گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی اندیشه های عاشورایی و دفاع مقدّس در اشعار قیصر امین پور


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی اندیشه های عاشورایی و دفاع مقدّس در اشعار قیصر امین پور
2017-09-07
351 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی اندیشه های عاشورایی و دفاع مقدّس در اشعار قیصر امین پور


تعداد صفحات ۱۰۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”350″]

چکیده

 

این پژوهش با عنوان« بررسی اندیشه های عاشورایی و دفاع مقدّس در اشعار قیصر امین پور» تدوین شده است. روش این پژوهش از نظر ماهیّت توصیفی و تحلیلی و از نظر هدف بنیادی و نظری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت کیفی است. مهمترین اندیشه های عاشورایی شاعر با عناوینی چون  « حسین بن علی (ع)، حضرت زینب (س)، حضرت ابوالفضل العبّاس (ع)، عطش، کربلا و آرزوی دیدار حرم حسینی، اصحاب کربلا، اعتقاد به پیروزی خون بر شمشیر، سوگ و مرثیه، حبّ و عشق  و پیام عاشورا است و مضامین دفاع مقدس عبارتند از : « خداباوری و توکّل به حق، بهره گیری و تأثیر پذیری از آیات و روایات، سیمای پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) در شعر دفاع مقدس، انتظار موعود و تجلّی فرهنگ مهدویّت، توجه به شخصیّت و رهبری امام خمینی (رض)، شهادت طلبی و ترویج فرهنگ شهادت، دلجویی و تسلّی بخشیدن به خانواده های  شهدا، خود اتهامی و فقدان مفاخره، بیان درد، دغدغه و اعتراض از افول ارزش ها، تصویر سازی از صحنه های دلخراش جنگ، نقش زنان در شعر دفاع مقدّس،         چهره ی کودکان و نوجوانان در ادبیات دفاع مقدّس، ستایش وطن و عشق به میهن پرستی، دعوت به مبارزه و تحریک جوانان به دفاع از وطن، استفاده از مضامین اسطوره ای – تاریخی، بازگشت به عشق عارفانه، اسوه ها و اسوه گرایی، استفاده از فرهنگ و مفاهیم اسلامی، همراه با شاهد مثال در فصل چهارم آمده است . امین پور تلاش می کند نهضت عاشورا را با حماسه ی دفاع مقدس قرینه سازی کند چرا که عاشورا و ارزش های عاشورایی پایه و بن مایه ی شعر انقلاب محسوب می شود اگرچه کاربرد مضامین دفاع مقدّس او بیش از اندیشه های عاشورایی در مجموعه اشعارش نمود پیدا می کند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده  ………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  ۳

۱-۲- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………..  ۵

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۴- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۵- پرسش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………  ۶

۱-۶-فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………  ۶

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- ادبیات عاشورا …………………………………………………………………………………………………………………….  ۸

۲-۲- قالبهای شعر عاشورایی …………………………………………………………………………………………………….  ۱۰

۲-۳- ویژگی های شعر عاشورایی ………………………………………………………………………………………………  ۱۲

۲-۳-۱ – تصویر سازی و مضمون آفرینی شعر عاشورا ………………………………………………………………….  ۱۲

۲-۳-۲- بینش رئالیستی و روایت جزئیات …………………………………………………………………………………  ۱۳

۲-۳-۳- نوحه سرایی ………………………………………………………………………………………………………………..  ۱۳

۲-۳-۴- تنوّع اوزان عروضی ……………………………………………………………………………………………………….  ۱۴

۲-۴- ادبیات دفاع مقدس ………………………………………………………………………………………………………….  ۱۵

۲-۵- قالب های رایج شعر دفاع مقدس …………………………………………………………………………………….   ۱۷

۲-۵-۱- ویژگی های قالب نو در شعر دفاع مقدس ……………………………………………………………………..  ۱۷

۲-۵-۲- ویژگی های قالب رباعی در شعر دفاع مقدس ………………………………………………………………..  ۱۸

۲-۵-۳- دوبیتی و ویژگی های آن در شعر دفاع مقدس ………………………………………………………………  ۲۰

۲-۵-۴- ویژگی های غزل دفاع مقدس ………………………………………………………………………………………  ۲۱

۲-۵-۴-۱-آمیختگی تغزّل و حماسه ………………………………………………………………………………………….  ۲۲

۲-۵-۵- ویژگی های قالب مثنوی دفاع مقدس …………………………………………………………………………..  ۲۳

۲-۵-۶- ویژگی های قصاید دفاع مقدس ……………………………………………………………………………………  ۲۴

۲-۵-۷- قطعه ………………………………………………………………………………………………………………………….  ۲۵

۲-۶- شاعران دفاع مقدس  ………………………………………………………………………………………………………..  ۲۶

۲-۷- احوال و آثار قیصر امین پور ……………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۷-۱-  زندگینامه …………………………………………………………………………………………………………………..  ۲۶

۲-۷-۲- آثار …………………………………………………………………………………………………………………………….  ۲۸

۲-۸- ویژگی های شعرامین پور…………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۸-۱- مضمون بکر …………………………………………………………………………………………………………………  ۳۱

۲-۸-۲- اندیشه های نو …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۸-۳- زبان امروزی ………………………………………………………………………………………………………………..  ۳۲

۲-۸-۴- وزن و موسیقی …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۹- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………  ۳۷

۳-۲- محدوده تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۳-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۳-۴- ابزار گردآوری داده های تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۳۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- تجلّی فرهنگ عاشورا در دفاع مقدس ………………………………………………………………………………… ۳۹

۴-۲- بازتاب مفاهیم عاشورایی در اشعار قیصر امین پور ………………………………………………………………. ۴۱

۴-۲-۱- حسین بن علی (ع) …………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۴-۲-۲- حضرت زینب (س) ……………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۴-۲-۳- حضرت ابوالفضل عباس (ع) …………………………………………………………………………………………. ۴۴

۴-۲-۴- عطش …………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

۴-۲-۵- کربلا و آرزوی دیدار حرم حسینی …………………………………………………………………………………. ۴۶

۴-۲-۶- اصحاب کربلا ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۴-۲-۷- اعتقاد بر پیروزی خون بر شمشیر …………………………………………………………………………………. ۵۰

۴-۲-۸- سوگ و مرثیه ………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

۴-۲-۹- حب و عشق ………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۴-۲-۱۰- پیام عاشورا ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۴-۳- بازتاب مفاهیم دفاع مقدس در اشعار قیصر امین پور …………………………………………………………… ۵۵

۴-۳-۱- خداباوری و توکّل به حق……………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۴-۳-۲- بهره گیری و تأثیر پذیری از آیات و روایات ……………………………………………………………………. ۵۹

۴-۳-۳- سیمای پیامبر اکرم (ص)و ائمه اطهار(ع) ………………………………………………………………………. ۶۲

۴-۳-۳-۱- حضرت محمّد (ص) ………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۴-۳-۳-۲- حضرت علی (ع) ……………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۴-۳-۳-۳- امام حسن (ع) ………………………………………………………………………………………………………..  ۶۵

۴-۳-۳-۴- امام رضا (ع) …………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۴-۳-۴- انتظار موعود و تجلّی فرهنگ مهدویّت …………………………………………………………………………… ۶۷

۴-۳-۵- توجه به شخصیت و رهبری امام خمینی (ره) ……………………………………………………………….. ۷۰

۴-۳-۶- شهادت طلبی و ترویج فرهنگ عاشورا …………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۳-۷- دل جویی و تسلّی بخشیدن به خانواده های شهدا …………………………………………………………. ۷۸

۴-۳-۸- خود اتهامی و فقدان مفاخره …………………………………………………………………………………………. ۷۹

۴-۳-۸-۱- تشییع پیکر شهیدان و وداع با آنان …………………………………………………………………………… ۸۰

۴-۳-۸-۲- ترسیم سیمای جانبازان …………………………………………………………………………………………… ۸۱

۴-۳-۸-۳- مفقودان دفاع مقدس  ………………………………………………………………………………………………. ۸۲

۴-۳-۹- بیان درد، دغدغه و اعتراض از افول ارزش ها……………………………………………………………………. ۸۳

۴-۳-۱۰- تصویر سازی از صحنه های دلخراش جنگ ………………………………………………………………….. ۸۶

۴-۳-۱۱- حضور زنان در شعر دفاع مقدس …………………………………………………………………………………. ۸۷

۴-۳-۱۲- چهره کودکان و نوجوانان در ادبیات دفاع مقدس…………………………………………………………… ۸۸

۴-۳-۱۳- ستایش وطن و عشق به میهن پرستی ……………………………………………………………………….. ۸۹

۴-۳-۱۴- دعوت به مبارزه و تحریک جوانان به دفاع از وطن…………………………………………………………. ۹۲

۴-۳-۱۵- استفاده از مضامین اسطوره ای – تاریخی …………………………………………………………………….. ۹۴

۴-۳-۱۶-  بازگشت به عشق عارفانه …………………………………………………………………………………………… ۹۶

۴-۳-۱۷- اسوه ها و اسوه گرایی …………………………………………………………………………………………………. ۹۸

۴-۳-۱۸- استفاده از فرهنگ ومفاهیم اسلامی …………………………………………………………………………….. ۹۹

۴-۴- جلوه های پیوند اندیشه ی عاشورا با ادبیات دفاع مقدس………………………………………………….. ۱۰۲

فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادها

بحث ، نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………  ۱۰۶

پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

منابع و مآخذ   ……………………………………………………………………………………………………………………….  ۱۰۹

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *