گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کار آفرینی سازمانی در دانشگاه مازندران


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی تأثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کار آفرینی سازمانی در دانشگاه مازندران
2017-09-03
341 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کار آفرینی سازمانی در دانشگاه مازندران


تعداد صفحات ۱۴۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”334″]

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش و تأثیر فرایند مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه مازندان بوده است. در این تحقیق مدیریت دانش چارچوبی حاصل از ترکیب دو مدل ترزا و همکاران‌(۲۰۰۶) و نیز لین ولی (۲۰۰۵) و کارآفرینی سازمانی نیز براساس مدل کارین پیترز و برونون پتلزبرگ مورد آزمون و سنجش قرار گرفته است. با کاربرد روش پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسشنامه بر روی۲۲۳ نفر از کارکنان دانشگاه مازندران که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند؛ اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید. جهت احتساب روایی از اعتبار محتوایی صوری و جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ با دامنه صفر تا یک استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که در عین اینکه میزان دو متغیر فرایند مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی و نیز مولفه های آن در جامعه آماری مورد بررسی پایین تر از میانگین مجموعه گویه های مورد بررسی متغیرها بودند؛ بین دو متغیر مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه مازندران رابطه معناداری مشاهده شده است. علاوه بر این در تحلیل چند متغیره در بخش تحلیل رگرسیونی مولفه های گردآوری دانش، تسهیم دانش و به کارگیری دانش تأثیر معناداری را با متغیر کارآفرینی سازمانی نشان دادند و در مجموع ۷۳/۰ از تغییرات و واریانس متغیر کارآفرینی سازمانی را تبیین و پیش بینی کردند؛ در این میان مولفه به کارگیری دانش با بتای ۵۲/۰ بیش از دو مولفه دیگر در تبیین متغیر کارآفرینی سازمانی در بخش تحلیل رگرسیونی موثر بوده است. همچنین در بخش تحلیل و برازش نیکویی مدل از طریق تحلیل مسیر؛ مولفه توزیع و تسهیم دانش با میزان ۶۵/۰ بیش از دو مولفه دیگر بر کارآفرینی سازمانی کارکنان تأثیرگذار بوده است. از این میزان ۴۵/۰ به صورت مستقیم و ۲۰/۰ به صورت غیرمستقیم و از طریق مسیر مولفه به کارگیری دانش بر کارآفرینی سازمانی کارکنان تأثیرگذار بوده است.  بین مولفه گردآوری دانش و کارآفرینی سازمانی نیز یک تأثیر معنادار در حدود۵۳/۰ وجود دارد که از این مقدار حدود ۲۱/۰ به صورت مستقیم و ۳۲/۰ به صورت غیر مستقیم و از طریق مولفه های تسهیم دانش و نیز به کارگیری دانش بر متغیر کارآفرینی سازمانی تأثیر می گذارد. در نهایت بین مولفه به کارگیری دانش و کارآفرینی سازمانی یک تأثیر معنادار در حدود۵۲/۰ وجود دارد که به صورت مستقیم بر متغیر میزان کارآفرینی سازمانی تأثیر می گذارد.

واژگان کلیدی:مدیریت دانش، گردآوری دانش، تسهیم دانش، به کارگیری دانش، کارآفرینی سازمانی.

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲-اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۳-بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۴فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۵-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۶-مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۷- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۸-محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۹-تعاریف نظری وعملیاتی………………………………………………………………………………………… ۷

فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق

۲-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۲-مدیریت دانش ………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲-۱-گذری بر مدیریت دانش …………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۲-۲-دانش …………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-۲-۱-روابط داده ،اطلاعات و دانش…………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۲-۲-۱-۱-داده ……………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۲-۲-۱-۲-اطلاعات………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۲-۳-طبقه بندی انواع دانش ……………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲-۴-منابع دانشی سازمان ………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۵-چه نوع دانشی را باید مدیریت کنیم……………………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۶-ضرورت و اهمیت مدیریت دانش……………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۲-۷-مفهوم مدیریت دانش ………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۲-۸-تعاریف مدیریت دانش …………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۲-۹-استراتژی های مدیریت دانش …………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۲-۱۰-مقدمات بکارگیری دانش ………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۲-۱۰-۱-مدیریت ………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۲-۱۰-۲-فرهنگ……………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۲-۱۰-۳-ساختار سازمانی ………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۲-۱۰-۴-پشتیبانی تکنولوژی اطلاعات ………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۲-۱۱-پیامد های بکار گیری مدیریت دانش …………………………………………………………………. ۳۰

۲-۲-۱۲-مدل های مدیریت دانش …………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۲-۱۲-۱-مدل عمومی دانش در سازمان ………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۲-۱۲-۲-مدل ادل و گراسیون……………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۲-۱۲-۳-مدل استیوهالس…………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۲-۱۲-۴-مدل امگا………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۲-۱۲-۵-مدل ترزا وهمکاران…………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۲-۱۲-۶-مدل لین ولی…………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۳-کارآفرینی………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۳-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۳-۲-تعاریف کارآفرینی…………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۳-۳-انواع کارآفرینی……………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۳-۴-مزایای کارآفرینی…………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۳-۵-انواع سازمانها از نظر کار آفرینی …………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۳-۶-مقایسه ویژگی های سازمان کارآفرین و سنتی…………………………………………………………. ۴۴

۲-۳-۷-مدل های فرآیند کارآفرینی سازمانی ……………………………………………………………………. ۴۴

۲-۳-۷-۱-مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال وپرلمن……………………………………………………………. ۴۴

۲-۳-۷-۲-مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکوو نافزیگر………………………………………………………….. ۵۴

۲-۳-۷-۳-فرآیند کارآفرینی احمد پور و مقیمی ……………………………………………………………….. ۴۷

۲-۳-۷-۴-مدل هیستریچ وپترز……………………………………………………………………………………… ۴۸

۲-۳-۷-۵-مدل کارآفرینی بارینگر وایرلند………………………………………………………………………… ۴۸

۲-۳-۷-۶-مدل پیترز و پتلزبرگ و عوامل موثر برآن……………………………………………………………. ۴۸

۲-۳-۷-۶-۱-تولید ایده در سازمان ………………………………………………………………………………… ۴۸

۲-۳-۷-۶-۱-۱-تکنیک های ایده پردازی ………………………………………………………………………… ۵۱

۲-۳-۷-۶-۲-امکان سنجی یا کشف ایده فرصت در سازمان ………………………………………………… ۵۱

۲-۳-۷-۶-۳-بهره برداری از ایده ………………………………………………………………………………….. ۵۲

۲-۴-ارتباط بین مدیریت دانش و کارافرینی سازمانی …………………………………………………………. ۵۲

۲-۵-مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۵۴

۲-۶-مروری بر تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………. ۵۶

۲-۶-۱-تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۲-۶-۲-تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………….. ۵۸

فصل سوم :روش شناسی تحقیق

۳-۱-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۳-۲-نوع وروش تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۳-۳-روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………… ۶۳

۳-۴-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۳-۵-تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………… ۷۶

۳-۶-روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………….. ۷۶

۳-۷-مقیاس سازی و تهیه پرسش نامه……………………………………………………………………………… ۷۷

۳-۸-روایی………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۳-۹-پایایی………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۳-۱۰-روش تجزیه تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده های آماری

۴-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۴-۲-تحلیل تک متغیره ……………………………………………………………………………………………….. ۸۰

الف-ویژگی جمعیت شناختی ………………………………………………………………………………………. ۸۱

ب-توصیف متغیرها……………………………………………………………………………………………………. ۸۶

۱-مدیریت دانش ………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

۱-۱-گردآوری دانش …………………………………………………………………………………………………. ۸۷

۱-۱-۱-کسب دانش…………………………………………………………………………………………………… ۸۸

۱-۱-۲-ایجاد دانش……………………………………………………………………………………………………. ۸۹

۱-۱-۳-ذخیره دانش ………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۱-۲-توزیع وتسهیم دانش …………………………………………………………………………………………… ۹۱

۱-۳-بکار گیری دانش…………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۲-کارآفرینی سازمانی …………………………………………………………………………………………………. ۹۳

۲-۱-تولید ایده …………………………………………………………………………………………………………. ۹۴

۲-۲-امکان سنجی یا اجرای ایده …………………………………………………………………………………… ۹۸

۲-۲-۱-امکان سنجی سازمانی ………………………………………………………………………………………. ۹۹

۲-۲-۲-امکان سنجی تکنولوژی و سیستم های اطلاعاتی …………………………………………………… ۱۰۰

۲-۳-بهره بردای از ایده …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۴-۳-تحلیل دو متغیره (ازمون فرضیه های تحقیق در گام اول)…………………………………………….. ۱۰۱

الف-آزمون فرضیه کلی تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

ب-آزمون فرضیه جزیی تحقیق …………………………………………………………………………………… ۱۰۴

۴-۴-تحلیل چند متغیره (آزمون فرضیه های تحقیق در گام دوم)………………………………………….. ۱۰۷

۴-۴-۱-نیکویی برازش مدل از طریق تحلیل رگرسیون چند متغیره ……………………………………….. ۱۰۷

۴-۴-۲-نیکویی برازش مدل از طریق تحلیل مسیر…………………………………………………………….. ۱۰۹

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

۵-۲-نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

۵-۲-۲-نتایج جزیی و تجربی تحقیق ……………………………………………………………………………. ۱۱۴

۵-۲-۲-۱-نتایج حاصل از تحلیل توصیفی …………………………………………………………………….. ۱۱۴

۵-۲-۲-۲-نتایج حاصل از تحلیل استنباطی …………………………………………………………………….. ۱۱۹

۵-۲-۲-۳-نتایج تئوریکی و تجربی تحقیق …………………………………………………………………….. ۱۲۱

۵-۳-ارائه پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

۵-۳-۱-ارائه پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………… ۱۲۴

۵-۳-۲-ارائه پیشنهادات برای پژوهش های آتی ……………………………………………………………… ۱۲۵

۵-۴-موانع و محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………… ۱۲۶

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱

ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۴ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *