گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی اثرات استفاده از لینکومایسین ، پروبیوتیک و سطوح مختلف نانوذرات نقره بر عملکرد ، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی اثرات استفاده از لینکومایسین ، پروبیوتیک و سطوح مختلف نانوذرات نقره بر عملکرد ، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی
2017-09-10
471 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی اثرات استفاده از لینکومایسین ، پروبیوتیک و سطوح مختلف نانوذرات نقره بر عملکرد ، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی


تعداد صفحات ۶۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”358″]

چکیده

تاثیر لینکومایسین ، پروبیوتیک و سطوح مختلف نانوذرات نقره به عنوان افزودنی در تغذیه جوجه های گوشتی، با استفاده از ۳۶۰ قطعه جوجه گوشتی یک روزه از سویه تجاری راس ۳۰۸ در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار و چهار تیمار بررسی شد . جیره های آزمایشی برپایه ذرت و سویا و با توجه به احتیاجات توصیه شده (۱۹۹۴) NRC برای دو دوره آغازین و رشد تنظیم شدند. از نانوذرات نقره به ترتیب به مقدار (۲۵۰، ۵۰۰ و ۷۵۰ ppm ) در هر تن جیره استفاده شد . سه تیمار  بدون افزودنی ، حاوی لینکومایسین (۸۷ گرم در تن) ، پروبیوتیک (۱۵۰ گرم در تن ) نیز به عنوان تیمارهای دیگر در نظر گرفته شدند. خوراک مصرفی و افزایش وزن جوجه ها به طور هفتگی اندازه گیری شد و از این اعداد برای محاسبه ضریب تبدیل غذایی استفاده گردید . وزن لاشه ، ران ، سینه ، قلب ، روده بعد از کشتار دو قطعه جوجه از هر واحد آزمایشی اندازه گیری شد . سپس داده های به دست آمده بر اساس درصدی از وزن زنده گزارش شدند . در روز ۳۵ دوره آزمایش از هر واحد آزمایشی  دو جوجه انتخاب و پس از خونگیری ، فراسنجه های CBC و بیوشیمیایی خون ارزیابی شدند . اثر سطوح مختلف نانوذرات نقره بر عملکرد جوجه های گوشتی در کل دوره پرورش معنی دار شد ( ۰۵/۰>) . مقدار خوراک مصرفی و افزایش وزن جوجه هایی که در جیره خود( ppm 750 ) نانوذرات نقره دریافت کرده بودند، بهتر بود. اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد لاشه و وزن سینه در مقایسه با گروه شاهد معنی دار شد ( ۰۵/۰>) . درصد لاشه در گروه شاهد بالاترین و در جوجه هایی سطح (ppm 250) نانوذرات نقره را در جیره خود دریافت کرده بودند کمترین بود. همچنین بالاترین درصد وزن سینه مربوط به تیمار شاهد و پایین ترین در جوجه هایی که آنتی بیوتیک مصرف کرده بودند دیده شد . اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد وزن زنده ، قلب، ران  و روده معنی دار نشد( ۰۵/۰<). اختلاف بین میانگین تیمارهای آزمایشی از لحاظ سطح گلوکز و تری گلیسرید خون معنی دار نشد( ۰۵/۰<). تکمیل جیره با سطوح بالای نانوذرات نقره (ppm 500 و ۷۵۰) سبب افزایش معنی دار HDL ، کلسترول و کاهش معنی دار تعداد گلبول های سفید و قرمز خون شد( ۰۵/۰>) .

واژه های کلیدی : جوجه گوشتی ، عملکرد، لاشه ، فراسنجه های خونی ، نانوذرات و نقره.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده                                                                                                                          ۱

فصل اول- کلیات تحقیق                                                                                          

۱-۱- مقدمه                                                                                                       ۳

۱-۲- بیان مسئله                                                                                                  ۴

۱-۳- اهداف تحقیق                                                                                            ۵

۱-۴- فرضیه ها                                                                                                   ۶

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- تاریخچه نانوتکنولوژی                                                                               ۸

۲-۲- نقره به عنوان یک فلز آنتی باکتریال                                                              ۹

۲-۳- اشکال متفاوت نقره در پیشگیری میکروبی                                                     ۹

۲-۳-۱- نقره زئولیت                                                                               ۹

۲-۳-۲- نمک نقره                                                                                 ۱۰

۲-۳-۳- نانوذرات نقره                                                                            ۱۰

۲-۴- مکانیسم اثر نانوذرات نقره                                                                           ۱۱

۲-۴-۱- نقره یونیزه شده                                                                          ۱۱

۲-۴-۲- ورود به سلول                                                                            ۱۱

۲-۴-۳- مهار پروتئین سازی                                                                     ۱۱

۲-۴-۴- تغییر ماهیت DNA                                                                   ۱۲

۲-۴-۵- تغییر در عملکرد غشاء سلولی                                                       ۱۳

۲-۵- آسیب وارده بر باکتری های گرم منفی در مقابل باکتری های گرم مثبت                        ۱۳

۲-۶- برخی کاربردهای نانوذرات نقره                                                                  ۱۴

۲-۶-۱- نقره سولفادیازین                                                                       ۱۴

۲-۶-۲- کاربرد در نساجی                                                                      ۱۵

۲-۶-۳- آب آشامیدنی                                                                           ۱۵

۲-۶-۴- بسته بندی غذایی                                                                                    ۱۶

۲-۶-۵- تیوب های داخل نایی                                                                 ۱۶

۲-۶-۶- ماسک های جراحی                                                                   ۱۶

۲-۶-۷- کاربرد در بخش طیور                                                                ۱۶

۲-۶-۸- کاربرد در صنعت دامداری                                                          ۱۷

۲-۷- تاریخچه آنتی بیوتیک ها                                                                            ۱۷

۲-۸- انواع آنتی بیوتیک ها و مکانیسم اثر                                                              ۱۸

۲-۸-۱- جلوگیری از ساخت دیواره سلولی باکتری                                     ۱۸

۲-۸-۲- تغییر در عملکرد غشاء سلولی                                                       ۱۸

۲-۸-۳- مهار پروتئین سازی                                                                     ۱۸

۲-۸-۴- جلوگیری از ساخت اسید نوکلئیک                                              ۱۹

۲-۹- کاربرد آنتی بیوتیک ها                                                                              ۱۹

۲-۱۰- مسمومیت آنتی بیوتیک ها                                                                                    ۱۹

۲-۱۰-۱- مسمومیت مستقیم آنتی بیوتیک ها                                              ۲۰

۲-۱۰-۲- مسمومیت غیرمستقیم                                                                 ۲۰

۲-۱۱- تاریخچه پروبیوتیک ها                                                                             ۲۰

۲-۱۲- نحوه اثر پروبیوتیک ها بر طیور                                                                  ۲۱

۲-۱۲-۱- رقابت بر سر چسبیدن به دیواره روده                                           ۲۱

۲-۱۲-۲- رقابت بر سر مواد غذایی                                                                        ۲۲

۲-۱۲-۳- برانگیختن ایمنی                                                                      ۲۲

۲-۱۲-۴- اثر ضد میکروبی مستقیم                                                            ۲۲

۲-۱۳- بررسی نتایج و سوابق در زمان استفاده از نانوذرات نقره ، پروبیوتیک و آنتی بیوتیک

در پرندگان                                                                                                        ۲۲

فصل سوم – روش تحقیق

۳-۱- محل انجام آزمایش                                                                                                ۲۷

۳-۲- حیوان مورد آزمایش                                                                                  ۲۷

۳-۳- جایگاه آزمایش                                                                                         ۲۷

۳-۴- برنامه های بهداشتی و واکسیناسیون                                                              ۲۸

۳-۴-۱- تخلیه بستر از سالن                                                                     ۲۸

۳-۴-۲- شستشو و ضدعفونی تجهیزات                                                      ۲۸

۳-۴-۳- شستشو ، شعله دهی و ضدعفونی سالن                                          ۲۸

۳-۴-۴- جوجه ریزی در سالن آزمایش                                                     ۲۹

۳-۴-۵- برنامه واکسیناسیون                                                                     ۲۹

۳-۵- مشخصات طرح آزمایش                                                                             ۳۰

۳-۶- مدل ریاضی طرح                                                                                       ۳۱

۳-۷- تهیه نانوذرات نقره                                                                                     ۳۱

۳-۸- تهیه لینکومایسین                                                                                        ۳۱

۳-۹- تهیه پروبیوتیک                                                                                         ۳۱

۳-۱۰- تهیه و تنظیم جیره های آزمایشی                                                                ۳۱

۳-۱۱- جیره غذایی                                                                                             ۳۲

۳-۱۲- صفات مورد اندازه گیری                                                                          ۳۴

۳-۱۲-۱- اندازه گیری خوراک مصرفی                                                    ۳۵

۳-۱۲-۲- اندازه گیری افزایش وزن بدن                                                     ۳۶

۳-۱۲-۳- اندازه گیری ضریب تبدیل غذایی                                                           ۳۷

۳-۱۳- صفات اندازه گیری شده بعد از کشتار                                                        ۳۸

۳-۱۳-۱- اندازه گیری بازده لاشه                                                                         ۳۸

۳-۱۳-۲- اندازه گیری بازده قطعات لاشه                                                  ۳۸

۳-۱۳-۲-۱- اندازه گیری درصد وزن سینه                                                 ۳۹

۳-۱۳-۲-۲- اندازه گیری درصد وزن ران ها                                  ۳۹

۳-۱۳-۲-۳- اندازه گیری درصد وزن روده                                                ۳۹

۳-۱۴- اندازه گیری پارامترهای خونی                                                                   ۴۰

فصل چهارم- تجلیل و تحلیل داده ها          

۴-۱- خوراک مصرفی                                                                                        ۴۲

۴-۲- افزایش وزن                                                                                               ۴۴

۴-۳- ضریب تبدیل (FCR)                                                                                ۴۶

۴-۴- وزن اجزای داخلی بدن                                                                               ۴۸

۴-۴-۱- درصد وزن زنده                                                                                    ۴۹

۴-۴-۲- درصد وزن قلب نسبت به وزن زنده                                               ۴۹

۴-۴-۳- درصد لاشه                                                                               ۴۹

۴-۴-۴- درصدوزن ران                                                                           ۴۹

۴-۴-۵- درصد وزن سینه                                                                                     ۵۰

۴-۴-۶- درصد وزن روده                                                                        ۵۰

۴-۵- فراسنجه های خونی                                                                                                ۵۰

۴-۵-۱- میزان گلوکز خون                                                                      ۵۲

۴-۵-۲- میزان کلسترول خون                                                                   ۵۲

۴-۵-۳- میزان تری گلیسرید خون                                                                         ۵۲

۴-۵-۴- میزان HDL خون                                                                      ۵۳

۴-۵-۵- تعداد گلبول های قرمز خون (RBC)                                            ۵۳

۴-۵-۶- تعداد گلبول های سفید خون (WBC)                                         ۵۴

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- اثر تیمارهای آزمایشی                                                                                ۵۷

۵-۲- اثر تیمارهای آزمایشی بر میزان کلسترول خون                                                            ۵۸

۵-۳- اثر تیمارهای آزمایشی بر میزان HDL خون                                                  ۵۹

۵-۴- اثر تیمارهای آزمایشی بر تعداد گلبول های قرمز خون(RBC)                         ۶۰

۵-۵- اثر تیمارهای آزمایشی بر تعداد گلبولهای سفید خون (WBC)                        ۶۱

نتیجه گیری کلی                                                                                                             ۶۳

پیشنهادات                                                                                                                      ۶۳

منابع و مآخذ                                                                                                                  ۶۵

 

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *