گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر ساختمان سایه انداز چند رقم ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) در کنترل علف هرز تاج‌خروس(Amarannthus retroflexus L.)


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر ساختمان سایه انداز چند رقم ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) در کنترل علف هرز تاج‌خروس(Amarannthus retroflexus L.)
2017-09-28
301 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر ساختمان سایه انداز چند رقم ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) در کنترل علف هرز تاج‌خروس(Amarannthus retroflexus L.)


تعداد صفحات ۵۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”393″]

چکیده

به علت اختلاف موجود در خصوصیات کانوپی ارقام ذرت (Zea mays L.)، قابلیت توقف رشد علف‌های هرز در بین آنها یکسان نیست. این فرض به وسیله کاربرد تراکم‌های مختلف تاج خروس (Amarannthus retroflexus L.) ( صفر تا ۱۲ بوته در مترمربع) در هشت رقم ذرت مورد آزمون قرار گرفت. از پارامترهای برآورد شده ناشی از واکنش رشد و ریزش بذر علف هرز نسبت به تراکم های مختلف تاج خروس، جهت تعیین تغییرات قابلیت فرونشانی علف هرز در بین ارقام و نیز تعیین همبستگی پاسخ علف هرز و خصوصیات کانوپی استفاده شد. رقم زرین (KSc 704) نسبت به رقم فجر به میزان ۶۸ درصد بیشتر قادر به کنترل تاج خروس بود. بیوماس علف هرز از بیشترین اندازه ضریب همبستگی منفی و معنی‌دار با شاخص سطح برگ ذرت در مرحلۀ کاکل‌دهی (۸۹/.r=) و شاخص سطح برگ ذرت در لایۀ ۱۲۰ تا ۱۵۰       سانتی متری (۸۲/ . r=) برخوردار بود. تجزیه اثرات متقابل ارقام و علف‌های هرز از تعداد صفات مرتبط با توانایی رقابت گیاه زراعی کاسته و آن‌ها را در حد چند فاکتور اصلی تقلیل می‌دهد. تجزیه عاملی صفات نشان داد که قابلیت تحمل ارقام ذرت در تداخل با علف‌های هرز مرتبط با دو فاکتور اصلی زود هنگام (با صفات وزن هزار دانه و شاخص سطح برگ در مرحلۀ دو برگی) و دیر هنگام (که شامل ارتفاع، بیوماس و سطح برگ بوته در مرحلۀ کاکل‌دهی و رسیدگی بوده) می‌‌باشد. حداکثر و حداقل شاخص سطح برگ به ترتیب برای دو رقم زرین (KSc 704) و فجر بدست آمد. بیشترین اختلاف در شاخص برگ عمودی در ارتفاع بالاتر از ۱۸۰ سانتی‌متر دیده شد. درک مفاهیم مربوط به مفهوم قابلیت فرونشانی علف‌های هرز توسط ارقام مختلف گیاهان زراعی، می تواند کاربرد آن را در مدیریت علف‌های هرز برجسته‌تر نماید.

کلمات کلیدی: ذرت، رقم، تاج خروس، ساختمان کانوپی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه. ۳

۱-۲- ذرت… ۵

۱-۲-۱- تاریخچه کشت ذرت …………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۲-۲- مشخصات گیاهشناسی ………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۲-۳- انواع ذرت ……………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۲-۴- مراحل رشد و نمو گیاه ذرت ………………………………………………………………………………  ۶

۱-۳- تاج­خروس ………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۸

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- علف­های هرز مزارع ذرت ……………………………………………………………………………………  ۱۰

۲-۲- تداخل ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۳- رقابت ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۳-۱- عوامل ایجاد کننده رقابت …………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۳-۱-۱- رقابت برای آب ………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۳-۱-۲- رقابت برای نور …………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۳-۱-۲-۱- کمیت نور ………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۳-۱-۲-۲- کیفیت نور ………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۳-۱-۲-۳- کارایی مصرف نور در هنگام رقابت ………………………………………………………………. ۲۱

۲-۳-۱-۳- رقابت برای عناصر غذایی ……………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۴- رقابت ذرت و علف­های هرز ………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۵- ساختار کانوپی ……………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۵-۱- سطح برگ و توزیع عمودی آن در کانوپی ذرت ……………………………………………………… ۲۶

۲-۶- مدیریت تلفیقی علف­های هرز………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۷- تراکم علف هرز و عملکرد ……………………………………………………………………………………. ۳۰

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مشخصات جغرافیایی محل اجرای طرح …………………………………………………………………… ۳۳

۳-۲- مواد آزمایشی …………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۳-۲-۱- ذرت ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۳-۲-۲- تاج خروس …………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۳-۳- الگوی آماری ……………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۳-۴- آزمایشات جوانه‌زنی …………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۳-۵- آماده‌سازی زمین و اجرای طرح نقشه طرح ………………………………………………………………… ۳۴

۳-۶- عملیات کاشت …………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۳-۷- عملیات داشت …………………………………………………………………………………………………..  ۳۵

۳-۸- اندازه‌گیری‌ها ……………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۳-۹- عملیات برداشت و اندازه‌گیری‌های انتهایی فصل رشد ………………………………………………….. ۳۶

۳-۱۰- جمع‌آوری داده‌ها ………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۳-۱۱- تحلیل آماری.. ۳۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها  

۴-۱- اختلاف در صفات فنومورفولوژیک …………………………………………………………………………. ۳۹

۴-۲- عوامل اصلی تعیین کننده کانوپی ذرت ……………………………………………………………………… ۴۰

۴-۳- مقایسه ارقام ………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۴-۴- توزیع شاخص سطح برگ عمودی …………………………………………………………………………… ۴۲

۴-۵- روابط صفات کانوپی …………………………………………………………………………………………… ۴۴

۴-۶- بیوماس تاج خروس …………………………………………………………………………………………….. ۴۵

 

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱- بحث و نتیجه‌گیری.. ۴۹

۵-۲- پیشنهادات… …………..۵۰

منابع و مآخذ ۵۱

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *