گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی اثرسطوح مختلف آنزیم مکمل روابیو برعملکرد,خصوصیات لاشه ومتابلیت های خونی در جوجه‌های گوشتی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی اثرسطوح مختلف آنزیم مکمل روابیو برعملکرد,خصوصیات لاشه ومتابلیت های خونی در جوجه‌های گوشتی
۱۳۹۶-۰۶-۱۲
364 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی اثرسطوح مختلف آنزیم مکمل روابیو برعملکرد,خصوصیات لاشه ومتابلیت های خونی در جوجه‌های گوشتی


تعداد صفحات ۷۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

در آزمایشی اثر مکمل‌های چند آنزیمی بر عملکرد، خصوصیات لاشه، تغییرات برخی از فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم،در جوجه‌های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح پایه کاملا تصادفی به اجرا درآمد. ۱۲۰ قطعه جوجه خروس گوشتی از سویه راس ۳۰۸ در ۴ تیمار و ۳ تکرار که سهم هر قفس ۱۰ قطعه جوجه بود با جیره‌های آزمایشی به‌مدت ۴۲ روز تغذیه شدند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از تیمار۱) جیره شاهد فاقد مکمل آنزیمی، ۲) جیره ۰۵/۰ درصد مکمل آنزیمی روابیو ۳) جیره۱/۰ درصد مکمل آنزیمی روابیو ۴) جیره ۱۵/۰ درصد مکمل آنزیمی روابیو. گروه‌های آزمایشی دارای انرژی و پروتیین یک‌سانی بودند. صفت‌های خوراک مصرفی، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی در پایان هر ۳ دوره (آغازین، رشد) و صفات بازده لاشه، درصد وزن سینه، ران، کل دستگاه گوارش، کبد، طول روده و سکوم، تری‌گلیسرید، کلسترول، LDL، HDL، در پایان دوره آزمایش مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که خوراک مصرفی، افزایش وزن بدن، درصد وزن کبد، HDL، گروه‌های دریافت کننده آنزیم نسبت به گروه شاهد افزایش داشتند (۰۵/۰>P). ‌مقدار کلسترول، تری گلیسرید و LDL گروه شاهد بیشتر از گروه‌های دریافت کننده مکمل آنزیمی بود (۰۵/۰>P). ضریب تبدیل غذایی گروه‌های دریافت کننده مکمل آنزیمی نسبت به گروه شاهد در تمامی دوره‌های پرورش بهبود داشت (۰۵/۰>P). صفت‌های بازده لاشه، درصد وزن سینه، ران، کل دستگاه گوارش و طول روده وسکوم گروه‌های دریافت کننده مکمل آنزیمی تفاوتی با گروه شاهد نداشتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مکمل‌های آنزیمی سبب بهبود صفات عملکردی در مرغ‌های گوشتی شده‌اند که می‌تواند صرفه اقتصادی بیشتری را برای تولید کننده به‌دنبال داشته باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از این آزمایش مکمل ۱/۰ درصد آنزیم روابیو بهترین تاثیر را در طول دوره پرورش داشته است.

                              فهرست مطالب

 

  
چکیده

فصل اول: کلیات

۱-۱-مقدمه۱
۱-۲-اهداف تحقیق

 

۶
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- تاریخ‌چه آنزیم‌ها۷
۲-۲- اصول کلی واکنش‌های آنزیمی۹
۲-۳- مکانیسم عمل آنزیم۱۰
۲-۴- طبقه بندی سوبستراها۱۱
۲-۵- عوامل مربوط بر تاثیر یک آنزیم۱۳
۲-۶- نام‌گذاری آنزیم‌ها۱۳
۲-۶-۱- اکسیدو ردوکتازها۱۴
۲-۶-۲- ترانسفرازها۱۴
۲-۶-۳- هیدرولازها۱۵
۲-۶-۴- لیازها۱۵
۲-۶-۵- ایزومرازها۱۵
۲-۶-۶- لیگازها۱۵
۲-۷- ساختار پروتیینی آنزیم‌ها۱۶
۲-۸- معیارهای انتخاب یک آنزیم۱۶
۲-۸-۱- پایداری در برابر حرارت۱۶
۲-۸-۲- حفظ اثر در PH اسیدی و پایداری در برابر PH بالا۱۶

 

 

۲-۸-۳- فقدان اثر سمی۱۷
۲-۹- چهار دلیل عمده برای استفاده از آنزیم‌ها در خوراک دام۱۷
۲-۹-۱- تجزیه عوامل ضد مغذی موجود در مواد خوراکی۱۷
۲-۹-۲- برای افزایش قابلیت دسترسی نشاسته۱۷
۲-۹-۳- برای شکستن پیوند‌های شیمیایی خاص در مواد خوراکی خام۱۷
۲-۹-۴- برای کمک به آنزیم‌های درون‌زادی حیوانات جوان۱۷
۲- ۱۰- تهیه آنزیم‌های صنعتی توسط میکرواورگانیسم‌ها۱۸
۲- ۱۱- سویه‌های میکرواورگانیسم‌های تولید کننده آنزیم۲۲
۲- ۱۲- نوع آنزیم‌های موجود در بازار۲۳
۲- ۱۲- ۱-  آنزیم‌های تجزیه کننده الیاف۲۳
۲- ۱۲-۲- آنزیم‌های تجزیه کننده پروتیین۲۳
۲-۱۲-۳- آنزیم‌های تجزیه کننده نشاسته۲۴
۲-۱۲-۴- آنزیم‌های تجزیه کننده اسید فایتیک۲۴
۲-۱۳- مهم‌ترین آنزیم­های مورد استفاده در صنعت دام و طیور۲۵
۲-۱۳-۱- زایلاناز۲۵
۲-۱۳-۲- بتا گلوکاناز۲۵
۲-۱۳-۳- پنتوزاناز (آرابینوزایلاناز)۲۵
۲-۱۳-۴- فیتاز۲۶
۲-۱۳-۵- سلولاز۲۶
۲-۱۳-۶- پروتئاز۲۶
۲-۱۳-۷- آلفا آمیلاز۲۶
۲-۱۳-۸- لیپاز۲۶
۲-۱۳-۹- پکتیناز۲۷
۲-۱۴- بررسی اهمیت استفاده از آنزیم‌های برون‌زادی۲۷
۲-۱۵- استفاده از آنزیم‌های برون‌زادی به‌صورت مایع۲۸

 

۲-۱۶- نحوه استفاده و کاربرد آنزیم در جیره۲۹
۱-۱۷- بررسی اثر افزودن مکمل‌‌های آنزیمی بر عمل‌کرد و خصوصیات لاشه۲۹
۲-۱۸- بررسی اثر افزودن مکمل‌‌های آنزیمی بر قابلیت هضم انرژی و پروتیین۳۴
۲-۱۹- بررسی اثر افزودن مکمل‌‌های آنزیمی بر فراسنجه‌‌‌های خونی

 

۳۷
فصل سوم: مواد و روش
۳-۱- زمان و محل انجام آزمایش۳۸
۳-۱-۱- پرنده‌های مورد آزمایش۳۸
۳-۱-۲- سالن آزمایش۳۸
۳-۱-۳- آشیانه۳۹
۳-۱-۴- دان‌خوری۳۹
۳-۱-۵- آب‌خوری۳۹
۳-۲- برنامه واکسن‌های مورد استفاده۴۰
۳-۳- جیره‌های آزمایشی۴۰
۳-۳-۱- مرحله شروع آزمایش۴۱
۳-۳-۲- مرحله آغازین۴۲
۳-۳-۳- مرحله رشد۴۲
۳-۳-۴- مرحله پایانی۴۲
۳-۴- نحوه اندازه گیری متغیرا و انجام تصحیحات لازم۴۴
۳-۴-۱- اندازه گیری خوراک مصرفی۴۴
۳-۴-۲- اندازه گیری افزایش وزن۴۴
۳-۴-۳- اندازه‌گیری ضریب تبدیل غذایی۴۵
۳-۴-۴- اندازه گیری بازده لاشه۴۵
۳-۴-۵- اندازه گیری بازده قطعات لاشه۴۶
۳-۴-۶-۱-درصد سینه۴۶
۳-۴-۶-۲- درصد ران‌ها۴۶
۳-۴-۷- اندازه گیری درصد وزن دستگاه گوارش۴۶
۳-۴-۸- طول سکوم۴۷
۳-۴-۹- طول روده۴۷
۳-۴-۱۰- اندازه گیری درصد وزن کبد نسبت به وزن زنده۴۷
۳-۴-۱۱- اندازه گیری فراسنجه‌های خونی۴۷
۳-۵- تجزیه و تحلیل آماری۴۸
۳-۵-۱- طرح آزمایشی مورد استفاده

 

۴۸
فصل چهارم: نتایج و بحث
۴-۱- عمل‌کرد جوجه‌های گوشتی۵۰
۴-۱-۱- خوراک مصرفی۵۰
۴-۱-۲- افزایش وزن بدن۵۱
۴-۱-۳- ضریب تبدیل غذایی۵۲
۴-۲- خصوصیات لاشه۵۳
۳-۳- فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون۵۴
۳-۳-۱- HDL سرم۵۴
۳-۳-۲- LDL سرم۵۵
۳-۳-۳- کلسترول سرم۵۵
۳-۳-۴- تری گلیسرید سرم

 

فصل پنجم: بحث،نتیجه گیری کلی و پیشنهادات

۵۵

۵-۱- عملکرد جوجه های گوشتی                                                                                              ۵۸

۵-۱-۱- خوراک مصرفی                                                                                    ۵۸

۵-۱-۲- افزایش وزن                                                                                         ۵۹

۵-۱-۳- ضریب تبدیل                                                                                        ۶۰

۵-۲- خصوصیات لاشه                                                                                        ۶۱

۵-۳- فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون                                                                        ۶۲

 

نتیجه گیری کلی۶۳
پیشنهادات۶۴
منابع۶۵
چکیده انگلیسی۷۲


ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *