گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی تشکیلات سازمانی بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان مازندران * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی تشکیلات سازمانی بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان مازندران
۱۳۹۶-۰۶-۰۸
382 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی تشکیلات سازمانی بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان مازندران


تعداد صفحات ۱۱۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

منظور از ساختار سازمان، تنظیم وهماهنگی اقدام­های کارکنان به­گونه ای است که تحقق هدفهای سازمان میسرگردد. ساختار باید نیروی کار موجود را برحسب وظایفی که باید انجام ­دهند تقسیم و وظایف تقسیم‌شده را به­گونه­ای ترکیب و هماهنگ کند که بازده موردنظر به­دست­آید. تفاوت ساختار سازمانها با یکدیگر به دلیل تفاوت تقسیم کار و هماهنگی وظیفه­ها می­باشد.

با توجه به مراتب فوق در این تحقیق به بررسی تطبیقی ساختار سازمانی بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان مازندران پرداخته شد. برای انجام این بررسی به دو بعد ساختاری و محتوایی ساختار سازمانی توجه شده و این دو بعد در دو بیمارستان دولتی و دو بیمارستان خصوصی مازندران مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته است. روش جمع­آوری اطلاعات، کتابخانه­ای و میدانی و ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه، چک لیست و اسناد و مدارک بوده است.

نتیجه حاصله از تحقیق حاکی از این بوده که بین ساختار سازمانی بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان مازندران از ابعاد ساختاری و محتوایی، اختلاف معناداری وجود ندارد. در پایان نیز به ارائه پیشنهادات کاربردی و توصیه‌ها پرداخته شد.

 

واژگان کلیدی: ابعاد ساختاری سازمان، ابعاد محتوایی سازمان، ساختار سازمانی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲ تعریف موضوع…………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………… ۴

۱-۴ اهداف موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۵ مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۶ متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۷ سوُالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۸ متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۹ طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۱۰ قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۱۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………. ۷

۱-۱۲ تعریف عملیاتی موضوع تحقیق…………………………………………………………………………….. ۹

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

بخش اول: ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۱-۱ تعاریف سازمان…………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۱-۲ اهمیت سازمان …………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۳ ارکان سازمان ………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۴ اجزا ء تشکیل دهنده سازمان ……………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۱-۵ سازماندهی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۱-۶ مفهوم ساختار سازمانی……………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۱-۷ ابعاد طرح سازمان …………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۱-۷-۱ ابعاد ساختاری ………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۷-۲ ابعاد محتوایی……………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱-۸ عناصر مشترک در سازمانها………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱-۹ انواع ساختار سازمانی …………………………………………………………………………………….. ۲۳

ساختار ساده ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

بوروکراسی ماشینی…………………………………………………………………………………………………… ۲۴

بورو کراسی حرفه ای……………………………………………………………………………………………….. ۲۵

ساختار بخشی ( شعبه ای ) ………………………………………………………………………………………. ۲۷

ادهوکراسی ( ساخت ویژه کار – موقت ) …………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۱-۱۰ طراحی ساختار سازمانی بر حسب نوع وظیفه ، نوع محصول و منطقه جغرافیایی ………… ۳۰

ساختار مبتنی بر نوع وظیفه………………………………………………………………………………………… ۳۰

ساختار وظیفه ای و ارتباطات افقی در سازمان ……………………………………………………………….. ۳۱

ساختار مبتنی بر نوع محصول …………………………………………………………………………………….. ۳۲

ساختار مبتنی بر منطقه جغرافیایی ……………………………………………………………………………….. ۳۴

ساختار پیوندی ………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

ساختار ماتریسی……………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۱-۱۱ محدودیت های ساختارهای سنتی سازمانی ……………………………………………………….. ۳۷

۲-۱-۱۲ ساختارهای جدید سازمانی…………………………………………………………………………….. ۳۸

ساختار تیمی………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

ساختار مجازی ………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

ساختار بدون مرز ……………………………………………………………………………………………………. ۳۹

ساختار زن سالار……………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۱-۱۳ نظریه معاصر در مورد استراتژی  – ساختار ……………………………………………………….. ۴۰

انواع چهار گانه سازمانهای استراتژیک…………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۱-۱۴ فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۱-۱۵ سطح تکنولوژی در سازمان ……………………………………………………………………………. ۴۴

شرکت های تولیدی ………………………………………………………………………………………………… ۴۴

استراتژی ، تکنولوژی و عملکرد …………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۱-۱۶ سیستم مکانیزه منسجم ………………………………………………………………………………….. ۴۷

کاربرد ساختاری سیستم مکانیزه منسجم ……………………………………………………………………….. ۴۷

شرکت های خدماتی ……………………………………………………………………………………………….. ۴۸

ساختار شرکت های خدماتی ……………………………………………………………………………………… ۴۹

۲-۱-۱۷ نقش تکنولوژی در واحدهای سازمانی ……………………………………………………………… ۵۰

۲-۱-۱۸ طراحی واحدهای سازمانی……………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۱-۱۹ عوامل موُثر در ساختار سازمانی……………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۱-۲۰ سازمانهای مکانیکی و ارگانیکی……………………………………………………………………….. ۵۶

۲-۱-۲۱ ساختار سازمانی در ایران……………………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۲ بخش دوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۵۹

۲-۲-۱ تحقیقات داخلی انجام شده …………………………………………………………………………….. ۵۹

۲-۲-۲ تحقیقات خارجی انجام شده ……………………………………………………………………………. ۶۱

۲-۳ نتیجه گیری از پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۶۳

۲-۴ نتیجه گیری فصل دوم ……………………………………………………………………………………….. ۶۴

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۳-۲ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۳-۳ جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………. ۶۶

۳-۴ روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………. ۶۷

۳-۵ ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………… ۶۷

۳-۶ روایی و پایایی ابزار پژوهش……………………………………………………………………………….. ۶۸

۳-۷ روش تجزیه وتحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………… ۶۹

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده‌ها

۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۴-۲ آمار توصیفی(مطالعات جمعیت شناختی)………………………………………………………………… ۷۳

۴-۲-۱ مشخصات پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………… ۷۳

جنسیت………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

سطح تحصیلات …………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

سن……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷

۴-۳ آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………… ۸۰

۴-۴ آزمون نرمال بودن داده ها……………………………………………………………………………………. ۸۰

۴-۵ تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………… ۸۱

۴-۵-۱ تجزیه وتحلیل فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………….. ۸۱

– بررسی تمرکز بین بیمارستانهای دولتی و خصوصی مازندران…………………………………………… ۸۲

– بررسی رسمیت بین بیمارستانهای دولتی و خصوصی مازندران…………………………………………. ۸۴

– بررسی پیچیدگی بین بیمارستانهای دولتی و خصوصی مازندران……………………………………….. ۸۶

۴-۵-۲ تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………… ۸۹

– بررسی استراتژی بین بیمارستانهای دولتی و خصوصی مازندران……………………………………….. ۸۹

– بررسی تکنولوژی بین بیمارستانهای دولتی و خصوصی مازندران………………………………………. ۹۱

– بررسی فرهنگ بین بیمارستانهای دولتی و خصوصی مازندران………………………………………….. ۹۳

بررسی پاداش بین بیمارستانهای دولتی و خصوصی مازندران……………………………………………… ۹۳

بررسی خلاقیت بین بیمارستانهای دولتی و خصوصی مازندران…………………………………………… ۹۵

بررسی روابط مدیریت بین بیمارستانهای دولتی و خصوصی مازندران…………………………………… ۹۷

بررسی رهبری و جهت دهی بین بیمارستانهای دولتی و خصوصی مازندران…………………………… ۹۹

بررسی کنترل و نظارت بین بیمارستانهای دولتی و خصوصی مازندران………………………………… ۱۰۱

۴-۶ تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی……………………………………………………………………………… ۱۰۴

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

۵-۲ نتیجه فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………. ۱۰۷

۵-۳ نتیجه فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۵-۴ نتیجه فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۵-۵ مقایسه با تحقیقات پیشین………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۵-۶ پیشنهادات و نکات کاربردی برای مدیران……………………………………………………………… ۱۱۰

۵-۷ توصیه برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………… ۱۱۱

۵-۸ محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………… ۱۱۱

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

پیوست……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *