گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی کیفیت ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی در شرق استان مازندران از دیدگاه مراجعان * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی کیفیت ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی در شرق استان مازندران از دیدگاه مراجعان
۱۳۹۶-۰۵-۱۸
466 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی کیفیت ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی در شرق استان مازندران از دیدگاه مراجعان


تعداد صفحات ۷۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده: 

ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ و در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮی و اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺖ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت، در واﻗﻊ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر واﻗﻌﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﻮردﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑه مطالعه تطبیقی کیفیت خدمات ارائه شده  سازمان تامین اجتماعی وسازمان خدمات درمانی در شرق استان مازندران پرداخته شد. جامعه آماری تعداد ۴۷۴۳۸۱ نفر از سازمان خدمات درمانی و تعداد ۱۱۱۲۳۵ نفر از سازمان تامین اجتماعی بودند که در نهایت تعداد ۳۸۴ نفر از هر سازمان به صورت تصادفی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند.  بدین منظور،  پرسشنامه میزان رضایت از خدمات به آن ها داده شد. روش تحقیق، توصیفی از نوع زمینه یابی است. اطلاعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای مقایسه میانگین، انحراف معیار و واریانس از آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی وآزمون t استفاده شد. یافته ها نشان داد که کیفیت ارائه خدمات در هر دو سازمان رضایت بخش بود ولی در مطالعه تطبیقی کیفیت خدمات ارائه شده در دو سازمان، اختلاف معناداری بین کیفیت خدمات ارائه شده در سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی وجود دارد، یعنی کیفیت خدمات ارائه شده در سازمان خدمات درمانی بهتر از کیفیت خدمات ارائه شده درسازمان تامین اجتماعی بوده است.

 

واژه های کلیدی:   کیفیت خدمات، مطالعه تطبیقی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان خدمات درمانی

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………..صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………. ۵

فصل اول:   کلیات تحقیق

۱-۴- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۴-۱ هدف کلی………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۴-۲- اهداف اختصاصی تحقیق……………………………………………………………………………… ۶

۱-۵- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۶- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۷- تعریف نظری و عملیاتی واژه های تحقیق ……………………………………………………………. ۷

۱-۷-۱- ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۷-۲- سازمان تامین اجتماعی…………………………………………………………………………………. ۸

۱-۷-۳- سازمان خدمات درمانی………………………………………………………………………………… ۸

۱-۷-۴- مدیریت تطبیقی…………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۷-۵- کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۷-۵-۱- قابل اعتماد بودن…………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۷-۵-۲- پاسخگو بودن……………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۷-۵-۳- اطمینان دادن…………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۷-۵-۴- همدلی داشتن………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۷-۵-۵- حفظ ظاهر نمودن…………………………………………………………………………………… ۹

۱-۸ قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۸-۱- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۸-۲- قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۸-۳-قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………….. ۹

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه تحقیق

قسمت اول:  مبانی نظری تحقیق ………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲- کیفیت…………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۳- کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۴- تعاریف……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۴-۱- مطالعات تطبیقی…………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۴-۲- مطالعات تطبیقی و کاربرد آن در سازمان ها………………………………………………………. ۱۳

۲-۴-۳- فرآیند مقایسه تطبیقی………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۵- مدیریت تطبیقی……………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۵-۱- ظهور ورشد مدیریت تطبیقی…………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۵-۲- پیشروان مطالعات تطبیقی……………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۶- تعریف ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۶-۱- فرآیند ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۶-۲- اهداف نظام ارزشیابی عملکرد……………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۷- کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۸- اهداف و مقاصد ارزیابی  ………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۹- عوامل تاثیر گذار در نوع سیستم ارزیابی ………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱۰- بیمه در اسلام………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱۱- سازمان های بیمه گر  …………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۱۲- تاریخچه تامین اجتماعی در ایران و جهان   ……………………………………………………….. ۲۲

۲-۱۳- اهداف و فعالیت های سازمان تامین اجتماعی  ……………………………………………………. ۲۵

۲-۱۴- سازمان خدمات درمانی………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۱۴-۱- تاریخچه بیمه خدمات درمانی……………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱۴-۲- وظایف سازمان خدمات درمانی…………………………………………………………………… ۲۷

قسمت دوم:   پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۱۵- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۱۵-۱- تحقیقات انجام شده در ایران………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۱۵-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………….. ۳۴

 

فصل سوم:  روش تحقیق

۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۲- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۳- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۴- تعداد نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………….. ۳۹

۳-۵- روش جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………… ۳۹

۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………… ۴۰

۳-۷- چگونگی و مراحل تهیه پرسشنامه……………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۸-  روایی و پایایی ابزار تحقیق……………………………………………………………………………… ۴۰

۳-۸-۱- روایی……………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۳-۸-۲- پایایی……………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………… ۴۱

 

فصل چهارم:   تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۴-۲- بخش اول: تحلیل توصیفی سوال های تحقیق ……………………………………………………….. ۴۴

۴-۳- بخش دوم:   آمار استنباطی ………………………………………………………………………………. ۴۶

۴-۳-۱- فرضیه اول………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۴-۳-۲- فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۴-۳-۳- فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۴-۳-۴- فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۴-۳-۵- فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۴-۳-۶- فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………… ۵۱

۴-۳-۷- فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۴-۳-۸- فرضیه هشتم……………………………………………………………………………………………… ۵۳

 

 فصل پنجم: بحث ، نتیجه گیری و پیشنهاد ها

۵-۱- مروری بر تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۵۵

۵-۲- بحث و نتیجه گیری  ………………………………………………………………………………………. ۵۷

۵-۳- محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۶۳

۵-۴- پیشنهاد های تحقیق………………………………………………………………………………………… ۶۴

منابع  و مآخذ  ………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *