گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی اثر زمان های مختلف مصرف علف کش آتلانتیس بر مهار علف های هرز گندم ( Triticum Durum L.) در شرایط آب و هوایی شهرستان گتوند * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی اثر زمان های مختلف مصرف علف کش آتلانتیس بر مهار علف های هرز گندم ( Triticum Durum L.) در شرایط آب و هوایی شهرستان گتوند
۱۳۹۶-۰۸-۰۶
184 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی اثر زمان های مختلف مصرف علف کش آتلانتیس بر مهار علف های هرز گندم ( Triticum Durum L.) در شرایط آب و هوایی شهرستان گتوند


تعداد صفحات ۸۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

به منظور بررسی اثر زمان های مختلف مصرف علف کش آتلانتیس بر مهار علف های هرز و   رقم دوروم، مطالعه حاضر در پاییز۱۳۹۰در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و یازده تیمار در مزرعه ای واقع در شهرستان گتوند انجام گردید. تیمارهای آزمایش شامل شاهد بدون وجین، شاهد باوجین،۱۵روز پس از کاشت،۲۰روز پس از کاشت، اوایل پنجه زنی، اواسط  پنجه زنی، اواخر پنجه زنی، مرحله تشکیل اولین گره ساقه،مرحله تشکیل دومین گره ساقه، مرحله تشکیل سومین گره ساقه، مرحله تشکیل چهارمین گره ساقه بودند. نتایج این بررسی نشان داد از لحاظ مهارعلف های هرز و افزایش عملکرد گیاه زراعی تیمار مصرف علف کش آتلانتیس در زمان اوایل پنجه زنی گندم برترین تیماربوده و این تیمار در ردیف شاهد باوجین قرار گرفت. تیمارهای مصرف علف کش آتلانتیس درزمان های اواخرپنجه زنی وبه ساقه رفتن گندم به همراه تیمارشاهدبدون وجین ضعیف ترین تیمارها بودند.ضمن اینکه مصرف این علف کش در زمان ۱۵روز پس از کاشت دارای اثرات گیاه سوزی بر روی گندم بوده که متعاقبا”محو گردید.

واژه های کلیدی:آتلانتیس،زمان مصرف،علف های هرز و گندم

فصل اول

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. …………………………

۱
۱-۱-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………۲
۱-۲-وضعیت گندم ……………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۲-۱-تاریخچه …………………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۲-۲-موقعیت گندم درجهان ……………………………………………………………………………………………..۴
۱-۲-۳-موقعیت گندم درایران ………………………………………………………………………………………………۵
۱-۲-۴-موقعیت گندم درخوزستان ………………………………………………………………………………………..۵
۱-۲-۵-موقعیت گندم درشهرستان گتوند ……………………………………………………………………………….۵
۱-۲-۶-اهمیت گندم …………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۲-۷- خصوصیات گیاه شناسی گندم…………………………………………………………………………..۶
۱-۳-مراحل رشدی گندم ……………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۳-۱- جوانه زنی ……………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۳-۲-سبزشدن …………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۳-۳-پنجه زنی ……………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۳-۴-رشدطولی ساقه ……………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۳-۵-گل انگیزی ……………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۳-۶-غلاف رفتن ……………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۳-۷-ظهورسنبله ……………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۳-۸-گلدهی……………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۳-۹-رشد و نمودانه …………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۴- اکولوژی گندم وعوامل مؤثر بر رشدگندم………………………………………………………………………..۹
۱-۴-۱- درجه حرارت وطول روز ………………………………………………………………………………………..۹
۱-۴-۲- رطوبت …………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۴-۳- نور ………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۴-۴-خاک ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۵- نیازکودی گندم …………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۶-گندم دوروم ……………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۷- علف های هرزگندم……………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۸- اثرات زیان آور علف هرز ……………………………………………………………………………………………۱۳
۱-۹- علف کش های رایج مورد استفاده درمزارع گندم…………………………………………………………….۱۳
۱-۱۰-۱- آتلانتیس………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۱۰-۲-شوالیه……………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۱۱- خصوصیات علف کش سولفوسولفورون……………………………………………………………………….۱۴
۱-۱۱-۱-مشخصات عمومی………………………………………………………………………………………………….۱۴
۱-۱۱-۲-مواردکاربرد……………………………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۱۱-۳-زمان مصرف…………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۱-۱۱-۴-نحوه عمل…………………………………………………………………………………………………
۱-۱۲-۱-کاهش عملکرد زراعی ودامی……………………………………………………………………………………۱۵

۱۵

۱-۱۲-۲-اتلاف کردن آب……………………………………………………………………………………………………..
۱-۱۲-۳- ایجاداختلال درعملیات برداشت………………………………………………………………………………۱۵
۱-۱۲-۴- کاهش کیفی فرآورده های زراعی ودامی……………………………………………………………………۱۶
۱-۱۲-۵- افزایش آفات وبیماری های گیاهی…………………………………………………………………………..۱۶
۱-۱۲-۶- کاهش کارایی بهره برداری از زمین………………………………………………………………………….۱۶
۱-۱۲-۷- هزینه های کنترل علف های هرز…………………………………………………………………………….۱۶
۱-۱۳- تاریخچه کنترل شیمیایی علف های هرز……………………………………………………………………….۱۷
۱-۱۳-۱- فوایدعلف کش ها…………………………………………………………………………………………………۱۷
۱-۱۴-  خصوصیات فیزیکی شیمیایی علفکش های خانواده سولفیل اوره…………………………………….۱۹
فصل دوم- بررسی منابع………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۱-خسارت متوسط علف های هرز…………………………………………………………………………………….۲۱
۲ـ۲ ـ رقابت علف هرزباگیاهان زراعی……………………………………………………………………………………۲۲
۲-۳-سایر علف کش های دومنظوره……………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۴-آتلانتیس……………………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۵-توتال…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۶- آپیروس……………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۷-شوالیه…………………………………………………………………………………………………………………………۳۹
فصل سوم ـ مواد و روشها…………………………………………………………………………………………………..۴۲
۳-۱-موادآزمایش………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
۳-۱-۱-ویژگی های جغرافیایی………………………………………………………………………………………………۴۳
۳-۱-۲-شرایط آب وهوایی……………………………………………………………………………………………………۴۳
۳-۱-۳-مشخصات خاک شناسی محل آزمایش………………………………………………………………………..۴۳
۳-۱-۴-نقشه آزمایش……………………………………………………………………………………………………………۴۴
۳-۱-۵-تیمارهای آزمایشی……………………………………………………………………………………………………۴۴
۳-۲-روش ها…………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۲-۱-عملیات تهیه زمین……………………………………………………………………………………………………۴۵
۳-۲-۲-کوددهی………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۲-۳-میزان مصرف علف کش آتلانتیس………………………………………………………………………………۴۶
۳-۳-نمونه برداری………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۳-۳-۱-نمونه برداری علف های هرز……………………………………………………………………………………..۴۶
۳-۳-۲-شناسایی علف های هرزغالب مزرعه………………………………………………………………………….۴۷
۳-۳-۳-درصدکنترل علف های هرز……………………………………………………………………………………….۴۷
۳-۴-تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………۴۷
فصل چهارم ـ نتایج و بحث…………………………………………………………………………………………………۴۸
۴-۱- تراکم علف های هرز……………………………………………………………………………………………………۴۹
۴-۱-۱- تجزیه واریانس تعداد علف های هرز پس از سم پاشی…………………………………………………۴۹
۴-۱-۲- مقایسه میانگین اثر زمان‌های مختلف مصرف علف‌کش بر تراکم علف‌هرز سلمه تره…………۴۹
۴-۱-۳- مقایسه میانگین اثر زمان‌های مختلف مصرف علف‌کش بر تراکم علف‌هرز فالاریس…………۵۰
۴-۱-۴- مقایسه میانگین اثر زمان‌های مختلف مصرف علف‌کش بر تراکم علف‌هرز خردل وحشی….۵۲
۴-۱-۵- مقایسه میانگین اثر زمان‌های مختلف مصرف علف‌کش بر تراکم علف‌هرز علف هفت‌بند….۵۳
۴-۲- وزن خشک علف‌های هرز. ………………………………………………………………………………………….۵۵
۴-۲-۱- تجزیه واریانس وزن خشک علف‌های هرز پس از سمپاشی…………………………………………..۵۵
۴-۲-۲-­مقایسه میانگین اثر زمان‌های مختلف مصرف علف‌کش بر وزن خشک علف‌هرز سلمه تره….۵۵
۴-۲-۳- مقایسه میانگین اثر زمان‌های مختلف مصرف علف‌کش بر وزن خشک علف‌هرز فالاریس…۵۶
۴-۲-۴- مقایسه میانگین اثر زمان‌های مختلف مصرف علف‌کش بر وزن خشک علف‌ هرز خردل وحشی…..۵۸
۴-۲-۵- مقایسه میانگین اثرزمان‌های مختلف مصرف علف‌کش بروزن خشک علف‌هرزعلف هفت‌بند….۶۰
۴-۳- درصد کنترل علف‌های هرز………………………………………………………………………………………….۶۱
۴-۳-۱- تجزیه واریانس درصد کنترل علف‌های هرز……………………………………………………………….۶۱
۴-۳-۲- مقایسه میانگین اثر زمان‌های مختلف مصرف علف‌کش بر درصد کنترل علف‌هرز سلمه تره……۶۱
۴-۳-۳- مقایسه میانگین اثر زمان‌های مختلف مصرف علف‌کش بر درصد کنترل علف‌هرز فالاریس…….۶۳
۴-۳-۴- مقایسه میانگین اثرزمان‌های مختلف مصرف علف‌کش بر درصدکنترل علف‌هرزخردل وحشی…۶۴
۴-۳-۵-مقایسه میانگین اثر زمان‌های مختلف مصرف علف‌کش بر درصد کنترل علف‌هرز علف هفت‌­بند…۶۶
۴-۴- بحث…………………………………………………………………………………………………………………………۶۸
۴-۴-۱- تراکم علف‌های هرز………………………………………………………………………………………………..۶۸
۴-۴-۲- وزن خشک علف‌های هرز………………………………………………………………………………………۶۹
۴-۴-۳- درصد کنترل علف‌های هرز……………………………………………………………………………………..۶۹
۴-۵- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………۷۰
۴-۵-۱- مهارعلف‌های هرز…………………………………………………………………………………………………..۷۰
۴-۶- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………….۷۱
 ـ فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………….۷۲
الف ـ منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………۷۳
ب ـ منابع غیر فارسی……………………………………………………………………………………………………………۸۰
ـ چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….۸۸


ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *