گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی اثرات ضد قارچی نانو ذرات مس بر روی بازماندگی تخم ماهی سفید (Rutilus frissi kutum) * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی اثرات ضد قارچی نانو ذرات مس بر روی بازماندگی تخم ماهی سفید (Rutilus frissi kutum)
۱۳۹۶-۰۹-۰۲
262 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی اثرات ضد قارچی نانو ذرات مس بر روی بازماندگی تخم ماهی سفید (Rutilus frissi kutum)


تعداد صفحات صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

­این پژوهش به بررسی اثرات ضد قارچی نانو ذرات مس بر بازماندگی تخم ماهی سفید پرداخته است. از آنجا که عامل اصلی کاهش بازماندگی تخم ماهی در دوران هچری آلودگی های قارچی و به ویژه ساپرولگنیوز است در این تحقیق اثر نانو ذرات مس بر روی قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا و قارچ زدگی تخم ماهی سفید بررسی شد.در این پژوهش چهار سری آزمایش طراحی و اجرا گردید. در آزمایش اول، قارچ ساپرولگنیا جدا شده از تخم ماهی سفید در محیط کشت مخصوص رشد قارچ با نام تجاری YGC-Agar محتوی ۵ میلی لیتر نانو کلوئید مس با غلظت های ۱۰، ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ پی پی ام و با در نظر گرفتن یک گروه شاهد (فاقد نانو کلوئید مس) کشت داده شد. میانگین رشد قارچ در پلیت ها بعد از گذشت ۷۲ ساعت از زمان کشت قارچ در پلیت ها در گروه های تیماری به ترتیب ۰۶/۰±۳۳/۲، ۵۰/۱، ۰۱/۰±۴۹/۱، ۰۲/۰±۴۷/۱، ۰۱/۰±۴۷/۱، ۰۲/۰±۴۷/۱، ۰۰/۰ میلی متر بود که در مقایسه با گروه شاهد با میانگین رشد قارچ ۲۰/۰±۲۰/۶  تفاوت معنی داری را نشان می دهد )۰۵/۰ p<).

در آزمایش دوم از فیلترهای پلی یورتان حاوی نانو ذرات اکسید مس استفاده شد. این فیلترها در مسیر جریان آب ورودی به انکوباتورهای ویس قرار داده شدند. در این آزمایش دو تیمار که حاوی ۱٪ و ۲٪ وزن فوم خشک پلی یورتان، نانو اکسید مس بود و یک گروه شاهد (فیلتر پلی یورتان فاقد نانو اکسید مس) در نظر گرفته شد. میانگین درصد قارچ زدگی در تیمارها به ترتیب ٪۴۴/۱±۰۵/۱۴ درصد و ٪۱±۶۶/۱۳ درصد و در گروه شاهد ٪ ۲۴/۱±۸۸/۱۳درصد بود که اختلاف معنی داری بین گروه های تیماری با گروه شاهد مشاهده نشد )۰۵/۰ p>).

در آزمایش سوم از انکوباتورهای ویس پوشیده شده با نانو کلوئید مس استفاده شد. در این آزمایش سه گروه تیماری با غلظت های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ پی پی ام نانو کلوئید مس و یک گروه شاهد (انکوباتور ویس فاقد پوشش نانو کلوئید مس) وجود داشت. میانگین درصد قارچ زدگی در گروه های تیماری به ترتیب ٪۵/۱±۷۷/۱۳، ٪۱۷/۰±۴۶/۱۳ و ٪۳۲/۱±۰۲/۱۴ درصد و در گروه شاهد ٪۸۴/۰±۹۲/۱۳ درصد بود که اختلاف معنی داری را بین گروه های تیماری و گروه شاهد نشان نمی دهد )۰۵/۰ p>).

در آزمایش چهارم تخم های لقاح یافته ماهی سفید، قبل از ورود به انکوباتور برای مدت یک ساعت در نانو کلوئید مس قرار داده شد.در این آزمایش سه تیمار با غلظت های ۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ پی پی ام نانو کلوئید مس و یک گروه شاهد (فاقد نانو کلوئید مس) در نظر گرفته شد.میانگین درصد قارچ زدگی در گروه های تیماری و گروه شاهد به ترتیب ٪۰۲/۱±۷۷/۹، ٪۸۴/۰±۵۵/۹، ٪۱۷/۱±۴۴/۹ و ٪۵۱/۰±۵۵/۹ درصد بود که اختلاف معنی داری را بین گروه های تیماری و گروه شاهد نشان نمی دهد )۰۵/۰ p>).

نتایج کلی آزمایش نشان داد که نانو ذرات مس با غلظت بیش از ۱۰ پی پی ام سبب کاهش و توقف رشد قارچ ساپرولگنیا می گردد ولی در محیط انکوباتور و با توجه به جریان شدید آب در انکوباتور امکان کنترل قارچ ساپرولگنیا وجود ندارد.

کلملت کلیدی: نانو ذرات مس، ساپرولگنیا، انکوباسیون، ماهی سفید.

 

 

 

فهـــرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده‌…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………

۱-۲کلیات…………………………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۱ آشنایی اجمالی با ماهی سفید……………………………………………………………………………….

۱-۲-۲ بیولوژی تولید مثل و تکثیر ماهی سفید……………………………………………………………………

۱-۲-۲-۱ تکثیر طبیعی ماهی سفید………………………………………………………………………………….

۱-۲-۲-۲ صید مولدین ماهی سفید………………………………………………………………………………….

۱-۲-۲-۳ تکثیر مصنوعی ماهی سفید……………………………………………………………………………….

۱-۲-۲-۳-۱ تخم‌گیری از ماهی مولد ماده و اسپرم‌گیری از ماهی مولد نر………………………………….

۱-۲-۲-۳-۲ باروری مصنوعی تخمکها یا عمل لقاح مصنوعی ………………………………………………

۱-۲-۲-۳-۳  شستشوی تخم و رفع چسبندگی………………………………………………………………….

۱-۲-۲-۳-۴  انتقال تخم به داخل انکوباتور……………………………………………………………………….

۱-۲-۲-۳-۵ دوره نمو تخم ماهی سفید……………………………………………………………………………

۱-۲-۳ فن آوری نانو…………………………………………………………………………………………………..

۱-۲-۳-۱ تاریخچه ی فن آوری نانو در دنیا……………………………………………………………………..

۱-۲-۳-۲ نانو چیست؟  ………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۳-۳ خواص نانو ذرات ………………………………………………………………………………………..

۱-۲-۳-۴ نانو تکنولوژی چیست؟…………………………………………………………………………………..

۱-۲-۳-۵ روش های تولید نانو ذرات……………………………………………………………………………..

۱-۲-۳-۶ پیشینه ایرانیان و نانو ذرات فلزی از دیروز تا امروز……………………………………………….

۱-۲-۳-۷ اولین محصول نانو در ایران……………………………………………………………………………..

۱-۲-۳-۸ نانو تکنولوژی و کاربرد آن در ایمنی و بهداشت……………………………………………………

۱-۲-۳-۹ نانو در محیط زیست……………………………………………………………………………………..

۱-۲-۳-۱۰ کاربردهای نانو در گیاه پزشکی……………………………………………………………………….

۱-۲-۳-۱۱ کاربردهای نانو در حوزه ی علوم دامی……………………………………………………………..

۱-۲-۳-۱۲ کاربردهای نانو در کشاورزی………………………………………………………………………….

۱-۲-۳-۱۳ نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..

۱-۲-۴ استفاده از مس به عنوان ماده ضد ارگانیزم و ضد قارچ……………………………………………….

۱-۲-۵ نانو ذرات مس…………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۶ مکانیزم عمل نانو ذرات مس در برابر قارچ……………………………………………………………..

۱-۲-۷ استفاده از فیلتر های حاوی نانو ذرات……………………………………………………………………

۱-۲-۸ پلی یورتان……………………………………………………………………………………………………..

۱-۲-۸-۱کاربرد…………………………………………………………………………………………………………

۱-۳ بیان مسئله تحقیق…………………………………………………………………………………………………

۱-۴ اهداف تحقیق:……………………………………………………………………………………………………..

۱-۵ فرضیه های تحقیق:……………………………………………………………………………………………….

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ سوابق تحقیق در داخل کشور:………………………………………………………………………………….

۲-۲ سوابق تحقیق در خارج از کشور:……………………………………………………………………………..

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ محل اجرای تحقیق:………………………………………………………………………………………………

۳-۲ مواد و روش ها……………………………………………………………………………………………………

۳-۲-۱ آزمایش اول: کشت قارچ در پلیت های حاوی نانو کلوئید مس…………………………………….

۳-۲-۱-۱ مواد مصرفی:………………………………………………………………………………………………..

۳-۲-۱-۲ مواد غیر مصرفی:…………………………………………………………………………………………..

۳-۲-۱-۳ تیمار آزمایش:………………………………………………………………………………………………

۳-۲-۱-۴ آماده سازی محل انجام آزمایش:……………………………………………………………………….

۳-۲-۱-۴-۱ تهیه ی تخم ماهی:……………………………………………………………………………………..

۳-۲-۱-۴-۲ نانو کلوئید مس:…………………………………………………………………………………………

۳-۲-۱-۴-۳ تهیه محیط کشت:………………………………………………………………………………………

۳-۲-۱-۴-۴ نمونه برداری و تعیین میزان قارچ:………………………………………………………………….

۳-۲-۲ آزمایش دوم: استفاده از فیلترهای حاوی نانو ذرات اکسید مس…………………………………….

۳-۲-۲-۱ مواد مصرفی: ………………………………………………………………………………………………

۳-۲-۲-۲ مواد غیر مصرفی:…………………………………………………………………………………………..

۳-۲-۲-۳ مواد مورد نیاز جهت ساخت فوم های پلی یورتان محتوی نانوذرات اکسید مس:……………

۳-۲-۲-۴ پودر نانوذرات اکسید مس: ……………………………………………………………………………..

۳-۲-۲-۵ مواد اولیه سازنده ی فوم های پلی یورتان:……………………………………………………………

۳-۲-۲-۶ روش تولید فوم های پلی یورتان محتوی نانوذرات اکسید مس:…………………………………

۳-۲-۲-۷ تیمار آزمایش:………………………………………………………………………………………………

۳-۲-۲-۸ آماده سازی محل آزمایش:……………………………………………………………………………….

۳-۲-۳ آزمایش سوم: استفاده از انکوباتورهای ویس پوشیده شده با نانو کلوئید مس……………………..

۳-۲-۳-۱ مواد مصرفی:………………………………………………………………………………………………..

۳-۲-۳-۲ مواد غیر مصرفی:…………………………………………………………………………………………..

۳-۲-۳-۳ مواد مورد نیاز جهت تولید انکوباتورهای ویس پوشیده شده با نانو کلوئید مس………………

۳-۲-۳-۳-۱ نانو کلوئید مس:…………………………………………………………………………………………

۳-۲-۳-۴ تیمار آزمایش:………………………………………………………………………………………………

۳-۲-۳-۵ آماده سازی محل انجام آزمایش:……………………………………………………………………….

۳-۲-۴ آزمایش چهارم: غوطه وری تخم در نانو کلوئید مس………………………………………………….

۳-۲-۴-۱ مواد مصرفی:………………………………………………………………………………………………..

۳-۲-۴-۲ مواد غیر مصرفی:…………………………………………………………………………………………..

۳-۲-۴-۳ مواد مورد نیاز جهت غوطه وری تخم در نانو کلوئید مس………………………………………..

۳-۲-۴-۳-۱ نانو کلوئید مس:…………………………………………………………………………………………

۳-۲-۴-۴ روش غوطه وری تخم در نانو کلوئید مس:…………………………………………………………..

۳-۲-۴-۵ تیمار آزمایش:………………………………………………………………………………………………

۳-۲-۴-۶ آماده سازی محل انجام آزمایش:……………………………………………………………………….

۳-۳ روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق………………………………………………………………………

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱ تفسیر جدول آنالیز واریانس ANOVA…………………………………………………………………..

۴-۲ تفسیر جدول آنالیز واریانس ANOVA…………………………………………………………………..

۴-۳ تفسیر جدول آنالیز واریانس ANOVA…………………………………………………………………..

۴-۴ تفسیر جدول آنالیز واریانس ANOVA…………………………………………………………………..

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *