گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی اثر باکتری های ازتوباکتر و آزوسپیریلوم به عنوان باکتری های غیر همزیست تثبیت کننده نیتروژن روی صفات زراعی و عملکرد برنج


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی اثر باکتری های ازتوباکتر و آزوسپیریلوم به عنوان باکتری های غیر همزیست تثبیت کننده نیتروژن روی صفات زراعی و عملکرد برنج
2017-11-02
407 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی اثر باکتری های ازتوباکتر و آزوسپیریلوم به عنوان باکتری های غیر همزیست تثبیت کننده نیتروژن روی صفات زراعی و عملکرد برنج


تعداد صفحات ۵۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”602″]

چکیده

به منظور بررسی اثر باکتری های ازتوباکتر و آزوسپیریلوم به عنوان باکتری های غیر همزیست تثبیت کننده نیتروژن روی صفات زراعی و عملکرد برنج ، آزمایشی به صورت کرتهای یکبار خرد شده و قالب بلوک‌های تصادفی در سه تکرار در شهرستان نکا در سال زراعی ۱۳۸۹ انجام شده است . مقادیر مختلف نیتروژن به ترتیب صفر، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم کود اوره در هکتار به عنوان عامل اصلی و مصرف کود بیولوژیک حاوی باکتری های ازتوباکتر و آزوسپیریلوم به ترتیب بدون مصرف کود بیولوژیک، ۲۵ روز پس از نشاکاری، ۳۵ روز پس از نشاکاری، مصرف توأم در ۲۵ و ۳۵ روز پس از نشاکاری  به عنوان عامل فرعی درنظر گرفته شد. نتایج تجزیه واریانس داده‌های حاصل از اندازه‌گیری طول دوره رویشی، ارتفاع گیاه، طول برگ پرچم،تعداد دانه در خوشه، تعداد دانه پر در خوشه، تعداد دانه پوک در خوشه، تعداد خوشه در متر مربع، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در سطوح مختلف کود نیتروژن معنی‌دار شد و برصفات مورد بررسی دیگر معنی‌دار نبود. نتایج تجزیه واریانس داده‌های حاصل از اندازه‌گیری طول دوره رویشی، ارتفاع گیاه، پنجه موثر، طول برگ، طول برگ پرچم، تعداد خوشه در مترمربع، طول خوشه، تعداد دانه در خوشه، تعداد دانه پر در خوشه، تعداد دانه پوک در خوشه، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در سطوح مختلف کودبیولوژیک معنی‌دار بود. اثر متقابل دو عامل کود نیتروژن و کود بیولوژیک تنها بر وزن هزار دانه و عملکرد دانه معنی‌دار بود. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مصرف کود بیولوژیک در ۳۵ روز پس از نشاکاری افزایش ۵۰۰ کیلوگرمی محصول در هکتار به همراه دارد. در صورتی که در دو مرحله ۲۵ روز پس از نشاکاری و ۳۵ روز پس از نشاکاری استفاده شده است افزایش محصول تا ۷۰۰ کیلوگرم در هکتار نیز بدست آمده است.

 

 

واژه‌های کلیدی: برنج، کود نیتروژن، کود بیولوژیک، عملکرد دانه، اجزای عملکرد.

فهرست……………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

فصل اول کلیات

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

اهداف……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲

  • مبدا برنج…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
  • وضعیت کشت برنج در جهان و ایران………………………………………………………………………………………. ۳
  • طبقه بندی برنج ………………………………………………………………………………………………………………۴

۱-۳-۱- طبقه بندی برنج بر اساس تقسیم بندی سازمان خواروبار جهانی (FAG)………………………………..4

۱-۳-۲ طبقه بندی از لحاظ خواص ظاهری ……………………………………………………………………………………..۵

۱-۳-۲-۱  تیپ هندی………………………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۳-۲-۲ تیپ حاره ای……………………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۳-۲-۳ تیپ ژاپنی………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۳-۳- طبقه بندی برنج توسط موسسه تحقیقات بین المللی برنج (IRRI)……………………………………….6

۱-۳-۳-۱ بر اساس میزان آمیلوز……………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۳-۳-۲ بر اساس درجه حرارت ژلاتینه شدن………………………………………………………………………………….۶

۱-۳-۳-۳ بر اساس میزان عطر و طعم……………………………………………………………………………………………….۶

۱-۳-۴ تقسیم بندی تجاری ارقام برنج در ایران ………………………………………………………………………………..۶

۱-۳-۴-۱ گروه صدری……………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۳-۴-۲ گروه چمپا………………………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۳-۴-۳ گروه گرده………………………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۴ اکولوژی برنچج………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۵- فیبریولوژی برنج……………………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۶- موروفولوژی برنج……………………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۷- گیاهشناسی برنج…………………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۷-۱ بذر………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۷-۲ ریشه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۷-۳ برگ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۷-۴ ساقه برنج……………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۷-۵ پنجه………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۷-۶ گل آذین……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۷-۷ گلدهی…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۷-۸ رسیدگی و رسیدگی فیزیولوژیکی…………………………………………………………………………………………۱۳

 

فصل دوم ( بررسی منابع )

۲-۱ عناصر غذایی مورد نیاز برنج …………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۲ نیتروژن و منابع تامین آن…………………………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۳ چرخه نیتروژن…………………………………………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۴ کود نیتروژن…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

۲-۵ نقش نیتروژن در عملکرد………………………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۶ نقش نیتروژن در اجزای عملکرد………………………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۶-۱ تعداد پنجه…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۶-۲ تعداد دانه در خوشه……………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۶-۳ تعداد دانه پر در خوشه…………………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۶-۴ تعداد دانه پوک در خوشه……………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۶-۵ وزن هزار دانه………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۷ تثبیت بیولوژیکی نیتروژن………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۸ عوامل محیطی موثر بر تثبیت بیولوژیک نیتروژن……………………………………………………………………….۲۲

۲-۸-۱ نسبت کربن نیتروژن…………………………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۸-۲ مواد غذایی معدنی………………………………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۸-۳ کلسیم و  PH …………………………………………………………………………………………………………………..23

۲-۹ باکتری های تثبیت کننده نیتروژن……………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۹-۱ آزوسپریلیوم……………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۹-۲ ازتوباکتر……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۱۰ نقش ازتوباکتر و آزوسپریلوم روی رشد گیاهان…………………………………………………………………………۲۶

۲-۱۱ تاثیر ازتوباکتر و آزوسپیریلوم روی عملکرد گیاهان…………………………………………………………………..۲۸

 

فصل سوم ( مواد و روش ها)

۳-۱ مشخصات جغرافیایی و اقلیمی محل آزمایش …………………………………………………………………………۳۴

۳-۲ طرح آزمایش…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۳-۳ ترکیب تیمارها………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۳-۴ اندازه گیری ها و نمونه برداری ها……………………………………………………………………………………………..۳۵

۳-۴-۱ ارتفاع بوته………………………………………………………………………………………………………………………….

۳-۴-۲ طول برگ و برگ پرچم………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۳-۴-۳ تعداد گل پنجه ، تعداد پنجه بارور و نابارور…………………………………………………………………………..۳۶

۳-۴-۴ طول خوشه…………………………………………………………………………………………………………………………۳۶

۳-۴-۵ تنعداد کل دانه و تعداد دانه های پر و پوک……………………………………………………………………………۳۶

۳-۴-۶ وزن هزار دانه……………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

۳-۴-۷ زیست توده (عملکرد بیولوژیک)………………………………………………………………………………………….۳۶

۳-۴-۸ عملکرد اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

۳-۴-۹ شاخص برداشت………………………………………………………………………………………………………………….۳۶

 

فصل چهارم

۴-۱ صفات رشدی…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

۴-۱-۱ طول دوره رویش………………………………………………………………………………………………………………….۳۸

۴-۱-۲ طول دوره زایش…………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

۴-۱-۳ ارتفاع گیاه………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸

۴-۱-۴ پنجه موثر……………………………………………………………………………………………………………………………۳۹

۴-۱-۵ طول برگ……………………………………………………………………………………………………………………………۳۹

۴-۱-۶ طول برگ پرچم……………………………………………………………………………………………………………………۴۰

۴-۲ اجزای عملکرد و عملکرد دانه…………………………………………………………………………………………………..۴۲

۴-۲-۱ تعداد خوشه در متر مربع………………………………………………………………………………………………………۴۲

۴-۲-۲ طول خوشه…………………………………………………………………………………………………………………………۴۳

۴-۲-۳ تعداد دانه در خوشه…………………………………………………………………………………………………………….۴۳

۴-۲-۴ تعداد دانه پر در خوشه………………………………………………………………………………………………………..۴۴

۴-۲-۵ تعداد دانه پوک در خوشه…………………………………………………………………………………………………….۴۴

۴-۲-۶ عملکرد بیولوژیک ………………………………………………………………………………………………………………۴۵

۴-۲-۷ وزن هزار دانه……………………………………………………………………………………………………………………..۴۵

۴-۲-۸ عملکرد دانه……………………………………………………………………………………………………………………….۴۶

۴-۲-۹ شاخص برداشت…………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

 

فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات )

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

 

منابع و مآخذ

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *