گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی اثرات گیاهان دارویی گزنه و پونه و مخلوطی از این دو گیاه بر عملکرد و برخی از فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی اثرات گیاهان دارویی گزنه و پونه و مخلوطی از این دو گیاه بر عملکرد و برخی از فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی
۱۳۹۶-۰۷-۰۵
347 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی اثرات گیاهان دارویی گزنه و پونه و مخلوطی از این دو گیاه بر عملکرد و برخی از فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی


تعداد صفحات ۴۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

این تحقیق و بررسی به منظور ارزیابی اثرات گیاهان دارویی گزنه، پونه و مخلوطی از این دو گیاه بر عملکرد و برخی از فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی صورت گرفت. تعداد ۲۴۰ قطعه جوجه گوشتی نژاد (راس ۳۰۸) از ۱ تا ۴۲ روزگی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تیمار و ۴ تکرار (هر تکرار ۱۵ قطعه جوجه گوشتی) مورد آزمایش قرار گرفتند.گروههای آزمایشی شامل ۱-شاهد (بدون استفاده از گیاه)، ۲-جیره حاوی ۵/۱ درصد پودر گزنه، ۳-جیره حاوی ۵/۱ درصد پودر پونه، ۴-جیره حاوی ۳ درصد مخلوط گزنه وپونه بودند.خوراک مصرفی،افزایش وزن وضریب تبدیل به صورت دوره ای گزارش شد. استفاده از مخلوط ۳ درصد (۵/۱ درصد گزنه+۵/ ۱ درصد پونه) در تمام دوره ها موجب کاهش معنی دار خوراک مصرفی وهمچنین کاهش معنی دار افزایش وزن شد(۰۵/۰p<). بالاترین خوراک مصرفی و افزایش وزن در تیمار شاهد مشاهده شد. در دوره آغازین ضریب تبدیل خوراک جوجه های تغذیه شده با سطح ۳  درصد مخلوط گزنه وپونه به طور معنی داری بالاتر از مقدار مربوط به جوجه های تغذیه شده با تیمار شاهد وسایر تیمارها بود(۰۵/۰p<). در این دوره پایین ترین (بهترین) ضریب تبدیل  خوراک در تیمار شاهد مشاهده شد. ولی در دوره رشد و کل دوره تفاوت معنی داری  در ضریب تبدیل خوراک  بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد(۰۵/۰p>). در سن ۴۲ روزگی خون­گیری انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی اثر معنی داری بر غلظت کلسترول، تری گلیسیرید، HDL و LDL نداشتند(۰۵/۰p>). ولی استفاده از مخلوط (گزنه وپونه) باعث کاهش معنی دار غلظت گلوکز خون نسبت به تیماراول (شاهد) وتیمار دوم (۵/۱ درصد گزنه) گردید(۰۵/۰p<).

 

کلمات کلیدی :جوجه های گوشتی، عملکرد، فراسنجه های خونی، گزنه، پونه

 

 

فهرست

عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول (کلیات)

۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۲

۱-۲-بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………۲

۱-۳-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۴-فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۶

فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)

۲-۱-آنتی بیوتیک ها در تغذیه طیور………………………………………………………………………………………..۸

۲-۱-۱-اثرات درمانی آنتی بیوتیک ها به عنوان افزودنی خوراک…………………………………………………..۸

۲-۱-۲مکانیسم عمل آنتی بیوتیک ها……………………………………………………………………………………….۹

۲-۱-۳-مقاومت آنتی بیوتیکی……………………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۱-۴-جانشین آنتی بیوتیک های محرک رشد………………………………………………………………………۱۱

۲-۲-داروهایی با منشا گیاهی……………………………………………………………………………………………….۱۱

۲-۳-اسانس های فرار…………………………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۴-گیاه دارویی پونه…………………………………………………………………………………………………………۱۴

۲-۴-۱گیاه شناسی پونه……………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۴-۲اندام دارویی پونه………………………………………………………………………………………………………۱۴

۲-۴-۳-ترکیبات،اثرات پونه و موارد مصرف آن………………………………………………………………………۱۴

۲-۵-گیاه دارویی گزنه………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۵-۱-گیاه شناسی گزنه…………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۵-۲-اندام دارویی گزنه……………………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۵-۳-ترکیبات،اثرات گزنه وموارد مصرف آن………………………………………………………………………۱۶

۲-۶-استفاده از پونه در تغذیه طیور……………………………………………………………………………………….۱۷

۲-۷-استفاده از گزنه در تغذیه طیور………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۸-استفاده از ترکیب گزنه و پونه در تغذیه طیور…………………………………………………………………۲۰

فصل سوم (مواد و روشها)

۳-۱-مکان و زمان انجام آزمایش…………………………………………………………………………………………..۲۲

۳-۲-آماده سازی سالن………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۳-۳-پرندگان وگروههای آزمایشی……………………………………………………………………………………….۲۳

۳-۴-مدیریت پرورش…………………………………………………………………………………………………………۲۳

۳-۴-۱-دان خوری و آب خوری………………………………………………………………………………………….۲۴

۳-۵-برنامه واکسیناسیون……………………………………………………………………………………………………..۲۴

۳-۶-تهیه وتنظیم جیره های آزمایشی…………………………………………………………………………………….۲۵

۳-۶-۱-روش تهیه پودر گزنه و پونه……………………………………………………………………………………..۲۸

۳-۷- اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی………………………………………………………………………………۲۹

۳-۷-۱-اندازه گیری خوراک مصرفی…………………………………………………………………………………….۲۹

۳-۷-۲-تعداد روز مرغ……………………………………………………………………………………………………….۲۹

۳-۷-۳-اندازه گیری افزایش وزن………………………………………………………………………………………….۳۰

۳-۷-۴-اندازه گیری ضریب تبدیل غذایی………………………………………………………………………………۳۱

۳-۷-۵-خونگیری……………………………………………………………………………………………………………..۳۲

۳-۸-مدل آماری طرح…………………………………………………………………………………………………………۳۲

فصل چهارم (نتایج)

۴-۱-اثر تیمارهای آزمایشی بر خوراک مصرفی……………………………………………………………………….۳۴

۴-۲- اثر تیمارهای آزمایشی بر میانگین افزایش وزن………………………………………………………………..۳۵

۴-۳- اثر تیمارهای آزمایشی بر ضریب تبدیل خوراک………………………………………………………………۳۶

۴-۴- اثر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه های خونی…………………………………………………………………۳۷

فصل پنجم (بحث،نتیجه گیری وپیشنهادها)

۵-۱-اثر تیمارهای آزمایشی بر خوراک مصرفی……………………………………………………………………….۴۰

۵-۲-اثر تیمارهای آزمایشی بر افزایش وزن…………………………………………………………………………….۴۱

۵-۳- اثر تیمارهای آزمایشی بر ضریب تبدیل………………………………………………………………………….۴۲

۵-۴- اثر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه های خونی…………………………………………………………………۴۴

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *