گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی تنوع ژنتیک کپور معمولی دریای خزر (Cyprinus carpio carpio) با استفاده از روش‌های ژنتیک مولکولی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی تنوع ژنتیک کپور معمولی دریای خزر (Cyprinus carpio carpio) با استفاده از روش‌های ژنتیک مولکولی
۱۳۹۶-۰۸-۲۷
484 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی تنوع ژنتیک کپور معمولی دریای خزر (Cyprinus carpio carpio) با استفاده از روش‌های ژنتیک مولکولی


تعداد صفحات ۷۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت‌های کپور ماهی دریای خزردر سه منطقه(مازندران گیلان گلستان)با استفاده از روش سکوئنسینگ انجام شد. حدود ۵-۳ گرم بافت نرم قسمت انتهایی باله سینه‌ای و باله پشتی از تعداد ۳۰ نمونه باله ماهی کپور معمولی که در اتانل ۹۶ درصد نگهداری شده بود، برای استخراج DNA مورد استفاده قرار گرفت. بررسی شدت وضوح باندهای DNA بر روی ژل آگارز (یک درصد) و مشاهده تیزی و شدت باندهای تولید شده نشان داد که DNA‌‌های استخراج شده از باله ماهی کپور به روش استات آمونیوم از کیفیت و کمیت مناسبی برای استفاده در آزمایش‌های PCR برخوردار می‌باشند. غلظت DNA کلیه نمونه ها۵۰ تا۱۰۰نانو گرم بوده و با توجه به نتایج الکتروفورز ژل آگارز از کیفیت مناسبی برخوردار بودند. ناحیه D-Loop میتوکندریایی با استفاده از پرایمرهای ساخته شده، با واکنش PCR تکثیر یافت. طول قطعه تکثیر شده در کلیه نمونه‌ها با استفاده از نشانگرهای‌bp ladder 100 برای ناحیه D-Loop حدود ۸۲۶ جفت باز بدست .مطالعات ژنتیکی درآزمایشگاه بیوتکنولوژی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر انجام گردید.در بررسی بررسی توالی ناحیه DLoop میتوکندریایی از میان توالی‌ها در مجموع ۹ هاپلوتایپ‌در ۲۵ جایگاه متغیر بدست آمد. ۶ هاپلوتایپ در جمعیت نمونه‌های گیلان ، ۳ هاپلوتایپ در جمعیت نمونه‌های مازندران و ۴ هاپلوتایپ در جمعیت نمونه‌های گلستان مشاهده شد. برای ناحیه D-Loop‌بیشترین تنوع هاپلوتیپ‌ها مربوط به نمونه‌های گلستان‌و کمترین تنوع مربوط به نمونه‌های مازندران‌بوده است. همچنین میانگین تنوع هاپلوتیپ‌ها در مناطق نمونه برداری (۸۱۷/۰) و میانگین تنوع نوکلئوتیدها ۰۱۶/۰ بوده است.همچنین در این بررسی تعداد آلل‌ها در ۲۵ جایگاه متغیر مورد مطالعه قرار گرفت بر اساس نتایج حاصله حداکثر تعداد آلل‌های مشاهده شده در منطقه گیلان با ۶ آلل و حداقل آن در مازندران با ۳ آلل دیده شد، ضمن اینکه میانگین آلل‌های مشاهده شده ۵۳/۰±۳۳/۴ بود.با توجه به بررسی هتروزایگوسیتی بیشترین مقدار هتروزیگوسیتی مشاهده شده در منطقه گلستان و کمترین مقدار در در نمونه‌های جمع آوری شده از منطقه گیلان می‌باشد. نتایج بدست آمده از Fst نشان می‌دهد که حداکثر آن (۰۹۸/۰) بر اساس تست AMOVA بین نمونه‌های گلستان با نمونه‌های مازندران که دارای کمترین میزان جریان ژنی (۲۵/۱۰) است مشاهده می‌شود.

کلمات کلیدی: کپور دریای خزر(cyprinus carpio) ، سکوئنسینگ، تنوع ژنتیکی، دریای خزر

 

 عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۱ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۲ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۳ فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴ مبانی جمعیت و ژنتیک جمعیت……………………………………………………………………… ۶

۱-۴-۱ اصول ژنتیک جمعیت……………………………………………………………………………….. ۸

۱-۴-۲ جنبه های ویژه گوناگونی زیستی ژنتیک دریایی………………………………………………. ۱۲

۱-۴-۳ مبانی جمعیت…………………………………………………………………………………………. ۱۴

۱-۴-۴ نشانگرهای مولکولی…………………………………………………………………………………. ۱۶

۱-۴-۵ چینش یابی……………………………………………………………………………………………. ۱۸

۱-۴-۶ DNA میتوکندریmtDNA………………………………………………………………………… 18

۱-۴-۷ واکنش زنجیره ای پلیمرازPCR ………………………………………………………………….. 20

۱-۴-۸ منطقه کنترل میتوکندریایی…………………………………………………………………………… ۲۲

۱-۴-۹ تنوع ژنتیکی…………………………………………………………………………………………… ۲۳

۱-۵ اصطلاحات……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۱-۵-۱ فراوانی آللی…………………………………………………………………………………………… ۲۴

۱-۵-۲ آلل های واقعی……………………………………………………………………………………….. ۲۴

۱-۵-۳ آلل های مؤثر…………………………………………………………………………………………. ۲۴

۱-۵-۴ توصیف اختلاف تمایز ژنتیکی…………………………………………………………………….. ۲۵

۱-۵-۵ تنوع ژنی یا هتروزایگوسیتی……………………………………………………………………….. ۲۶

۱-۵-۶ فاصله ژنتیکی…………………………………………………………………………………………. ۲۶

۱-۵-۷ جریان ژنی…………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۱-۵-۸ روش پیوند همجواری Nj………………………………………………………………………….. 27

۱-۵-۹ روش جفت گروه غیر وزنی از طریق UPGMA…………………………………………….. 27

۱-۶ روش چینش یابی نوکلئوتیدی………………………………………………………………………… ۲۸

۱-۷ ویژگی های کپور معمولی…………………………………………………………………………….. ۲۹

۱-۷-۱ ویژگی های ریخت شناسی……………………………………………………………………….. ۳۰

۱-۷-۲ زیست شناسی……………………………………………………………………………………….. ۳۱

۱-۷-۳ تخم ریزی تولید مثل……………………………………………………………………………….. ۳۱

۱-۷-۴ ارزش اقتصادی………………………………………………………………………………………. ۳۲

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………… ۳۴

۲-۲  مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………… ۳۵

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ نمونه برداری…………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۳-۲ تجهیزات  مورد استفاده……………………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۳ مواد مصرفی مورد استفاده…………………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۴ استخراج DNA…………………………………………………………………………………………. 41

۳-۵ تعیین کمیت و کیفیت DNA استخراج شده………………………………………………………. ۴۲

۳-۶ روش تهیه ژل آگارز یک درصد……………………………………………………………………… ۴۲

۳-۷ تکثیر قطعه ژن هدف……………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۸ بهینه کردن pcr و پروفیل های حرارتی آن……………………………………………………… ۴۵

۳-۹ مراحل سکوئنس محصول PCR………………………………………………………………………. 46

۳-۱۰ آنالیز آماری……………………………………………………………………………………………… ۴۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱ نتایج بررسی کمیت و کیفیت DNA استخراج شده……………………………………………… ۵۰

۴-۲ بررسی توالی ناحیه D-loop میتوکندریایی…………………………………………………………. ۵۱

۴-۳ تنوع ژنتیکی………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۴-۴ تعادل هاردی واینبرگ………………………………………………………………………………….. ۵۶

۴-۵ فاکتور Fst و جریان ژنی………………………………………………………………………………. ۵۷

۴-۶ فواصل ژنتیکی……………………………………………………………………………………………. ۵۸

۴-۷ درخت فایلوژنی…………………………………………………………………………………………. ۶۲

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱ بحث………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۵-۲ نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………………. ۷۰

۵-۳ پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………. ۷۱

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………… ۷۲

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *