گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر الگوی مدیریت زنجیره تامین بر بهبود کیفیت ارائه خدمات بیمارستانی (مطالعه موردی بیمارستان آیت ا... روحانی بابل) * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر الگوی مدیریت زنجیره تامین بر بهبود کیفیت ارائه خدمات بیمارستانی (مطالعه موردی بیمارستان آیت ا… روحانی بابل)
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
507 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر الگوی مدیریت زنجیره تامین بر بهبود کیفیت ارائه خدمات بیمارستانی (مطالعه موردی بیمارستان آیت ا… روحانی بابل)


تعداد صفحات ۹۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

چکیده :

هدف از این تحقیق بررسی تاثیرالگوی مدیریت زنجیره تامین بر بهبود کیفیت خدمات، هزینه های ارائه آن و کاهش هزینه های مجدد بیماران در بیمارستان آیت الله روحانی بابل می باشد.

جامعه آماری کلیه بیمارانی هستند که در سال ۹۱ تحت درمان در بیمارستان آیت ا… روحانی بابل قرار گرفتند که برابر۳۰ هزار  نفر می باشند و نمونه آماری ۳۸۰ نفر،  که بر اساس فرمول بدون جایگزینی برآورد حجم نمونه و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای  انتخاب شده ، مورد مطالعه قرار گرفته­اند. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی است. ابزار پژوهش از پرسشنامه تاثیرالگوی مدیریت زنجیره تامین بر بهبود کیفیت خدمات، هزینه های ارائه آن و کاهش هزینه های مجدد بیماران برای شناسایی و بررسی ارتباط بین این مولفه ها استفاده شده است که ضریب اعتبار پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ در ابتدا بصورت آزمایشی بر روی ۳۰ نمونه محاسبه گردید که برابر ۸۷/۰ درصد محاسبه شده است که نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه می باشد.روایی پرسشنامه نیز توسط اساتید و کارشناسان رشته مدیریت تایید شده است.سطح اعتباری انتخاب شده در این تحقیق ۹۵ درصد می­باشد.  تجزیه و تحلیل داده ها عبارتند از: آمار توصیفی و ضریب همبستگی اسپیرمن و توزیع t .

نتایج نشان دادند که بین الگوی مدیریت زنجیره تامین با بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینه های مجدد بیماران در بیمارستان ارتباط معنادار و قوی و همچنین بین الگوی مدیریت زنجیره تامین و هزینه ارائه خدمات رابطه معناداری و متوسطی وجود دارد. در ادامه مولفه های اصلی پژوهش را در مقابل شاخص های جمعیت شناختی از قبیل سن، جنسیت، تاهل و میزان تحصیلات تحلیل و بررسی کردیم که نتایج در فصل ۴ بطور مفصل بیان گردیده است.

واژه های کلیدی: مدیریت زنجیره تامین، کیفیت، خدمات،هزینه .

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۲بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۴اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۵ سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۶ قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۷ تعریف نظری واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………………………………….۸

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق و مروری بر ادبیات موضوعی

۲-۱مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۲-۲ زنجیره تأمین ( sc ) ……………………………………………………………………………………………………………13

۲-۳ هدف زنجیره تأمین …………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۴ مدیریت زنجیره تأمین …………………………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۵ تاریخچه مدیریت زنجیره تأمین ( SCM )………………………………………………………………………………16

۲-۶ فرآیند های اصلی مدیریت زنجیره تأمین ……………………………………………………………………………….۱۷

۲-۷ فازهای اصلی مدیریت زنجیره تأمین …………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۸ انواع زنجیره تأمین …………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۹ سطوح عملکرد مدیریت زنجیره تأمین …………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۱۰ مشکلات زنجیره تأمین و منابع آنها …………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۱۰-۱ مشکلات زنجیره تامین…………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۱۰-۲ مشکلات زنجیره تامین از دو منبع ناشی می شوند……………………………………………………………..۲۵

۲-۱۰-۳ اثر شلاق چرمی……………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۱۰-۴ علل وقوع اثر شلاق چرمی…………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۱۰-۵ اقداماتی برای مقابله با اثر شلاق چرمی …………………………………………………………………………..۲۶

۲-۱۱ راه حل های مشکلات کلی زنجیره تأمین …………………………………………………………………………….۲۷

۲-۱۲ضعف ها و مشکلات زنجیره تأمین کالا در کشور ما ……………………………………………………………..۲۸

۲-۱۳مزایا و منافع زنجیره تامین ………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۱۴واژه شناسی کیفیت ……………………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۱۵خدمت …………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۱۶چرا کیفیت خدمات دشوار است …………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۱۷اهمیت اندازه گیری خدمات ……………………………………………………………………………………………….۳۳

۲-۱۸ مفهوم کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۱۸-۱ بی نهایت بزرگ…………………………………………………………………………………………………………….۳۵

۲-۱۸-۲ محصول یا خدمت محور ……………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۱۸-۳ فرایند یا عرضه محور……………………………………………………………………………………………………۳۶

۲-۱۸-۴ مشتری محور………………………………………………………………………………………………………………۳۶

۲-۱۸-۵ ارزش محور…………………………………………………………………………………………………………………۳۷

۲-۱۹ اهمیت کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۲۰ انتظارات بیماران از خدمات بیمارستان ……………………………………………………………………………….۳۹

۲-۲۱ اصول کیفیت در بیمارستان ( خط مشی خدمات بیمارستان ) …………………………………………………۴۰

۲-۲۲ مروری بر مطالعات پیشین………………………………………………………………………………………………….۴۰

۲-۲۳ نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………..۵۶

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۳-۲ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..۶۰

۳-۳جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

۳-۴ نمونه آماری و تعیین حجم آن ………………………………………………………………………………………………۶۱

۳-۵ ابزار جمع آوری اطلاعات و داده ها ……………………………………………………………………………………..۶۲

۳-۶ قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….۶۲٫

۳-۶-۱ قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

۳-۶-۲قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………………………۶۲

۳-۶-۳ قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………………………۶۳

۳-۷ شیوه و ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………..۶۳

۳-۸ پرسشنامه رابطه الگوی زنجیره تامین بر بهبود کیفیت ارائه خدمات بیمارستان…………………………….۶۳٫

۳-۹ اعتبار و روایی پرسشنامه رابطه الگوی زنجیره تامین بر بهبود کیفیت ارائه خدمات بیمارستان ……..۶۴

۳-۱۰ پایایی پرسشنامه رابطه الگوی زنجیره تامین بر بهبود کیفیت ارائه خدمات بیمارستان……………….۶۴

۳-۱۱ ضریب آلفای کرونباخ …………………………………………………………………………………………………….۶۵

۳-۱۲ سطح پایایی کل پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………..۶۷

۳-۱۳ روش های تجزیه و تحلیلی …………………………………………………………………………………………….۶۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۴-۲ بررسی جمعیت شناسی ……………………………………………………………………………………………………..۶۹

۴-۳ شاخص سن ……………………………………………………………………………………………………………………۷۰

۴-۴ شاخص تحصیلات …………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۴-۵ شاخص تاهل …………………………………………………………………………………………………………………..۷۲

۴-۶ شاخص جنسیت ……………………………………………………………………………………………………………..۷۳

۴-۷ آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………..۷۴

۴-۸ یافته های مربوط به سوال اول تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن ……………………………۷۵

۴-۸-۱تحلیل نتایج مربوط به سوال اول تحقیق …………………………………………………………………………….۷۶

۴-۸-۲ آزمون t برای تحلیل سوال اول تحقیق ……………………………………………………………………………..۷۷

۴-۹ یافته های مربوط به سوال دوم تحقیق ………………………………………………………………………………….۷۸

۴-۹-۱ تحلیل نتایج مربوط به سوال دوم تحقیق……………………………………………………………………………۷۸

۴-۹-۲ آزمون t برای تحلیل سوال دوم تحقیق …………………………………………………………………………….۷۹

 

۴-۱۰یافته های مربوط به سوال سوم تحقیق ………………………………………………………………………………….۸۰

۴-۱۰-۱ تحلیل نتایج مربوط به سوال سوم تحقیق…………………………………………………………………………..۸۰

۴-۱۰-۲آزمون t برای تحلیل سوال سوم تحقیق …………………………………………………………………………….۶۶

۴-۱۱یافته ها مربوط به جنسیت ، سن  ، تحصیلات و وضعیت تاهل……………………………………………….۸۲

۴-۱۲ تحلیل های مربوط به جنسیت …………………………………………………………………………………………..۸۲

۴-۱۳ تحلیل های مربوط به سن ………………………………………………………………………………………………..۸۲

۴-۱۴ تحلیل های مربوط به تحصیلات ……………………………………………………………………………………….۸۳

۴-۱۵تحلیل های مربوط به وضعیت تاهل ……………………………………………………………………………………۸۵

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

۵-۲ نتایج آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………۸۷

۵-۲-۱ توصیف پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………………۸۷

۵-۳ نتایج بررسی سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………۸۸

۵-۳-۱ نتایج بررسی سوال اول تحقیق………………………………………………………………………………………….۸۸

۵-۳-۲ نتایج بررسی سوال دوم تحقیق…………………………………………………………………………………………۸۸

۵-۳-۳ نتایج بررسی سوال سوم تحقیق…………………………………………………………………………………………۸۹

۵-۴ پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………….۹۰

۵-۵ محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۹۱

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

پیوست هاads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *