گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی شاخصه های مقاومت در اشعار سلمان هراتی و قیصر امین پور


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی شاخصه های مقاومت در اشعار سلمان هراتی و قیصر امین پور
2017-11-16
346 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی شاخصه های مقاومت در اشعار سلمان هراتی و قیصر امین پور


تعداد صفحات ۱۰۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”680″]

چکیده:

 امروزه ادبیات مقاومت و پایداری به عنوان یکی از تقسیمات آثار ادبی از جنبه‌ی محتوایی، در ادبیات معاصر نمود یافته است. قیصر امین پور و سلمان هراتی از شاعران پرکار و صاحب سبک در ادبیات محسوب می‌شوند، از جمله شاعرانی هستند که با تکیه بر اعتقادت دینی سعی نمودند مقاومت و پایداری اسلامی را با زبانی ساده و بیانی شیوا برای مخاطبینشان تبیین و تشریح نمایند. این دو شاعر متعهد و معتقد با  در نظر گرفتن شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دهه ی خویش و همچنین شناخت دقیق از مخاطبانشان به بیان مشکلات و دردهای مردم جامعه هریک به شیوه و بیان خویش پرداخته اند. بر این اساس خیلی خوب توانسته اند مفاهیمی همچون: توکل به خدا، صبر، مبارزه با نفس،وجود رهبران دینی، ولایت‌پذیری برمبنای بصیرت، آزادی‌خواهی، اعتراض ، پایداری در برابر حاکم ظالم، مبارزه با بی‌‌‌هویتی مردم و انتظار را به عنوان مهم‌ترین شاخص های ادبیات پایداری به  مخاطبینشان القاء نماید.

در این پژوهش سعی شده است، پس از بررسی اجمالی آثار و شیوه ی کار آنان به استخراج و تحلیل برخی از شاخص‌های مقاومت و پایداری آثار این دو شاعر پرداخته شود.

کلید واژه ها:  وطن،شهید،اسطوره های ملی،اعتراض ، انتظار، سلمان هراتی،قیصر امین پور

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                 صفحه

 

فصل اوّل: کلیات تحقیق

مقدّمه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………… ۲

اهمیت و ضرورت………………………………………………………………………………………………………………………..۴

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. ۴

سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۴

فرضیه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۱-تعریف ادبیات ……………………………………………………………………………………………………………. ۷

۲-انواع ادبیات……………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۲-۱ادبیات حماسی………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۲-۲ادبیات نمایشی………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۲-۳ادبیات غنایی…………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۲-۴ادبیات تعلیمی…………………………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۵حبسیه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۶ ادبیات زیرزمینی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۷ ادبیات معترض…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۸ ادبیات جنگ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۹ ادبیات دفاع مقدس……………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۱۰ ادبیات مقاومت………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۳- ادبیات مقاومت در ایران……………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۳-۱ دوره های تاریخی ادبیات مقاومت در ایران…………………………………………………………………….. ۱۴

۳-۲ جریان شعر مقاومت در ایران……………………………………………………………………………………….. ۱۵

۳-۲-۱ بررسی جامعه شناختی گفتمان های شعر دردهه اول انقلاب……………………………………………… ۱۵

۳-۳ ادبیات مقاومت در انقلاب اسلامی ایران…………………………………………………………………………. ۱۷

۴ادبیات مقاومت جهان……………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۴-۱ ادبیات مقاومت در خاورمیانه و کشورهای عربی……………………………………………………………….. ۱۹

۴-۲ ادبیات مقاومت در اروپا……………………………………………………………………………………………… ۲۰

۵- شاخصه های ادبیات مقاومت…………………………………………………………………………………………. ۲۱

۵-۱ترسیم چهره رنج کشیده مردم………………………………………………………………………………………… ۲۱

۵-۲دعوت مبارزه به مردم………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۵-۳بیان جنایت ها و بیدادگری…………………………………………………………………………………………… ۲۲

۵-۴توصیف جان باختگان و شهیدان…………………………………………………………………………………….. ۲۳

۵-۵امید به آینده و پیروزی موعود……………………………………………………………………………………….. ۲۳

۵-۶آزادی و آزادگی………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۵-۷وطن و ستایش سرزمین………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۵-۸ بی هویتی جامعه……………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۵-۹ طرح اسطوره های ملی و تاریخی………………………………………………………………………………….. ۲۵

زندگی نامه سلمان هراتی…………………………………………………………………………………………………… ۲۶

آثار سلمان…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

ویژگی های شعری سلمان هراتی………………………………………………………………………………………… ۲۹

باورهای دینی…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

تاثیرپذیری از آیات و احادیث……………………………………………………………………………………………. ۳۰

جامعه سلمان………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

سلمان در نگاه دیگران………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

زندگی نامه قیصر امین پور…………………………………………………………………………………………………. ۳۴

آثار قیصر………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

ویژگی های شعری قیصر………………………………………………………………………………………………………………۳۷

اشعار اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

اشعار عرفانی……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

اشعار آیینی و مذهبی…………………………………………………………………………………………………………………….۴۰

قیصر در نگاه دیگران……………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴

 

فصل سوم: روش تحقیق

نوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….. ۴۷

ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………… ۴۷

روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق…………………………………………………………………………………. ۴۸

محدوده تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  • اعتراض……………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۱-۱ اعتراض از نگاه قیصر…………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۱-۱-۱ اعتراض به کم رنگ شدن ارزشهای انقلاب اسلامی………………………………………………………… ۵۰

۱-۱-۲اعتراض به نابرابری…………………………………………………………………………………………………. ۵۱

۱-۱-۳  اعتراض به حرف های شعاری…………………………………………………………………………………. ۵۲

۱-۱-۴  اعتراض به جا ماندن……………………………………………………………………………………………… ۵۲

۱-۱-۵ اعتراض به بی هویتی جامعه…………………………………………………………………………………….. ۵۳

۱-۱-۶  اعتراض به دورویی………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۱-۱-۷ اعتراض به خویشتن……………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۱-۱-۸ اعتراض حسرت آمیز……………………………………………………………………………………………… ۵۴

۱-۲ اعتراض از نگاه سلمان……………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۱-۲-۱ اعتراض به عافیت طلبان………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۱-۲-۲ اعتراض به دردهای اجتماعی……………………………………………………………………………………. ۵۷

۱-۲-۳  اعتراض به ظلم جهانی…………………………………………………………………………………………… ۵۸

۱- بیان درد و رنج مردم از نگاه قیصر………………………………………………………………………………….. ۵۹

۲- بیان درد های اجتماعی از نگاه سلمان………………………………………………………………………………. ۶۱

  • وطن و ستایش سرزمین خویش………………………………………………………………………………………. ۶۳

۱-۱ وطن در سروده های سلمان هراتی………………………………………………………………………………… ۶۴

۱-۲ وطن و مردم……………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۱-۳وطن و امام خمینی(ره)……………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۱-۴ وطن و مجمع الجزایر خوبی ها وزیبایی…………………………………………………………………………. ۶۵

۱-۵ وطن جلوگاه خدا……………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۱-۶وطن هویت ملی مذهبی…………………………………………………………………………………………………………..۶۶

۲-وطن دوستی امین پور………………………………………………………………………………………………………………..۶۷

۲-۱وطن آرمانی…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷

۱-شهیدان……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۱-۱شهید از نگاه قیصر……………………………………………………………………………………………………………………۶۸

۱-۱-۱ترویج شهادت……………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۱-۱-۲پیغام شهیدان………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۱-۱-۳یاد خانواده های شهدا…………………………………………………………………………………………………………….۶۹

۱-۱-۴یاد جانبازان…………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۱-۱-۵یادشهیدان فراموش شده………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۱-۱-۶غم از دست دادن یاران…………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۱-۲ شهید از نگاه سلمان…………………………………………………………………………………………………………………۷۰

۱-۲-۱یادشهیدان……………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

۱-۲-۲غم از دست دادن یاران………………………………………………………………………………………………………….۷۲

۱-۲-۳ تکریم شهید و تجلیل از مادران شهیدان…………………………………………………………………………………۷۳

۱-۲-۴ آرزوی شهادت………………………………………………………………………………………………………………….۷۳

۱-۲-۵یادجبهه………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۴

۱-۲-۶تشیع شهدا…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵

۱-۲-۷شهید و تعلیم………………………………………………………………………………………………………………………۷۵

۱-۲-۸ترغیب و تشویق مردم به جبهه………………………………………………………………………………………………۷۶

۱-انتظار……………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۷

۱-۱انتظار در قرآن………………………………………………………………………………………………………………………….۷۷

۱-۲ انتظارو پایداری……………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۱-۳ انتظار در قیصر………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸

۱-۳-۱ترسیم افق روشن آینده…………………………………………………………………………………………………………۷۸

۱-۳-۲اعتراض در قالب انتظار………………………………………………………………………………………………………..۸۰

۱-۳-۳انتظار و مردم……………………………………………………………………………………………………………………..۸۱

۱-۴انتظار در شعر سلمان……………………………………………………………………………………………………………….۸۳

۱-۴-۱انتظار و زمینه سازی ظهور……………………………………………………………………………………………………۸۳

۱-۴-۲ظهور منجی نزدیک است……………………………………………………………………………………………………..۸۴

۱-۴-۳تشویق به مبارزه و انتظار……………………………………………………………………………………………………….۸۴

۱-۴-۴ اعتراض در آینه انتظار………………………………………………………………………………………………………….۸۵

۱-۴-۵ انتظار و مردم……………………………………………………………………………………………………………………..۸۵

۱-۴-۵-۱انتظار ملموس…………………………………………………………………………………………………………………..۸۶

۱-۴-۶ انتظار و انقلاب و شهادت……………………………………………………………………………………………………..۸۷

۱-۴-۷ انتظار و ساده زیستی…………………………………………………………………………………………………………….۸۷

۱-طرح اسطوره های ملی و مذهبی و تاریخی……………………………………………………………………………………۸۷

۱-۱ ولایت مداری…………………………………………………………………………………………………………………………۸۸

۱-۱-۱امام خمینی در منظر قیصر……………………………………………………………………………………………………..۸۸

۱-۱-۲عاشورا…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۰

۱-۲اسطوره های مذهبی در نگاه سلمان……………………………………………………………………………………………..۹۰

۱-۲-۱الگوهای مذهبی…………………………………………………………………………………………………………………..۹۱

۱-۲-۲ عاشورا………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲

۱-۲-۳امام خمینی(ره)…………………………………………………………………………………………………………………….۹۲

۱-۲-۴اسطوره ملی…………………………………………………………………………………………………………………………۹۴

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

۱-شهادت………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۷

۲-اعتراض……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۸

۳-دردهای اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………..۹۸

۴-وطن……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۹

۵-انتظار…………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *