گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر و رشکستگی و همزمانی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر و رشکستگی و همزمانی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
1397-01-22
21 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر و رشکستگی و همزمانی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران


دانلود پایان نامه بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر و رشکستگی و همزمانی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد صفحات۱۵۲

فایل ورد و قابل ویرایش میباشد

قیمت۲۰۰۰۰تومان

 

چکیده:

در تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی  بر و رشکستگی و همزمانی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران هستیم .در این تحقیق حاکمیت شرکتی  متغیر تعدیل کننده ، ورشکستگی  به عنوان متغیر مستقل و همزمانی قیمت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است . همزمانی قیمت دامنه‌ای است که در آن، بازده بازار و صنعت، تفاوت بازده سهام در سطح شرکت را نشان می دهد. نمونه آماری این پژوهش ۸۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ می باشد. داده های این تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل رگرسیونی به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته و کلیه مراحل در نرم افزار eviews  صورت گرفته است.  نتایج این تحقیق نشان می‏دهدکه بر خلاف تئوری های اثباتی ،ورشکستگی  اثر منفی و معناداری بر همزمانی قیمت سهام ندارد و همچنین حاکمیت شرکتی سبب تقویت ارتباط منفی بین ورشکستگی و همزمانی قیمت سهام نمی شود.

واژه‏های کلیدی:

حاکمیت شرکتی ، سرمایه گذاران نهادی ،همزمانی قیمت سهام، ورشکستگی، ،بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب

عنوان

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷

 

  1. فصل اول: کلیات تحقیق… ۸

۱-۱- مقدمه. ۹

۱-۲- بیان مسأله تحقیق… ۶

۱-۳- اهمیت تحقیق… ۱۰

۱-۴- اهداف تحقیق… ۱۳

۱-۵- هدف اصلی.. ۱۳

۱-۵-۱هداف کاربردی.. …………………………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۶- سوالات تحقیق… ۱۳

۱-۷- قلمرو تحقیق… ۱۴

۱-۷-۱- قلمرو موضوعی.. ۱۴

۱-۷-۲- قلمرو زمانی.. ۱۴

۱-۷-۳- قلمرو مکانی.. .…………………….۱۴

۱-۸- تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. ۱۴

۱-۸-۱- همزمانی قیمت سهام                                                                               ۱۴

-۱-۹حاکمیت شرکتی…………………………..…………………..……………………….۱۵

۱۰_۱-تعریف ورشکستگی …………………………………………………………….…۱۵

۱-۱۱- ساختار کلی تحقیق… ۱۶

  1. ۲. فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق… ۱۴

۲-۱- مقدمه. ۱۸

۲-۲- حاکمیت شرکتی.. ۱۹

      ۲-۳ هیات مدیره………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۳-۱ معیار اندازه هیت مدیره  …………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۳-۲-استقلال هیت مدیره………………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۳-۳ معیار درصد  مدیران مستقل …………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۳-۴- -معیار عدم عضویت مدیر عامل در هیت مدیره. ۲۳

۲-۴- سرمایه گزاری نهادی ۲۳

۲-۵ معیار درصد سهامداران نهادی ۲۴

۲-۶ مدت زمان تصدی مدیر عامل …………………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۷ دوگانگی وظیفه مدیر عامل ۲۵

۲-۸٫دو منصب داشتن بالاترین مقام اجرای             …………………………………………………………………….۲۵

۲-۹٫٫مالکیت نهادی …………………………………………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۱۰تمرکز فعالیت ………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۱۱ اتکا بر بدهی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱۲٫تبیین مفهوم نمایندگی در حاکمیت شرکتی ………………………………………………………………………۲۹

۲-۱۳٫ حاکمیت شرکتی و رابطه ای بین ساختار سرمایه و مازاذ بازده سهام………………………………..۳۱

۲-۱۴٫ساختار حاکمیت شرکتی در ایران……………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۱۵٫اتحاد مالکیت کنترل …………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۱۶٫٫تامین منابع از طریق منابع داخلی …………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۱۷٫ سطح پایین افشای اطلاعات ……………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۱۷-۱. نقد حاکمیت شرکتی در ایران………………………………………………………………………………………...۳۵

۲-۱۷-۲ انتخاب مدل حاکمیت شرکتی ۳۶

۲-۱۸ ورشکستگی…. ۳۸

۲-۱۸-۱٫٫پیش بینی ورشکستگی …………………………………………………………………………………………………۳۹

۲-۱۸-۲ورشکستگی به مثابه یک مکانیزم خروج…………………………………………………………………………….۳۹

۲-۱۸-۳٫دلایل ورشکستگی…………………………………………………………………………………………………………….۴۰

۲-۱۸-۴٫هزینه های ورشکستگبی ………………………………………………………………………………………………….۴۱

۲-۱۸-۵٫اثرات ورشکستگی بر درامد رقبا…………………………………………………………………………………………۴۲

۲-۱۹٫همزمانی قیمت……………………………………………………………………………………… ……………….۴۲

۲-۱۹-۱-.فرضیه همزمانی نسبی……………………………………………………………………………………………………۴۳

۲-۱۹-۲٫فرضیه همزمانی مطلق………………………………………………………………………………………………………۴۴

۲-۱۹-۳٫عواملی که منجر به همزمانی می شود ………………………………………………………………………………۴۴

۲-۲۰٫پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………..۴۵

۲-۲۰-۱٫تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………………………۴۵

۲-۲۰-۲٫٫تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۲-۲۱٫٫جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵

فصل سوم: روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………………………….۷۵

۳-۱٫مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

۳-۲٫ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

۳-۳-.فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….

۳-۴٫مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۳-۴-۱٫نحوه انداه گیری متغییر های تحقیق ………………………………………………………………………………۴۴

۳-۴-۱-۱٫متغییر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۳-۴-۱-۲٫٫متغییر مستقل………………………………………………………………………………………………………………۴۸

۳-۴-۱-۳٫متغیر کنترل …………………………………………………………………………………………………………………۴۸

۳-۵٫جامعه اماری و نمونه اماری ….. ۴۹

۳-۵-۱٫جامعه اماری ۴۹

۳-۵-۲٫نمونه اماری ۵۰

۳-۶٫روش انجام پزوهش و روش گرداوری داده ها ۵۰

۳-۶-۱٫مدل داده هایی تابلویی.. ۵۶

۲-۶- جمع بندی.. ۷۵

  1. فصل سوم: روش‌‏شناسی تحقیق… ۷۶

۳-۱- مقدمه. ۷۷

۳-۲- روش تحقیق… ۷۷

۳-۳-فرضیه تحقیق… ۷۸

۳-۴-مدل تحقیق ۷۸

۳-۴-۱- نحوه اندازه گیری متغییر تحقیق… ۷۸

 

۳-۴-۱-۱-متغییر وابسته : همزمانی قیمت سهام ۷۸

۳-۴-۱-۲-متغییر مستقل.. ۷۹

۳-۴-۱-۳-متغییر کنترل ۸۰

۳-۵-  جامعه اماری و نمونه آماری.. ۸۱

۳-۵-۱-جامعه اماری ………………………………………………………………………………………………………………………۸۱

۳-۵-۲-نمونه اماری ……………………………………………………………………………………………………………………….۷۹

۳-۶- روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده‌ها ۸۲

۳-۶-۱-مدل داده‌های تابلویی………………………………………………………………………………………………………….۸۲

۳-۶-۱-۱-مزیت استفاده از داده‌های ترکیبی نسبت به سری‌های زمانی و مقطعی…………………………۸۳

۳-۶-۱-۲-  روش‌های تخمین داده‌های تابلویی………………………………………………………………………………۸۵

۳-۶-۲-آزمون‌های تشخیصی………………………………………………………………………………..۸۶

۳-۷- خلاصه فصل.. ۸۷

  1. فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‏ها ۸۸

۴-۱- مقدمه. ۸۹

۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق… ۸۹

۴-۳ -آزمون فرضیه تحقیق… ۹۰

۴-۳-۱- آزمون عامل تورم واریانس…. ۹۱

۴-۴- آزمون نهایی فرضیه. ۹۱

۴-۵ ازمون نهایی فضیه دوم تحقیق …………………………………………………………………………………………

  1. فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها ۹۷

۵-۱- مقدمه. ۹۸

۵-۲- خلاصه ی پژوهش…. ۹۸

۵-۳-مطابقت با پژوهش دیگران.. ۹۸

۵-۴- بحث و نتیجه گیری.. ۹۹

۵-۴-۱- نتیجه آزمون فرضیه. ۹۹

۵-۵- پیشنهادها ۱۰۰

۵-۵-۱- پیشنهادهایی بر اساس نتیجه تحقیق… ۱۰۰

۵-۵-۲- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. ۱۰۰

۵-۶- محدودیتهای پژوهش…. ۱۰۰

پیوست… ۱۰۲

منابع و ماخذ.. ۱۱۲

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱: خلاصه پیشینه تح……………………………………………………………………………………………………۶۰

جدول ۴-۱ امار توصیفی متغییر های تحقیق ۸۹

جدول ‏۴‑۲ ازمون عامل تورم واریانس ۹۱

جدول ‏۴‑۳ آزمون های F لیمر و هاسمن فرضیه اول ۹۱

جدول ‏۴‑۴- آزمون نهایی فرضیه اول.. ۹۲

جدول ۴-۵- آزمون های F لیمر و هاسمن فرضیه دوم.. ۹۳

جدول ‏۴‑۶- آزمون نهایی فرضیه دوم. ۹۴

جدول ‏۱-۵- خلاصه‌ی نتایج آزمون فرضیه های تحقیق… ۹۹

 

 

 درباره نویسنده

naser naserr 5 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *