گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه‌ی توانمندسازی کارکنان با بهره‌وری آنان در سازمان امور مالیاتی استان مازندران (مطالعه ی موردی: بخش مرکزی استان مازندران) * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه‌ی توانمندسازی کارکنان با بهره‌وری آنان در سازمان امور مالیاتی استان مازندران (مطالعه ی موردی: بخش مرکزی استان مازندران)
۱۳۹۶-۰۸-۰۸
160 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی رابطه‌ی توانمندسازی کارکنان با بهره‌وری آنان در سازمان امور مالیاتی استان مازندران (مطالعه ی موردی: بخش مرکزی استان مازندران)


تعداد صفحات ۱۱۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر«بررسی رابطه‌ی توانمندسازی و بهره‌وری کارکنان در سازمان امور مالیاتی» می‌باشد. جامعه‌ی آماری این تحقیق ۲۰۶ نفراند، که از بین این تعداد با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری خوشه‌ای تعداد ۱۳۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از روش میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است، و از دو پرسشنامه  که روایی آن‌ها توسط تعدادی از استادان و مدیران سازمان‌های مورد مطالعه مورد تایید واقع شده است، استفاده شد. برای توانمندسازی از پرسشنامه‌ی استاندارد بلانچارد با ضریب کرونباخ ۹۳/۰ وبرای بهره‌وری کارکنان از پرسشنامه‌ی استاندارد هرسی و گلداسمیت با ضریب کرونباخ ۸۲/۰ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای تعیین طبیعی بودن متغیرها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شد، که حاکی از نرمال بودنشان است. همچنین برای آزمون فرضیات روش همبستگی پیرسون به کار رفته است. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان می‌دهد که:

– بین توانمندسازی کارکنان و بهره‌وری آنان در سازمان امور مالیاتی رابطه‌ی معنی‌دار و مثبتی به میزان ۶۵۸/۰ وجود دارد.

– بین سهیم کردن کارکنان در اطلاعات و بهره‌وری همبستگی به میزان ۵۶۳/۰، میان ایجاد خودمختاری در کارکنان وبهره‌وری میزان همبستگی به اندازه‌ی ۶۴۶/۰ و بین قرار دادن تیم‌های خودگردان به جای سلسله مراتب وبهره‌وری کارکنان رابطه ای به اندازه‌ی ۵۰۴/۰ وجود دارد. بنابراین رابطه‌ی معنی دار و مثبتی میان ابعاد توانمندسازی و بهره‌وری وجود دارد.

 

 

 

کلید واژه: توانمندسازی کارکنان، بهره‌وری کارکنان، سازمان امور مالیاتی

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله. ۴

۱-۳- اهمیت وضرورت……………………………………………………………………………………………. ۵

۱- ۴- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۶

۱- ۵- چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………….. ۷

۱- ۶- سوال های تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۸

۱- ۷- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۸

۱- ۸- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۸

۱- ۹- تعریف واژه های نظری…………………………………………………………………………………… ۹

۱- ۱۰- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………… ۱۰

۱- ۱۱- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۱۱

‌۱- ۱۱- ۱- قلمرو موضوعی تحقیق …………………………………………………………………………… ۱۱

‌۱- ۱۱- ۲- قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………………… ۱۱

‌۱- ۱۱- ۳- قلمرو زمانی تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۱۱

۱- ۱۲- خلاصه…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق

۲- ۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲- ۲- گفتاریکم: معرفی سازمان مورد مطالعه………………………………………………………………… ۱۴

۲- ۲- ۱- آشنایی با سازمان امور مالیاتی……………………………………………………………………… ۱۴

۲- ۲- ۲- تاریخچه ی مالیات در ایران……………………………………………………………………….. ۱۴

۲- ۳- گفتاردوم: ادبیات مرتبط با بهره‌وری…………………………………………………………………. ۱۵

‌۲- ۳- ۱- تاریخچه ی بهره‌وری………………………………………………………………………………… ۱۵

‌۲- ۳- ۲- بهره‌وری چیست……………………………………………………………………………………… ۱۶

‌۲- ۳- ۳- تعریف بهره‌وری……………………………………………………………………………………… ۱۷

‌‌۲- ۳- ۳- ۱- معنی لغوی بهره‌وری……………………………………………………………………………. ۱۷

‌‌۲- ۳- ۳- ۲- تعاریف کاربردی بهره‌وری…………………………………………………………………….. ۱۷

‌‌۲- ۳- ۳- ۳- تعاریف گروه های مختلف از بهره‌وری…………………………………………………….. ۱۸

‌۲- ۳- ۴- دیدگاه های مختلف درباره ی بهره‌وری…………………………………………………………. ۱۸

‌ ۲- ۳- ۴- ۱- تعریف بهره‌وری از دیدگاه سیستمی……………………………………………………….. ۱۸

‌ ۲- ۳- ۴- ۲- بهره‌وری از دیدگاه ژاپنی …………………………………………………………………….. ۱۹

‌۲- ۳- ۴- ۳- رویکرد اقتصادی بهره‌وری…………………………………………………………………….. ۲۰

۲- ۳- ۵- چرخه ی مدیریت بهره‌وری………………………………………………………………………… ۲۱

‌۲- ۳- ۶- بهره‌وری سبز………………………………………………………………………………………….. ۲۲

‌۲- ۳- ۷- مزایای بهره‌وری………………………………………………………………………………………. ۲۳

‌۲- ۳- ۸- عوامل موثر بر ارتقای بهره‌وری……………………………………………………………………. ۲۴

‌ ۲- ۳- ۸- ۱- عوامل درون سازمانی………………………………………………………………………….. ۲۴

‌ ۲- ۳- ۸- ۲- عوامل برون سازمانی…………………………………………………………………………… ۲۶

‌۲- ۳- ۹- قوانین ضد بهره‌وری و موانع بهره‌وری…………………………………………………………… ۲۶

‌۲- ۳- ۱۰- سطوح بهره‌وری…………………………………………………………………………………….. ۲۸

‌۲- ۳- ۱۱- برنامه های بهبود بهره‌وری………………………………………………………………………… ۲۸

‌۲- ۳- ۱۲- مدل های بهبود و ارتقای بهره‌وری……………………………………………………………… ۳۰

‌ ۲- ۳- ۱۲- ۱- مدل هرسی و گلداسمیت……………………………………………………………………. ۳۰

‌ ۲- ۳- ۱۲- ۲- مدل میوری اینسورث و نیویل……………………………………………………………… ۳۱

‌ ۲- ۳- ۱۲- ۳- مدل بهره‌وری منابع انسانی (H.R.P)…………………………………………………….. 31

‌ ۲- ۳- ۱۲- ۴- مدل گودوین…………………………………………………………………………………… ۳۳

‌ ۲- ۳- ۱۲- ۵- مدل هرشاور و راش…………………………………………………………………………. ۳۳

‌ ۲- ۳- ۱۲- ۶- مدل کوانتان و وتون………………………………………………………………………….. ۳۵

‌ ۲- ۳- ۱۲- ۷- مدل (CREST…………………………………………………………………………………. 36

۲- ۴- گفتارسوم: ادبیات مرتبط با توانمندسازی کارکنان………………………………………………….. ۳۷

‌۲- ۴- ۱- تاریخچه ی توانمندسازی کارکنان…………………………………………………………………. ۳۷

‌۲- ۴- ۲- تعریف توانمندسازی کارکنان………………………………………………………………………. ۳۷

‌ ۲- ۴- ۲- ۱- معنی لغوی توانمندسازی………………………………………………………………………. ۳۷

‌ ۲- ۴- ۲- ۲- تعاریف کاربردی توانمندسازی………………………………………………………………. ۳۷

‌ ۲- ۴- ۳- رویکردهای توانمندسازی کارکنان……………………………………………………………….. ۳۸

‌ ۲- ۴- ۳- ۱- رویکرد ارتباطی…………………………………………………………………………………. ۳۸

‌ ۲- ۴- ۳- ۲- رویکرد انگیزشی………………………………………………………………………………… ۳۹

‌ ۲- ۴- ۳- ۳- رویکرد شناختی…………………………………………………………………………………. ۴۰

‌۲- ۴- ۴- اهداف توانمندسازی کارکنان……………………………………………………………………….. ۴۰

‌۲- ۴- ۵- دلایل گرایش سازمان ها به توانمندسازی کارکنان……………………………………………… ۴۲

‌۲- ۴- ۶- سطوح توانمندسازی………………………………………………………………………………….. ۴۳

‌۲- ۴- ۷- عوامل موثر بر توانمندسازی………………………………………………………………………… ۴۴

‌۲- ۴- ۸- پیش نیازهای توانمندسازی منابع انسانی…………………………………………………………. ۴۶

‌۲- ۴- ۹- فرایند توانمندسازی کارکنان………………………………………………………………………… ۴۷

‌۲- ۴- ۱۰- عوامل موثر برموفقیت برنامه های توانمندسازی………………………………………………. ۴۷

‌۲- ۴- ۱۱- پیامدهای توانمندسازی…………………………………………………………………………….. ۴۸

‌۲- ۴- ۱۲- مزایای توانمندسازی کارکنان……………………………………………………………………… ۴۹

‌۲- ۴- ۱۳- موانع توانمندسازی کارکنان……………………………………………………………………….. ۵۰

‌۲- ۴- ۱۴- روش های توانمندسازی………………………………………………………………………….. .۵۱

‌۲- ۴- ۱۵- مدل های توانمندسازی نیروی انسانی………………………………………………………….. ۵۴

‌ ۲- ۴- ۱۵- ۱- مدل آلبرت باندورا……………………………………………………………………………. ۵۴

‌۲- ۴- ۱۵- ۲- مدل نولر…………………………………………………………………………………………. ۵۴

‌ ۲- ۴- ۱۵- ۳- مدل ساختار، رفتار، زمینه……………………………………………………………………. ۵۵

‌ ۲- ۴- ۱۵- ۴- مدل اسکات و ژاف…………………………………………………………………………… ۵۵

‌ ۲- ۴- ۱۵- ۵- مدل توماس و ولتهوس………………………………………………………………………. ۵۶

‌ ۲- ۴- ۱۵- ۶- مدل بلانچارد و همکاران……………………………………………………………………. ۵۷

۲- ۵- گفتار چهارم: پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………. ۶۰

‌۲- ۵- ۱- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………. ۶۰

‌۲- ۵- ۲- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………….. ۶۴

‌۲- ۵- ۳- جدول پیشینه ی تحقیق……………………………………………………………………………… ۶۵

۲- ۶- خلاصه……………………………………………………………………………………………………… ۶۶

فصل سوم: روش تحقیق

۳- ۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۳- ۲- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۳- ۳- جامعه و نمونه ی آماری………………………………………………………………………………… ۶۹

۳- ۴- روش تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………… ۷۰

۳- ۵- روش جمع آوری داده ها و اطلاعات……………………………………………………………….. ۷۱

۳- ۶- ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………. ۷۱

۳- ۷- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………. ۷۲

‌۳- ۸- روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………. ۷۴

۳- ۹- خلاصه……………………………………………………………………………………………………… ۷۵

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴- ۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۴- ۲- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………. ۷۷

‌۴- ۲- ۱- توصیف نمونه ها براساس جنسیت……………………………………………………………….. ۷۸

‌۴- ۲- ۲- توصیف نمونه ها براساس سن…………………………………………………………………….. ۷۹

‌۴- ۲- ۳- توصیف نمونه ها براساس سابقه ی خدمت…………………………………………………….. ۸۰

‌۴- ۲- ۴- توصیف نمونه ها براساس مدرک تحصیلی……………………………………………………… ۸۱

‌۴- ۲- ۵- توصیف نمونه ها بر اساس سمت…………………………………………………………………. ۸۲

۴- ۲- ۶-‌توصیف پاسخ ها ی بهره‌وری و توانمندسازی و ابعاد آن……………………………………. ۸۳

۴- ۲- ۶- ۱- توصیف پاسخ های بهره‌وری و توانمندسازی…………………………………………….. ۸۴

۴- ۲- ۶- ۲- توصیف ابعاد توانمندسازی کارکنان…………………………………………………………. ۸۵

۴-۳- آزمون مفروضه ی طبیعی بودن توزیع داده ها………………………………………………………… ۸۶

۴- ۴- آمار استنباطی برای آزمون و تحلیل فرضیه های تحقیق………………………………………….. ۸۷

‌۴- ۴- ۱- آزمون فرضیه ی فرعی یکم………………………………………………………………………… ۸۸

‌۴- ۴- ۲- آزمون فرضیه ی فرعی دوم………………………………………………………………………… ۸۹

‌۴- ۴- ۳- آزمون فرضیه ی فرعی سوم………………………………………………………………………… ۹۰

‌۴- ۴- ۴- آزمون فرضیه ی اصلی………………………………………………………………………………. ۹۱

۴- ۴- خلاصه……………………………………………………………………………………………………… ۹۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵- ۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

۵- ۲- مروری بر تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۹۴

۵- ۳-‌نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۹۵

‌۵- ۳- ۱- نتیجه گیری سوال فرعی یکم………………………………………………………………………. ۹۵

‌۵- ۳- ۲- نتیجه گیری سوال فرعی دوم………………………………………………………………………. ۹۶

‌۵- ۳- ۳- نتیجه گیری سوال فرعی سوم………………………………………………………………………. ۹۶

‌۵- ۳- ۴- نتیجه گیری سوال اصلی…………………………………………………………………………….. ۹۷

۵- ۴- تفسیر نتایج………………………………………………………………………………………………… ۹۷

‌۵- ۵- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

‌‌۵- ۵- ۱- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق……………………………………………………………….. ۱۰۱

‌‌۵- ۵- ۲- پیشنهادهایی به محققین آینده…………………………………………………………………….. ۱۰۲

‌ ۵- ۶- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………… ۱۰۲

‌ ۵- ۶- ۱- محدودیت های تحت کنترل پژوهش گر…………………………………………………….. ۱۰۲

‌ ۵- ۶- ۲- محدودیت های خارج از کنترل پژوهش گر…………………………………………………. ۱۰۳

۵- ۷- خلاصه……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

 

 

 

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *