گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی تقسیط و محلول پاشی نیتروژن بر عملکرد و کیفیت گندم رقم N- 80-19


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی تقسیط و محلول پاشی نیتروژن بر عملکرد و کیفیت گندم رقم N- 80-19
2017-11-15
335 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی تقسیط و محلول پاشی نیتروژن بر عملکرد و کیفیت گندم رقم N- 80-19


تعداد صفحات ۶۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”670″]

چکیده

آزمایش مزرعه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و دوازده تیمار بر روی محصول گندم رقم N-80-19 در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش عبارتند از:  الف) تقسیط نیتروژن (N) شامل: N1 {زمان کاشت(۵۰%) + ساقه دهی(۵۰%)}، N2{زمان کاشت(۲۵%) + ساقه دهی(۵۰%) +  خوشه دهی(۲۵%)}،N3 { زمان کاشت(۲۵%) +پنجه دهی(۲۵%) + ساقه دهی(۲۵%) + خوشه دهی(۲۵%)}و  N4{زمان کاشت(۲۰%)+ پنجه دهی(۲۰%) + ساقه دهی(۲۰%) + خوشه دهی(۲۰%)+ خمیری(۲۰%)} و  ب) محلول پاشی نیتروژن (F) شامل: F1 {بدون محلول پاشی}، F2 {محلول پاشی در مرحله آبستنی + خوشه دهی} و F3{ محلول پاشی در مرحله آبستنی + خوشه دهی + خمیری }. محلول پاشی نیتروژن با غلظت ۵/۲ کیلوگرم اوره در هزار لیتر آب صورت گرفت.

نتایج بدست آمده نشان داد، اثر اصلی  تقسیط نیتروژن در تیمار  N3  موجب افزایش عملکرد محصول دانه گندم به میزان ۶۱۴۱ کیلوگرم در هکتار در مقایسه با سایر تیمار های تقسیط نیتروژن شامل N1، N2 و N4 گردیده است. با تقسیط بیشتر نیتروژن به ترتیب در تیمار های N1، N2 و N3  عملکرد دانه گندم افزایش یافته ولی با تقسیط حداکثر در تیمار N4 عملکرد دانه گندم تا حد تیمار N1 کاهش یافته است. این موضوع نشان می­دهد که تقسیط بیشتر با مقدار ثابت کود نیتروژن، احتمالا تکافوی کامل نیاز محصول گندم را در هر یک از مراحل مختلف رشد بخصوص در مراحل پنجه دهی و ساقه دهی نسبت به نیتروژن، جهت نیل به پتانسیل عملکرد نمی­نماید. محلول پاشی سبب افزایش عملکرد دانه گندم  در مقایسه با شاهد گردیده است ولی اختلاف بین تیمار F2 و F3 از نظر آماری معنی دار نبوده است. این موضوع نشان می دهد که افزایش تعداد محلول پاشی بخصوص در مرحله خمیری هرچند تاثیر چندانی  بر عملکرد محصول دانه­ی گندم نداشته است، ولی تا حدودی سبب افزایش پروتئین دانه­ی گندم گردیده است.

 

 

کلمات کلیدی: گندم ، نیتروژن ، تقسیط، محلول پاشی

 

فهرست مطالب

صفحهعنوان

چکیده……………………………………. ۱

فصل اول (کلیات تحقیق)……………………… ۲

۱- مقدمه…………………………………. ۳

۱-۱- تاریخچه گندم…………………………. ۳

۱-۲- اهمیت اقتصادی گندم……………………. ۴

۱-۳- اهمیت تغذیه ای گندم…………………… ۵

۱-۴- گیاه شناسی گندم………………………. ۶

۱-۴-۱- ریشه………………………………. ۶

۱-۴-۲- ساقه………………………………. ۶

۱-۴-۳- برگ……………………………….. ۷

۱-۴-۴- گل و گل آذین گندم…………………… ۷

۱-۴-۵- گرده افشانی و لقاح………………….. ۷

۱-۴-۶- دانه………………………………. ۷

۱-۵- تیپهای گندم………………………….. ۸

۱-۶- عوامل محیطی رشد و نمو گندم…………….. ۹

۱-۶-۱- نور……………………………….. ۹

۱-۶-۲- حرارت……………………………… ۹

۱-۶-۳- رطوبت……………………………… ۱۰

۱-۶-۴- خاک……………………………….. ۱۰

۱-۷- مراحل رشد گندم……………………….. ۱۱

۱-۷-۱- مراحله جوانه زنی……………………. ۱۱

۱-۷-۲- مرحله نمو برگ………………………. ۱۱

۱-۷-۳- مرحله پنجه زدن……………………… ۱۱

۱-۷-۴- ساقه دهی…………………………… ۱۲

۱-۷-۵- مرحله غلاف رفتن……………………… ۱۲

۱-۷-۶- مرحله خوشه دهی با ظهور سنبله…………. ۱۲

۱-۷-۷- مرحله گلدهی………………………… ۱۳

۱-۷-۸- مرحله پر شدن دانه…………………… ۱۳

۱-۷-۹- مرحله سخت شدن دانه………………….. ۱۴

۱-۷-۱۰- مرحله رسیدن کامل…………………… ۱۴

۱-۸- برداشت گندم………………………….. ۱۴

۱-۹- سطح زیر کشت و مقدار تولید گندم جهان…….. ۱۵

۱-۱۰- سطح زیر کشت و مقدار تولید گندم در ایران… ۱۵

۱-۱۱- بیان مسئله………………………….. ۱۶

۱-۱۲- اهداف تحقیق…………………………. ۱۷

فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)…………….. ۱۸

۲-۱- پیشینه تحقیق…………………………. ۱۹

فصل سوم (روش تحقیق)……………………….. ۳۱

۳-۱- مواد آزمایش………………………….. ۳۲

۳-۱-۱- موقعیت جغرافیایی محل آزمایش………….. ۳۲

۳-۱-۲- خاک محلی آزمایش قراخیل………………. ۳۲

۳-۱-۳- مشخصات آب و هوایی منطقه قراخیل……….. ۳۲

۳-۱-۴- معرفی رقم گندم مورد آزمایش…………… ۳۵

۳-۲- روش آزمایش…………………………… ۳۵

۳-۳- مراحل اجرای آزمایش……………………. ۳۶

۳-۳-۱- تهیه زمین………………………….. ۳۶

۳-۳-۲- آماده کردن بذر……………………… ۳۶

۳-۳-۳- آماده کردن کود مورد نیاز…………….. ۳۶

۳-۳-۴- عملیات کاشت………………………… ۳۷

۳-۳-۵- عملیات وجین………………………… ۳۷

۳-۴- مشخصات رقم مورد مطالعه N-80-19……………. 37

۳-۵- روش نمونه برداری……………………… ۳۸

۳-۶- صفات مورد مطالعه……………………… ۳۸

۳-۶-۱- عملکرددانه…………………………. ۳۸

۳-۶-۲- عملکرد کاه…………………………. ۳۸

۳-۶-۳- شاخص برداشت…………………………… ۳۹

۳-۶-۴- تعداد ساقه در متر مربع………………. ۳۹

۳-۶-۵-تعداد دانه در سنبله………………….. ۳۹

۳-۶-۶-وزن هر دانه…………………………. ۳۹

۳-۶-۷- وزن سنبله………………………….. ۳۹

۳-۶-۸- ارتفاع بوته………………………… ۳۹

۳-۶-۹- تعداد ساقه در متر مربع………………… ۳۹

۳-۶-۱۰- عملکرد بیولوژیک……………………. ۴۰

۳-۶-۱۱- تعداد سنبلچه در سنبله………………… ۴۰

۳-۶-۱۲- طول سنبله…………………………. ۴۰

۳-۶-۱۳- طول برگ پرچم………………………. ۴۰

۳-۶-۱۴- عرض برگ پرچم………………………. ۴۰

۳-۶-۱۵- درصد پروتئین دانه………………….. ۴۱

۳-۷- تجزیه و تحلیل آماری…………………… ۴۱

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده‌ها)…………….. ۴۲

۴–۱- مشخصات خاک محل آزمایش…………………. ۴۳

۴-۲- نتایج اندازه گیری عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مورفولوژیکی………………………………………… ۴۳

۴-۲-۱- عملکرد دانه………………………… ۴۳

۴-۲- ۲- عملکرد کاه………………………… ۴۶

۴-۳- تعداد ساقه در متر مربع………………… ۴۷

۴-۴- عملکرد بیولوژیک………………………. ۴۷

۴-۵- وزن سنبله……………………………. ۴۸

۴-۶- شاخص برداشت………………………….. ۴۹

۴-۷- ارتفاع بوته………………………….. ۴۹

۴-۸- تعداد سنبلچه در سنبله…………………. ۵۰

۴-۹- تعداد دانه در سنبله…………………… ۵۲

۴-۱۰- وزن هزاردانه………………………… ۵۳

۴-۱۱- وزن هزاردانه………………………… ۵۳

۴-۱۲- طول برگ پرچم………………………… ۵۴

۴-۱۳- عرض برگ پرچم………………………… ۵۴

۴-۱۴- پروتئین دانه گندم……………………. ۵۵

۴-۱۵- همبستگی صفات………………………… ۵۷

فصل پنجم بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها………… ۵۵

۵-۱- همبستگی صفات…………………………. ۵۹

۵-۲- همبستگی صفات…………………………. ۵۹

منابع ومآخذ………………………………. ۶۰

 

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *