گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی اثر ورمی کمپوست، کمپوست و کودهای شیمیایی N.P.K در زراعت باقلا (رقم برکت) * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی اثر ورمی کمپوست، کمپوست و کودهای شیمیایی N.P.K در زراعت باقلا (رقم برکت)
۱۳۹۶-۰۸-۰۳
198 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی اثر ورمی کمپوست، کمپوست و کودهای شیمیایی N.P.K در زراعت باقلا (رقم برکت)


تعداد صفحات ۹۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

به منظور بررسی مطالعه اثر کاربرد کودهای شیمیایی N.P.K و کودهای آلی کمپوست و ورمی­کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا، آزمایشی به صورت  فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در ۳ تکرار، در سال زراعی ۱۳۸۹ در روستای عبدل آباد واقع در شهرستان آستانه اشرفیه (شمال ایران) اجرا شد. کودهای شیمیایی در سه سطح با فرمول کودی A1 N0P0K0))، ۲A(30 کیلوگرم نیتروژن+۳۰ کیلوگرم فسفر+۶۰ کیلوگرم پتاس) و ۳A (45کیلوگرم در هکتارنیتروژن + ۴۵ کیلوگرم در هکتارفسفر+ ۹۰ گیلوگرم در هکتارپتاس) و کودهای آلی در ۵ سطح با فرمول کودی ۱B =0 ، ۲B ( 5 تن کمپوست در هکتار )، ۳B (10 تن کمپوست در هکتار )، ۴B ( 5 تن ورمی­کمپوست در هکتار ) و ۵B (10 تن ورمی­کمپوست در هکتار ) اجرا شد. نتایج در این بررسی نشان داد که همه صفات به طور معنی داری تحت تأثیر کودهای NPK و کمپوست و ورمی­کمپوست قرار گرفت. بالاترین میزان عملکرد بیوماس با ۱۳۱۷۷ کیلوگرم در هکتار از تیمار کودی ۵B (10 تن ورمی­کمپوست در هکتار) حاصل گردید که تیمار ۳B (10 تن کمپوست در هکتار ) با ۱۳۱۶۹ کیلوگرم در هکتار از لحاظ آماری در سطح مشابهی با ۵B قرار دارد و در تیمار کودهای شیمیایی بیشترین عملکرد بیوماس مربوط به تیمار ۳A و ۲A  به ترتیب با ۱۲۷۹۷ و ۱۲۵۷۶ کیلوگرم در هکتار می­باشد که از لحاظ آماری در یک سطح قرار داشتند و بالاترین عملکرد دانه از تیمار کودی ۳A با ۴۵۴۳ و ۲A با۴۲۹۱ کیلوگرم در هکتار حاصل شد که در یک سطح قرار داشتند  و ۴۹۷۳ و ۴۹۶۵ کیلوگرم در هکتار به ترتیب از تیمار کودی  ۵B و ۳B بدست آمد که از لحاظ آماری در یک سطح قرار گرفتند.

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول:کلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..

 

۱-۱-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

۱-۲- مشخصات گیاهشناسی گیاه باقلا:……………………………………………………………………………………………

 

۱-۳ -اکولوژی گیاه باقلا: …………………………………………………………………………………………………………………..

 

۱-۴- عملیات زراعی در زراعت گیاه باقلا:…………………………………………………………………………………………

 

۱-۵- تناوب در زراعت گیاه باقلا:……………………………………………………………………………………………………….

 

۱-۶-برداشت گیاه باقلا:……………………………………………………………………………………………………………………..

 

۱-۷- ارقام گیاه باقلا در ایران: ………………………………………………………………………………………………………….

 

۱-۸- ترکیب شیمیایی دانه گیاه باقلا:………………………………………………………………………………………………

 

۱-۹- تعریف کمپوست: …………………………………………………………………………………………………………………….

 

۱-۱۰- کاربرد کمپوست در کشاورزی: …………………………………………………………………………………………….

 

۱-۱۱- تعریف ورمی­کمپوست: …………………………………………………………………………………………………………..

 

۱-۱۲- کاربرد ورمی­کمپوست در کشاورزی………………………………………………………………………………………

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..

 

فصل سوم: مواد و روشها ………………………………………………………………………………………………………………….

 

۳-۱- مختصات اقلیمی و جغرافیایی در ارتباط با تحقیق ……………………………………………………………

 

۳-۲- ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک ……………………………………………………………………………………

 

۳-۳- خصوصیات طرح آزمایشی …………………………………………………………………………………………………..

 

۳-۴- آماده سازی زمین …………………………………………………………………………………………………………………

 

۳-۵- اندازه گیری صفات زراعی ……………………………………………………………………………………………………

 

۳-۶- جمع آوری داده­ها و روش تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………

 

فصل چهارم : نتایج و بحث …………………………………………………………………………………………………………..

 

۴-۱- طول نیام ……………………………………………………………………………………………………………………………

 

۴-۲- شاخص برداشت …………………………………………………………………………………………………………………

 

۴-۳- عملکرد بیوماس ………………………………………………………………………………………………………………….

 

۴-۴- عملکرد دانه ………………………………………………………………………………………………………………………….

 

۴-۵- تعداد برگ در گیاه ………………………………………………………………………………………………………………

 

۴-۶– تعداد دانه در هر گیاه …………………………………………………………………………………………………………

 

۴-۷- تعداد نیام در هر گیاه ………………………………………………………………………………………………………….

 

۴-۸- وزن صد دانه ………………………………………………………………………………………………………………………..

 

۴-۹-تعداد شاخه در گیاه ……………………………………………………………………………………………………………..

 

۴-۱۰- ارتفاع گیاه ………………………………………………………………………………………………………………………

 

نتیجه گیری نهایی ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *