گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) بر تصمیم گیری مدیران زندان های استان مازندران


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی تاثیر سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) بر تصمیم گیری مدیران زندان های استان مازندران
2017-09-28
330 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) بر تصمیم گیری مدیران زندان های استان مازندران


تعداد صفحات ۱۱۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”389″]

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) بر تصمیم­گیری مدیران زندان­های استان مازندران بود. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش­شناسی توصیفی
می­باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران ،معاونین ،روسای ادارات،کارشناسان مسئول  ، زندانهای مازندران بوده اند .دراین تحقیق از ۸۵ نفر به عنوان نمونه آماری استفاده گردید.
نمونه­ها از طریق پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند. پایایی مقیاس به کار رفته در این تحقیق با مقدار آلفای کرونباخ بالاتر از ۷۰% و روایی پرسشنامه نیز با توجه به نظر اساتید و صاحب­نظران مورد تأیید قرار گرفت. داده­های تحقیق با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی شامل میانگین، میانه، انحراف معیار تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون­های t مقایسه میانگین دو گروه و آزمون t مقایسه میانگین با عدد ثابت و آزمون کولموگراف و اسمیرنف تجزیه و تحلیل گردیدند.

طی بررسی وتحلیل های انجام شده مشخص گردید که سیستم اطلاعات مدیریت در ؛بهبود تصمیم گیری وگردش اطلاعات،اخذ تصمیمات در زمینه های مختلف وزمان مناسب،تصمیم گیری جهت تخصیص منابع وکاهش هزینه،امور مربوط به زندانیان موثر است وهمچنین رابطه بین متغیر وابسته اصلی ؛تصمیم گیری مدیران ،با متغیرهای فرعی چهارگانه بررسی شده در این پژوهش معنی دار بوده واولویت رابطه به ترتیب ذیل می باشد

۱-امور مربوط به زندانیان- اولویت اول ۲- تخصیص منابع وکاهش هزینه-اولویت دوم۳-اخذ تصمیمات در زمینه های مختلف وزمان مناسب- اولویت سوم۴-بهبود تصمیم گیری وگردش اطلاعات –اولویت چهارم

کلمات کلیدی: سیستم اطلاعات مدیریت، تصمیم گیری مدیران، تخصیص منابع وکاهش هزینه ، اخذ تصمیمات در زمینه های مختلف وزمان مناسب ، بهبود تصمیم گیری وگردش اطلاعات ، امور مربوط به زندانیان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۴- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۴-۱- هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۴-۲-۱- هدف فرعی…………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۵- فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۵-۱- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۵-۲- فرضیه فرعی……………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۶- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۶-۱- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۶-۲- قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۶-۳- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۷- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۸- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۸-۱- سیستم اطلاعات مدیریت………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۸-۲- تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۹- تعریف مفهومی و عملیاتی مولفه ها……………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۹-۱- بهبود نظام تصمیم گیری و گردش اطلاعات مورد نیاز………………………………………………… ۱۱

۱-۹-۲- تامین اطلاعات مناسب در زمان مناسب……………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۹-۳- تخصیص منابع و کاهش هزینه………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۹-۴- زندان و زندانی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

بخش اول ادبیات تحقیق

۲-۱-۱- تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۲- داده………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۱-۳- اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۴- پایگاه داده ها…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۱-۵- نظام………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۱-۶- نظام اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۷- مولفه های نظام اطلاعات……………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۱-۸- طبقه بندی مدیران در سازمان ها………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۱-۹- سطوح مختلف تصمیم گیری مدیریتی…………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱-۱۰- دیدگاه های مطروحه درخصوص مدیران……………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱-۱۱- معیار تعریف اطلاعات خوب برای مدیران………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۱- ۱۲- نقش های مدیریت و سیستم های اطلاعاتی حمایتی ……………………………………………. ۲۳

۲-۱- ۱۳- مدیران، تصمیم گیری و سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………. ۲۴

۲-۱-۱۴- مدل فردی تصمیم گیری و سیستم های اطلاعاتی………………………………………………….. ۲۵

۲-۱- ۱۵- تصمیم گیری در سازمان ها……………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۱- ۱۵-۱- شرایط تصمیم مدیران…………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۱۵-۲- تئوری تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱-۱۵-۳- تئوری کلاسیک تصمیم گیری……………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱-۱۵-۴- تئوری رفتاری تصمیم گیری………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۱-۱۵-۵- بصیرت ،قضاوت……………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۱-۱۵-۶- پایندگی قضاوتی………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۱-۱۵-۷- قاطعیت در تصمیم گیری……………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۱-۱۵-۸- استراتژی درگیر کردن دیگران در تصمیم گیری………………………………………………….. ۲۷

۲-۱-۱۶- انواع اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۱-۱۷- طبقه بندی اطلاعات……………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۱-۱۸- طبقه بندی اطلاعات از نظر سطوح سازمانی……………………………………………………………… ۳۰

۲-۱-۱۹- نقش استراتژیک اطلاعات……………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۱-۲۰- سیستم ها…………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۱-۲۱- روش سیستم ها و دیدگاه سیستم……………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۱-۲۲- چرخه حیات سیستم…………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۱-۲۳- اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۱-۲۴- سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۱-۲۵- کاربرد مدیریت……………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۱-۲۶- مشارکت بیشتر در تصمیم گیری………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۱-۲۷- افزایش سرعت در تصمیم گیری………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۱-۲۸- افزایش سرعت در شناسایی مسایل……………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۱-۲۹- طرح ریزی سازمان……………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۱-۳۰- کاهش ارتفاع هرم سازمان……………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۱-۳۱- تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۱-۳۲- بهبود هماهنگی…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱-۳۳- شرح دقیق تری از وظایف…………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۱-۳۴- افزایش کارکنان متخصص……………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۱-۳۵- سیستم های اطلاعات مدیریت……………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۱-۳۶- طبقه بندی تصمیم های اطلاعاتی………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۱-۳۷- طبقه بندی تصمیم های اطلاعاتی از نظر ماهیت……………………………………………………… ۳۷

۲-۱-۳۸- سیستم های اطلاعاتی انسانی…………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۱-۳۹- طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی از نظر ساختار……………………………………………………. ۳۸

۲-۱-۴۰- طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی از نظر کاربرد……………………………………………………… ۳۸

۲-۱-۴۱- سیستم های اطلاعات پشتیبان مدیریت……………………………………………………………………. ۳۹

۲-۱-۴۲- سیستم های اطلاعات مدیریتی………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۱-۴۳- سیستم های اطلاعات گزارش…………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۱-۴۴- سیستم های اطلاعات مدیران ارشد…………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۱-۴۵- سیستم های اطلاعات استراتژیک………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۱-۴۶- سیستم های اطلاعات پشتیبانی تصمیم…………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۱-۴۷- ابزارها و کاربردهای سیستم های اطلاعات پشتیبان………………………………………………….. ۴۲

۲-۱-۴۸- سیستم های  پردازش تبالات یا تراکنش ها………………………………………………………………. ۴۲

۲-۱-۴۹- سیستم های اطلاعات پشتیبان عملیات…………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱-۵۰- سیستم های اطلاعات اداری……………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱-۵۱- سیستم های اطلاعات مدیریت منابع انسانی……………………………………………………………… ۴۳

۲-۱-۵۲- سیستم های اطلاعات حسابداری……………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۱-۵۳- سیستم های اطلاعات تجاری……………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۱-۵۴- سیستم های اطلاعات تولید………………………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۱-۵۵- سیستم اطلاعات جغرافیایی……………………………………………………………………………………….. ۴۷

۲-۱-۵۶- سیستم های اطلاعات اسنادی…………………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۱-۵۷- سیستم های کسب و کار الکترونیکی سازمان……………………………………………………………. ۴۸

۲-۱-۵۸- مزایای برنامه ریزی منابع سازمان……………………………………………………………………………….. ۴۹

۲-۱-۵۹- مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۱-۶۰- انواع فناوری در مدیریت ارتباط با مشتری…………………………………………………………………. ۵۰

۲-۱-۶۱- مدیریت تماس ها و حساب ها……………………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۱-۶۲- بازاریابی و برآورده ساختن نیازهای مشتریان……………………………………………………………… ۵۲

۲-۱-۶۳- خدمات و پشتیبانی مشتری………………………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۱-۶۴- برنامه های حفظ و ایجاد وفاداری………………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۱-۶۵- مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۲-۱-۶۶- نقش اطلاعات و سیستم اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین…………………………………… ۵۳

۲-۱-۶۷- سیستم های همکاری سازمان……………………………………………………………………………………… ۵۴

۲-۱-۶۸- سیستم های همکاری سازمان……………………………………………………………………………………… ۵۴

۲-۱-۶۹- ابزارهای همکاری سازمان……………………………………………………………………………………………… ۵۵

۲-۱-۷۰- ابزارهای ارتباط الکترونیکی…………………………………………………………………………………………. ۵۶

۲-۱-۷۱- ابزارهای کنفرانس الکترونیکی…………………………………………………………………………………….. ۵۶

۲-۱-۷۲- ابزارهای مدیریت همکاری……………………………………………………………………………………………. ۵۶

بخش دوم : پیشینه تحقیق

۲-۲-۱- تحقیقات داخل کشور……………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۲-۲- تحقیقات خارج کشور……………………………………………………………………………………………………… ۵۹

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۳-۲- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۳-۳- جامعه ، نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………….. ۶۴

۳-۴- روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۳-۵- روایی و پایایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۳-۶- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………. ۶۷

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی………………………………………………………………………… ۷۰

۴-۳-آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۷۶

۴-۴- بررسی پایایی پرسشنامه به تفکیک متغیرها……………………………………………………………………… ۷۷

۴-۵- آزمون کولموگرف- اسمیرنف………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۴-۶- بررسی فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۴-۷- تحلیل عاملی تاثیری متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۷-۱- شاخص های نیکویی پردازش مدل………………………………………………………………………………… ۸۳

۴-۷-۲- تحلیل عاملی تاثیری مرحله اول……………………………………………………………………………………. ۸۵

۴-۷-۳- تحلیل عاملی تاثیری مرحله دوم……………………………………………………………………………………. ۹۱

فصل پنجم ، نتیجه گیری ، بحث ، مقایسه و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۶

۵-۲- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۶

۵-۳- یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

۵-۴- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

۵-۵- مباحثه و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

۵-۶- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

۵-۶-۱- پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش…………………………………………………………………….. ۱۰۲

۵-۶-۱-۱- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه اصلی…………………………………………………………………………. ۱۰۲

۵-۶-۱-۲- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه فرعی اول………………………………………………………………….. ۱۰۳

۵-۶-۱-۳- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………. ۱۰۳

۵-۶-۱-۴- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………… ۱۰۳

۵-۶-۱-۵- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………….. ۱۰۴

۵-۶-۲- پیشنهادات به پژوهشگران آینده……………………………………………………………………………………. ۱۰۴

۵-۷- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

الف : منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

ب: منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *