گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی جذب رنگ راکتیو روی پارچه پنبه ای کرونا شده و عمل شده با چیتوسان


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی جذب رنگ راکتیو روی پارچه پنبه ای کرونا شده و عمل شده با چیتوسان
2017-09-27
266 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی جذب رنگ راکتیو روی پارچه پنبه ای کرونا شده و عمل شده با چیتوسان


تعداد صفحات ۷۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”387″]

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی جذب رنگ راکتیو روی پارچه پنبه‌ای عمل شده با چیتوسان می‌باشد. در این تحقیق پارچه عمل‌آوری شده با چیتوسان با دو نوع رنگ راکتیو به کار گرفته شده با نام‌های  Remazol-deep red RGB gran با گروه عاملی مونو کلرو تری‌آزین وRemazol- deep red RR gran  با گروه عاملی مونو کلرو تری‌آزین/وینیل سولفون، مورد بررسی قرار داده شد. نمونه‌ها در ابتدا توسط اکسید کننده پتاسیم پریودات و پاساژ‌های مختلف تابش کرونا عمل شدند، سپس با فرو بردن در محلول اسیدی چیتوسان و بعد از آن با احیاء کردن توسط‌ هیدرو‌سولفیت- سدیم، با کدهای BF,OF,RCOF,RCBF,CBF نشان داده شده و در شرایط ثابت طبق نسخه رنگرزی شدند. نتایج این آزمایشات نشان داد، استفاده از چیتوسان باعث نفوذ و تثبیت بالاتر و بهبود ثبات هردو نوع رنگ راکتیو ذکر شده بر روی پارچه مورد آزمایش شده است که در این بین نمونه‌های  عمل شده با چیتوسان و احیاء شده  (RCBF)رنگرزی شده با هر دو رنگ، بیشترین مقدار K/S را دارا بوده که نشان دهنده بیشترین رمق کشی و جذب می‌باشد.

 

کلمات کلیدی: جذب رنگینه، چیتوسان، پنبه، رنگ راکتیو، پنبه، تابش کرونا

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲ بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۳  سوابق مربوط …………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۴ فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۵  اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۶  جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق …………………………………………………………………………… ۵

۱-۷ تعریف اصطلاحات و متغیرها………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۷-۱ مواد رنگزای راکتیو…………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۷-۲ آهارگیری………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۷-۳ مرسریزاسیون……………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۷-۴ سفیدگری………………………………………………………………………………………………………… ۷

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۲ تئوری کلی در رابطه با ساختمان لیف ……………………………………………………………………….. ۹

۲-۲-۱ ساختمان الیاف سلولزی …………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۲-۲ ساختمان پنبه در ارتباط با رنگرزی ……………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲-۳  مکانیزم جذب رنگ راکتیو توسط سلولز ……………………………………………………………….. ۱۲

۲-۳  مواد رنگزای راکتیو ……………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۳-۱ ساختار شیمیایی رنگینه های راکتیو ……………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۳-۱-۱ ماهیت گروه های واکنش پذیر …………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۳-۲ طبقه بندی رنگ های راکتیو بر اساس گروه رنگساز  …………………………………………………. ۱۶

۲-۳-۲-۱ رنگ های راکتیو با گروه رنگساز آزو  ……………………………………………………………….. ۱۷

۲-۳-۲-۲ رنگ های راکتیو با گروه رنگساز آنتراکینون …………………………………………………………. ۱۸

۲-۳-۲-۳ رنگهای راکتیو با گروه رنگساز فتالوسیانین ………………………………………………………….. ۱۹

۲-۳-۳  پایه های رنگ راکتیو ……………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۳-۳-۱رنگ های راکتیو با پایه تری آزین ……………………………………………………………………… ۲۰

۲-۳-۳-۲ رنگ های راکتیو با پایه دی آزین ……………………………………………………………………… ۲۱

۲-۳-۴  تقسیم بندی رنگ راکتیو از نوع درجه فعالیت …………………………………………………………. ۲۲

۲-۳-۵ رنگرزی سلولز با رنگ راکتیو ………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۳-۵-۱ روش رنگرزی …………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۳-۵-۲ آبکشی و صابونی کردن …………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۳-۶ نکات مهم در رابطه با رنگرزی رنگینه های راکتیو …………………………………………………….. ۲۵

۲-۳-۶-۱ مقدمات برای پارچه هایی که با رنگینه راکتیو رنگرزی می شوند ……………………………….. ۲۵

۲-۳-۶-۲ سختی آب ………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۳-۶-۳ حل رنگینه ………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۳-۶-۴ اوره ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۳-۶-۵ الکترولیت …………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۳-۶-۶ قلیا …………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۳-۶-۷ میل جذبی و تثبیت ……………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۳-۷ هیدرولیز ………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۴  تخلیه الکتریکی کرونا ………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۴-۱ خواص اساسی کرونا ………………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۴-۲  جریان کرونای تک قطبی ………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۴-۳  تاثیرات و استفاده های کرونا ……………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۴-۴ کرونا و عایق الکتریکی ……………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۴-۵ کاربرد های کرونا بر روی پارچه های پنبه ای…………………………………………………………… ۳۵

۲-۴-۶ اثر کرونا روی دیگر کالاهای نساجی……………………………………………………………………… ۳۵

۲-۴-۶-۱ خواص ضد چروک……………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۴-۶-۲ افزایش رنگپذیری………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۵ بهبود رنگ پذیری الیاف سلولزی با رنگ راکتیو توسط عمل آوری با چیتوسان ……………………. ۴۱

۲-۵-۱ استفاده از چیتوسان به منظور بهبودقابلیت رنگرزی کتان با دوام که تحت فشار فرآوری شده .. ۴۲

۲-۵-۲ استفاده از مشتقی از چیتوسان به روی الیاف راکتیو در پارچه های نخی به عنوان یک کمک کننده در رنگرزی بدون نمک ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مواد …………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۳-۱-۱ مواد شیمیایی …………………………………………………………………………………………………… ۴۷

۳-۱-۲ رنگ …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۱-۳ پارچه ……………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۳-۲  دستگاه ها …………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

۳-۳ روش ها ……………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۳-۳-۱  اکسید کردن …………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۳-۳-۲  آماده سازی چیتوسان ……………………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۳-۳  احیا کردن ……………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۳-۳-۴ رنگرزی …………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۳-۳-۵ شستشوی استاندارد …………………………………………………………………………………………… ۵۱

۳-۳-۶ اندازه‌گیری ثبات شستشویی…………………………………………………………………………………. ۵۱

۳-۳-۷ اندازه‌گیری ثبات سایشی……………………………………………………………………………………… ۵۱

۳-۳-۸ اندازه‌گیری مقادیر L* a* b* ………………………………………………………………………………. 52

۳-۳- ۹ اندازه‌گیری ثبات نوری………………………………………………………………………………………. ۵۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱ اندازه گیری به روش اسپکتوفتومتری انعکاسی ……………………………………………………………… ۵۵

۴-۱-۱ مقادیر L* a* b*  …………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۴-۱-۲ مقادیر EΔ ……………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۴-۱-۳ مقادیر R و K/S ………………………………………………………………………………………………. 58

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ بررسی میزان رمق کشی دو رنگ راکتیو …………………………………………………………………….. ۶۱

۵-۱-۱ بررسی میزان رمق‌کشی رنگ راکتیو  Remazol deep red RGB gran با گروه عاملیMCT …. 61

۵-۱-۲ بررسی میزان رمق‌کشی رنگ راکتیو Remazol deep red RR gran با گروه عاملیMCT/VS .. 64

۵-۲ ثبات شستشویی ………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۵-۳ ثبات سایشی ………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

۵-۴ ثبات نوری …………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

۵-۵ ریخت شناسی …………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۵-۶ نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۵-۷ پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *