گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی اثرپروبیوتیک اکوآلاز برروی خصوصیات رشد ، ایمنی و پارامترهای بیوشیمیای بچه ماهی سفید دریای مازندران (Rutilus frissi kutum * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی اثرپروبیوتیک اکوآلاز برروی خصوصیات رشد ، ایمنی و پارامترهای بیوشیمیای بچه ماهی سفید دریای مازندران (Rutilus frissi kutum
۱۳۹۶-۰۹-۰۱
172 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی اثرپروبیوتیک اکوآلاز برروی خصوصیات رشد ، ایمنی و پارامترهای بیوشیمیای بچه ماهی سفید دریای مازندران (Rutilus frissi kutum


تعداد صفحات ۶۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

پروبیوتیک­ها میکروارگانیسم­های مفیدی هستند که در دستگاه گوارش حیوانات بصورت کلونی در آمده و اثرات مفیدی بر سلامتی و رشد موجود میزبان دارند. به منظور استفاده بهینه از این میکرو ارگانیسم‌ها، در این پایان نامه اثر یک نوع پروبیوتیک تجاری بنام (Aqualase)  بر فاکتورهای رشد، بازماندگی، و آنالیز لاشه و ایمنی بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum) دریای مازندران بررسی شد. این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی ودر مرکز تکثیروپرورش وبازسازی ذخائر شهید رجائی ساری در تابستان۱۳۸۹ به انجام رسید. بچه ماهیان با مقادیر صفر (گروه شاهد)، ۱/۰، ۱۵/۰و۲/۰درصد پرو بیوتیک اکوالاز روزانه دو بار و به مدت ۸ هفته با جیره‌های آزمایشی تغذیه شدند و ۲۰۰قطعه بچه ماهی سفید با وزن اولیه یکسان در هر ونیرو از جنس فایبرگلاس به طول ۲ متر، به عرض ۲ متر و به ارتفاع ۶۰ سانتی متر با حجم ۵۰۰ لیتر آب با سه تکرار قرار گرفت. تعداد تلفات به صورت روزانه و بیومتری هر دوهفته یکبار ثبت شده تا داده‌های مذکور جهت محاسبه چگونگی تاثیر این مواد بر فاکتورهای رشد( وزن، طول کل، ضریب ویژه رشد، سرعت رشد روزانه و ضریب چاقی) و درصد بازماندگی، آنالیز لاشه و ایمنی در انتهای دوره مورد بررسی قرارگرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که افزایش وزن، طول بدن، ضریب رشد ویژه، ضریب چاقی، و سرعت رشد روزانه دربچه ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی۱۵/۰ درصد پروبیوتیک بیشتر از سایر گروههای تیماری در مقایسه با گروه شاهد بوده، اما این تفاوت معنی دار نبوده است (۰۵/۰< p).حداکثر فعالیت آنزیمی مربوط به تیماردریافت کننده ۱۵/۰ درصد پروبیوتیک وایمنی مربوط به تیماردریافت کننده۲/۰درصد پروبیوتیک می‌باشد، بررسی آنالیز لاشه نشان دادکه میزان چربی وپروتئین درتیماردریافت کننده۲/۰ درصد پروبیوتیک نسبت به تیمار شاهد دارای اختلاف معنی داری بوده است(۰۵/۰>p).

واژه‌های کلیدی: بازماندگی، پروبیوتیک اکوالاز، بجه ماهی سفید دریای خزر، ضریب رشد ویژه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………… .۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲-زیست شناسی و پراکنش ماهی سفید………………………………………………………………………… ۵

۱-۲-۱- ماهی سفید دریای خزر ……………………………………………………………………………………. ۵

۱-۲-۲- رده بندی………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۲-۳- پراکنش جغرافیایی…………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۳- سابقه تکثیر و پرورش مصنوعی ماهی سفید………………………………………………………………. ۷

۱-۳-۱- تکثیر و پرورش مصنوعی ماهی سفید در جهان………………………………………………………. ۷

۱-۳-۲- تکثیر و پرورش مصنوعی ماهی سفید در ایران……………………………………………………….. ۸

۱-۴- نیازهای غذایی…………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۴-۱- انرژی…………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۴-۲- چربی………………………………………………………………………………………………………….. ۹

 ۱-۴-۳- کربوهیدرات…………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۴-۴- پروتئین و اسیدهای آمینه…………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۵- افزودنی های غذایی……………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۵-۱- تعریف پروبیوتیک…………………………………………………………………………………………… ۱۱ 

۱-۵-۲- تقسیم بندی پروبیوتیکها……………………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۵-۳- معیارهای انتخاب پروبیوتیکها…………………………………………………………………………….. ۱۳

۱- ۵-۴- شیوه‌های عمل پروبیوتیک ها…………………………………………………………………………….. ۱۴

۱- ۵-۵- مکانیسم عملکردپروبیوتیک ها…………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۶- معرفی پروبیوتیک‌ها…………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۱-۷- اشکال وروش تجویزپروبیوتیک ها………………………………………………………………………….. ۱۶

۱-۸- اهمیت کاربردپروبیوتیک ها درپرورش آبزیان…………………………………………………………….. ۱۷

۱-۸-۱- کاربرد پروبیوتیک ها درآبزی پروری……………………………………………………………………. ۱۸

۱-۸-۲- پروبیوتیک های ارزیابی شده برای استفاده در آبزی پروری………………………………………… ۱۸

۱-۸-۲-۱- باکتریهای گرم مثبت…………………………………………………………………………………….. ۱۸

۱-۸-۲-۲- باکتریهای گرم منفی……………………………………………………………………………………… ۱۹

۱-۸-۲-۳- جلبکهای تک سلولی……………………………………………………………………………………. ۲۰

۱-۸-۲-۴- مخمرها…………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۱-۸-۲-۵- جایگاه مخمرها…………………………………………………………………………………………… ۲۱

۱-۸-۳- نحوه مکانیسم عمل پروبیوتیک مخمری………………………………………………………………… ۲۲

۱-۹- اکوالاز (تپاکس)………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۱-۹-۱- تعریف اکوالاز………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۱-۹-۲- نحوه فعالیت………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۱-۹-۳ خصوصیات وشرایط نگهداری اکوالاز(تپاکس)………………………………………………………….. ۲۳

۱-۹-۴- منافع بهداشتی………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۱-۹-۵- علت استفاده از اکوالاز……………………………………………………………………………………… ۲۵

۱-۱۰- سیستم ایمنی درماهیان……………………………………………………………………………………….. ۲۷

۱-۱۰-۱ لیزوزیم………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

۱-۱۰-۲- آلکالین فسفاتاز…………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۱-۱۰-۳ سیستم کمپلمان………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۱-۱۰-۴- ایمنوگلوبولین……………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۱-۱۰-۴-۱- IgM……………………………………………………………………………………………………… 30

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ تحقیقات انجام شده در کشور………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۲- تحقیقات انجام شده در دیگر کشورها………………………………………………………………………. ۳۳

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- محل و زمان انجام طرح……………………………………………………………………………………….. ۳۷

۳-۲- مواد مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۳-۳- روش کار…………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۳-۴- غذادهی……………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۵- کنترل عوامل فیزیکی و شیمیایی آب………………………………………………………………………… ۳۹

۳-۶- زیست سنجی……………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۷- تجزیه شیمیایی غذا و لاشه ماهیان…………………………………………………………………………… ۴۰

۳-۸- معیارهای ارزیابی غذا و فاکتورهای محاسبه شده…………………………………………………………. ۴۰

۳-۹- نحوه بررسی‌های ایمونولوژی ………………………………………………………………………………… ۴۲

۳-۹-۱- نحوه اندازه گیری کمپلمان ها……………………………………………………………………………… ۴۲

۳-۹-۱-۱- اندازه گیری C3…………………………………………………………………………………………… 42

۳-۹-۱-۲ اندازه گیری C4…………………………………………………………………………………………….. 42

۳-۹-۲- اندازه گیری ایمنوگلوبولین…………………………………………………………………………………. ۴۲

۳-۱۰- آنالیز لاشه……………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۳-۱۰-۱- نحوه اندازه گیری رطوبت………………………………………………………………………………… ۴۳

۳-۱۰-۲- نحوه اندازه گیری چربی………………………………………………………………………………….. ۴۳

۳-۱۰-۳- نحوه اندازه گیری پروتیین……………………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۱۰-۴- نحوه اندازه گیری خاکستر……………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۱۱- تجزیه وتحلیل آماری…………………………………………………………………………………………. ۴۵

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱-تاثیرپروبیوتیکAqualase برشاخصهای رشد……………………………………………………………….. ۴۸

۴-۱-۱- تاثیرپروبیوتیکAqualase برمیانگین افزایش وزن ……………………………………………………. ۴۸

۴-۱-۲- تاثیرپروبیوتیک Aqualase برمیانگین افزایش طول……………………………………………………. ۴۹

۴-۱-۳- تاثیرپروبیوتیکAqualase برضریب چاقی……………………………………………………………… ۵۰

۴-۱-۴- تاثیرپروبیوتیکAqualase برسرعت رشد روزانه (GR)……………………………………………… 51

۴-۱-۵- تاثیرپروبیوتیکAqualase برضریب رشد ویژه (SGR)…………………………………………….. 52

۴-۱-۶- تاثیرپروبیوتیکAqualase بردرصدبازماندگی(SR)……………………………………………………. 53

۴-۲- تاثیرپروبیوتیکAqualase برفاکتورهای سیستم ایمنی……………………………………………………. ۵۴

۴-۲-۱- اندازه گیری میزان ایمنوگلبولین( IgM)…………………………………………………………………. 54

۴-۲-۲- اندازه گیری مقدارکمپلمانC3………………………………………………………………………………. 55

۴-۲-۳- اندازه گیری مقدارکمپلمانC4………………………………………………………………………………. 56

۴-۳-تاثیرپروبیوتیک Aqualase برفعالیتهای آنزیمی…………………………………………………………….. ۵۷

۴-۳-۱- اندازه گیری آنزیم آلکالین فسفاتاز……………………………………………………………………….. ۵۷

۴-۳-۲-اندازه گیری آنزیم آمیلاز…………………………………………………………………………………….. ۵۸

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۵-۲ پیشنهادها……………………………………………………………………………………… ۶۶

منابع وماخذ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *