گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی تاثیرتراکم بذرپاشی درخزانه وسن گیاهچه برعملکردواجزای عملکردبرنج رقم طارم


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی تاثیرتراکم بذرپاشی درخزانه وسن گیاهچه برعملکردواجزای عملکردبرنج رقم طارم
2017-09-03
337 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی تاثیرتراکم بذرپاشی درخزانه وسن گیاهچه برعملکردواجزای عملکردبرنج رقم طارم


تعداد صفحات ۹۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”316″]

چکیده:

به منظور تأثیر میزان بذر در خزانه و سن گیاهچه بر عملکرد و اجزای علمکرد دانه برنج رقم طارم هاشمی، آزمایشی در سال زراعی۱۳۹۱ بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرار شد. تیمارها شامل چهار سطح میزان۱۰،۳۰،۵۰،۷۰کیلوگرم بذربرای۳۰۰مترمربع خزانه(۲۳۳،۱۶۶،۱۰۰ و۳۴ گرم بذر در مترمربع خزانه) و سن گیاهچه در سه سطح (۲۰،۳۰و۴۰روزه) بودند. میزان بذر تنها بر عملکرد بیولوژیکی در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار بوده به طوری که حداکثر عملکرد بیولوژیکی برای تیمار ۳۴ گرم بذر در مترمربع خزانه بدست آمد. بررسی سنین مختلف گیاهچه نیز تاثیرمعنی داری بر روی صفات حداکثر ارتفاع بوته، طول خوشه در سطح احتمال ۵ درصد وتعداد کل خوشه چه در خوشه، تعداد دانه پر در خوشه و عملکردبیولوژیک در سطح احتمال یک درصد معنی دار بوده آنالیز واریانس تیمارهای آزمایشی اثر متقابل بین سنین مختلف گیاهچه و تراکم بذر درخزانه نشان میدهد تنها عملکرد بیولوژیک دارای اختلاف معنی داری درسطح ۱درصد را دارا می باشد. حداکثر عملکرد بیولوژیکی برای سن گیاهچه ۴۰ روزه حاصل شد. بیشترین عملکرد بیولوژیکی تحت اثرات متقابل میزان بذر با سن گیاهچه برای ۳۴ گرم بذر در متر مربع خزانه با گیاهچه ۴۰ روزه و حداکثر شاخص برداشت برای ۲۳۳ گرم بذر در مترمربع خزانه با گیاهچه های ۳۰ روزه بدست آمد. حداکثر وزن هزار دانه برای میزان بذر ۱۶۶ گرم بذر در مترمربع خزانه و گیاهچه ۴۰ روزه حاصل شد زیرا کمترین تعداد کل خوشه چه در خوشه نیز برای همین تیمارها بدست آمد. عملکرد دانه از نظر آماری تحت تأثیر اثرات ساده میزان بذر و سن گیاهچه و اثرات متقابل آنها تفاوت معنی داری را نشان نداد. لذا بطورکلی میزان بذر ۳۴ گرم در مترمربع درخزانه جهت کاهش هزینه ها و استفاده ازگیاهچه های ۲۰ روزه بخاطر اثرات مثبتی که بر اجزاء عملکرد داشت، توصیه می شود.

واژه های کلیدی: برنج، سن گیاهچه ، میزان بذر و عملکرد دانه

فهرست مندرجات   

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۱: مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۲ اهمیت برنج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۳ مبدأ و تاریخچه برنج……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۴ سطح زیر کشت برنج در جهان و ایران………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۵ گیاه­شناسی برنج……………………………………………………………………………………………………………………………….. …………۱۰

۱-۵-۱ بذر………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۵-۲ ریشه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۵-۳ برگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۵-۴ ساقه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴

۱-۵-۵ پنجه………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………….۱۴

۱-۵-۶ گل آذین…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۱-۶- مراحل رشد ونمو برنج……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۱-۶-۱ مرحله رویشی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۱-۶-۱-۱ مرحله جوانه­زنی و سبزشدن………………………………………………………………………………… ……………………..۱۷

۱-۶-۱-۲ مرحله نشایی………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۱-۶-۱-۳ مرحله پنجه­دهی…………………………………………………………………………………………. ………………………………۱۷

۱-۶-۱-۴ مرحله تشکیل میانگره…………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

۱-۶-۲- مرحله زایشی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

۱-۶-۲-۱ مرحله پیش از غلاف کامل…………………………………………………………………………………………………………….۱۹

۱-۶-۲-۲- مرحله غلاف کامل……………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۱-۶-۲-۳ مرحله خوشه­دهی و گلدهی…………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۱-۶-۲-۴ مرحله پرشدن دانه………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۱-۶-۲-۵ مرحله رسیدگی……………………………………………………………………………………………………………………………۲۱ ۱- ۷ نیازهای اکولوژیکی برنج………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲

۱-۷-۱ حرارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲

۱-۷-۲ نور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

۱-۷-۳ رطوبت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۱-۷-۴ خاک………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۱-۸ زراعت برنج………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۱-۸-۱ عملیات کاشت…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

۱-۸-۱-۱ زمان کاشت………………………………………………………………………………………. ………………………………………۲۵

۱-۸-۱-۲ آماده­سازی زمین خزانه………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۱-۸-۱-۳ انتخاب بذر………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

۱-۸-۱-۴ آماده کردن بذر و کاشت آن در خزانه……………………………………………………………………………………………..۲۷

۱-۸-۱-۵ کاشت نشاء در زمین اصلی……………………………………………………………………………………………………………۲۷

۱-۸-۱-۶ نشاکاری مکانیزه…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

۱-۸-۱-۷ روش­های کاشت برنج………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۱-۸-۲ عملیات داشت…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۱-۸-۲-۱ آبیاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۹

۱-۸-۲-۲ کوددهی………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۰

۱-۸-۲-۳ مبارزه با علف­های هرز…………………………………………………………………………………………………………………۳۱

۱-۸-۲-۴ مبارزه با آفات و بیماری­های برنج…………………………………………………………………………………………………..۳۲

۱-۸-۳ برداشت……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۲

۱-۸-۴ وضعیت اراضی بعد از برداشت برنج………………………………………………………………………………………………………۳۳

۱-۹ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳

فصل دوم: بررسی منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۱ بررسی منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

فصل سوم: مواد و روشها……………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۳-۱ آشنایی با مرکز ترویج وتوسعه تکنولوژی هراز…………………………………………………………………………………………………۵۴

۳-۲ موقعیت مکانی اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۳ مشخصات آماری طرح………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

۳-۴ مشخصات خاک محل آزمایش……………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

۳-۵ ماده آزمایشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

۳-۶ روش اجرای طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۳-۷ صفات مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷

۳-۷-۱ ارتفاع گیاه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷

   ۳-۷-۲ تعداد پنجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷

   ۳-۷-۳ تعیین عملکرد بیولوژیک………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷

   ۳-۷-۴ اجزای عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

۳-۷-۵ وزن هزار دانه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

۳-۷-۶ عملکرد نهایی………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸

۳-۷-۷ نحوه محاسبه شاخص برداشت……………………………………………………………………………………………………………….۵۸

۳-۷-۸ روشهای آماری مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………………..۵۹

فصل چهارم: نتایج و بحث………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۴-۱ حداکثر پنجه در کپه………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱

۴-۲ ارتفاع بوته………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……….۶۳

۴-۳ طول خوشه…………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………….۶۵

۴-۴ تعداد خوشه در کپه………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

۴-۵ تعداد کل خوشچه در خوشه………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

۴-۶ تعداد دانه پر………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵

۴-۷ وزن هزار دانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۷

۴-۸ عملکرد دانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸

۴-۹ عملکرد بیولوژیک………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

۴-۱۰ شاخص برداشت………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………..۸۵

فهرست  منابع مورد  استفاده…………………………………………………………………………………………………………………………………۸۷

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول:

 

جدول۱-۱ میزان تولید جهانی شلتوک در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی…………………………………………………………………………..۸

جدول۱-۲- میزان تولید شلتوک قاره آسیا در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی……………………………………………………………………..۹

جدول ۱-۳- میزان واردات برنج در جهان در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی…………………………………………………………………….۹

جدول ۱-۴- میزان صادرات برنج در جهان در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی…………………………………………………………………۱۰

جدول ۱-۵ میانگین حرارت مورد نیاز در هر یک از مراحل رشدی برنج…………………………………………….. …………………۲۲

جدول ۳-۱ خلاصه­ای از داده­های هواشناسی ایستگاه مرکز (متوسط ۱۲ ساله)…………………………………………………………….۵۴

جدول ۳-۲ مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک قبل از گیاهچه کاری………………………………………………………………………..۵۵

جدول ۳-۳ نقشه طرح آزمایشی: فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی…………………………………………………………….۵۵

جدول۴-۱ آنالیز واریانس تیمار های آزمایشی برای صفات مورد مطالعه…………………………………………………………………….۶۸

جدول۴-۲ مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه برای تیمارهای مختلف آزمایشی………………………………………………………..۶۹

جدول۴-۳ اثرات متقابل صفات مورد مطالعه برای تیمارهای مختلف آزمایشی……………………………………………………………۷۰

 

 

 

 

فهرست نمودار

 

نمودار ۴-۱ مقایسه میانگین حداکثر پنجه در کپه در تراکم مختلف گیاهچه………………………………………………………………..۶۱

نمودار ۴-۲ مقایسه میانگین حداکثر پنجه در کپه در سنین مختلف گیاهچه…………………………………………………………………۶۲

نمودار ۴-۳ مقایسه میانگین حداکثر تعداد پنجه در کپه دراثرمتقابل تیمارهای آزمایشی…………………………………………………۶۲

نمودار ۴-۴ مقایسه میانگین حداکثر ارتفاع در کپه در تراکم مختلف گیاهچه………………………………………………………………۶۳

نمودار ۴-۵ مقایسه میانگین ارتفاع بوته در کپه در سنین مختلف گیاهچه……………………………………………………………………۶۴

نمودار ۴-۶مقایسه میانگین اثر متقابل ارتفاع بوته برروی تیمارهای مختلف آزمایشی……………………………………………………۶۴

نمودار ۴-۷ مقایسه میانگین حداکثر طول خوشه در کپه در تراکم مختلف گیاهچه………………………………………………………۶۵

نمودار ۴-۸ مقایسه میانگین طول خوشه در کپه در سنین مختلف گیاهچه………………………………………………………………….۶۶

نمودار ۴-۹ مقایسه میانگین اثر متقابل طول خوشه بر روی تیمارهای مختلف آزمایشی………………………………………………..۶۷

نمودار ۴-۱۰ مقایسه میانگین حداکثر خوشه در کپه در تراکم مختلف گیاهچه…………………………………………………………….۷۱

نمودار ۴-۱۱ مقایسه میانگین تعداد خوشه در کپه در سنین مختلف گیاهچه……………………………………………………………….۷۱

نمودار ۴-۱۲ مقایسه میانگین اثر متقابل تعداد خوشه در کپه بر روی تیمارهای مختلف آزمایشی…………………………………..۷۲

نمودار ۴-۱۳ مقایسه میانگین تعداد کل خوشچه در خوشه در تراکم مختلف گیاهچه…………………………………………………..۷۳

نمودار ۴-۱۴ مقایسه میانگین تعداد کل خوشچه درخوشه در سنین مختلف گیاهچه……………………………………………………۷۳

نمودار ۴-۱۵ مقایسه میانگین اثر متقابل تعداد کل خوشچه در خوشه بر روی تیمارهای مختلف آزمایشی………………………۷۴

نمودار ۴-۱۶ مقایسه میانگین اثر متقابل تعداد کل خوشچه در خوشه بر روی تیمارهای مختلف آزمایشی………………………۷۴

نمودار ۴-۱۷ مقایسه میانگین تعداد دانه پر در خوشه در تراکم مختلف گیاهچه…………………………………………………………..۷۵

نمودار ۴-۱۸ مقایسه میانگین تعداد دانه پر درخوشه در سنین مختلف گیاهچه……………………………………………………………۷۶

نمودار ۴-۱۹ مقایسه میانگین اثر متقابل تعداد دانه پر در خوشه بر روی تیمارهای مختلف آزمایشی……………………………….۷۶

نمودار ۴-۲۰ مقایسه میانگین وزن هزاردانه در تراکم مختلف گیاهچه…………………………………………………………………………۷۷

نمودار ۴-۲۱ مقایسه میانگین وزن هزاردانه در سنین مختلف گیاهچه………………………………………………………………………….۷۷

نمودار ۴-۲۲ مقایسه میانگین اثر متقابل وزن هزار دانه بر روی تیمارهای مختلف آزمایشی……………………………………………۷۸

نمودار ۴-۲۳ مقایسه میانگین عملکرد دانه در تراکم مختلف گیاهچه…………………………………………………………………………..۷۹

نمودار ۴-۲۴ مقایسه میانگین عملکرد دانه در سنین مختلف گیاهچه…………………………………………………………………………..۷۹

نمودار ۴-۲۵ مقایسه میانگین اثر متقابل عملکرد دانه بر روی تیمارهای مختلف آزمایشی………………………………………………۸۰

نمودار۴-۲۶ مقایسه میانگین عملکرد بیولوژیک در تراکم مختلف گیاهچه…………………………………………………………………..۸۱

نمودار ۴-۲۷ مقایسه میانگین عملکردبیولوژیک دانه در سنین مختلف گیاهچه……………………………………………………………..۸۱

نمودار۴-۲۸ مقایسه میانگین اثر متقابل عملکرد بیولوژیک بر روی تیمارهای مختلف آزمایشی……………………………………….۸۲

نمودار۴-۲۹مقایسه میانگین شاخص برداشت در تراکم مختلف گیاهچه………………………………………………………………………۸۳

نمودار ۴-۳۰ مقایسه میانگین شاخص برداشت در سنین مختلف گیاهچه…………………………………………………………………….۸۳

نمودار۴-۳۱ مقایسه میانگین اثر متقابل شاخص برداشت بر روی تیمارهای مختلف آزمایشی…………………………………………۸۴ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *