گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی آمادگی الکترونیکی سازمان ثبت احوال مازندران در پیاده سازی دولت الکترونیک


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی آمادگی الکترونیکی سازمان ثبت احوال مازندران در پیاده سازی دولت الکترونیک
2017-09-25
327 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی آمادگی الکترونیکی سازمان ثبت احوال مازندران در پیاده سازی دولت الکترونیک


تعداد صفحات ۷۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”363″]

چکیده:

در هزاره سوم یکی از مهمترین رویداد ها، پیدایش اینترنت و گسترش فراگیر آن در تمام عرصه ها بوده است، که با استقرار روزافزون آن و سایر وسایل ارتباطی زیر مجموعه IT، پدیده های جدیدی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی پدید آمده است. دولت ها نیز در جهت استقرار اثربخشی و کارآمدی خود در تمامی عرصه ها، وارد حوزه های نوینی شدند که امروز دولت الکترونیک نام دارد. دولت الکترونیک اگر چه هنوز در دوره نوجوانی به سر می برد ولی قابلیت های فراوانی را دارا می باشد..(تولائی ۲۰۰۹، ص۱)

در این تحقیق تلاش  شده تا آمادگی الکترونیکی سازمان ثبت احوال مازندران در پیاده سازی دولت الکترونیک ، بررسی گردد. این آمادگی از شش جنبه شامل ” آمادگی استراتژی  و سیاست-های فناوری اطلاعات، آمادگی زیرساخت فناوری اطلاعات، آمادگی مدیریتی، آمادگی حقوقی –قانونی، آمادگی منابع انسانی(کارکنان) و فرهنگ و آمادگی فرآیندها مورد تحقیق قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش مدیران، روسا و کلیه کارشناسان رسته انفورماتیک در سازمان ثبت احوال استان مازندران می باشند که با سیستم های اطلاعاتی آشنائی و سروکار دارند و تعداد آنها محدود به ۱۵۰ نفر می باشند .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است و پس از تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS  مشخص گردید که تنها وضعیت آمادگی فرآیندها در سازمان ثبت احوال بالاتر از حد متوسط است و این بدان معناست که هنوز در ۵ بخش دیگر کاستی های قابل توجهی تا پیاده سازی کامل دولت الکترونیک وجود دارد و در نهایت پیشنهاداتی جهت رفع این کمبودها و نواقص ارائه گردید.

کلید واژه ها: اینترنت، دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان ثبت احوال،

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده  …………………………………………………………………………………………………………………………………۱

فصل اول: کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۱-مقدمه…. ………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۲-بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۳-ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………….۶

۱-۴-اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..۸

      ۱-۴-۱-هدف اصلی از انجام تحقیق ……………………………………………………………………………۸

۱-۴-۲-اهداف فرعی  ………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۵-سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۵-۱-سوالات اصلی …………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۵-۲-سوالات فرعی ……………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۶-قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۶-۱- قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۶-۲- قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۶-۳- قلمرو موضوعی ……………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۷-واژه های کلیدی ……………………………………………………………………………………………………….  ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………..  ۱۰

۲-۱-ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۱-۱-تعریف دولت الکترونیک ……………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۱-۲-تاریخچه  ………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۱-۳- ضرورت توسعه ،اهداف و مزایا …………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۴-کاربردهای دولت الکترونیک  ………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۱-۵-معرفی ابعاد دولت الکترونیک ……………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۶-اثرات اجرای دولت الکترونیک برسازمان ها …………………………………………………….. ۲۱

۲-۱-۷- امور حقوقی  و امنیتی  ………………………………………………………………………………   ۲۳

۲-۱-۸-ابزارهای دولت الکترونیک  …………………………………………………………………………  ۲۴

۲-۱-۹-بلوغ دولت الکترونیک ………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۱-۱۰-دولت الکترونیک و امکان سنجی استقرار در ایران ………………………………………… ۲۷

۲-۱-۱۱-یکپارچگی دولت الکترونیک در ایران  ………………………………………………………….۲۹

۲-۱-۱۲-توسعه دولت الکترونیک …………………………………………………………………………..  ۲۹

۲-۱-۱۳-موانع پیاده سازی دولت الکترونیک  …………………………………………………………… ۳۲

۲-۱-۱۳-۱-موانع فرهنگی ……………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۱-۱۳-۲-موانع سازمانی و اداری  ………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۱-۱۳-۳-کمبود منابع …………………………………………………………….. ………………………….۳۴

۲-۱-۱۳-۴-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۱-۱۴-جایگاه نظام نوین ثبت احوال در دولت الکترونیک ………………………………………..۳۵

۲-۲-پیشینه تحقیق ……………………………………….. ……………… ……………… ……………………..     ۴۲

۲-۲-۱-مقالات داخلی …………………………………………………………. ……………………………… ۴۲

۲-۲-۲-مقالات خارجی  …………………………………………. ………………………………………….. ۴۲

فصل سوم: روش تحقیق  ……………………………………………… ………………………………………………… ۴۸

۳-۱-مقدمه …………………………………………….. ……………… ………………………………………    ۴۹

۳-۲-جامعه آماری ………………………………………………. ……………… …………………………………….. ۴۹

۳-۳-حجم نمونه و روش اندازه گیری …………………………………………………………. ……………….. ۴۹

۳-۴-روش تحقیق ……………………………………………………. ……………… ……………………………….  ۵۰

۳-۵-روش گردآوری داده ها ………………………………… ……………… …………………………………..   ۵۰

۳-۶-تعیین روایی و پایائی پرسشنامه ……………………………………………… ………………………………. ۵۱

۳-۷-روش تجزیه و تحلیل یافته ها  ……………………………………………………… ……………………..   ۵۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها .. …………………………………………………….. ……………………….. ۵۳

۴-۱-مقدمه …………………………………………………….. ……………… ……………… ……………………….  ۵۴

۴-۲-آمار توصیفی ………………………………………………….. ……………… …………………………………  ۵۴

۴-۳-تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………. …………………………….   ۵۵

۴-۳-۱-مطالعات جمعیت شناختی نمونه  …………………………………………………………………. ۵۵

۴-۳-۱-۱-مطالعات توصیفی نمونه با توجه به متغیر جنسیت …. …………………………….۵۵

۴-۳-۱-۲- مطالعات توصیفی نمونه با توجه به متغیر جنسیت ……. ……………………… ۵۶

۴-۳-۱-۳- مطالعات توصیفی نمونه با توجه به متغیر جنسیت ……. …………………….. ۵۷

۴-۳-۱-۴- مطالعات توصیفی نمونه با توجه به متغیر جنسیت … …………………………. ۵۸

۴-۳-۲-آمار استنباطی …………………………………………………………… ………………………. ….  ۶۰

۴-۳-۲-۱-آزمون کولوموگرف-اسمیرنف ………………………………………………………… ۶۰

۴-۳-۲-۲-آزمون T مربوط به متغییرها ……………………………………………………………. ۶۱

فصل پنجم:بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………    ۶۵

۵-۱-مقدمه …………………………………………………………… ……………… ………………………          ۶۶

۵-۲-بحث و نتیجه گیری ……………………………..  ………………………. ………………………….        ۶۷

۵-۲-۱- آزمون سوال اصلی …………………………………………………… …………………………   ۶۷

۵-۲-۲-آزمون سوال فرعی شماره ۱ ……………………………………………………………………..  ۶۷

۵-۲-۳-آزمون  سوال فرعی شماره ۲ …………………………………………………………………….  ۶۷

۵-۲-۴-آزمون سوال فرعی شماره ۳ …………………………………………………………………….   ۶۸

۵-۲-۵-آزمون سوال فرعی شماره ۴ …………………………………………………………………….   ۶۸

۵-۵-۶-آزمون سوال فرعی شماره  ۵ …………………………………………………………………….  ۶۸

۵-۵-۷-آزمون سوال فرعی شماره ۶ …………………………………………………………………….   ۶۸

۵-۳-پیشنهاد کاربردی …………………………………………………………….. ……………… …………….     ۶۹

۵-۳-۱-پیشنهاد درزمینه آمادگی استراتژی ………………………………………………………………. ۶۹

۵-۳-۲-پیشنهاد در زمینه آمادگی زیرساخت ها ……………………………………………………….. ۶۹

۵-۳-۳-پیشنهاد در زمینه آمادگی مدیریتی ………………………………………………………………. ۷۰

۵-۳-۴-پیشنهاد در زمینه آمادگی حقوقی و قانونی …………………………………………………… ۷۰

۵-۳-۵-پیشنهاد در زمینه آمادگی منابع انسانی ……………………. ………………………………….  ۷۰

۵-۳-۶-پیشنهاد در زمینه آمادگی فرآیندها ……………………………………………………………….. ۷۱

۵-۴-پیشنهادات برای پژوهش های آتی …………………………………………………………………..       ۷۲

۵-۵-محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………. …………………..     ۷۲

منابع و ماخذ ……………………………………………………………..  ………………………………………………….. ۷۳

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *