گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی اثر استفاده از پروبیوتیک و اسید آلی بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی اثر استفاده از پروبیوتیک و اسید آلی بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی
2017-11-11
422 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی اثر استفاده از پروبیوتیک و اسید آلی بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی


تعداد صفحات ۴۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”644″]

چکیده

هدف از این تحقیق، اندازه گیری اثر  محرک های رشد اسیدهای آلی و پروبیوتیک بر عملکرد و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی می باشد. با توجه به اینکه استفاده از محرک های رشد  می تواند سرعت رشد را افزایش، مدت زمان لازم برای رسیدن بدن به وزن مطلوب و در نتیجه هز ینه های  تو لید را کاهش دهد و با توجه به اینکه امروزه هز ینه های تولید درصنعت مرغداری در رأس قرار دارند، پس محرک های رشد می توانست ما را در این راستا به اهدافمان برساند. ما به همین منظور از محرک ها یی چون  اسیدآلی و پروبیوتیک ها در این تحقیق استفاده کردیم و تأثیر آن ها ر ا بر عملکرد و فراسنجه های خونی مورد بررسی قرار دادیم .  در این آزما یش ۲۴۰ قطعه از جوجه گوشتی نژاد راس ۳۰۸ درقالب طرح کاملاً تصادفی  با ۴ تیمارو برای هر تیمار ۴ تکرارو در هر تکرار ۱۵ جوجه گوشتی  مورد استفاده قرار گرفت . نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که در بین تیمارها از نظر صفات خوراک مصرفی تفاوت معنی داری مشاهده نشد اما این تیمارها اثرات سودمندی در مقایسه با گروه شاهد داشته اند . ازنظر صفات افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و فراسنجه های سرم خون تفاوت معنی داری بین تیمارها مشاهده شد .(P<0/05). به طوری که در فراسنجه های سرم خون در سن ۴۲ روزگی افزودن اسیدهای آلی ، پروبیوتیک و مخلوط این دو ترکیب به جیره جوجه های گوشتی موجب کاهش معنی داری در میزان کلسترول و LDL سرم خون جوجه ها گردید. ( p<0/05).  به طوری که بیشترین میزان کلسترول و LDL در تیمار حاوی اسید آلی و کمترین آنها در تیمار حاوی پروبیوتیک بود. اما هیچ گونه تفاوت معنی داری در میزان فراسنجه های سرم خون در سن ۲۱ روزگی بین تیمارها مشاهده نشد (۰۵/۰ < P) . نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از اسیدهای آلی و پروبیوتیک در جیره اثر مثبتی بر عملکرد و فراسنجه های سرم خون جوجه های گوشتی می گذارد.

واژه های کلیدی : محرک های رشد، اسید آلی ، پروبیوتیک ، فراسنجه های خونی .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲ اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳ مسئله تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۴ فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۴

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ کلیات………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۲-۱-۱  دستگاه گوارش پرنده …………………………………………………………………………………. ۶

۲-۱-۲ میکروارگانیسم ها چه هستند؟…………………………………………………………………………. ۷

۲-۱-۳ جمعیت میکروبی دستگاه گوارش طیور…………………………………………………………….. ۸

۲-۱-۴ اثر فلور میکروبی بر سلامت پرنده ………………………………………………………………….. ۹

۲-۲ پروبیوتیک‌ها …………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۲-۱ تعریف پروبیوتیک ها ………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲-۲ ویژگی لازم برای پروبیوتیک ها………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۲-۳ مکانیسم عمل پروبیوتیک ها…………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۲-۴ پژوهش های عملی انجام شده در ارتباط با پروبیوتیک ها …………………………………….. ۱۲

۲-۲-۵ تقسیم بندی زیست یارها ……………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۳ اسید های آلی تقسیم بندی اسید های آلی …………………………………………………………….. ۱۳

۲-۳-۱ تقسیم‌بندی اسیدهای آلی……………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۳-۲ هدف از اسیدی سازی………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۳-۳ مکانیسم عمل اسیدهای آلی …………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۳-۴ موارد تأثیر گذار در عملکرد اسید های آلی ……………………………………………………….. ۱۷

۲-۳-۵ مزایای اسید آلی …………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۳-۶ معایب اسید های آلی ………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۳-۷ پژوهش های عملی انجام شده در ارتباط با اسید های آلی ……………………………………… ۱۸

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱ محل و زمان آزمایش ……………………………………………………………………………………… ۲۱

۳ -۲ آماده سازی سالن ………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۳- ۳ شرایط پرورش …………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۳-۳-۱ دانخوری و آبخوری…………………………………………………………………………………….. ۲۲

۳-۳-۲ برنامه روشنایی …………………………………………………………………………………………… ۲۲

۳-۳-۳  برنامه بهداشتی و واکسیناسیون……………………………………………………………………….. ۲۲

۳-۴ تیمارهای آزمایشی …………………………………………………………………………………………. ۲۴

۳-۵ جیره های آزمایشی ………………………………………………………………………………………… ۲۴

۳-۶ طرح آزمایشی مورد استفاده ……………………………………………………………………………… ۲۷

۳-۷ صفات اقتصادی مورد اندازه گیری ………………………………………………………………………. ۲۷

۳-۷-۱ مصرف خوراک ………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۳-۷-۲ افزایش وزن ……………………………………………………………………………………………… ۲۸

۳-۷-۳ ضریب تبدیل خوراک ………………………………………………………………………………….. ۲۸

۳-۸ پارامترهای اندازه گیری شده قبل کشتار………………………………………………………………… ۲۹

۳-۸-۱ فراسنجه های خونی ……………………………………………………………………………………. ۲۹

۳-۹ روش تجزیه وتحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………… ۲۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱خوراک مصرفی ……………………………………………………………………………………………… ۳۱

۴-۲ افزایش وزن روزانه ………………………………………………………………………………………… ۳۲

۴-۳  ضریب تبدیل غذایی ……………………………………………………………………………………… ۳۳

۴-۴ فراسنجه های خونی………………………………………………………………………………………… ۳۴

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱ خوراک مصرفی……………………………………………………………………………………………… ۳۸

۵-۲ افزایش وزن روزانه ………………………………………………………………………………………… ۳۸

۵-۳ ضریب تبدیل غذایی ………………………………………………………………………………………. ۳۹

۵-۴ فراسنجه های خونی  ………………………………………………………………………………………. ۴۰

۵-۵ نتیجه گیری کلی ……………………………………………………………………………………………. ۴۱

۵-۶ پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………… ۴۱

 منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………… ۴۲

 پیوست …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *