گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر آموزش های حرفه ای – تخصصی بر مهارت های شغلی کارکنان در سازمان صداوسیمای مرکز مازندران


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی تاثیر آموزش های حرفه ای – تخصصی بر مهارت های شغلی کارکنان در سازمان صداوسیمای مرکز مازندران
2017-09-27
215 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر آموزش های حرفه ای – تخصصی بر مهارت های شغلی کارکنان در سازمان صداوسیمای مرکز مازندران


تعداد صفحات ۱۲۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”376″]

چکیده:

این پژوهش به بررسی جایگاه آموزش های حرفه ای، تخصصی درسازمان صداوسیمای مرکز مازندران وتاثیر آن بر مهارت های شغلی کارکنان پرداخته است . روش این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و کاربردی است زیرا نتایج آن در سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران قابل استفاده خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات در این رساله فیش برداری از نوع دستی و کامپیوتری می باشد. اهداف این تحقیق تعیین میزان تاثیر آموزش های حرفه ای – تخصصی مشاغل کارگردانی ، تهیه کنندگی ، تصویر برداری ، تدوین، صدابرداری ، پژوهشگری و دبیری خبر با مهارت شغلی کارکنان مربوطه می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران و کارکنان صدا وسیمای استان مازندران به تعداد ۱۸۰نفر تشکیل می دهند. نمونه آماری این پژوهش ۱۱۸ نفر از مدیران و کارکنان سازمان صدا وسیمای مرکز مازندران می باشند . در انتخاب حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای از(مرکز-شرق -غرب) استان مازندران است. همچنین از روش آمار استنباطی برای تعیین رابطه و تاثیرآموزش های حرفه ای و تخصصی مربوط به مشاغل کارگردانی، تهیه‌کنندگی، تصویربرداری، تدوین، صدابرداری ، پژوهشگری و دبیری خبر با مهارت‌های شغلی کارکنان مربوطه، از آزمونt  یک گروهی استفاده شده است . نتایج حاصله نشان می دهد که آموزش های تخصصی و حرفه ای کارکنان یکی از اهداف سازمان ها می باشد و همیشه براین باور استوار است که بهره وری در گرو کارکنان تحصیل کرده و توانمند است و برای  این امر مهم برنامه ریزی و سرمایه گذاری شده و دوره های آموزشی بدو خدمت،  ضمن خدمت،دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت  برگزار گردیداست  تا بتواند توانیهای فردی و گروهی کارکنان را در راستای اهداف سازمان تقویت نماید.

  فهـرست مطالـب

عنوان                                                                                                                                                صفحه

فصل نخست: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲- بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴- هدف های پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. ۷

الف: هدف کلی ……………………………………………………………………………………………………………… ۷

ب: هدف های ویژه …………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵- سوال های پژوهش……………………………………………………………………………………………………. ۷

الف:  سوال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵- سوال فرعی ……………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۵- فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………. ۸

الف: فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………………………. ۸

ب: فرضیه های فرعی ……………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۶- متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۷- تعریف نظری متغیرها ………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۸- تعریف عملیاتی متغیرها ……………………………………………………………………………………………… ۱۲

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

بخش اول: مبانی نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………… ۱۵

بخش دوم: مبانی نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱- مفهوم آموزش حرفه ای …………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۲- تاریخچه آموزش تخصصی و حرفه ای منابع انسانی در سازمان …………………………………………….. ۱۸

۲-۳- ساختار ارتقاء حرفه ای ……………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۴- تربیت حرفه ای نیروی انسانی ………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۵- بررسی مدل های نظام آموزش کارکنان …………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۵-۱- مدل های ساده و خطی ………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۵-۲- مدل T.D.L.B ………………………………………………………………………………………………….. 26

۲-۵-۳- مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان ……………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۵-۴- مدل رویکرد سیستمی به آموزش ………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۵-۵- الگوی کرک پاتریک …………………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۵-۵-۱- تشریح ارزیابی سطح اول ……………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۵-۵-۲- تشریح ارزیابی در سطح دوم ……………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۵-۵-۳- تشریح ارزیابی در سطح سوم ………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۵-۵-۴- تشریح ارزیابی در سطح چهارم ……………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۵-۶- مدل انگیزش رفتاری …………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۱- تعیین هدف یا هدفهای مشخصی ……………………………………………………………………………………… ۳۵

۲- تصمیم گیری مشارکتی ………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۳- تعیین زمان مشخص ……………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۴- بازخور نمودن نتیجه …………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۷- فرایند نیازسنجی آموزشی کارکنان ………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۸- تعیین  هدف های آموزشی از طریق نیازسنجی …………………………………………………………………. ۴۰

۲-۹- اهمیت هدف های آموزش کارکنان برای سازمان …………………………………………………………….. ۴۲

۲-۱۰- سطوح هدف های آموزشی ……………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۱۱- محتوای برنامه درسی آموزش کارکنان ………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۱۲- اصول سازماندهی محتوای آموزشی ……………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۱۲- روش های آموزش کارکنان …………………………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۱۳- اجرای برنامه های آموزش کارکنان …………………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۱۴- ارزشیابی آموزش ………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۱۵- نتایج برنامه ریزی آموزشی کارکنان ……………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۱۶- مأموریت سازمان صدا و سیما در ارتقاء حرفه ای کارکنان …………………………………………………. ۴۹

۲-۱۷- هدف های آموزش کارکنان صدا و سیما ……………………………………………………………………… ۵۰

۲-۱۸- مأموریت …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۱۹- نقش صدا و سیما در ارتقاء حرفه ای کارکنان ……………………………………………………………….. ۵۲

۲-۲۰- انواع آموزش های کارکنان صدا و سیما ………………………………………………………………………. ۵۸

۲-۲۰-۱- آموزش های قبل از خدمت …………………………………………………………………………………… ۵۸

۲-۲۰-۲- آموزش های ضمن خدمت …………………………………………………………………………………… ۶۰

۲-۲۱- انواع آموزش ضمن خدمت بر اساس زمان آموزش ………………………………………………………….. ۶۲

۲-۲۲- انواع آموزش های ضمن خدمت بر اساس ماهیت آموزش …………………………………………………. ۶۳

۲-۲۳- روش های آموزش ضمن خدمت ……………………………………………………………………………….. ۶۴

۲-۲۴- هدف های ارتقاء حرفه ای و تخصصی کارکنان صدا و سیما ……………………………………………… ۶۷

۲-۲۵- توانمند سازی کارکنان با آموزش های حرفه ای …………………………………………………………….. ۶۸

۲-۲۶- ارتباط توانا سازی کارکنان و آموزش………………………………………………………………………….. ۶۹

بخش دوم: پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

الف- بررسی تحقیقات انجام شده در داخل ایران ……………………………………………………………………… ۷۲

ب- بررسی تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ………………………………………………………………….. ۷۵

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

۳-۲- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

۳-۴- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………. ۸۰

۳-۵- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری …………………………………………………………………………………… ۸۱

۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………… ۸۱

الف- روش کتابخانه ای ……………………………………………………………………………………………………. ۸۲

ب- روش میدانی ……………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

۳-۶- روایی ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۳-۷- پایایی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۳-۸- روش های تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………… ۸۴

الف- آمار توصیفی (تشکیل جدول توزیع فراوانی) ……………………………………………………………………. ۸۴

ب- آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………… ۸۵

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸

الف- آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

ب- آزمون نرمالیته…………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

ج- آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………. ۹۳

 

فصل پنجم: نتیجه گیری، تفسیر و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه (چگونگی انجام کار تحقیق) ……………………………………………………………………………… ۱۰۳

۵-۲- یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

۵-۳- محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

الف- محدودیت های در حیطه اختیار محقق …………………………………………………………………………… ۱۰۵

ب- محدودیت های خارج از اختیار محقق …………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۵-۴- تفسیر و تطبیق نتایج …………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

۵-۶- پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

الف- پیشنهادها مبتنی بر نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۱۰۷

ب- پیشنهادها مبتنی بر تجارب محقق …………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۵-۷- توصیه به پژوهشگران ………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰

منابع

الف- منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

ب- منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

پیوست ها

پرسشنامه پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

خروجی داده ها ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *