گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی اشعار مقاومت نصرالله مردانی از حیث اندیشه و صور خیال * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی اشعار مقاومت نصرالله مردانی از حیث اندیشه و صور خیال
۱۳۹۶-۰۸-۰۳
155 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی اشعار مقاومت نصرالله مردانی از حیث اندیشه و صور خیال


تعداد صفحات ۱۲۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

چکیده

    خیال، عنصر اصلی شعر، و شعر، جلوه‌ی ارزشمند و نمادین از احساس آدمیان است و با توجه به سهم صور خیال در ساختمان شعر به کارگیری تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه و… رنگ جاودانگی به آن می‌بخشد و آن را به عنوان یک اثر هنری ارزشمند، ماندگار می‌سازد. کاویدن آثار ادبی بر اساس ابزارهای بیانی، نقد فنی آثار ادبی است، و نیز بایسته است در کنار صور خیال که از عناصر تشکیل دهنده‌ی شعر است، اندیشه‌ی شاعر نیز در آن اثر جریان داشته باشد. هر احساس شاعرانه ای از نوع نگرش شاعر حکایت می‌کند بنابراین لازم است تجلّی اندیشه و دیدگاه نویسنده را در یک اثر ادبی بیابیم.

این پژوهش با عنوان « بررسی اشعار مقاومت نصرالله مردانی از حیث اندیشه و صور خیال » باهدف شناخت و معرفی افکار، اندیشه و عناصر خیال در اشعار مقاومت و پایداری این شاعر با استفاده از روش توصیفی ــ تحلیلی تدوین شده است. مهم ترین اندیشه‌های شاعر، اندیشه‌ی دینی و مذهبی، ظلم ستیزی، ملی و میهنی است، عناصر خیال «تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه» در مجموعه شعر مقاومت این شاعر معاصر نمودهای فراوانی دارد.

بسامد نسبتاً بالای عناصر خیال در اشعار مقاومت نصرالله مردانی بیانگر توجه شاعر به این عناصر بوده و نشان می‌دهد که از این ابزارهای بیانی بهره ای فراوان برده است. بیش ترین عنصر از انواع صور خیالی که مردانی در اشعارش از آن سود جسته، تشبیه و استعاره است. استفاده از امکانات واژه‌ها برای ترکیب سازی و بدعت در این راه او را در زمره شاعران ترکیب ساز و جریان ساز قرار داده است. هم چنین داشتن دیدگاه و اندیشه ای دینی، مذهبی، اجتماعی وملی نشان از تعهد و التزام شاعر به آرمانهای ملی و مذهبی دارد.

 

                کلید واژه ها: نصرالله مردانی، ادبیات مقاومت، صورخیال، اندیشه

 

عنوان                                       فهرست مطالب                                  صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

پیش گفتار……………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱ـ ۱٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱ـ ۲٫ بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………… ۶

۱ـ ۳٫ ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………. ۷

۱ـ ۴٫ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۷

۱ـ ۵٫ سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۸

۱ـ ۶٫ فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱ـ ۷٫ تعریف اصطلاحات………………………………………………………………………………………….. ۹

۱ـ ۷ـ ۱٫ خیال………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱ـ ۷ـ ۲٫ اندیشه………………………………………………………………………………………………………. ۹

۱ـ ۷ـ ۳٫ مقاومت…………………………………………………………………………………………………….. ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق

۲ـ ۱٫ ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲ـ ۱ـ ۱٫ زندگی نامه‌ی نصرالله مردانی………………………………………………………………………….. ۱۱

۲ـ ۱ـ۲٫ آثار نصرالله مردانی……………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲ـ ۱ـ ۳٫ قالب‌های شعری مردانی………………………………………………………………………………… ۱۵

۲ـ ۱ـ ۴٫ مضامین شعری مردانی………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲ـ ۱ـ ۵٫ تلفیق حماسه و غزل در اشعار مردانی………………………………………………………………. ۱۸

۲ـ ۱ـ ۶٫ ویژگی‌های اخلاقی و فکری مردانی…………………………………………………………………. ۲۱

۲ـ ۱ـ ۷٫ مردانی شاعر شهیدان و دفاع مقدس…………………………………………………………………. ۲۳

۲ـ ۱ـ ۸٫ مردانی و هنر شاعری……………………………………………………………………………………. ۲۵

۲ـ ۲٫ ادبیات مقاومت و پایداری…………………………………………………………………………………. ۲۶

۲ـ ۲ـ ۱٫ تاریخچه‌ی ادبیات مقاومت…………………………………………………………………………….. ۲۸

۲ـ ۲ـ ۲٫ شعر مقاومت……………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲ـ ۲ـ ۳٫ جنگ تحمیلی و ادبیات دفاع مقدس………………………………………………………………… ۳۰

۲ـ ۳٫ اندیشه………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲ـ ۳ـ ۱٫ عنصر اندیشه و اهمّیّت آن در شعر…………………………………………………………………… ۳۲

۲ـ ۴٫ علم بیان………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۲ـ ۴ـ ۱٫ خیال………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲ـ۴ـ۱ـ۱٫ تشبیه………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲ـ۴ـ۱ـ۱ـ۱٫ تعاریف………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۲ـ۴ـ۱ـ۱ـ۲٫ تشبیه از دیدگاه «ادات تشبیه» و «وجه شبه»…………………………………………………….. ۴۰

۲ـ۴ـ۱ـ۱ـ۳٫ تشبیه به اعتبار طرفین تشبیه……………………………………………………………………….. ۴۲

۲ـ۴ـ۱ـ۲٫ استعاره…………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲ـ۴ـ۱ـ۲ـ۱٫ تعاریف………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۲ـ۴ـ۱ـ۲ـ۲٫ ارکان استعاره………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۲ـ۴ـ۱ـ۲ـ۳٫ استعاره مصرحه………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲ـ۴ـ۱ـ۲ـ۴٫ استعاره مکنیه (بالکنایه)……………………………………………………………………………… ۴۶

۲ـ۴ـ۱ـ۲ـ۵٫ پرسونیفیکاسیون (تشخیص)……………………………………………………………………….. ۴۶

۲ـ۴ـ۱ـ۳٫ مجاز……………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۲ـ۴ـ۱ـ۳ـ۱٫ تعاریف………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۲ـ۴ـ۱ـ۳ـ۲٫ علائق مجاز……………………………………………………………………………………………. ۴۹

۲ـ۴ـ۱ـ۴٫ کنایه……………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۲ـ۴ـ۱ـ۴ـ۱٫ تعاریف………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۲ـ۴ـ۱ـ۴ـ۲٫ انواع کنایه به لحاظ مکنیّ عنه……………………………………………………………………… ۵۳

۲ـ ۵٫ پیشینه‌ی تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۵۵

فصل سوم: روش تحقیق

۳ـ ۱٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۳ـ ۲٫ روش و ابزار گردآوری اطّلاعات…………………………………………………………………………. ۵۹

۳ـ ۳٫ محدوده‌ی پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۵۹

۳ـ ۴٫ روش تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق…………………………………………………………………… ۶۰

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴ـ ۱٫ بررسی اندیشه………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۴ـ ۱ـ ۱٫ اندیشه‌ی مردانی در یک نگاه………………………………………………………………………….. ۶۲

۴ـ ۱ـ ۲٫ اندیشه‌ی دینی و مذهبی………………………………………………………………………………… ۶۳

۴ـ ۱ـ ۳٫ انتظار موعود و ظهور منجی……………………………………………………………………………. ۶۵

۴ـ ۱ـ ۴٫ توصیف اوضاع جامعه و بیان بیدادگری‌ها (اندیشه سیاسی)…………………………………….. ۶۶

۴ـ ۱ـ ۵٫ دعوت به بیداری…………………………………………………………………………………………. ۶۸

۴ـ ۱ـ ۶٫ توصیف رهبران دینی و مذهبی……………………………………………………………………….. ۶۸

۴ـ ۱ـ ۷٫ توصیف و ستایش شهیدان و جان باختگان…………………………………………………………. ۶۹

۴ـ ۱ـ ۸٫ اندیشه‌ی عاشورایی………………………………………………………………………………………. ۷۰

۴ـ ۱ـ ۹٫ اندیشه‌ی ملی و وطن گرایی…………………………………………………………………………… ۷۲

۴ـ ۱ـ ۱۰٫ دعوت به مبارزه………………………………………………………………………………………… ۷۳

۴ـ ۱ـ ۱۱٫ توصیف رزمندگان و بیان شجاعت ها……………………………………………………………… ۷۵

۴ـ ۱ـ ۱۲٫ اندیشه‌ی عرفانی……………………………………………………………………………………….. ۷۶

۴ـ ۲٫ بررسی خیال…………………………………………………………………………………………………… ۷۷

۴ـ ۲ـ ۱٫ بررسی تشبیه در اشعار مقاومت نصرالله مردانی…………………………………………………… ۷۷

۴ـ۲ـ۱ـ۱٫ بررسی تشبیه بلیغ در اشعار مقاومت مردانی………………………………………………………. ۷۸

۴ـ۲ـ۱ـ۲٫ بررسی تشبیه به اعتبار طرفین و ارکان تشبیه………………………………………………………. ۷۹

۴ـ۲ـ۱ـ۳٫٫ بررسی تشبیه در مجموعه‌ی (چهارده نور ازلی)…………………………………………………. ۸۲

۴ـ۲ـ۱ـ۴٫ بررسی تشبیه در مجموعه‌ی (چشمه‌ی شفا)………………………………………………………. ۸۲

۴ـ۲ـ۱ـ۵٫ بررسی تشبیه در مجموعه‌ی (آتش نی)…………………………………………………………….. ۸۲

۴ـ۲ـ۱ـ۶٫ بررسی تشبیه در مجموعه‌ی (خون نامه‌ی خاک)…………………………………………………. ۸۳

۴ـ۲ـ۱ـ۷٫ بررسی تشبیه در مجموعه‌ی (قیام نور)……………………………………………………………… ۸۶

۴ـ۲ـ۲٫ بررسی استعاره‌ی مصرحه در اشعار مقاومت نصرالله مردانی……………………………………… ۹۰

۴ـ۲ـ۲ـ۱٫بررسی استعاره‌ی مصرحه در مجموعه‌ی (چهارده نور ازلی)……………………………………. ۹۳

۴ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱٫ بررسی استعاره‌ی مصرحه در مجموعه‌ی (چشمه‌ی شفا)……………………………………. ۹۴

۴ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲٫ بررسی استعاره‌ی مصرحه در مجموعه‌ی (آتش نی)………………………………………….. ۹۴

۴ـ۲ـ۲ـ۱ـ۳٫ بررسی استعاره‌ی مصرحه در مجموعه‌ی (خون نامه‌ی خاک)………………………………. ۹۴

۴ـ۲ـ۲ـ۱ـ۴٫ بررسی استعاره‌ی مصرحه در مجموعه‌ی (قیام نور)…………………………………………… ۹۵

۴ـ۲ـ۲ـ۲٫ بررسی استعاره‌ی مکنیه (بالکنایه) در اشعار مقاومت نصرالله مردانی…………………………. ۹۷

۴ـ۲ـ۲ـ۲ـ۱٫ بررسی استعاره‌ی مکنیه در مجموعه‌ی (چهارده نور ازلی)…………………………………… ۱۰۰

۴ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲٫ بررسی استعاره‌ی مکنیه در مجموعه‌ی (آتش نی)…………………………………………….. ۱۰۰

۴ـ۲ـ۲ـ۲ـ۳٫ بررسی استعاره‌ی مکنیه در مجموعه‌ی (خون نامه‌ی خاک)………………………………….. ۱۰۰

۴ـ۲ـ۲ـ۲ـ۴٫ بررسی استعاره‌ی مکنیه در مجموعه‌ی (قیام نور)……………………………………. ۱۰۱

۴ـ۲ـ۲ـ۳٫ بررسی استعاره‌ی مکنیه (تشخیص) در اشعار مقاومت نصرالله مردانی………………………. ۱۰۱

۴ـ۲ـ۲ـ۳ـ۱٫ بررسی تشخیص در مجموعه‌ی (چهارده نور ازلی)………………………………………….. ۱۰۴

۴ـ۲ـ۲ـ۳ـ۲٫ بررسی تشخیص در مجموعه‌ی (چشمه‌ی شفا)……………………………………………….. ۱۰۵

۴ـ۲ـ۲ـ۳ـ۳٫ بررسی تشخیص در مجموعه‌ی (آتش نی)…………………………………………………….. ۱۰۵

۴ـ۲ـ۲ـ۳ـ۴٫٫ بررسی تشخیص در مجموعه‌ی (خون نامه‌ی خاک)………………………………………… ۱۰۵

۴ـ۲ـ۲ـ۳ـ۵٫٫ بررسی تشخیص در مجموعه‌ی (قیام نور)…………………………………………………….. ۱۰۷

۴ـ۲ـ۳٫ بررسی مجاز در اشعار مقاومت نصرالله مردانی……………………………………………………… ۱۰۹

۴ـ۲ـ۳ـ۱٫ بررسی مجاز در مجموعه‌ی (چهارده نور ازلی)…………………………………………………… ۱۱۰

۴ـ۲ـ۳ـ۲٫ بررسی مجاز در مجموعه‌ی (آتش نی)…………………………………………………………….. ۱۱۱

۴ـ۲ـ۳ـ۳٫ بررسی مجاز در مجموعه‌ی (خون نامه‌ی خاک)………………………………………………….. ۱۱۱

۴ـ۲ـ۳ـ۴٫ بررسی مجاز در مجموعه‌ی (قیام نور)……………………………………………………………… ۱۱۳

۴ـ۲ـ۴٫ بررسی کنایه در اشعار مفاومت نصرالله مردانی………………………………………………………. ۱۱۵

۴ـ۲ـ۴ـ۱٫ بررسی کنایه در مجموعه‌ی (چهارده نور ازلی)…………………………………………………… ۱۱۷

۴ـ۲ـ۴ـ۲٫ بررسی کنایه در مجموعه‌ی (چشمه‌ی شفا)……………………………………………………….. ۱۱۸

۴ـ ۲ـ۴ـ۳٫ بررسی کنایه در مجموعه‌ی (آتش نی)…………………………………………………………….. ۱۱۸

۴ـ۲ـ۴ـ۴٫ بررسی کنایه در مجموعه‌ی (خون نامه‌ی خاک)………………………………………………….. ۱۱۹

۴ـ ۲ـ۴ـ۵٫ بررسی کنایه در مجموعه‌ی (قیام نور)…………………………………………………………….. ۱۲۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵ـ۱٫ بیان خلاصه ای از مسأله‌ی پژوهش……………………………………………………………………….. ۱۲۳

۵ـ ۲٫ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳

۵ـ ۳٫ ارائه پیشنهادها………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *