گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی اثر بخشی سیستم های یکپارچه مالی در دانشگاه های دولتی استان گلستان


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی اثر بخشی سیستم های یکپارچه مالی در دانشگاه های دولتی استان گلستان
2017-09-03
450 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی اثر بخشی سیستم های یکپارچه مالی در دانشگاه های دولتی استان گلستان


تعداد صفحات ۸۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”340″]

چکیده

راز دستیابی به اهداف سازمان در شرایط پیچیده و دشوار محیطی تصمیم گیری های صحیح و عقلانی مدیریت است . در این راستا سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از منابع تامین کننده اطلاعات جهت تصمیم‌گیری مدیران دارای اهمیت ویژه‌ای می باشد. در این تحقیق به بررسی اثر بخشی سیستمهای یکپارچه مالی در دانشگاههای دولتی استان گلستان و تاثیر آن بر تصمیم‌گیری و گزارشدهی مدیران پرداخته شده است .

هدف اصلی در این تحقیق آیا اثر‌بخشی سیستم حسابداری مالی با سیستم یکپارچه مالی مطابقت دارد و کارکرد سیستم یکپارچه در تصمیم‌گیری اثر مثبت دارد . نوع پژوهش از نوع توصیفی ، پیمایشی است جامعه آماری تحقیق شامل ۵۰ نفر از کارکنان واحدهای مالی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشگاه جامع گلستان ، دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گنبد می باشد و ۴۴ نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق  بر حسب نمونه تصادفی خوشه ای انتخاب شده است .که پرسشنامه تکمیل شده  کلیه این افراد جهت تجزیه و تحلیل ها استفاده گردید.و در این راستا از پرسشنامه ای ۳۲ سوالی با آلفای کرونباخ ۹۲% استفاده شده است. همچنین با استفاده از نرم افزار EXELL ابتدا از نظر جامعه شناختی و توصیفی و سپس به کمک نرم افزار Spss و آزمون تی تست فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت .نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که سیستم حسابداری مالی دانشگاههای دولتی استان گلستان با ویژگی‌های سیستم یکپارچه مالی مطابقت دارد ، سیستم یکپارچه مالی در دانشگاه‌های دولتی استان گلستان اثربخشی دارد و کارکرد سیستم یکپارچه مالی در کارآمدی تصمیم گیری مدیران وگزارش دهی دانشگاههای دولتی استان گلستان مثبت است .

 

کلید واژه ها :

سیستم یکپارچه مالی – کنترل داخلی – سیستم حسابداری مالی – گزارش گیری بهینه – تصمیم سازی – بهبود روشهای انجام کار

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول

کلیات

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..    ۳

۱ – ۱- تشریح و بیان مسئله …………………………………………………………………………….. ۴

۱ – ۲-  اهمیت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………. ۶

۱-۳ – مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………. ۹

۱ – ۴-  اهداف اساسی تحقیق ………………………………………………………………………….. ۱۰

۱ – ۵-  فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………. ۱۰

۱ – ۶-  متغییرهای تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۱۰

۱ – ۷ –  قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………… ۱۰

۱ – ۸ –  تعریف واژه‌ها و اصطلاحات ……………………………………………………………….. ۱۱

۱-۸-۱ واژه‌های نظری……………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۸-۲ واژه‌های عملیاتی…………………………………………………………………………………… ۱۳

فصل دومادبیات تحقیق

۲ـ۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲ـ۲- تاریخچه وزارت علوم………………………………………………………………………………. ۱۶

۲ـ۳- دانشگاه…………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲ـ۴ – تعریف مدیریت اطلاعات ……………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۴-۱- ضرورت استفاده از اطلاعات در تصمیم گیری ها…………………………………………

۲ـ۴ـ۲- اطلاعات مورد نیاز مدیران …………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۴-۲-۱- اطلاعات……………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۴-۲-۲- اطلاعات مسائل بحرانی…………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۴-۲-۳- پراکندگی اطلاعات…………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۴-۲-۴- اطلاعات بیرونی………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۴-۲-۵- اطلاعات درونی………………………………………………………………………………. ۲۰

۲ـ۵ تعریف سیستم………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲ـ۵ـ۱ دلایل طراحی سیستم ها ………………………………………………………………………….. ۲۲

۲ـ۵ـ۲- سیستم های اطلاعاتی مدیریت ……………………………………………………………….. ۲۲

۲ـ۵ـ۳- ویژگیهای سیستم اطلاعات مدیریت …………………………………………………………. ۲۲

۲ـ۵ـ۴- کیفیت سیستم های اطلاعاتی ………………………………………………………………….. ۲۳

۲ـ۵ـ۵- چگونه می توان سیستم های با کیفیت برتر طراحی و

به اجرا درآورد………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲ـ۵ـ۶- بهبود کیفیت سیستم ……………………………………………………………………………… ۲۴

۲ـ۵ـ۷- طراحی تفصیلی سیستم ها …………………………………………………………………….. ۲۵

۲ـ۵ـ۸- ارتباط مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم ………………………………………………….. ۲۵

۲ـ۶- اثربخشی……………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲ـ۶ـ۱- فرآیند ارزیابی و معیارهای سنجش اثربخشی ……………………………………………… ۲۷

۲ـ۶ـ۲- عوامل موفقیت پروژه ……………………………………………………………………………. ۲۷

۲ـ۷- سیستم حسابداری……………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۷-۱ سازگاری ……………………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۷-۲ – انعطاف‌پذیری……………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۷-۳ – کنترل داخلی…………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۷-۴- معیارهای عمومی…………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۷-۵- ساختار گزارشدهی………………………………………………………………………………. ۳۱

۲ـ۸- مبانی حسابداری……………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۸-۱-مبنای نقدی کامل………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۸-۲- مبنای تعهدی کامل………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۸-۳-مبنای نیمه تعهدی…………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۸-۴ – مبنای تعهدی تعدیل شده……………………………………………………………………… ۳۲

۲-۸-۵ – مبنای نقدی تعدیل شده……………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۸-۶ – مزایای مبنای تعهدی……………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۹ – عملکردهای سیستم حسابداری………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۹-۱ – عملکرد اطلاعاتی……………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۹-۲- عملکرد کنترلی…………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۹-۳- عملکرد خدماتی…………………………………………………………………………………. ۳۴

۲ـ۱۰-نکات قابل توجه در تعیین انتظارات از سیستم………………………………………………..

۲-۱۰-۱ – نیازهای اطلاعاتی مدیریت………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۱۰-۲- خصوصیات فردی مدیریت………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱۰-۳- محیط سازمانی………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱۰-۴- محدودیت های داخلی و خارجی………………………………………………………….. ۳۷

۲ـ۱۱- هدف های مورد نظر ایجاد یک سیستم حسابداری

در سازمان…………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲ـ۱۲- نتایج حاصل از یک سیستم مالی و حسابداری

مناسب………………………………………………………………………………………………………….

۲ـ۱۳- ویژگیهای کلی یک سیستم حسابداری………………………………………………………… ۳۸

۲ـ۱۴- سیستم اطلاعات حسابداری در آموزش ……………………………………………………… ۳۹

۲ـ۱۴ـ۱- ضرورت بازنگری جایگاه سیستم های اطلاعاتی

در آموزش و حرفه حسابداری……………………………………………………………………………. ۳۹

۲ـ۱۴ـ۲- سیستم های اطلاعاتی حسابداری در برنامه

آموزشرشته حسابداری …………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲ـ۱۴ـ۳- جایگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری

در سازمان ها………………………………………………………………………………………………… ..۴۰

۲ـ۱۴ـ۴- ناآگاهی مدیران از نقش و اهمیت سیستم های

اطلاعاتی حسابداری………………………………………………………………………………………… ۴۰

۲ـ۱۵- بودجه ……………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲ـ۱۵ـ۱- سه قسم بودجه …………………………………………………………………………………. ۴۳

۲ـ۱۵-۲- رابطه حسابداری دولتی و بودجه …………………………………………………………… ۴۳

۲ـ۱۶ انتخاب روشی مناسب حسابداری در مؤسسات

غیر انتفاعی……………………………………………………………………………………………………. ..۴۴

۲ـ۱۷ عوامل تأثیرگذار نظام اداری و مالی ……………………………………………………………. ۴۵

۲-۱۷-۱- توسعه اقتصادی…………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۱۷-۲- پیشرفت های تکنولوژی………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۱۷-۳- پیچیدگی ساخت سیستم های اجتماعی روز …………………………………………….. ۴۵

۲-۱۷-۴- سیاست عدم تمرکز……………………………………………………………………………. ۴۶

۲-۱۸- طراحی سیتم اطلاعات حسابداری رایانه‌ای …………………………………………………. ۴۶

۲-۱۸-۱- مراحل طراحی سیستمهای حسابداری ……………………………………………………. ۴۶

۲-۱۹- مزایای سیستم حسابداری رایانه‌ای……………………………………………………………… ۴۷

۲-۱۹-۱-پردازش حجم بزرگی از داده‌ها با سرعت

و کارآیی بالا………………………………………………………………………………………………….. ..۴۷

۲-۱۹-۲-به موقع بودن اطلاعات حسابها………………………………………………………………. ۴۷

۲-۱۹-۳-تهیه اطلاعات بیشتر بدون صرف هزینه اضافی ………………………………………….. ۴۷

۲-۱۹-۴-بازخورد فوری…………………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۱۹-۵-امکان کنترل داخلی اضافی …………………………………………………………………… ۴۸

۲-۲۰- ویژگیهای سیستم اطلاعات حسابداری اثربخش…………………………………………….. ۴۸

۲-۲۱- تحقیقات مشابه انجام شده داخلی و خارجی………۴۹

۲-۲۲- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۵۲

فصل سوم

۳-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۲ -روش تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۳-جامعه آماری و نمونه ……………………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۴-ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………… ۵۶

۱-مطالعات کتابخانه ای:……………………………………………………………………………………. ۵۶

۲-روش میدانی……………………………………………………………………………………………….

۳-۴-۱- تفکیک سوالات پرسشنامه …………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۴-۲ -اعتبار یا روایی پرسشنامه……………………………………………………………………….. ۵۷

۳-۴-۲- پایایی………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۵-روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………. ۵۸

فصل چهارم« تجزیه تحلیل داده­ها »

۴-۱-  مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۴-۲- بررسی جمعیت شناسی…………………………………………………………………………….. ۶۰

۴-۳-اطلاعات آمار توصیفی نمونه آماری………………………………………………………………. ۶۵

۴-۴-آزمون نرمالیته………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۴-۵- بررسی تاثیر جنسیت-سابقه کار- تحصیلات-سن

در پاسخ به سئوالات تحقیق…………………   ………۶۶

فصل پنجم

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

مقایسه نتایج بدست امده…………………….  ۷۶

محدودیتهای تحقیق……………………………  ۷۷

پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………. ۷۹

پیشنهاد به مدیران اجرایی………………………………………………………………………………….. ۸۰

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. ۸۲

پیوست…………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *