گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه‌ی عوامل استرس‌زای سازمانی با عملکرد پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) آمل


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه‌ی عوامل استرس‌زای سازمانی با عملکرد پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) آمل
2017-11-02
191 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی رابطه‌ی عوامل استرس‌زای سازمانی با عملکرد پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) آمل


تعداد صفحات ۹۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”603″]

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه­ی عوامل استرس­زای سازمانی با عملکرد پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) آمل می­باشد. جامعه آماری این تحقیق ۲۴۰ نفر است که از بین این تعداد، با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان و روش نمونه­گیری تصادفی منظم یا سیستماتیک تعداد ۱۴۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از روش میدانی و کتابخانه­ای استفاده شده است و از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط اساتید راهنما و مشاور و مدیران سازمان مربوطه مورد تایید واقع شده است، استفاده شد. از پرسشنامه‌ی محقق ساخته با ضریب کرونباخ ۸۶/۰ تایید شده است. برای تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای تعیین طبیعی بودن داده‌ها از آزمون کلموگرف- اسمیرنوف استفاده شده است، که حاکی از نرمال بودن توزیع داده‌هاست. همچنین برای آزمون فرضیات روش t  تک گروهی به کار رفته است.

نتایج حاصل از آزمونt  تک گروهی نشان می‌دهد که:

بین عوامل استرس‌زای سازمانی با عملکرد پرستاران بیمارستان امام رضا آمل رابطه معناداری  وجود دارد به عبارتی عامل استرس‌زای سازمانی باعث کاهش عملکرد پرستاران بیمارستان امام رضا آمل می گردد.

بین ویژگی‌های شغل با عملکرد پرستاران بیمارستان امام رضا آمل رابطه معناداری وجود دارد. به عبارتی ویژگی‌های نامناسب شغل باعث کاهش عملکرد می گردد. بین ویژگی‌های نقش با عملکرد پرستاران بیمارستان امام رضا آمل رابطه معناداری وجود دارد. به عبارتی ویژگی‌های  نامناسب نقش باعث کاهش عملکرد می گردد. بین ویژگی‌های وظیفه با عملکرد پرستاران بیمارستان امام رضا آمل رابطه معناداری وجود دارد به عبارتی ویژگی‌های نامناسب وظیفه باعث کاهش عملکرد میگردد. بین ویژگی‌های ساختاری با عملکرد پرستاران بیمارستان امام رضا آمل رابطه معناداری وجود دارد به عبارتی ویژگی‌های ساختاری نامناسب باعث کاهش عملکرد می گردد. بین ویژگی محیط با عملکرد پرستاران بیمارستان امام رضا آمل رابطه معناداری  وجوددارد به عبارتی ویژگی نامناسب محیط با عث کاهش عملکرد می گردد.

کلید واژه: استرس، عوامل استرس‌زای سازمانی، عملکرد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۴- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۵- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۵- ۱- هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۵-۲- اهداف فرعی …………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۶- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۷- سوال های تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۷-۱- سوال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۷-۲- سوال های فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۸- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۸-۱- فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۸-۲- فرضیه های فرعی …………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۹- تعریف اصطلاحات و واژه ها ………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۹-۱- تعریف نظری واژه‌ها…………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۹-۲-تعریف عملیاتی واژه­ها……………………………………………………………………………………….. ۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۲- بخش اول: ادبیات مرتبط با استرس………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۲-۱- سیر تحول نظریات استرس…………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۲-۱-۱- الگوی هانس سلیه………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۲-۱-۲- الگوی هولمز و راهه……………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۲-۱-۳-  الگوی ریچارد لازاروس………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۲- فشار عصبی چیست…………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۲-۳- ماهیت دوگانه ی فشار عصبی……………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۲-۴- مراحل ساز وکار فشار عصبی……………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۲-۵- انواع واکنش ها به استرس………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۲-۵-۱- واکنش های جسمانی…………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۲-۵-۲- واکنش های ذهنی و عاطفی……………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۲-۵-۳- واکنش های رفتاری………………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۲-۶- آستانه ی فشار عصبی……………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۲-۷-  تفاوت های فردی و فشار عصبی……………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۲-۸- هزینه های فشار عصبی……………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۲-۹- رابطه ی فشار عصبی با بهبود کیفیت زندگی کاری……………………………………………………. ۳۹

۲-۲-۱۰- سنجش و اندازه گیری فشار عصبی…………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۲-۱۱- مدیریت فشار روانی……………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۲-۱۲- روش های پیش گیری و کاهش فشار عصبی………………………………………………………… ۴۴

۲-۲-۱۳- روش های مبارزه با فشار عصبی………………………………………………………………………… ۴۸

۲-۲-۱۴- اقدامات سازمانی برای کاهش فشار عصبی……………………………………………………………. ۵۱

۲-۲-۱۵- راه های مدیریت بهتر فشار عصبی……………………………………………………………………… ۵۵

۲-۳- بخش دوم: عملکرد……………………………………………………………………………………………… ۵۶

۲-۳-۱- تعریف عملکرد……………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۲-۳-۲- عوامل موثر بر عملکرد فرد…………………………………………………………………………………. ۵۶

۲-۳-۳- معادله ی عملکرد…………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۲-۳-۴- فشار عصبی و رابطه ی آن­باعملکرد……………………………………………………………………… ۵۷

۲-۳-۵- ارزشیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۳-۶- بهبود عملکرد نیروی انسانی……………………………………………………………………………….. ۵۹

۲-۳-۷- بهسازی عملکرد………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۲-۳-۸- رابطه ی فشار عصبی با زندگی سازمانی………………………………………………………………… ۶۰

۲-۴- بخش چهارم: پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………… ۶۱

۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………… ۶۱

۲-۴-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۵- نتیجه گیری از فصل دوم……………………………………………………………………………………….. ۶۳

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۳-۲- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۳-۳- جامعه ی آماری…………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۳-۴- نمونه ی آماری, تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………. ۶۷

۳-۵- روش و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات………………………………………………………… ۶۷

۳-۶- سنجش روایی ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………….. ۶۸

۳-۷- سنجش پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………. ۶۹

۳-۸- روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………….. ۷۰

۳-۹- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۷۰

۳-۹-۱- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………. ۷۰

۳-۹-۲- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………… ۷۰

۳-۹-۳- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………… ۷۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ –مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۴-۲ تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها………………………………………………………………………………… ۷۲

۴-۳- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۳-۱آزمون نرمالیته متغیرها…………………………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۳-۲آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

۴-۳-۲-۱-فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………… ۷۶

۴-۳-۲-۲-فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………………… ۷۸

۴-۳-۲-۳ فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………………… ۷۹

۴-۳-۲-۴ فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………… ۸۰

۴-۳-۲-۵ فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………………………… ۸۱

۴-۳-۲-۶-فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………………………………. ۸۲

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۸۵

۵-۲-  نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۸۵

۵-۳- تفسیر نتایج………………………………………………………………………………………………………… ۸۶

۵-۴-محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۸۷

۵-۵-پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۸۷

۵-۶-توصیه­هایی برای پژوهش های بعدی…………………………………………………………………………. ۸۸

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………… ۹۴

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *