مورد توجه و تمرکز مسئولین قرار گیرند.

 

واژه های کلیدی: از بیگانگی شغلی – استرس شغلی – دادگستری

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده

واژگان کلیدی………………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۱

۱-۲بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۳اهمیت و ضرورت مسئله تحقیق……………………………………………………………………. ۶

۱-۴-نمودار الگوی تحلیلی – تحقیقی پژوهش…………………………………………………………. ۸

۱-۵ – اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۶-فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۸-متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۹-تعاریف اصطلاحات و واژه ها ……………………………………………………………………. ۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول ادبیات تحقیق

۲-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۲- مکتب کلاسیک………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۳- مکتب نئوکلاسیک ( روابط انسانی ) Neoclassicalschool: Humanrelations 19

۲-۴- مکتب سیستمی ( نظریه نوین ) Systematic School………………………………….. 20

۲-۵- جایگاه سازمان ها و شاغلین در  ایران…………………………………………………………… ۲۲

۲-۶- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۶-۱- بیگانگی در حوزه فلسفه و مذهب……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۶-۲-مفهوم لغوی بیگانگی (تعاریف مفاهیم)……………………………………………………….. ۳۴

۲-۷- تبارشناسی اصطلاح در زبان­های لاتین………………………………………………………….. ۳۶

۲-۸- دورویی………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۹- تفاوت از خود بیگانگی و دورویی………………………………………………………………. ۳۶

۲-۱۰- مبانی نظری بیگانگی در جهان اسلام…………………………………………………………… ۳۷

۲-۱۱- پیشینیان………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۱۲- معاصرین…………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۱۳- علامه اقبال لاهوری………………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۱۴- دکتر علی شریعتی………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۱۵- مبانی نظری بیگانگی در حوزه روان­شناسی و جامعه شناسی……………………………… ۳۹

۲-۱۶- سیمن…………………………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۱۷- کارل مارکس (Karl Marx)………………………………………………………………….. 40

۲-۱۸- ماکس وبر Max Weber………………………………………………………………………. 44

۲-۱۹- کارل مانهایم Karl Mannheim…………………………………………………………….. 45

۲-۲۰- سی رایت میلز (C. write Mills)…………………………………………………………… 45

۲-۲۱- امیل دورکیم (Emile Durkheim)…………………………………………………………. 46

۲-۲۲- جرج زیمل (GEORGE SIMMEL)……………………………………………………. 46

۲-۲۳- تالکوت پارسنز (T.Parsons)………………………………………………………………… 47

۲-۲۴- فردیناند تونیس……………………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۲۵- رابرت مرتن (Robert Merton)……………………………………………………………. 47

۲-۲۶- متغیرهای از خود بیگانگی………………………………………………………………………… ۴۸

۲-۲۶۱- احساس بی­قدرتی و ناتوانی Powerlessess………………………………………… 48

۲-۲۶۲- احساس پوچی و بیهودگی ( بی­محتوایی) senselessness………………………… 49

۲-۲۶-۳-  بی­معیاری، بی­هنجاری یا احساس نابهنجاری Normlessness…………………… 49

۲-۲۶۴–  انزوای اجتماعی و جامعه­گریزی Social Estrangement   (isolation)… 50

۲-۲۶۵-  احساس جدایی از خویشتن ( احساس تنفر ) Self estrangement………….. 50

۲-۲۷- عوامل موثر بر از خودبیگانگی…………………………………………………………………… ۵۱

۲-۲۸- رابرت بلونر………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۲۹- ادگارد فردینبرگ Edgar  Friedenberg…………………………………………………. 52

۲-۳۰- کار و بیگانگی شغلی………………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۳۱- تاریخچه بررسی علمی استرس………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۳۲- تعاریف استرس…………………………………………………………………………………….. ۶۴

۲-۳۳- شکل های متنوع استرس……………………. …………………………………………………….۶۵

۲-۳۴- نشانه ها و علائم استرس…………………… …………………………………………………….۶۶

بخش دوم پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………. ۶۸

تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………….. ۶۸

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۷۱

۳-۲- جامعه آماری………………………………………………………………………………………….. ۷۱

۳-۳- نمونه و روش نمونه برداری……………………………………………………………………….. ۷۲

۳-۴- حجم نمونه و روش محاسبه آن…………………………………………………………………… ۷۲

۳-۵- روش تحقیق و شیوه جمع­آوری اطلاعات……………………………………………………… ۷۲

۳-۶- روایی ابزار مطالعه……………………………………………………………………………………. ۷۲

۳-۷- مؤلفه­های مطالعه……………………………………………………………………………………… ۷۳

۳-۸- روش­های آماری و علت انتخاب…………………………………………………………………. ۷۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۷۶

مرحله اول( وضعیت بیگانگی شغلی در کارکنان دادگستری)……………………………………. ۷۸

مرحله مرحله دوم ( تجزیه و تحلیل توصیفی )……………………………………………..…………….۷۸

۴-۲-۱وضعیت جنسیت کارکنان………………………………………………………………………… ۷۹

۴-۲-۲ وضعیت سن کارکنان دادگستری……………………………………………………………… ۸۰

۴-۲-۳وضعیت تحصیلات کارکنان ……………………………………………………………………. ۸۱

۴-۲-۴-  وضعیت شغل سازمانی کارکنان دادگستری………………………………………………… ۸۲

۴-۲-۵-  وضعیت حوزه شغل اداری کارکنان………………………………………………………….. ۸۳

۴-۲-۶- وضعیت میزان حقوق و مزایای کارکنان دادگستری……………………………………….. ۸۴

۴-۲-۷ وضعیت مراودت کارکنان با همکاران خود در دادگستری…………………………………. ۸۵

۴-۲-۸-  وضعیت همخوانی شغل سازمانی با تخصص و تحصیلات کارکنان در دادگستری.. ۸۶

۴-۲-۹-  وضعیت میزان مشارکت کارکنان در تصمیمات سازمانی دادگستری………………….. ۸۷

۴-۲-۱۰-  وضعیت پیشنهادات کارکنان در تعیین یا تثبیت فرادستان در دادگستری…………… ۸۸

۴-۲-۱۱- وضعیت ارزیابی کارکنان از میزان پیشرفت خود در دادگستری………………………. ۸۹

۴-۲-۱۲٫ وضعیت نشاط و شادی کارکنان در محیط کار دادگستری……………………………… ۹۰

۴-۲-۱۳ وضعیت تمایل کارکنان به انتخاب مجدد شغل فعلی در دادگستری…………………… ۹۱

۴-۲-۱۴-  وضعیت میزان تمایل کارکنان به تغییر حوزه­های کاری در دادگستری……………… ۹۲

۴-۲-۱۵- وضعیت تمایل کارکنان به انتقال و جابجایی اداری در دادگستری…………………… ۹۳

۴-۲-۱۶-  وضعیت احساس خستگی شغلی کارکنان در محیط کار دادگستری………………… ۹۴

۴-۲-۱۷- وضعیت میزان رضایت شغلی کارکنان در دادگستری…………………………………… ۹۵

۴-۲-۱۸- وضعیت علاقه­مندی کارکنان به شغل سازمانی در دادگستری…………………………. ۹۶

۴-۲-۱۹-  وضعیت احساس تعلق کارکنان در محیط کاری دادگستری………………………….. ۹۷

۴-۲-۲۰-  وضعیت احساس بیزاری کارکنان نسبت به شغل سازمانی در دادگستری………….. ۹۸

نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………… ۹۹

مرحله سوم ( تجزیه و تحلیل استنباطی)………………………………………………………………. ۱۰۰

مرحله چهارم- توصیف و استنباط استرس در کارکنان دادگستری………………………………………۱۲۰

۴-۳- نتیجه­گیری آماری تحقیق………………………………………………………………………….. ۱۲۱

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری، تفسیر و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

۵-۲- یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۲۷

۵-۳- تفسیر نتایج…………………………………………………………………………………………………………………۱۲۸

۵-۴- بحث و مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات……………………………………………………………………۱۳۰

۵-۵- پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۱۳۰

پیشنهادهای کلی………………………………………………………………………………………………………..۱۳۰

پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………..۱۳۱

پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………….۱۳۲

۵-۶- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………۱۳۰

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۴

 

 

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *