گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی اصول واقع گرایی ( رئالیسم) در آثار داستانی جلال آل احمد


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی اصول واقع گرایی ( رئالیسم) در آثار داستانی جلال آل احمد
2017-09-26
244 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی اصول واقع گرایی ( رئالیسم) در آثار داستانی جلال آل احمد


تعداد صفحات ۱۱۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”369″]

چکیده

واقع­گرایی از مکاتب مهمّ فکری و هنری اروپاست که قصد دارد، پرده از روابط پدیده­ها را با در نظر گرفتن روابط علّی و معلولی آن تبیین کند. مکتب واقع­گرایی بعد از رومانتیسم در اروپا شکل گرفت. گرایش به واقع­گرایی درادبیّات داستانی معاصر بیشترانگیزه­های سیاسی وروشنفکری داشت. اگرچه سابقه واقع­گرایی در ایران به سال­های قبل از نگارش یکی بود و یکی نبود بر می­گردد، امّا فقط جمال­زاده است که اصول نظری واقع­گرایی را مطرح می­کند و از همین زمان واقع­گرایی به عنوان مکتبی مشخص و تعریف شده، مورد استفاده­ی داستان­نویسان نسل­های بعد قرار می­گیرد. جلال آل­احمد که اکثر داستان­هایش واقع­گرایانه است. ویژگی ممتاز جلال، استفاده­ی هنرمندانه از نثر محاوره است، موضوعات و مضمون­های داستان­های این نویسنده بیشتر در ارتباط با مسائل مهمّ اجتماع است. هنر نویسندگی جلال آل احمد سیر صعودی دارد و آخرین آثار او، از نظر داستان­نویسی کامل­تر و پخته­ترند.

واژگان کلیدی : واقع­گرایی، داستان، خلاصه، جلال آل­احمد، رئالیسم.

 

فهرست مطالب

عـنوان                                                                                        صفحه

چکـیده…………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اوّل : کلیّات تحقیق

١-١- مقدّمه……………………………………………………………………………………………………….. ۳

١-٢- بیان مسأله تحقیق………………………………………………………………………………………… ۴

١-٣- ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………….. ۶

١-۴- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۶

١-۵- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۷

١-۶- فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۷- تعریف اصطلاحات و واژه ها………………………………………………………………………… ۷

١-٧-١- اومانیسم………………………………………………………………………………………………… ۷
١-٧-٢- اپوزیسیون……………………………………………………………………………………………… ۸
١-٧-٣- دو فاکتو………………………………………………………………………………………………… ۹
١-٧-۴- اگزیستانسیالیسم( هستی­گرایی)…………………………………………………………………… ۹
١-٧-۵- اصل چهار……………………………………………………………………………………………… ۱۰
١-٧-۶- رنسانس………………………………………………………………………………………………… ۱۰
١-٧-٧- فلورانس……………………………………………………………………………………………….. ۱۰
١-٧- ٨- فابل……………………………………………………………………………………………………. ۱۱

فصل دوم : ادبیّات و پیشینه­ی تحقیق

۲-١- تعریف رئالیسم…………………………………………………………………………………………… ۱۳

٢-١-١- رئالیسم در برابر رومانتیسم…………………………………………………………………………. ۱۶

٢-١-٢- پایه گذاران رئالیسم………………………………………………………………………………….. ۱۷

٢-١-٣- شانفلوری………………………………………………………………………………………………. ۱۸

٢-١-۴- دورانتی…………………………………………………………………………………………………. ۱۸

٢ -١-۵- فلوبرو رئالیسم………………………………………………………………………………………. ۱۹

٢-١-۶- صحنه سازی دررئالیسم…………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-١-٧- رئالیسم ابتدایی……………………………………………………………………………………….. ۱۹

٢-١-٨-رئالیسم بورژوا…………………………………………………………………………………………. ۱۹

٢-١-٩- رئالیسم جادویی……………………………………………………………………………………… ۲۰

٢-١-١٠-رئالیسم انتقادی………………………………………………………………………………………. ۲۱

٢- ١-۱۱-رئالیسم سوسیالیستی……………………………………………………………………………….. ۲۲

٢- ١-١٢-رئالیسم اجتماعی……………………………………………………………………………………. ۲۳

٢-١-١٣- ظهور رئالیسم در ادبیات………………………………………………………………………….. ۲۳

٢-١-١۴-انواع داستان جدید و تعاریف…………………………………………………………………….. ۲۳

٢-٢-  تولد و کودکی جلال آل احمد……………………………………………………………………….. ۲۵

٢-٢-١-مراحل زندگی جلال آل احمد……………………………………………………………………… ۲۶

٢-٢-٢-سال­شمار زندگی جلال آل احمد…………………………………………………………………… ۲۶

٢-٢-٣- جوانی و فعالیت­های سیاسی………………………………………………………………………. ۳۰

٢-٢-۴- نگریستن در خویشتن با تأمّل در غرب­زدگی………………………………………………….. ۳۲

٢-٢-۵- جلال و فعالیت های ادبی………………………………………………………………………….. ۳۳

٢-٢-۶- جلال و اعتقادات مذهبی و دینی…………………………………………………………………. ۳۴

٢-٢-٧- ویژگی آثار جلال آل­احمد…………………………………………………………………………. ۳۵

٢-٢-٨- آثار جلال آل احمد………………………………………………………………………………….. ۳۸

٢-٢-٩- نوع واقع­گرایانه در آثار جلال آل احمد…………………………………………………………. ۴۰

٢-٢-١٠- بالزاک…………………………………………………………………………………………………. ۴۱

٢-٢-١١- جلال آل احمد و بالزاک………………………………………………………………………….. ۴۳

٢-٢-١٢- مرگ زود هنگام جلال…………………………………………………………………………….. ۴۳

٢-٢-١٣-پیشینه­ی واقع­گرایی در ایران……………………………………………………………………… ۴۴

٢-٢-١۴-  زمینه­های واقع­گرایی در ادبیّات داستانی از عصر جدید تا زمان جلال آل­احمد……… ۵۰

٢-٣- پیشینه­ی تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۵۱

فصل سوم : روش تحقیق

٣- ١- معرفی روش تحقیق……………………………………………………………………………………. ۵۳

٣- ٢- روش گردآوری اطّلاعات…………………………………………………………………………….. ۵۳

٣- ٣- ابزار گردآوری اطّلاعات………………………………………………………………………………. ۵۳

٣- ۴- روش تجزیه و تحلیل اطّلاعات……………………………………………………………………… ۵۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-١- روش در انتخاب و بررسی داستان­ها………………………………………………………………… ۵۵

۴-٢-١- دید و باز دید…………………………………………………………………………………………. ۵۵

۴-٢-١-١- دید و باز دید عید………………………………………………………………………………… ۵۵

۴-٢-١-٢- زیارت………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۴-٢-١-٣- افطار بی­موقع……………………………………………………………………………………… ۵۹

۴-٢-١-۴- تابـوت……………………………………………………………………………………………… ۶۱

۴-٢-١-۵-  تجهیز ملّت……………………………………………………………………………………….. ۶۳

۴-٢-٢- از رنجی که می­بریم………………………………………………………………………………….. ۶۵

۴-٢-٢-١- درهّ­ی خزان زده…………………………………………………………………………………… ۶۵

۴-٢-٢-٢- زیر آبی­ها…………………………………………………………………………………………… ۶۶

۴-٢-٢-٣- در راه چالوس…………………………………………………………………………………….. ۶۶

۴-٢-٣- سه تـار…………………………………………………………………………………………………. ۶۹

۴-٢-٣-١- سه تار………………………………………………………………………………………………. ۶۹

۴-٢-٣-٢- بچه مردم…………………………………………………………………………………………… ۷۲

۴-٢-٣-٣- لاک صورتی……………………………………………………………………………………….. ۷۵

۴-٢-٣-۴- گـناه…………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۴-٢-٣-۵- اختلاف حساب…………………………………………………………………………………… ۷۹

۴-٢-۴- زن زیادی………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۴-٢-۴-١- خانم نزهت الدّوله………………………………………………………………………………… ۸۱

۴-٢-۴-٢- دفترچه بیمه………………………………………………………………………………………… ۸۴

۴-٢-۴-۳- زن زیادی…………………………………………………………………………………………… ۸۹

۴-٢-۵- مدیر مدرسه……………………………………………………………………………………………. ۹۳

۴-٢-۶- نفرین زمین……………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۴-٢-٧-پنج داستان………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۴-٢-٧-١- جشن فرخنده……………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۴-٢-٧-٢- خواهرم و عنکبوت……………………………………………………………………………….. ۱۱۱

فصل پنجم : بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-١- پاسخ به پرسش­های تحقیق……………………………………………………………………………. ۱۱۷

۵-٢- جواب به فرضیه­ها……………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *